Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್

KoroMogಮಮ್ಮಿ ಪಳೆ ಕೊಣ್ ಆಯ್ಲಾ?” ನೆಂಟುಲೆಂ ಭರ್ಗೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಘಡಿಯೆನ್ ವೊಳ್ಕಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಿಳ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲಿ. “ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂಯ್ಗಿ ಆಶಾ?” ಹಾಂವ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ರಡ್ಲೊಂ. “ರೊ…..ಬಿ….” ಆಶಾ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. “ಯೆ ಬಿತರ್ ಯೆ ರೊಬಿ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಬೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ. “ಎಕ್ ಘಡಿ ಬಸ್ ಹಾಂವ್ ಚಾ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ” ಆಶಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಿ . . .

***

“ಡಿಂಗ್ ಡೊಂಗ್”

ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ರಿಮೊಟ್ ಟಿಪೊಯ್ಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ದಾರಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.

“ಕೊಣ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆಂ?” ಅಪರಿಚಿತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ರೊಬಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್” ಗಂಭೀರಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್.

“ಹಾಂವ್‌ಚ್ ರೊಬಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್” ಹಾಂವೆ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆಶಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ. ಹಾಂವೆ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ಗಿ?” ಮಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಲಿಯಾಬ್ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಕಾಂತಾಯ್ತಾಲಿಂ.

ಲಿಯಾಬಾನ್ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಲೊಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.

“ರೊಬಿನ್, ಆಶಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆಸಾ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಅಕ್ರೆಚ್ಯೊ ಘಡ್ಯೆ ಮೆಜ್ತೇ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಶಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್.” ಲಿಯಾಬ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಮಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತೆಂ ಕಾಗತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂತು ಆಶೆಂ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. “ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಹಾಂವೆ ಕರ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾಡವ್ನ್, ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸೊಡುನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ರೊಬಿವಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೊಗಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಶಿಯಾ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಪಪ್ಪ. ತುಮ್ಚಿ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಧುವ್ – ಆಶಾ”

ಕಾಗತ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ವಿಬಾಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ – ಆಶಾ. ನಾಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಾಂಚಯ್ಜಾಯ್ಯ್. ಘಟ್ ನಿರ್ದಾರಾನ್ ಹಾಂವೆ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಬೈಕಾಕ್ ಕಿಕ್ಕ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಐ ಸಿ ಯು ಭಾಯ್ರ್ ಆಶಾಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಪಪ್ಪ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಅರ್ಸ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಟಿರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಐ ಸಿ ಯುಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಶೀದಾ ಬಿತರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್ಯಾಚಾಚ್ಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಶಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಡ್ದೊ ವೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಡ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳೊಂ. ಆಶಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವೆ ಪೊಶೆಲೊ. ಆಶಾ ಗೂಂಡ್ ನಿದೆಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಯರಾನಿಂ ಬರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೊನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಲಿಂ.

ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ದೊನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

***

“ರೊಬಿ, ಯೆ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಸೊಡ್ತಾಂ”. ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆಶಾನ್ “ಇಟ್ಸ್ ಒಕೆ ಆಶಾ ಹಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಂ” ಹಾಂವೆ ಮುಕಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಡ್ಯೂಟೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್” ಆಶಾಚ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ಗಾಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಗಾಡಿ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕಡೆ ಪಾವ್ಲಿ. ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಸುಕಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಶಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ರೊಬಿ”.

ತಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಕೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಪುಡ್ಲೊ. “ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಯ್ಗಿ ತುವೆಂ”. ಹಾಂವ್ ಘರಜ್ಲೊಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ ರೊಬಿ. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ತುಜೆವಿಣೆ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ”. ಆಶಾ ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಆಶಾ, ತುಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಮಜ್ಯಾ ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್ ಆತಾಂ ನಾ. ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಎಲರ್ಜಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ ಆನಿ ತುಂ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಪಳೆ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.” ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಖರೊ ಮೊಗ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಜಾಣಂಯ್ಗೀ ತುಂ..? ” ಆಶಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆ ನಾಂ.

“ಖರೊ ಮೊಗ್” ಹಾಂವ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊಂ.

“ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸುಕೆಂ ಖೊಬ್ರೆಂ ನಂಯ್. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಯ್ಕ್”.

