Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅನಾಥ್

Anaath“ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ!!!” ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ನಿದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೊತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ತಿಚೆಂ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಕ್ ಪೈಪ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆ, ತೊಂಡಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ದೆಗೆನ್ ವೆಂಟಿಲೆಟರ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಗೆಲೊ ನಾಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಎಕ್ ಹಾತ್ ಖಾಟಿಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಪೊಟಾಕ್ ದರ್ನ್ ದುಕಿನ್ ಉಟೊನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ನಿದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೊತಿಚಿಯ್ ಹಿಚ್ ಆವಸ್ತಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿ.

“ ಬಿರ್ಮತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ತಾಸ್ತಲೆಂ” ಚತ್ರಾಯೆ ವಿಣೆಂಚ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊತಿನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ.

“ ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸೆಸ್ ಗೊಮ್ಸ್. ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?”. ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪರತ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ಬಾ, ಪೂಣ್,ಮಜೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ತುವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್?” ಆಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಜ್ಯೊತಿಚೆರ್ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಮಿಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆ ತುಜೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಕಾ ಕಸಿ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಹೊ ನಿಚೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆ ಮಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ತುಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆ ಎಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂಗಿ ತೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮಜ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಚೊ ಜೀವ್ ಹಾಂವೆ ಉರಯ್ಲಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೊ ಯಾ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ ಅನಿಂ ಮುಕಾರೀ ತೊಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖರೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ”. ಜ್ಯೊತಿ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಖಾಂಚಿ ಝರ್ ವಾಳವ್ನ್ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂಯ್ ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್. ಹಾಂವೆ ಆದಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕಿಕ್ ದೆವಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ”. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ಬೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೊ ನೊವ್ರೊ ಅನಿಂ ಪೂತ್ ರೂಮಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಆಲಿಸ್? ಅಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಧರ್ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್. ಹಾಂವೆ ಲೀಲಾಕ್ಕಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತುಜಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ರಾಯಾನಾಕ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಚೊ ಇಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆತೆ ಆಸಾಂ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ. ಅಮ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಯ್ನ್”. ನೊಟಾಂಚಿ ಆಟ್ಟಿಂ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ಆನಿ ಪೂತ್ ರಾಯನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆ.
ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಗೆಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾಂ.

“ ಮಿಸೆಸ್ ಗೊಮ್ಸ್, ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ತುಂ ಬರಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲಿಂ” ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಖ್ – ದೂಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಒಪ್ರೆಶನಾಚೆ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಮಿ ದೊಗಾಂನಿಯ್ ಘರಾ ವಚ್ಯೆತ್ ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ ಆನಿ ಮಿಸೆಸ್ ಆಲಿಸ್ ಗೋಮ್ಸ್”. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಜ್ಯೊತಿ ಸಂತೊಸ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಮೊಡಾನಿಂ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ.

“ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾರ್ ಲ್ಲೆ ಹೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ಮೊಲಾದೀಕ್ ದೀಸ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಸತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೆಂಯ್, ಪೂಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್” ಅಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಬ್ಯಾಗಾಚಿ ಝಿಪ್ಪ್ ಒಡ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆನ್.

ಖಾಟಿ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ತಿ ಕುಸ್ಕಾಲಿ. “ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ ಮಿಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್” ಜ್ಯೋತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೊಯ್ತಾಲೆಂ.

***

“ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ, ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಅಬೊರ್ಶನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಬಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಮಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ರಡ್ತಾಲಿಂ. ಅಬೊರ್ಶನ್ ಕರಂವ್ಚೆಂಗಿ ನಾಕಾಗಿ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣಿ ಮಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಎಕ್ ಬೆಬ್ದೊ ಬಾಪಯ್. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.”

“ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ನ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್, ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ತ್ ಗೀ ? ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಭತ್ ಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಿಂ.

“ಆಲಿಸ್ ಗೊಮ್ಸ್” ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲಿಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಕೌಂಟರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಆಬೊರ್ಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಚಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ” ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ವೆಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ‌ಗೀ ?” ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಧರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್” ತಿಣೆ ಎಕ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ತೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದಸ್ಕತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಮಮ್ಮಿ” ಪೆನ್ನ್ ಅನಿ ಕಾಗದ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಡವ್ನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ದಾಂವ್ಲಿಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಪುತಾ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲಿಂ. ಭಾರಾದಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಕಿತೆಂ ಗೊ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಆಫಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾ ನಾ, ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೋಣ್ ತುಜೊ ಮಾಂವ್ ಕರ್ತಾಗಿ?” ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್.

“ಆನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜ್ಯಾ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫರ್ ಜಾಲಾಂ. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ” ಹಳ್ತಾರ್ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ಲೆ ಹಾಂವೆ.

“ ಬೊಂಬಯ್ ವಚ್, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ತೊಡಿ ವಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತೆ ರಾವ್”.

ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಬ್ ಲ್ಲಿ.

ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಬೊಂಬಯ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದ್ಲಿ.

ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕಿಚಿಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವೆ ಬಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖುಶ್ ದವರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತೆ ರಾವ್ಲಿಂ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಸಂಪ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಸೂತ್‌ಪಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಏಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಅನಾಥ್ ಆಶ್ರಮಾಚ್ಯಾ ವಡಿಲ್ನೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಹಾಂವೆ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಲಿ. ಗಡೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಗಿರೇಸ್ತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲಿಂ. ಚಾರ್ ವೊಣ್ತಿ ಮಧ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ವೈಫ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ( ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಫೊರ್ ಎಂಜೊಯ್ ಮೆಂಟ್). ಹಾಂವೆ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಪತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ನಿದೊನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ. ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಕ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ವಾಡತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೋಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ನ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಚ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊ ಆರ್ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಾಥ್ ಕರ್ನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ತಾಕ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಎಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಸರ್ಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲಾ”. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಾಂಪುನ್ ಧರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ.

“ಮ…..ಮ್ಮಿ….” ಜ್ಯೊತಿ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಕಾ ಉಟಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಪುತಾ” ಅವಯ್ ಧುವ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಳು ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಡ್ಲಿಂ.

“ಮಮ್ಮಿ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಂಚವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಉಂಡಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಭಯ್ಲಾಯ್. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಬೊಗ್ಶಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊಣದಿಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಕಯ್ದ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಮಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ತೆಲಿಂ” ಜ್ಯೊತಿನ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

“ಚಲ್ ಆತಾಂ ನಿದೆ ಪಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆಚ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಲೆ”. ಆಲಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ವೊಲ್ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಜ್ಯೊತಿ.

***

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಮ್ಮಿ” ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ಆಂಗ್ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಜ್ಯೊತಿಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ಬೆಡ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಲೆಂ. ದಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ಬೆಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂತು ಆಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

“ ಜ್ಯೋತಿ, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲಿ ತರ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಕಾ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ವೊಜೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್. ಅಮ್ಚೊ ಹೊ ಸಂಬಂದ್ ಅಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸೊಂದೀ. ತುಂ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಾಂಯ್, ಆನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ರಾವ್. ನಾ ತರ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ತುಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ನಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಆನಿ ಪೂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ, ತಾಂಕಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಪುತಾ. ಆದೆವ್ಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್”

ಜ್ಯೊತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾತ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಜ್ಯೊತಿಯ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.