ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಪರೇಟರಾನ್ ಪಿಯೊನಾಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ವಾಚುನ್, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧದ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೊನಾಂ ಯೆತಿತ್ ತರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಒಪರೇಟರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲೈನ್ ದಿತಾಲೆಂ.
’ಬೆಂಜಮಿನ್’ ಮೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾನ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ತೆಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ರೆನಿಟಾಚಿ ಮತ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ರೆವ್ಡಾಲಿ. ಕೆದಾಳಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವಾತ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಆಪುಣ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕಡೆ ಉಲಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮಿನುಟಾಂ ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಬೆಂಜಮಿನ್ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ. ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ರೆನಿಟಾಕ್. ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ರೆನಿಟಾಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದೆಣೆಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ, ನಾಟಕ್ ಸಂಪಯ್ಲೊಚ್ ತಾಕಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೇಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್.
ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾ ವೆಳಾರ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಿರೋಯಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಬಾವ್‌ಯೀ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೆಂಜಮಿನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ರೆನಿಟಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವಿಪರೀತ್. ತಾಚಿ ಮತ್ ರಂಗಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರ‍್ಲಿ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ, ತಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್, ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಲೆಕಾಚೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಬೆಂಜಮಿನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಮಸ್ತ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರೆನಿಟಾಕ್ ಕಶೀಯ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಬ್ಲಿ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರುಂಕ್.
“ಹೆಂ ಅಖ್ರೇಚೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುವೆಂ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ” ಆವಯ್ನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ ತೆಂ ರೆನಿಟಾ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರಜೆಚೊ. ತಾಣೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಕಸೊಯ್ ಉದೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಖಮೀಜ್ ಘಾಲ್ನ್, ರೆನಿಟಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆಂ.
ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಅಭಿನಯಾನಾನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ತಾಣೆಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ತೆಂ ನೆಣಾ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ವಿಶಯ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್, ಸಾವ್ಳೊ, ಆಕರ್ಶಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಜಮಿನ್. ಬರ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಎಕೌಟೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬರಿ ಜೋಡ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತೆಂ ರೆನಿಟಾ ಜಾಣಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಂಗಿಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮಸ್ತು ಆಕರ್ಶಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆನಿಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಶೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರಾಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿತ್ ಮ್ಹಣ್, ರೆನಿಟಾಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ನಟಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಇಶ್ಟಿಣೆಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾವೆಳಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆನಿಟಾನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಅಶ್ವಾಸಾನ್ ದಿಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂ-ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ-ವೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಟ್ರೆಯ್ನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾಸ್ತಾನಾ, ರೆನಿಟಾಕ್ ಎಲ್ವಿರಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಿಂ ಉಲಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ರೆನಿಟಾನ್ ಎಲ್ವಿರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ರೆನಿಟಾಕ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ರಾಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾಥಂಯ್ ತೆಂ ಕಟೀಣ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಾಯ್? ತಾಕಾಚ್ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾರೀಕ್‌ಶ್ಯೊ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ.
ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಆಪೇಕ್ಸುಂಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬೆಂಜಮಿನಾಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಸಲ್ಯೊಯಿ ಪಾಡ್ ಸವಯ್ಯೊ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತೆಂ ನೆಣಾ.
ರೆನಿಟಾ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಣ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರೆನಿಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಥಂಯ್‍ಯೀ ತೆಂ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಬೆಂಜಮಿನಾಥಂಯ್ ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಲ್ವಿರಾಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ರೆನಿಟಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಲ್ವಿರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ರೆನಿಟಾಚಿ ಚೊರಿ ಧರ್ಲಿ.
“ಚೆಡುಂ ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ರೆನಿಟಾಕ್. “ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ.
“ಸತ್ತ್, ಎಲ್ವಿರಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭ್ತಾ ಪಳೆ ತೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಭಾರೀ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಚೆಡ್ವಾಂಕಡೆ ತೊ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಜಿಕ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್”, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಎಲ್ವಿರಾನ್.
“ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ‍್ತಾಂ”.
“ತಿಕ್ಕೆಶೆ ವೊಗೆಂ ಬಸ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ” ರೆನಿಟಾನ್ ಎಲ್ವಿರಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.
ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ವೇಳ್‌ಯಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ರೆನಿಟಾಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಉಟ್ತಾನಾ, ಬಸ್ತಾನಾ ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್‌ಯೀ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ನಿದೆಂತ್‌ಯೀ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್‌ಚ್ ತೆಂ ಸಪ್ಣೆತಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಾಮಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ರೆನಿಟಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ’ಹಲೊ’ ಆನಿ ’ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್?’ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರಿ ಉತ್ರಾಂ ಬೆಂಜಮಿನ್ ರೆನಿಟಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾವರ್ವಿಂ ಮಸ್ತು ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಅಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ಕಾರೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ಬೆಂಜಮಿನ್. ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ರೆನಿಟಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಗಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಾನಾ ಜಾಲೆಂ.
“ಜೆವಾಣ್ ರುಚಾನಾ ಕಿತೆಂ?” ಎಲ್ವಿರಾನ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿಂ.
“ತರ್ಕಾರೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ರುಚಾನಾ ದಿಸ್ತಾ” ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆಂಜಮಿನ್.
“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ”, ರೆನಿಟಾಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವೆ-ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊ ವೇಳ್ ಅಸೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾಕ್.
ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೆಂಜಮಿನಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯಾಂ” ಎಲ್ವಿರಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರೆನಿಟಾಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೋಗ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿಂನಿ ತಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಉರ್ಬಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆತಾಲೊ.
“ತೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾ, ಆತಾಂ ಬರೊ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್‌ಯೀ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.
ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆನಿ get wel soon ಕಾರ್ಡ್ ರೆನಿಟಾನ್ ತಾಕಾ ದಿತಾನಾ, ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್, ರೆನಿಟಾಕ್ ಮಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಘರ್ ಭರ‍್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್. ಎಕಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸ ಜಣಾಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಪತಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ, ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಹಾಂಚಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ರೆನಿಟಾಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ.
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆರ್ ರೆನಿಟಾಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ನಾಂತ್ ತೆಂ ರೆನಿಟಾ ಜಾಣಾ. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೆನಿಟಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.
“ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರವ್ನ್ ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್?” ಅಶೆಂ ಎಲ್ವಿರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ. ತಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. ರೆನಿಟಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ರೆನಿಟಾಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಶುಭಾಶಯ್ ದೀಂವ್ಕ್.
“ತುಜೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಅತೀ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾ. ಕೊಂಗ್ರಾಟ್ಸ್!”, ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್, “ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಒಪ್ವಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಡೆಡಿಕ್‌ಯೀ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ” ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರೆನಿಟಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ರೆನಿಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಕಾಗಾತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ರೆನಿಟಾನ್. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಚೆಂ ಫೋನ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೆಂ-
“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾ. ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಶಿಗೀ? ತುಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಸಕ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ”. ಆಪ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀವ್ನ್, ಫೋನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ತಾನಾ, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಡ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ.
ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ, ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಹಾಸೊ ಬೆಂಜಮಿನಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಯೊ. ರೆನಿಟಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಪಿಸ್ವಾಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್. ತೊಯ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ ರೆನಿಟಾಕ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ತಿಂ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ತಾಣಿಂ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಕ್ ಓರ್ಡರ್ ದಿಲೆಂ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್.
“ರೆನಿಟಾ” ಬೆಂಜಮಿನಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ.
“ತುಜೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್, ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಕಾ ಮಸ್ತು ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್… ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಾಧ್ಯ್! ಹಾಂವೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾ-ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರೊಂ ಜಾತಲೊಂ”, ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ‍್ಸಿಲೆಂ-
“ರೆನಿಟಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜೊ ಮೋಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಹಾಂ, ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತ್…”.
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ ರೆನಿಟಾ? ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಕ್ಲೆರ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾಂಶೆಂ ಜಾಲಿ. ಆಪುಣ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚಿ ಧರ್ನ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಶೆಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್? ರೆನಿಟಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ನೆಣಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ದುಕಾಥೆಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ತಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ ಬೆಂಜಮಿನಾನ್.
ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಬರೊ ಚಲೊ ತುಜೊ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ತಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ರತಾಲೆಂಯ್.
ರೆನಿಟಾನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತಾಣೆಂ ದೆಕ್ಲೊ!

ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !