Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಘುಂವ್ಡಿ

StoryArt02ಊಟ್ ಪುತಾ, ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಕ್.
“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಮಿ” ಆಂಗಾಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ. ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ ತೆಂ. ನಾಸ್ಟೊ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾನಾ, ದೀಪಿಕಾಯ್ ರೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಉಲಯ್ತಾಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.
“ದೀಪಿ, ತುಂ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರ್, ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ” ಸಂಭಾಶಣ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲಿಂ. “ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ತುವೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ತುಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. ನಾ, ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ಗಿ?” ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೆಗೆಕ್ ಸರ್ಲಿಂ, ಅವಿನಾಶ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.
“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್, ಅಂಕಲ್” ಅಪರಿಚಿತ್ ತರಿ ವಂದಿಲೆಂ ದೀಪಿಕಾನ್. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಪುತಾ” ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದಿಲೆಂ ಅವಿನಾಶಾನ್. “ಮಾಮ್ಮಿ, ರಿಕ್ಶ್ಯಾ ಆಯ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬುನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ.
“ಕಿತೆಂ ಪುತಾ, ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೀಸ್‌ಗಿ? ಅಂಕಲಾಕ್ ನಾಂಗಿ?” ಅವಿನಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, “ಅಂಕಲ್, ತುಕಾ ಫ್ಲೈ ಕಿಸ್ಸ್” ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂಬುನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ಲೊ ನೆಂಟ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾನ್.
“ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಅವಿನಾಶ್.
“ತುಜೆ ಬರಿಚ್” ಉಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಆಜ್ಯಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಲಿಂ ಅವಿನಾಶಾನ್, “ತುಜ್ಯಾ ಬೆಬಿಕ್ ದೆಕ್ಲೆಂ, ತುಜೊ ನೊವ್ರೊ ಖಂಯ್ ಸಿಲ್ವಿ?” ಬಸ್ಕಾ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಅವಿನಾಶಾನ್. “ನೊ..ನೊ..ವ್ರೊ… ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಅವಿನಾಶ್” ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ? ಸಿಲ್ವಿ ಹೆಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ತೊ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಫುಟ್ಲಾಂ ಅವಿನಾಶ್” ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. “ಹೊ! ಸೊರ್ರಿ ಸಿಲ್ವಿ, ತುಜೆ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲೆ. ಐ ಯಾಮ್ ರಿಯಲಿ ಸೊರ್ರಿ” ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಅವಿನಾಶ್.
“ಕಿತೆಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಘೆತಾಯ್ ಆವಿನಾಶ್?” ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
“ನಾಕಾ ಸಿಲ್ವಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪ್ಲೀಜ್ ಸಿಲ್ವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಶಿ ಕರಿನಾಕಾ. ನಿರ್ಮಲಾ ತುಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಮೂ? ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ ಸಿಲ್ವಿ?” ಅವಿನಾಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.
“ಅವಿನಾಶ್, ತಾಣೆಂ ಸರೊನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಅವಿನಾಶ್?” ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ಸೊ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ತಾಣೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ?”
“ನಾ ಅವಿನಾಶ್, ತೆಂ ಮೊರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಭೊಗೆಲ್ಲೆಂ” ಮಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರ್ಲಿಂ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ಹಾಂವ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂ?”
“ಕಿತೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಅವಿನಾಶಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಕುತೂಹಲ್ಬರಿತ್ ನದ್ರೆನ್.
“ಸಿಲ್ವಿ, ತುಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂಯ್ ಮೂ?” ಅವಿನಾಶಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ. “ಅವಿನಾಶ್, ತೊ ಏಕ್ ಸಂಪ್ಲಲೊ ಅವಸ್ವರ್, ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ- “ಸಿಲ್ವಿ, ಆಮಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?”
“ಅವಿನಾಶ್” ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿಳಂಚ್ಲಿಂ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಚೂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗಿ?” ಅವಿನಾಶ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್?” ಹಾಂವೆಂ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಸಿಲ್ವಿ?” ಅವಿನಾಶಾನ್ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. “ಅವಿನಾಶ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ವಿಧವ್” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಗಿ? ನಾ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಏಕ್ ವಿಧುರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಸಾ” ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಲ್ವಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.