ಹಾಂವ್ ಬುಡ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಚೊವ್ನ್ಂಚ್ ರೆವೆರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೊಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ರೆವೆರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ಆಶಾ.

“ಆಶಾ, ಮಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾನಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ. ಮಜಿಂ ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣಿ ಜಲ್ಮಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲೊಂ. ದೊನ್ಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಪರತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಯ್ಣಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸೊನೀ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಜೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ತಾಂಕ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲೊಂ ನಾ. ತಾಂಕಾ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಪಳಯ್ತಾನ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಆರ್ಥ್‌ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆಸೊಚ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಲೊಂ. ಎಕ್ಸುರೊಂ, ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಸಮ್ಜೊಂಚಿಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಯೆತಾಲಿ. ಎಕ್ ದೀಸ್ ತೀಯ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ನಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್. ಧಾವಿ ಶಿಕೊನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ನಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕರ್” ನರ್ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಡೊನೆಶನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್. ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲಿಂ.
ದುಸ್ರೆಚ್ ದೀಸ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಇಶ್ಟಾಸರ್ಶಿಂ ಪರತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಸೊದ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಯ್ಲೆ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಎಕ್ ದಿಶಾ ಲಾಬ್ಲಿ. ಇಶ್ಟಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ದಶೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ಇಶ್ಟಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತುರ್ತಾನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ನರ್ಸಿಂಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಲೋನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಟ್ಲೆಂ ವಿವಿನಾ. ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚೆಡುಂ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಲೊ. ದೀಶ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ, ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ, ಮೋಗ್ ಉದೆಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೊಗ್ ವಿವಿನಾ. ಆಮಿ ಎಕಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಲೋನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವಿನಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಶಿಕಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ತೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೊಂ. ರಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲೊಂ, ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ತಾಕ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲ್ಯಾ ಕಡೆ ತಾಚೆಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಚೆಡುಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯ. ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ವಂದಿಲೆಂ ತಾಣೆ. ಹಾಂವೆಯ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಪರತ್ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ವಂದನ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಮಾಳಿಯೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಸಾಂಗಾತ ರುಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ, ಬೆಲ್ಪುರಿ ಖಾಂವ್ಚಿ – ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಂತ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮರಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೊಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಶೆಂಚ್ ಹಫ್ತೆ, ಮಹಿನೆ, ವರ್ಸ್ ಉಭ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ವರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ರೊಬಿ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಜರಿ ಭಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ತುಜಿ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸಾಗಿ?” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಯ್ರ್ ಬಯ್ರ್ ಜಾಲೊಂ. ವಿವಿನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. “ನಾಂ ಮರಿಯ, ಹಾಂವೆ ತುಜೆಕಡೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂತ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾಂ”. ಮರಿಯನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಜರ್ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್ತೆಲೆಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಕಡೆಚ್ ಕಾಜರ್ ಜಾತಲೊಂ.” ಮರಿಯ ಮಜ್ಯಾ ಶರ್ತಾಕ್ ಒಪ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಅನಿಕೀ ಗೂಂಡ್ ಜಾತೇ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮರಿಯಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಿಯನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಿವಿನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಮರಿಯಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಿಸರ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ “ಮರಿಯ, ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಏಕ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಶಿಗಿ?” ಹಾಂವೆ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ” ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್. ತಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಡ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್”. ಮರಿಯಚ್ಯಾ ಕಠೊರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪರತ್ ದರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊಂ.

***
ಹಾಂವೆ ಮಜಿ ಕಾಣಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಶಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೆಂ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸುರ್ಯೊ ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಆಶಾ ಉಟೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ದಾಂವ್ಲಿ ದೊಗಾಂ ಮದೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂವಾದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಮುಕಾರ್ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ. “ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಆಶಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್. ವೆಳ್ ಉತರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡ್” ಹಾಂವ್ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಆಶಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಆಜ್…..

***
ವೆಂಟಿಲೆಟರಾಚ್ಯಾ ಅಲಾರ್ಮಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೊ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆಶಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಚಿ ಉಡಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಡ್ದೊ ದೆಗೆಕ್ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. “ಹೆಲ್ಪ್”. ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂ ದಾವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. “ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಆರ್” ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಬೊಬಾಟೆಕ್ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಆಶಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಾಂಬುಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಡ್ಯುಟೆರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಂ. ಸತತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಆಶಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಚಿ ಉಡಿ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಬಿಜ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಐ ಸಿ ಯು ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. “ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಪುತಾ ತುಕಾ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆಳೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪುನರ್ ಜಿವನ್ ಲಾಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್”. ಆಶಾಚಿ ಮಮ್ಮಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾಲಂವ್ ಧರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್‌ನಾಸ್ತಾನ ಘರ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ಲಿ. ಆಶಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಚಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ಘಟ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ದುಬಯ್ ಶಹರಾಕ್.

***

ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ಲೆ. ಲೊನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ಲಾಬಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಾಡ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಲೊಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಸರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ತರಿಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕೀ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಶಿಂಚ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಅಚಾನಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪರತ್ ಹಾಂವೆ ಘಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

***

ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಕರ್ನ್. ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ನಾವ್ನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲೊಂ. ಟಿ ವಿ ಚೊ ಬಟನ್ ದಾಂಬುನ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ವೆಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್‌ಕಡೆ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ವೆರ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ದರುಂಕೀ ಆಶಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಲೊಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಆಶಾ ಜರ್ ತರ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಬಾಡ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಪಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಆಶಾ ಜೀವ್ ಆಸಾ ವಾ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ.

***

” ಅಂಕಲ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಂಯ್ ಆಸ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನಾ. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ತುಜೆ ಘರ್ ಕಂಯ್?” ಮಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬಸೊನ್ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ನೆಂಟಿ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂಬಾ?” ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾನ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆಲೆ. “ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ವಿವಿನಾ”. ತಾಣೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ. “ತುಂ ಬಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಖೆಳು ಕರ್ ವಿವಿನಾ”. ಆಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. “ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂಚ್ ಸವಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ…ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡುಂ”. ಆಶಾ ಚಾ ಆನಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಟಿಪಾಯ್ಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.
ಎಕ್ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಪ್ಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆಶಾ. “ರೊಬಿ, ಐ ಸಿ ಯು ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಮೊಸ್ತು ಸೊಧ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ವೆರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜರಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಜಾಂವ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ನಾತ್ಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಿಂ ಮೊಸ್ತು ರಡ್ತಾಲಿಂ. ಆಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಜಿ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಅಚಾನಕ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಿವಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ. ರಾವೊಂಕ್ ತೆಂ ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ರೂಮ್ ಸೊದ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ – ದೂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿವಿನಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣೀ ನಂಯ್. ಮಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರೊಬಿಕ್ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಜಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಂಚಿ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಶಿ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪೂಣ್ ವಿಧಿನ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಬಾಳಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.”

ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್ ಕಪ್ಪಾಂತ್ಲಿ ಚಾ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಕಪ್ಪ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆಶಾನ್.
“ತರ್… ತರ್… ತುಂ ಅನಿಕಿ ತುಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಶಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ. “ರೊಬಿ, ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಖರೊ ಮೊಗ್ ಏಕ್ ನಾ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಜರ್ ತರ್ ತುಜೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾಂ”. ಆಶಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಆಶಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. “ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ಲಿ ಆಶಾ. ಅಜೂನ್ ವೆಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ತುಜೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಮೊಗಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಶಿಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಆಶಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆಶಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. “ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಬಿ. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರೆಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತುಂ.” ಆಶಾನ್ ಮಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಅಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಯ್ ಆಶಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. “ಮಮ್ಮಿ” ವಿವಿನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಮ್ಚಿಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. “ವಿವಿನಾ, ತುಂ ಸದಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ತೆಲೆಂಯ್ ಮೂ ? ಡ್ಯಾಡಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಹೊಚ್ ತುಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾ” ಆಶಾ ಲಜೆಲೆಂ. “ಡ್ಯಾಡಿ” ವಿವಿನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. “ಪ್ಲಿಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವಚಾನಾಕ. ಮಮ್ಮಿ ಸದಾಂಯ್ ರಡ್ತಾ.” ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ನಾ ಪುತಾ, ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೊಂ ನಾ” ಮಜೊ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಆಶಾಕ್ ಆನಿ ವಿವಿನಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.