ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಸುರೇಶ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ದೂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.
ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಲಹಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ನಿವ್ರುತ್ತ್ ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಕಶೆ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ, ದುಡು ಕಸೊ ನಿವೇಶ್ ಕರ್ಚೊ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಘರ್ಚೊ ಟೆಲಿಫೊನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುರೇಶಾಕ್ ಚಿಂತಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ಎಕ್ ಮೆನೆಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರೇಶಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಮಿಟಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಎಕ್ ಬರಿ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ.

ಸುರೇಶಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿದೇಶಾಂತ್ ತಿಂ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಾಂಯ್ ದೇಶಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ದೊನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹೊಲ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಚ್. ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುನಿತಾ.

ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಸುರೇಶಾಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಯಾ ಎಕ್ಲಿ. “ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ತಾಚೊ ಬರೊಚ್ ಉಪ್ಯೇಗ್ ಕರ್. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಬರೆ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ದುಡು ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಾತರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಚಿ ಮಝಾಚ್ ವಿಂಗಡ್. ತುಮ್ಚೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲೆಂ. ರೊಮಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.”

ಸುರೇಶ್ ಫಕತ್ ಹಾಸ್ ಲ್ಲೊ. ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚೊ ಹಾಸೊ.

♥  ♥  ♥

ಸುನಿತಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಮೊಸ್ತು ಖುಶ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಸುನಿತಾಚಿ ಮೌಶಿ ಅಂಜಲಿನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿಕಾ ಬರೊ ಮಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಂದ್ತಾಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಸೊಭಾನಾತ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕೊಣೀ ಆಡ್ ವಚನಾತ್ಲೆ. ಸುರೇಶ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಅಂಜಲಿ ಮೌಶೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಸುರ್ವಿಲೆ ದೀಸ್ ಮಜೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಿ ಸುಖಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲೊ. ಸುನಿತಾನ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪತಿಚೆ ಕಷ್ಟ್, ತಾಚಿ ಅಸಹಾಯತಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸುನಿತಾಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸೆಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕಡೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂಯ್ ಅಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಂಕ್, ವೊಲಾಂಕ್ ವ ಹೆರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಾರಣ್ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಂಗಾರ್ ವಿಕೊನ್ ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂಬರಿ ಬರಿಂ ನವಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಸುರೇಶಾಕ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನೀ ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸಜೆ, ಬಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ನಗಾಂನಿ ಸೊಭಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಕಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟಾರ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಸಂಬಾಳಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸುರೇಶಾಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬರೆ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸುನಿತಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಂ. ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರೇಶಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಖುಶಾಲಿ ಉಲೊಣೆಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ. ದೋನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಅರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಬೆಜರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ತೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

♥  ♥  ♥

ಸುರೇಶಾನ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಬರಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಬುಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಕ್ ತುಮಿ ಸಾಂಬಾಳಾ ಆನಿ ಹಿ ಕಂಪನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕಂಪೆನಿಚೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಮ್ಗರಾಂಚೆಯ್. ಕಾಮ್ಗರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ಉತ್ತಿಮ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಫ್ಲೆಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ವಾಡಿರ್ ಸುಲಭ್ ಕಂತಾರ್ ರೀಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸುರೇಶ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವಿಶಾಲ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಜಾರೀ ಜಾಲೆಂ. ಪುತ್ ಆನಿ ಧುವೊ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗತ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.
ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುರೇಶ್ ಆನಿ ಸುನಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಖುಶಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಅಂಜಲಿ ಮೌಶಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಫುಗೊನ್ ಹಾವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಸುನಿತಾಕ್ ಸುರೇಶಾನ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ನಿದೆಂತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಂಗ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸುರೇಶಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರುಮಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಕಾಂನಿ ಉಶೆಂ ಭಿಜ್ಲೆಂ. ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ತಾಕಾ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಉಭೆಂತ್ ಪಿಗ್ಳೊಂಕ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ.
ತೊ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಸುರೇಶಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಜಾಗೊ ನಿಶಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಆಸೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ತೊ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ನಿಶಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ತಿಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತೊ ವೇಳ್ ತಿ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾಲಿ. ತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ.

ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ್ಸಿತಾಲೆ. ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಶಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ವೇಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರೇಶಾಕ್ ’ಸ್ಪೆಶಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಟಿ ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಮಿಟಿಂತ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿಂ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. ಮೆನೆಜರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೊಚ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೊ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಆಫಿಸ್ ರೂಮಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಿಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿಶಾ ಸುರೇಶಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಧಾಟ್ ಇಷ್ಟಗಾತೆಂತ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲೊ. ತಾಣಿ ಎಕಮೆಕಾ ಚಡ್ ಸಳ್ಗೆನ್ ಖುಶಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುನಿತಾಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಯ್ಬ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಳ್ಗೆನ್ ಆಂಗ್ ಆಪಡ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ನಿಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಂಧ್ ದಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸುನಿತಾಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮೊಸ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ.

ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಮಹಾಸಭಾ ಚಲಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸುರೇಶ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಿಶಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಸುನಿತಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕರ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪತಿಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಧುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರೇಶ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂಯ್ ಚೀಂತ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುವೆಂ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಅಂಜಲಿ ಮೌಶಿ ಆಯ್ಲಿ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಶಹರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಸುರೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸುನಿತಾನ್ ಸುರೇಶಾ ವಿರೋಧ್ ಚಾಡಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೌಶೆಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುರೇಶ್ ಅಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಸುರೇಶಾಚಿ ತಿಣೆ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಸುರೇಶಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

” ಮೌಶೆ, ಸಕ್ಡಾಂಬರಿ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಮೆಳನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಹಾಂವೆ ಪೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್, ರಾಜಿಯೆನ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾತ್ ತರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚಿ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸುಖ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಚೊ ಎಕ್ ಘೋರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ. ಪತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪತಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಸುನಿತಾಕ್ ಹಾವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ ತುಂ ಮೌಶೆ, ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಹಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲಾಂ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸುಖ್ ಭಗುನ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲಾಗಿ? ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತುಜಿ ಹಿ ಪ್ರಾಯ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕಾಂಠಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂಗಿ?”

ಅಂಜಲಿ ಮೌಶೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುರೇಶ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಕೊಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತಿ ಆನಿ ಪತಿಣಿ ಮಧ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಬೊನ್ ವೆತಾ. ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ನ್ಹಂಯ್ ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್ ಲ್ಲಿ.
ಸುರೇಶಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನಿತಾನ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮೌಶೆಚೆ ಕಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಸುನಿತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.
ಎಕ್ ಹಾಫ್ತೊಭರ್ ಸುರೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜಲಿ ಮೌಶೆನ್ ಫಕತ್ ದೊನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಸುರೇಶಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಆಯ್ಕಾಲಿನಾ. ಮೌಶೆನ್ ಸುರೇಶಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಭೊ ಕರ್ನ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುನಿತಾಕ್ ತಿಚೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೌಶೆನ್ ವೆಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸುನಿತಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಅಂಜಲಿ ಮೌಶೆನ್ ದೊಗಾಂಕಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾತ್”, ಸುರೇಶಾಕ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಚುಕಿಚೆರ್ ಪಡ್ದೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾಂ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಚುಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ನವ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ. ತುಮ್ಚೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಪಡ್ತಲೊ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಂಜಲಿ ಮೌಶಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲಿ.

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !