Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವೆಚಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್

vechik Copy 1ಲವಿ” ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.
“ವಿಜು” ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ.
“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಲವಿ?” ವಿಜುನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ಲೆ.
“ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ವಿಜು. ಕೆದಾಳಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್?” ಹಾಂವೆ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.
“ಹಾಂವೆ ಯೇವ್ನ್ ದೊನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚೆಡುಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಹನಿಮೂನ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ”. ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ವಿಜುಚೆ ಪೊಲೆ ಮಾತ್ಶೆ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ.
“ತೆಲ್ಮಾ????” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲೆ.
“ತೆಲ್ಮಾ…” ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ವಿಜುನ್.
“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವೊನ್, ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ವಿಭಾಡ್ನ್, ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ನ್, ಆಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ನಾಕಾ, ಗಲ್ಫಾಚೊ ಚಲೊ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ಸಮಾ ಕಾಮ್ ನಾಂ, ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಪೊಸ್ತಾಲೊಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಭಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲಾಂ ತೆಂ”.

ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ವಿಜುಚೆಂ ವದನ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ವಿಜು. ತುಜೆ ಸುಕ್ ಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್.” ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜುಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ.
“ಇಟ್ಸ್ ಒ.ಕೆ. ಲವಿ, ತೆಂ ಪುರಾ ಸೊಡ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜೊ ಪತಿ ರಾಯ್ ಖಂಯ್? ದಿಸಾನಾ…” ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ವಿಜುನ್.
“ತೊ ಕುವೈಟ್ ಆಸಾ” ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.
“ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕರಾನ್ ಗಲ್ಫಾಚಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ದುಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.  ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ಫೂಣ್ ಮೋಗ್ ನಾ…” ವಿಜುಚೊ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ.
“ಚಲ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸುಖ್ – ದುಖ್ ಉಲವ್ಯಾಂ” ವಿಜುನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ದೊಗಾನಿಂಯ್  ಖಡ್ಪಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿ ಗುಡೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.
ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಜು ಸೆಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ರಡ್ಚೆಂ, ಹಾಸ್ಚೆಂ, ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ವಿಜುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತೆಲ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಕಿನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ.
“ಕಿತೆಂ ಮೌನ್ ಜಾಲೆಂಯ್ ಲವಿ, ಉಲಯ್. ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೊ?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ ವಿಜುನ್.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ವಿಜು. ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲಾಯ್, ತುಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲಾಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊಯ್.” ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ಸೊ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ನಾ ಲವಿ, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಂರ್ಡಾ ವಿಂಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗಿ?” ವಿಜು ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ.
“ವ್ಹಯ್  ವಿಜು, ಕಂರ್ಡಾ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತುಂ ವಿಸರ್ಲೊಯ್”. ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಯ್ಸ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲಿ.
“ನಾಂ ಲವಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ ” ವಿಜುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ನಾ.
“ಲವಿ, ತೆಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಖೊ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ.” ವಿಜುಚೊ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ, ತಾಣೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ದವರ್ಲೊ.
“ವಿಜು, ಚಲ್ಯಾಂ,  ಘರಾ ರಾಕ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ.” ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ವಿಜುಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.
“ಸೊರಿ, ಲವಿ” ವಿಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಂ ಗಾಂಟಿ ಮಧೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.
“ವಿಜು” ಹಳ್ತಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ವಿಜುಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ, ತಾಚೆ ದೊಳೆ  ಬಿಜ್ ಲ್ಲೆ.
“ವಿಜು ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಲೆ.
“ಲವಿ, ತೆಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್…..”
ಪರತ್ ವಿಜುಚೆ ದೊಳೆ ಬಿಜ್ಲೆ.
“ವಿಜು, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್?” ವಿಜುಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ.
“ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಜುನ್ ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜೊಕ್ಲಿ.
“ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘೊವ್ –ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ತೂಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೆಲ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಿಣಿಂ ಭರ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಸಾರ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಠೋರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವನಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ.” ಸುಕಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ತಾಲಿಂ.
“ಲವಿ, ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿಮೃಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ದವರ್ನ್ ಫರ್ಮಳ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ? ಮ್ಹಣ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಧ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಲವಿ, ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಓಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ.” ವಿಜುಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಚಲ್ ವಿಜು ಘರಾ ಯಾ.” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬಳ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.
“ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಂ free ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವೊಂಕ್ ಯೆತಾಯ್ಗೀ ?” ಗುಡೊ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ವಿಜುನ್.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಅಜೂನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ.

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್” ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಜೀಬ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
“ಬರೆಂ ತರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾಂ”. ಹಾತ್ ವಾರ್‌ಯಾರ್ ಉಬವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ವಿಜು. ವಿಜುಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. “ವಿಜು, ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂಯ್?” ದೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲಿ.

  

ದೀಸ್ ದಾವ್ಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಉಬ್ಲೆ. ಬೀಚ್, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ದಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಜುಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ತೊ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ವಿಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ ಗಿ ಹಾಂವ್ ಚ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಮೊಗಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಉಬ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೆಕಡೆ ಮೊಗಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜುಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ವಿಸ್ರಾತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಜುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಆತಾಂ ತೆಲ್ಮಾಕ್ ವಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ.

  

“ಲವಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾಂ. ತೆಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂಯ್. ತುಂ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.” ವಿಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ವಿಜುಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ.
“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ವಿಜು. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಕಾಚ್ ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಲಿಂ. ಪೂಣ್, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಬಿತರ್ ತೊ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ನಣಂದ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ ಲಂಡನ್ ಉಬ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸಮ್ಜತೆಲಿಂ ಕೊಣ್ ಚ್ ನಾ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾನ್ ಲಾಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೊಯ್. ಸುಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಝರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ, ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂವೆಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಪರತ್ ಲಾಬ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಡುಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ.” ಹಾಂವೆ ವಿಜುಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ.
“ತರ್…ತರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಎಕ್ ಬರೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಆಮಿ ಬಾಂದ್ಯಾ”
ವಿಜುಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ವಿಜು.” ಚಡಿತ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೊ.
“ಬರೆಂ ತರ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಹಾಂವ್ ಗಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತುಮ್ಗೆರ್ ಘರಾ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಚಡಿತ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.  ತುಕಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ಚ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಸೂಟ್ಕೆಸ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಚನಾಕಾ, ಲೊಕಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಯ್ಚಿ ಆಖ್ರೆಚಿ ರಾತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಸಾರ್ಯಾಂ. ಪಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರಿಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ.”

ವಿಜುನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ವೊಂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ದಾಂಬ್ಲೆ. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಅಮಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದರ್ಯಾ ತಡಿಚೆಂ ಶೀತಲ್ ವಾರೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿಂವ್ ಖಾತಾನಾ ಎಕಚ್ಪಾಣೆಂ ಆಮಿ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಶೊಲ್ ಬೊಂವ್ತಿ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ಲಿ ರೆಂವ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

  

ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್, ಅಕ್ರೆಚಿ ಎಕ್ಸುರಿ ರಾತ್. ಅಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೊ. ಸತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಖಂಡಿತ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ನಿದ್ರಾದೆವಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಕೀಸ್ ಘೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ ವೊಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಪರ್ಜಳಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ ವಿಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್. ಎಕೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ದೀಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಲಯ್ಲಿ ನಾ, ವೊಣ್ತಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾ ವಯ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.
“ಲವಿ, ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ತುವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಬಿತರ್ ಯೆತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಯಾಂ” ವಿಜು ಉಲವ್ನ್ ಚ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಜಾಯ್ತ್ ವಿಜು, ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆ.” ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ, ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ, ದೋನ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಘರ್ಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ.
“ಅರೆ, ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಹೊ?” ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖುಶೆನ್ ಆನಿಕಿ ವೆಗಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ.
“ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಡೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್” ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಬುಕ್ಕ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಲಯ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗೆಟಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಜುಚೆಂ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಅರ್ಸೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲೊ.
“ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್!” ಗುಲೊಬಾಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೆಗೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಬಳಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವನಾನ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಘಡಿ ಬರ್ ಸೈರ್ ಬೈರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜುಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಟ್ಯಾ ರೂಕಾ ಬರಿಂ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಥಟಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಜೀವನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜೀವಾನಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಿ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್, ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ. ವಿಜು ಆನಿಕಿ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ದೊನ್ ಥಂಬೆ ದುಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಜೀವಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಲಿಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ಗಾಡಿಯೆಚೆ ಅರ್ಸೆ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ ವಿಜು. ಜೀವನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಘರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.
“ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‌ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಘರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಿ ನಾಂತ್. ಚಲ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಯಾಂ.” ಜೀವನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಡ್ಡ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಜೀವನ್” ಮತಿ ಭಿತರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಜೂನ್ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ.
ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಚಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜೀವನಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತಿಲ್ಲೆಂ. . . ವೇಳ್ ಉತರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ.

ಮೋನಿಕಾ, ಡಬ್ಲಿನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.