“ವ್ಹಾಟ್!?”
“ವ್ಹಯ್ ಸಿಲ್ವಿ, ತುಂ ಪಾತ್ಯೆ ಯಾ ಸೊಡ್ ಹೆಂ ಸತ್” ಅವಿನಾಶ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲೊ.
“ಪಳೆ ಅವಿನಾಶ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಯೆತಾ. ಹಾಂವ್ ದೊನ್ ಜಿರಿಂಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸಾಂ. ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಜಿರಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಜಿರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ರಾವಜೆ ಯಾ ತ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಜಿರಿಯೆಂತ್ ಉಡಿ ಮಾರಿಜೆ. ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಾಂಗ್ ಅವಿನಾಶ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?” ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ. ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಅವಿನಾಶಾಕ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ಸಿಲ್ವಿ, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ” ತಾಚೆಂಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

** ** **

StoryArt01ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಸರ್ಲೆ, ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉಬ್ಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಪೀಲ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆತಾಂ ಆಕಾಸಾಕ್ ಉಬೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ- ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ; ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್, ತೆಂ ಕೊಣಾವರ್ವಿಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಂಟೆಂ ಬಾಳ್ ದೀಪಿಕಾ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಉಲಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊಯ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೊ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಖುಶ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಖುಶಿಚ್ ಮಜಿ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.
“ದೀಪಿಕಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಚಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಆವಯ್ಚಿಂ ಅಚಾನಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ಗೆಲೆಂ.
“ಮಾಮ್ಮಿ ಉದಕ್” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ.
“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮಾ ದೀಪಿ? ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ಗೆಲೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೆಲಿ.
“ನಾ, ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ” ದೀಪಿಕಾನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ.
“ಕಾಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ ಪುತಾ”
“ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ?”
“ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ? ತುಜ್ಯಾಚ್. ಮ್ಹಜಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ಲಿ” ಹಾಂವೆಂ ಕೃತಕ್ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಡ್ ಜಾಲಿಂಗಿ ಮಾಮ್ಮಿ?”
“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುತಾ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಪುತಾ” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲಿಂ. “ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?”
“ತುಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ ಪುತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸಲ್ವಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಖ್ ಆಸ್ತಾಚ್”
“ಪೂಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ತುವೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ದುಕಾನಿಂಚ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆಯ್ ಮೂ… ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂತ್‌ಗಿ?”
“ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್‌ಚ್ ಫುಟ್ಲಾಂ ಪುತಾ, ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಖಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ತೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್, ತುವೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್ಗಿ? ಕೊಣಾಚೊ ಪುಣಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗಿ?”
“ತೆಂ… ತೆಂ… ಪೂರಾ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ?”
“ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ ದೀಪಿ ಲಜೆನಾಕಾ”
“ಮಾಮ್ಮಿ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೂರಜ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ತೊ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮಾಮ್ಮಿ” ದೀಪಿಕಾ ಭಿಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲೆಂ.
“ತುಜೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ ದೀಪಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ-ಡ್ಯಾಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪಯ್” ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೀಪಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಶ್ಟೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಚೊನ್ ರಿಸೀವರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಸೂರಜಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ.
ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ದೀಪಿಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ದೀಸ್. ಹಾಂವೆಂ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವೊರಾಂ ಭರ್ತಿ ನೋವ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ದಾರಾಚೆಂ ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.
“ಮಾಮ್ಮಿ, ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ವಚೊನ್ ದಾರ್ ಕಾಡ್ ಪ್ಲೀಜ್” ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಪಿಕಾನ್.
“ದೀಪಿ, ತುಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕಾಡ್ ಪುತಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಬಿಝಿ ಆಸಾಂ”
“ಮಾಮ್ಮಿ, ಪ್ಲೀಜ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ. ವಚ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಪ್ಲೀಜ್” ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ. ದೀಪಿಕಾಚೆ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ಘಡ್ಘಡೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.
“ಕಿತೆಂ ಆಂಟಿ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗಿ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಂವ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೂರಜ್ ಉಲಯ್ಲೊ.
“ಹೊ! ಐ ಯಾಮ್ ಸೊರ್ರಿ. ಯೆಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ” ಹಾಂವೆಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀಪಿಕಾಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್‌ಚ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪಸಂದ್ ತುಜಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸಂಭಂದಾಂತ್ ಬದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್” ಆವಿನಾಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಲಯಿತ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಅವಿನಾಶ್, ಹೆಂ…ಹೆಂ… ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ತುಕಾ ಪಿಶೆಂ ಪುಣಿ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾಮೂ?” ಅವಿನಾಶಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.
“………….” ಹಾಂವೆಂ ಮೌನ್ ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.
” ಮಾಮ್ಮಿ, ಜರ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಲಿಂ” ದೀಪಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
“ದೀಪಿಕಾ!!!”
“ಅಂಟಿ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಪ್ ನಾಂಗಿ? ಸೊಭಾಯ್ ನಾಂಗಿ? ಕಾಮ್ ನಾಂಗಿ? ಅಂಟಿ ಉಲಯ್” ಸೂರಜಾನ್ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಶಿಂದ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಪುತಾ”
“ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ಅವಿನಾಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.
“ಅವಿನಾಶ್, ಜಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಜ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಫುಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಮಧಾನಾನ್ ಮೊರ್ತಾಂ” ಹಾಂವೆಂ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ಅವಿನಾಶ್, ಸೂರಜ್ ಆನಿ ದೀಪಿಕಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್ ಚೊಯ್ತಾಲಿಂ. “ಪುತಾ ದೀಪಿಕಾ, ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಅವಿನಾಶಾಚಿ ಧುವ್ ಆನಿ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗಿ ಪುತಾ”.
“ಮಾಮ್ಮಿ, ಹೆಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?”, “ಸಿಲ್ವಿ, ತುಕಾ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ?”, “ಅಂಟಿ, ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ?” ಸವಾಲಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವೊತ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ ದೀಪಿಕಾ, ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಹೊ ಘುಟ್ ತುಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ” ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ- “ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಆನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಎಕಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅವಿನಾಶ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಎಕ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಅವಿನಾಶಾಚೊ ಗುಪಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಿರ್ಮಲಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ರೆಂವೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಅವಿನಾಶಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ದಿಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೆ, ಮ್ಹಯ್ನೆ, ವರ್ಸಾಂಯ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಆಮ್ಚಿ ಕೋಲೆಜ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಲೆಜ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿರ್ಮಲಾ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಫಳ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿರ್ಮಲಾ ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಮಲಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಆನಿ ದೇವ್-ಭಿರಾಂತೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ. ದಿಶಾ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ರೊ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ಲೆ ಆನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆಂ. ನಿರ್ಮಲಾ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ- ಸಿಲ್ವಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾಂ. ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ತುಂ ವಾಡಯ್ತಾಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಜರ್ ತುಕಾ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಡ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕಿ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ರಾವೊಂಕೀ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲಿಂ. ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ವರ್ನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ತಾಲಿಂ ಕೊಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ಸಂಪಯ್ಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ನಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಮಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಧ್ವಿಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಿರ್ಮಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲ್ಲಿಂ, ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ”.
ಹಾಂವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಚೊ ಹಾತ್ ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ಪರತ್ ಉಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ- “ಅವಿನಾಶ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಬೊಂಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆ.
“ಮಾಮ್ಮಿ, ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ರಡ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲಿಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವೆಚಿಂ ನಾ” ದೀಪಿಕಾ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ” ಆವಿನಾಶನ್ ಸೂರಜಾಚೊ ಆನಿ ದೀಪಿಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಅವಿನಾಶ್, ತುಂ ಪಿಸೊ ಪುಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಮೂ?” ಹಾಂವೆಂ ಆವಿನಾಶಾಚೆರ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ಅಮ್ಸೊರ‍್ನಾಕಾ. ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಘಡ್ಲಿಯ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕ್” ಅವಿನಾಶ್ ಸೂರಜಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ.
“ಸಿಲ್ವಿ, ಜಶೆಂ ದೀಪಿಕಾ ತುಜಿ ಧುವ್ ನ್ಹಯ್, ತಶೆಂ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್” ಸೂರಜಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಅವಿನಾಶ್.
“ಪಪ್ಪಾ” ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೊ ಸೂರಜ್.
“ವ್ಹಯ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಕೊಲೆಜ್ ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಚೊ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಮಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಡೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಬಸ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.
’ಪುತಾ, ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಿಶಾ. ಹಾಕಾ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಆನಿ ಮಾಂವ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೊ ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಆತಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಪುತಾ… ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉರಯ್. ತುಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಪುತಾ. ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಹಾಂವ್ ನಿರ್ಮಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ನಿಶಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸುನ್, ಪಪ್ಪಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಿರ್ಮಲಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುರ್ವಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಶಾ. ನಿಶಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆತಾಲಿ ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಿಶಾ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾಕಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ರಡ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸುನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತುಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಮೂ?” ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಅವಿನಾಶಾನ್.
“ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಅವಿನಾಶ್, ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಯ್ತಾಲಿಂ” ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಪುಣ್ ದೀಪಿ ಆನಿ ಸೂರಜಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ.
“ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಉಜೊ ತುಮಿ ಲಾಯ್ಲಾ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಮಿ ವರ್ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ” ದೀಪಿನ್ ಆನಿ ಅವಿನಾಶಾನ್ ರಡೊಂಕ್‌ಚ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
“ಪಳೆ ದೀಪಿ, ಸೂರಜ್ ಹೊ ವೆಳ್ ರಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ. ಕಮೊನ್ ಚಿಯರ್ ಅಪ್” ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕ್ ಆನಿ ಸೂರಜಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ.
“ವ್ಹಯ್, ಸೂರಜ್… ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾಚ್ ತುಜೊ ಮಾಂವ್ ಜಾತಾಲೊ” ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ.
“ದೀಪಿ, ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಪುತಾ” ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಅವಿನಾಶಾನ್ ಅಜಾಪಾನ್ ದೀಪಿಕಾಕ್ ದೆಕ್ಲೆಂ.
“ಮಾಮ್ಮಿ, ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂಯ್, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ಪ್ಲೀಜ್” ದೀಪಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.
“ಕಿತೆಂ ಪುತಾ ವಿಚಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿತಾಂ”
“ಮಾಮ್ಮಿ, ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಕಲಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?”
“ದೀಪಿ, ಹೊ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್” ಹಾಂವೆಂ ಕೃತಕ್ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ?” ದೀಪಿ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
“ದೀಪಿ, ತುಂ ಆನಿಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಪುತಾ, ತುವೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂಯ್”
“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ”
“ಕಾಜಾರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧುವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತೆಲಿ”
“ಮಾಮ್ಮಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭಿಯೆತಾಯ್?” ದೀಪಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.
“ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ತುಂ ಹಟ್ ಕರಿನಾಕಾ ದೀಪಿ. ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಲಾಬ್ದಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಆಜ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಅನಾಥ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್” ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದೀಪಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಣೆಂ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.
“ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ ದೀಪಿ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾತ್” ಅವಿನಾಶಾನ್ ದೀಪಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ.

** ** **

ಸೂರಜ್ ಆನಿ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ದುಕಾ ಭರಿತ್ ದೀಸ್ ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅವಿನಾಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೂರಜಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ. ದೀಪಿಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಂಯ್‌ಯೀ ವೆಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಘೊವಾಚೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬೊಳಾವ್ನ್ ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಕ್. ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚಿ ಝರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ತಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲಿ, ದುಕಾಂ ಭರೊನ್. ಪುಣ್ ರಡೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೀಲ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆತಾಂ ಪಾಕಾಂ ಫುಟೊನ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆವಯ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕುಸ್ಕಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ಲೆ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿ ಜಿಣಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಪಣಿಂ ತಿಂ ಸಾರ‍್ಲ್ಯಾ.
ನಿರ್ಮಲಾಚಿ ಆಶಾ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ದೀಪಿಕಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಬಯ್ಲಾಂ. ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್? ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ ವ್ಹಯ್, ಮರ್ಣಾಚಿಯ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ, ಪುಣ್‌ ಏಕ್ ಧೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮರಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ- ಪುಣ್ ವೆಗಿಂಚ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾ, ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂ…

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.