Trending Now

ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು

ಕಾಂಪಾಂವ್ದಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಿರುಚಿ ಲೊರಿ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಘರಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್,ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ಣೆಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬರಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಖಿರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್, ಏಕಾಎಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊರಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕುಶಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ.
ಕುತ್ತೂರ್, ಸಾಂಗಿಬೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರ್, ಕುಮ್ಮಪದವು ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಕೊಬು ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಗಿರು ಆನಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಗೋಪಾಲಕ್ ಹೆಂ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಅನ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಪುರಾಸಣ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಲೊರಿಯೆಚೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ಗೋಪಾಲ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಏಕಾನ್ ಎಕಿ ಕೊಬಾಚೆ ಕಾಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.
“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ…..? ಕೊಬು ಮಟ್ವೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮೂ…”ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾ ಕಾಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯೆದೊಳ್‍‌ಚ್ ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಅಯ್ಕಾಶೆಂ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಮಟ್ವೆ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಮೂ…ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೆ ವಾಂಕ್ಡೆಚ್ ಅಸಾತ್ ಮೂ…”ಕ್ಲಾರ್ಕನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಅಸುಲ್ಲೆ ನೀಟ್ ಜಾತಾತ್ ಗೀ….ಥಂಯ್ ಡ್ರೈವರಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್” ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೊರಿಯೆಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಟಯರಾಂಕ್ ಕುಲೆ ತೆಂಕುನ್ ಬಿಡಿಯೆ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರುಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ …..ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಸಮಾ…ಸಗ್ಳೆ ವಾಂಕ್ಡೆಚ್….ಬರೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಕುತ್ತೂರ್, ಸಾಂಗಿಬೆಟ್ಟು ಆನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ ಪದ್ವಾಂಚಾಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಕುಮ್ಮೆಪದ್ವಚಾನಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ನೀಟ್ ಅಸ್ಚೆ ವಿಂಚ್ಲೆ ಅನಿ ಉರುಲ್ಲೆ ಹೆ ಅಖ್ರೇಚೆ………” ದೋನ್ ದಮ್ಮಾಂಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಿರಾಮಂತ್ ಗಿರುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
“ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮಿ ಅಸಲೆ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್..ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ… ನ್ಹಂಯ್ ಗಿರು , ತುಕಾ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಅಸುಲ್ಲಿಯೇ..? ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಟಾವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಧಾವೊ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೊ.
ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಮೌನ್.
ಗಿರುನ್ ಅಖ್ರೇಚೊ ದಮ್ಮ್ ಭಿತರ್ ವೊಡುನ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ಸಕ್ಲಾ ಉಡವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಗೋಪಾಲನ್ ಉರುಲ್ಲೆ ಇಕ್ರಾ ಕಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಯ್ಲೆ.
“ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ ಅಸ್ಲೆ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಅಖೇರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ…ಅಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ..ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ ತೆಂ ದಿಯಾ” ಅಖ್ರೇಚೊ ಕಾಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡವ್ನ್ ತಾಚೆಬರಾಬರ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಪಾಲಕ್ ಪಳೆಯಿತ್ತ್ ಗಿರುನ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ.
ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುಲ್ಲೆ ಹಜಾರಾಂಚೆ ಧಾ ನೋಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಕ್ಲಾರ್ಕನ್ ಗಿರು ಮುಕಾರ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜೆಚೆ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಗಿರುನ್ ನೋಟ್ ಮೆಜುನ್ ಪಳೆಲೆ ನಾಂತ್. ಮಿನುಟಾಂಭಿತರ್ ಲೊರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕಿತ್ತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ. ಪಾತ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಲೊರಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾ ಕಾಟಾಂಮುಕಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಚೋವ್ಗ್ ಜಣ್ ಜಮ್ ಲ್ಲೆ.
“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಅಸಾ…”ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪರತ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
ಕೊಬಾಕ್ ದುಡು ಭಾಸಯಿಲ್ಲೊ ಜೊನಾಬ್ ಹೆ ಕಾಟ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಯೆಟ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೆಟುಂಕ್ ಅಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತೆನ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ ತೀನ್ ಲಾಕಾಂಚಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಕಾ ಕಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲಾಂ… ”ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾಪ್ಲೊ.
“ತೊ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಸಾನೇ ತಾಕಾ ಗಮನಾಕ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್…” ಜಮ್ಯಾಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.
“ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಉಪಾಧಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಾಗೀ..”ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ನೇ. ಪಯ್ಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ನಾ..ಪಾಡ್ತ್ ನಾ,ಪಂಗಡ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಣೆ ಮತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಕ್ “ಸಲ್ವಲ್ಲೊ” “ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ” ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ತರೀ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾತ್ ಗೀ..? ” ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಕೊರ್ಪಿಲಿ.
“ಹಾಂ…ತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಲಾಟೊ ಅಸ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್..”ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಸದಾಂ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣೀ ವಿಂಚುನ್ ಥೊಡೆ ಸಾರ್ಕೆ ಅಸ್ಚೆ ವಾಂಟಾ.” ಅಲ್ತಾರ್ ಸುಂರ್ಗರಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.
“ಹಾಂತು ಸಾರ್ಕೆ ಆಸ್ಚೆ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಚೆ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆ. ಸರ್ವ್ ವಾಂಕ್ಡೆಚ್. ಹಾಂವೆ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಹೆರ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಗಿರುಕ್ ಕೋಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹೊ ಮಾತಾರೊ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕಾತಾ.”ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಸಾಚಿಂ ಗಾಲಾಂ ಫುಗ್ಲಿಂ.
“ಮೂರುಪೇಟೆಚೊ ಇಸ್ಮಾಯೆಲ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆ ಕೊಬು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಚೌತೆಕ್ ಮೂಡುಕಟ್ಟೆಚಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೊಚ್ ಕೊಬು. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರಾಚಾ ತೆಗಾಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾನಿಂಯ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಇಸ್ಮಾಯೆಲಾಚೊಚ್ ಕೊಬು. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಟಾಕ್ ಲೊರಿ ವರ್ನ್ ಕೊಬು ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಗಿರುಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಓರ್ಡರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ..?ತೆಂಯ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರ್ ನ್ಹಂಯ್” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಇಲ್ಲೊ ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂಥ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕೊಬ್ವಾಂ ಕಟಾಂಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ.
“ಗಿರುಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ನಾ ತರ್ ಹಜಾರಾಂಚೆ ಪಂದ್ರಾ ನೊಟ್ ಮೆಜಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ.”ತಾಳೊ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕನ್ ಯೂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಡ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ.
“ಹೋ…ಸಗ್ಳೆ ವಾಂಕ್ಡೆ…..”ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಮಿಶನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಿರುಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರಿಜೆ…ಜಮ್ಯಾಮಧೆಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಜರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
“ಕಮಿಶನ್ ತುಜಾ ……ನ್ ಕೆಲಾಂ”ಉಪಾಧಕ್ಷ್ ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಪ್ಲೊ.
“ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವಗೆ ರಾವ್ ಸಾಯ್ಭಾ…ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಗೆಲೆಂ.? ”ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆನ್ ಪರತ್ ತಾಳೊ ಪಿಂಜ್ಲೊ.
“ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಸುನಿಲಾಚಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್…” ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ತಿಚಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ತಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಿ.
ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಆಟ್ರಾಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಅಂಗ್ಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆ. ಅತಾಂ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಂಖೊ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್.
“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ…….ಚಾ ಪುತಾನ್ ಸುನಿಲಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂರೇ..”ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ..
ಬೊಟಾಟ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಕೊಬಾಂ ಕಾಟಾಂಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚೆಫುಡೆಂ ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ ಕುಜ್ನಾಚಾ ದಾರಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ.
“ಪಾದ್ರಿಚಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ “ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು” ಮ್ಹಣ್ ಗಲಾಟೊ ಸುರು ಜಾಲಾ ಖಂಯ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೂಥ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಸಾತ್ ಖಂಯ್. “ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೇಕರಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಯಾಬಾಕ್ ತಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ, ರವಿ ಅನಿ ಖಾದರಾಕ್, ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟೇಂಡಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೋಯ್, ಸುನಿಲ್, ಮಾಧವ, ಮುರಳಿ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ.
“ಹೆ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಚೆ ನಾಕಾತ್..ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರೆಂ ಹಾಡಯ್ತಾಂ. ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಲೆಕಾರ್” ಜಮ್ಯಾಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಬಾಂ ಕಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ರಾವ್ಲೊ.
“ನಾ…ಆಮಿ ಕಮಿಟಿಚೆ ಹಾಂಗಾ ಅಸ್ತಾನಾ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆವಿಣೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”ಪರತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ.
“ಹಾಂವೀ ತ್ಯಾಚ್ ಕಮಿಟಿಂತ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೆಂಬರಾಂಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್ ವಗೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಜರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಚ್ ಕೊಬು ವಾಂಟುಂಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾ.ಆಮಿ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ಕೊಬು ಹಾಡ್ನ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಶಾ.” ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಿಸಾಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಂಗಿ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಿ.
ಅತಾಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾತ್…
“ಪಾದ್ರಿ ಆಯ್ಲೊ….”ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವಾಜ್ ದಿಲೊ.
ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ.
ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಮೌನ್.
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಥಾವ್ನ್ ದೆವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಜಮ್ಯಾಮಧೆಂ ಭಾರೀಕ್ ವಾಟ್ ಕರಿತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಂಕಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ……?” ಪಾದ್ರಿನ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ
“ಫಾದರ್…ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು….ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು…..ಸರ್ವ್ ವಾಂಕ್ಡೆ….ವಾಂಕ್ಡೆ…”ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಬೊಬಾಟ್ ಉಟ್ಲಿ.
“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಾ….” ಘರ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದರ್ವಡಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಕುಜ್ನಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಪಾದ್ರಿಚೊ ರಾಗ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಅವಾಜ್ ಉಣೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಅಂಗಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೌನಿ ಜಾಲೆಂ. ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ರಗ್ತಾದಾಬಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಶೆಂ ದಿಸ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿ ರಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍೬ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
“ನಾ…..ಕೊಣೆಂಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ….”ಕುಜ್ನಾ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿಚಾ ಹಾತಿಂ ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ಮಾಸ್ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ!
ಸವ್ಕಾಸ್ ಕುಜ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಲಾಂಬ್ ಬಕ್ಕಾರಾನಿಂ ಕೊಬಾಂ ಕಟಾಂ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ.
ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ನದರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಖಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ವೊಂಟಾಂ ಚಾಬತ್ತ್, ಲೊರಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಉಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಕ್ ದೊರಿ ತುಟ್ಲ್ಯಾ ಕಟಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ಕೊಬು ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾತರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ಸಕ್ಲಾ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ವಾಂಕ್ಡೊ ಕೊಬು ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೊಯ್ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು ಬೆಂಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಲಗ್ಭಗ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚೆ ಬೆಂಡಾಪ್.
ಸರ್ವ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !