Trending Now

ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್.


ಏಕಾ ಸೊಮಾರಾ..
ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮನುಲಾಲ್ ಟವರ್ಸ್. ತಿಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ 19.
ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಚಡುಣೆ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತರ್ತೆಚ್ ತಿ ಹಳೂ ಬಾಲ್ಕನೆಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ.
ತೊ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ದಾರಾಮುಳಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಟೂಲಾಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ.
“ಚೆರ್ಕೊ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಆಜ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸಾನಾಮೂ…ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್..?” ತಿಣೆಂ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.
“ಚೆರ್ಕೊ ಥಕ್ಲಾ ಕಿತೆಂ…?”
“ನಾ. ಥಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ ನಾ. ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೊರಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಕಿಲೊಭರ್ ಭರ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಂದ್ಳ್ಯಾಚೊ ಆಟ್ ಗೊಣಿ ಪುಣೀ ವಾವಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ತುಕುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿ ಪುರಾಸಣ್… ತೆಂಯ್ ಆತಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್…?”
“ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ಮಾಲಿಕ್ ಅಬ್ಬುಚೊ ಗಾಳಿ..?”
“ಹುಂ… ಅಬ್ಬುನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಗಾಳಿ ದೀನಾತ್ ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಅಸಾತ್..? ದಿಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಳಿಯಾಂಕ್ ಗಳೊನ್ ವೆಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ …”
“ಥಾಪಡ್…?”
“ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಥಾಪ್ಡಾಂ ಪಡ್ತಾತ್ ಚ್! ಸನ್ವಾರ್ ತಾಂದುಳ್, ಸಾಕರ್, ಪಿಯಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಿತ್. ಗೊಣಿಯೊ ವಾವಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಸಮಾನ್ ತುಕುನ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂಶೆಂ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೊ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ ಗುಮ್ಸೆ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಕುಸ್ಕುಸೊನ್ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ದಿಸ್ ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿಶೆವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಆಸ್ತಾ.”
“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಗಿರಿ ಚಲತ್ತ್ ಆಸಾ.”
“ಹೊ ಚೆರ್ಕೊ ಖಂಯ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ…ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯಂತಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಸ್ತೆಲೆಂಗೀ..? ಜರ್ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಬ್ಬುನ್ ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಚೋರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂಗೀ..? ಛೆ… ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ…”
ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಧುಳಿಸಂಗಿ ಕೋಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಹಾರೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಭಿತರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಣೆ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾವಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ ದವ್ರುನ್ ತಿ ದಾರಾಕುಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿ.
“ಹೊ…. ಜಯಂತಿ ,ಅತ್ತಾಂ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಮಾತ್” ತಿಣೆ ಜಯಂತಿನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿ ಭುತಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ.
“ಇಲ್ಲೊ ಲೇಟ್ ಜಾಲೊ..”ಜಯಂತಿ ಕುಜ್ನಾ ಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ.
“ಜಯಂತಿ….ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಜ್ ತುಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಟ್… ಬರಿಶೀ ಏಕ್ ಕಾಫಿ ಕರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಯಾಂ”ಡೈನಿಂಗ್ ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಜೆವ್ಣಾಮೆಜಾ ಪಂದಾ ಚೆಪ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.
“ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಬರಿಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಗೇ..”ಜಯಂತಿ ಭಾರೀಕ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.
“ಅಳೆಗೊ..ತ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಗೀ..?”
“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ವೆಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ..?” ಜಯಂತಿನ್ ಸ್ಟೊವ್ ಜಳಯ್ಲೊ.
“ನ್ಹಂಯ್ಗೋ…ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಘೊಳ್ ಲ್ಲೆಪರಿ ತಾಣೆ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ….”
“ಭಿರ್ಮತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ..? ಅಬ್ಬುಚಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಂತ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಚೊ ದಾದ ಹುಸೈನ್ ಬಾಪುಕ್ ಯೀ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ” ಜಯಂತಿನ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಕಾಫಿಯೆ ಪಿಟೊ ಉಡಯ್ಲೊ.
“ಹುಂ….ಹುಸೈನ್ ಬಾಪು ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ… ತ್ಯಾ ಹರಾಮ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರುಂಕ್… ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‌‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್……” ತಿಣೆ ಮೆಜಾ ಪಂದ್ಲೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕದೆಲ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಫಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯಂತಿಚಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.
“ಅಮ್ಮಾ… ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ….ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂ, ಕಶೆಂಯ್ ಆಸೊಂ… ಹಾಂಗಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಸಾತ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸಾ…ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಲೆ..” ಜಯಂತಿನ್ ಕಾಫಿಯೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.
“ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಡಾಯ್ ಚಡಿತ್ ವಾವೊಂವ್ಚೆ, ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಅಂಗ್ಡಿಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಯ್ತೆ ಅಸಾಂಗೋ…ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾನಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್..?” ತಿಣೆಂ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಭಿತರ್ ವೊಡ್ಲೊ.
“ಅಳೆಗೇ…ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಚಾ ಬಾಲ್ಕನಿಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬುಚಿ ಅಂಗಡ್ ಆನಿ ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾ…ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ತಾಚಿ ಖಂತ್. ಸಕ್ಲಾ ವಚೊನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲೊನ್ ಪಳಯ್. ಮಂಡೊ ಕೊರ್ಪಿಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಹಾಚಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಕಾ ಜಾಯ್.…?” ಜಯಂತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಹುನ್ ಕಾಫಿ ಫುಂಕುನ್ ನಿವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ…?”ತಿ ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲಿ.
ಉತ್ರಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲಿ ತೆಂ ಸಮ್ಜತೆಚ್ ಜಯಂತಿ ಉಟ್ಲೆಂ.
ಕಶೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲೊವ್ಯಾಂ. ಜಯಂತಿನ್ ನಿವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಚೆ ಚಾರ್ ಘೊಟ್ ಪಟಾಪಟ್ ಭಿತರ್ ವೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧುಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೊಮ್ತೆ ಘಾಲೆ.
ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯಂತಿನ್ ದಾರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ.
ಧಾಂಪ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲಿ. ಮೋಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುತಾನ್ ಆನಿ ಸುನೆನ್ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಸಾಗ್ವೊಳೆಚಿ ಸುವಾತ್ ವಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್, ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವ್, ಪರ್ಕಿ ಭಾಸ್, ಪರ್ಕಿ ಲೋಕ್ ದೆಕುನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ …. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ತಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಮಿನುಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಗಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಾಳ್ ಮಿರಿಯಾನಿಂ ಪಾಜ್ರೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಿ ಭಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ.
ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ
“ಆಜ್ ಅಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆರೆ ಬಾಬಾ…” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ
“ಅಮ್ಮಾ…ಧಾ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾಲಿ ” ಚೆರ್ಕೊ ಜಯಂತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ತೆಂ ಕಿತೆಂ…ಬಾ ಆಜ್ ಲೇಟ್..?”ಜಯಂತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ…ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಧಾ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ” ಚೆರ್ಕೊ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.
“ಅಮ್ಮಾ …ತುಕಾ ತೆಂ ಘರ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ..?” ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನುಲಾಲ್ ಟವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ 19 ಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನೆಕುಶಿನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್.. ದಿಸ್ತಾ..ಹಾಂವ್ ಅತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ವೆಚಿಂ…ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ…?” ಜಯಂತಿನ್ ಬಾಲ್ಕನೆಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ.
“ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಅಮ್ಮಾ ಅಸಾ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ…” ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಧನಿ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಆಸಾ..” ಜಯಂತಿನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.
“ಸದಾಂ ತಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆತೆ ಅಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಸ್ತಾ. ಹಾತಾನಿಂ ಜೆವ್ಲೊಯ್ಗಿ? ಚಾ ಪಿಯೆಲೊಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ಸಿಗ್ನಲಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಗಿ ಯಾ ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಗೀ?”
ಏಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಜಯಂತಿಚಾ ದಾವ್ಯಾಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೊ. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಧರ್ ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್ ತೆಂ ಚಾವಿಯೊ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಾಗ್ವಾಲೆಂ. ಉಬೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಬು ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಚೆರ್ಕೊ ಧಾಂಪೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ದಾರಾಕ್ ಅಡ್ಚಾಲೊ.
ಆಜ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 15
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚಾ ಫಡ್ಲಾ ಕುಶಿಂತ್ ಭಾವ್ಟೊ ಉಬೊಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತೆ ಆಸಾ. ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಪನ್ನಾಸಾಂ ತಿತ್ಲೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಮಧೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿಕ್ ತೊ ಉಬೊ ಆಸಾ! ತಿ ಘಾಮೆಲಿ.
“ಹೊ ಚೆರ್ಕೊ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ..? ಅಬ್ದುನ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಗೀ ಯಾ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಧಾವೊನ್ ಆಯ್ಲಾ..?” ತಿಣೆಂ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ರುಂದಾಯ್ಲ್ಯೊ.
“ಭರ್ತಿ ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಘರಾಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಡಕ್ಕ್ ಕಂಡಿಶನಾನಿಂ “ಏಕ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೇ ಮಾಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಪುತಾನ್ ಆನಿ ಸುನೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕೀ ಅಬ್ಬುನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತೆಂಯ್ ಅಸೊಂ ಆಜ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆಚ್. ಸಾದೊ ಆನಿ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೊ ಖಂಯ್ಚೊ, ಕಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್. ಆಜ್ ನಾ ತರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್…”ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾವಯ್ಲಿ ನದರ್ ಚುಕಯ್ಲಿ ನಾ.
“ಜೈ ಹಿಂದ್..” ಭಾಶಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.
ತಾಳಿಯಾಂಚಾ ಅವಾಜಾ ಮಧೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನಿಕಾಳ್ಳೆ.
ದೊಳ್ಯಾ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಭಿತರ್, ಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ದವರ್ಲೊಲೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಕಾಟ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವ್ರಿತ್ತ್ ಖಿಣಾನ್ ಚೆರ್ಕೊಯ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಘುಸೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.
ತಿಣೆಂ ಪರತ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ…ನಾ…ತೊ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಜಮ್ ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯ್ ಖಾಲಿ.
ಆತಾಂ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್.
ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಿಂ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪುತಾನ್ ಆನಿ ಸುನೆನ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಕಿಲೋ ರಾಂದ್ವಯ್, ದೋನ್ ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಆನಿ ದೇಟ್ ಲೀಟರ್ ತೇಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ತೆಚ್ ತಿಣೆಂ ಹಳೂ ತೆಂ ಉಕಲ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !