ಲವ್ ಜಿಹಾದ್

ಹಿ೦ವಾಳೆ ದೀಸ್. ದೊವಾಚೆ ಥೆ೦ಬೆ ಫುಲಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್. ಮೊಡಾ೦ಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ತಿಳು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ರಿತೆ ಘೊ೦ಟೆರ್, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಿ೦ಡ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚ್ಯಾ ಬೊ೦ಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾಚೆರ್  ದರ್ಯಾ ತಡಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಡೊ ತರ್ , ಹಾ೦ವ್ ದಾಟ್ ಉಬೆಚಿ ಕಾ೦ಬೊಳ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಘೊರೆತಾಲೊ೦.

ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಳ್ಸಾಯೆಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಖ೦ಡಿತ್ ನ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್. ವೇಳ್ ಘಡಿ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ವಾವ್ರಾಚೆ೦ ವೊಜೆ೦. ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ವಾವ್ರಾ ಶೆತ್ ತಸಲೊ. ಕಾಮಾ೦ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ ಉಶ್ಯಾರ್ ಮಾತೆ೦ ತೆ೦ಕು೦ಕ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್. ಕೊ೦ಬೊ ಸಾದ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆಚೆ೦ ಸದಾಚೆ೦.

ಟ್ರಿಣ್….. ಟ್ರಿಣ್…..

ಘರ್ಚೆ೦ ಫೊನ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಆ೦ಬೆತಾನಾ ನಿದೆಚೆ೦ ಧಾ೦ಪಣ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ಚ್. ಫೊನಾಚಿ ಕಾ೦ಪಿಣ್ ಆಯ್ಕೊನೀ ಬಗ್ಲೆರ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಶೆಚಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾ೦ಡ್ಲೆಲಿ೦ ಪಿ೦ತ್ರಾ೦ ಪುಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ಕುರ್ವೊ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ಚರ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾ೦ಟೊ ಇಕ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಉಬೊ ತರ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಕಾ೦ಟೊ ಸಾತಾ೦ಚೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. ಫೊನಾಚಿ ಆರಾಬಾಯ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕಾ೦ಟ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಫೊನಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾ೦ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦.

ಹಲೊ….. ಜಾ೦ಬಾಯ್ ಕಾಡುನುಚ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜಿ.

“ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾ೦ಪಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಯಾ, ತುಜೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಟ್ – ಪಟ್ MLA ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೇಳ್.”

ಫೊನ್ ಕಟ್….!

ಹುನ್ ತೆಲಾಚೆರ್ ಜಿವ್ಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಉಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಸ್ವಾ ಸಾರ್ಕಿ೦ ಉತ್ರಾ೦.

ಫೊನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಡೆ೦ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾ೦ನಿ ಮ್ಹಜೆ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಸಾ೦ಕ್ಳಿ ತುಟಯ್ಲ್ಯೊ.ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ಫೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ನವಾಲ್ ಘಡ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸುನ್ ಘರ್ಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ದೆ೦ವ್ಲೊ೦.

ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚೆ೦ ವೊಜೆ೦. ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೆ೦ ಹಾತೆರ್. ನವೊ ದೀಸ್, ಸವಾರಿ ಚಮ್ಕಾಲಿ ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್.

***

‘ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸ’  ನ್ಹ೦ಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉಬೆ೦ ಆಸ್ಚೆ೦, ಜಿಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಚೆಂ ಭದ್ರ್ ಕೊಟೆ೦.

ಶೆಟ್ಟಿ…ಆಲ್ಕು೦ಜಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ. ಕರಾವಳಿ ತುಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗಾದ್ ’ ಶೆಟ್ಟಿನಗುಲು ಗಟ್ಟಿದಗುಲು’ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚಾನಾಶೆ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ M.L.A ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ನಾ.

ಟ್ರಿಣ್…. ಟ್ರಿಣ್….

ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್  ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ೦. ಜಾಗಾ೦ವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೈಕಾಚೊ ವೇಗ್ ಹಾ೦ವೆ ಚಡಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆ೦ ನಾ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ದೊಶಿ, ಭಾಯ್ರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ …ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್.

ಚಾರ್ ಕಿಲೊ ಮಿಟಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ಸ೦ಪಯ್ಲಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾ೦ಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಬೈಕ್ ರಾವಯ್ಲೆ೦.

ಲೋ೦ವ್ ಉಬಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಿ೦ವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಹುನ್ ವಾರೆ೦ ಆದಾಳು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದಲ್ಲಾ. ರಾಸ್ ಪೊಲಿಸಾ೦ಚೊ ಪಹರೊ ಎಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ತರ್ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾ೦ಚೆ೦ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಆಕಾ೦ತಾಚಿ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಅನಾಮಿಕ್ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ದಸ್ತಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವೊನ್ ಪಳೆತಾಚ್ ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ದರ್ಶನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ತೊಸ್ಲೊ೦.

ಸವಾಲಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾ ಸವೆ೦ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆ೦….? ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ೦.

‘ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕೊ೦ಬಿ ಪರ್ಕಿ ಕೊ೦ಬ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪದ್ರಾಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ….’  ಹಳೂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ತ್.

ವೊಪಾರಿನಿ೦ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸದಾ೦ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಚಿ ತರೀ ಆಜ್ ಅಶೆ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ನಾತ್ಲಿ ತರೀ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಕೆಮೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ ಹಾ೦ವೆ೦.

ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಕೆಮೆರಾಮೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಡ್ದಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಹಾ೦ವ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾ೦ಕ್ ಮೊಸ್ರಾಚಿ ಪೊಡ್ಕಾಣಿ. ತಾಕ್ಡೆ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಸಮ್ ತುಕ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ. ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ತುಟಾನಾತ್ಲೊ ಭಾ೦ಧ್.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ….

ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಪಾಟಿರ್ ಥಾಪುಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಗು೦ತೆಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾ೦ಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಾಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್.

ಮ೦ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ನಾಕಾ ಮಾರಾಯಾ…. ಮಾಹೆತ್ ಸಗ್ಳಿ ಹಾವೆ೦ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಗುಡೊ ಗಾಲ್ಯಾ. ತು೦ ಗಡಿಬಿಡಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾ೦ ತುಜೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್… ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆ೦ ಮಿತ್ರಾನ್.

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಾಚೆ  ಗುಪಿತ್ ಚಾರ್ ತಸ್ವಿರೆ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಾ ಹಾ೦ವೆ೦.

ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಸ೦ಪ್ತಚ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸವಾರಿ ಉಟಾಉಟಿ೦ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಕುಶಿ೦ ಚಮ್ಕಾಲಿ. ಖ೦ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಬ್ಲೆಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ತರ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ಗ೦ಭೀರತಾ ಚಿ೦ತುನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

” ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲಲೊ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ…. ಕಶೆ೦ ಆಸಾ ಟೈಟಲ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್….? ಸಪ್ಣಾ೦ತೀ ಚಿ೦ತಿನಾತ್ಲೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ೦.

ಟೈಟಲ್ ನ೦ಯ್ ತೆ೦, ಪೂಣ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ೦  ಕಿಟಾಳ್…. ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ೦ಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ನಾಕಾ ಇಶ್ಟಾ… ಕೋಮುವಾದಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಿಶಿ ಆಶಾ ಸಾ೦ಡ್…

ಕಾ೦ಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜಿ.

ಮಿತ್ರ್ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆ೦ವ್ಲೊ.

ಜಾಣಾರಿ ತು೦ ನೆಣಾರಿ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಲೊಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ? ಆಮಿ ನ೦ಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ.

ಉಡಾಪೆ ಜಾಪಿ ದ್ವಾರಿ೦ ತರ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾರಿ ಖ೦ಡಿತ್ ನ೦ಯ್.

ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ನಾ೦ವ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಧರ್ಮಾ ವಿರೋಧ್ ಜಳ್ಚೊ ಉಜೊ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾರ್ಕಿಲೊ. ತರ್ಕಾ ದ್ವಾರಿ೦ ತಕ್ರಾರ್ ಚಡ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಉಣೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಾಟ್ ಭರ್ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲೊ೦.

ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೆಳ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ಕ್ ಸಹಮತ್ ವಾ ಪಾಟಿ೦ಬೊ  ದಿಲೊ ನಾ. ಮೊಗಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವಿರೋದಿ ನ೦ಯ್. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಸ೦ಗಿ೦ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ೦ ಸುಖ್ ಭೊಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸುಭಾಗಿ ಹಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹಿ೦ದುಳಿದ ವರ್ಗಾ೦ತ್, ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ೦ ನಶೀಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುತಾಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾ೦ತಾ೦ವಿಶಿ೦ ಮತ್ ಆಟಾಯ್ತಾನಾ ಆಪಾಪಿ೦ ಘಾಮೆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್.

ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ನಿರಾಶಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಸ೦ಪಾದಕಾಕ್ ಟೈಟಲ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಖಬರ್ ಬೋವ್ ರುಚ್ಲಿ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆಕ್ ಜಾ೦ವ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ, ಆಕ್ಶೇಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಪುಕ್ಕೆಲ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ ತರ್ ಸೊಸ್ತೊ೦ ಹಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಸಮಾಜ್ ಬೆಸಾ೦ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ ನಾ. ಹಳೂ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ತಾಣಿ೦ ವೊತ್ಲೆ೦ಚ್.

ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ದಫ್ತರಾ೦ತ್. ವೃತ್ತೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಾಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್. ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಕಾ೦ತಂವ್ಚಿ೦ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಜಿಬೆರ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ. ಮತಿ೦ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆ೦ ವಾರೆ೦ ತರ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆ೦ ಭಿಂ ವೊ೦ಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ನೆಟೊವ್ನ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್  ಹಾ೦ವೆ೦ ಝರಯ್ಲಿ.

ಘರ್ಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿ೦ಚ್ ಖಬಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಖಿರ್‌ಲ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಚೆ೦ ಪತ್ರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಮಾಧ್ಯಮಾ೦ನಿ ಖಬರ್ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ೦ನಿ ಪಾವಯ್ಲಿ.

***

ಟಿಕೆಟ್…. ಟಿಕೆಟ್….

ಕ೦ಡೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮೆಜೂನ್ ಬಾರಾ ರುಪಯ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ ಹಾ೦ವೆ೦. ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ R.T.O ಇಲಾಖೆಚ್ಯಾ ನಾಮ ಫಲಕಾಚೆರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣ್ಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ವೊತಾಚೊ ಭಾರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ ಸುಟ್ಚೊ ವೇಳ್ ನ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬಸ್ಕಾ ಅನಾಥ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸ್ ತೆ೦ ನ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ರಾವೊನ್  ಚಲ್ತಾಲೆ೦.

ನ೦ಯ್ಚೊ ಸ೦ಕೊ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಅಪಾಪಿ೦ ಘು೦ವ್ಲಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿ೦ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಘಡಿತಾಚೆ೦ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ತಶೆ೦ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೆ೦.

ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 15. ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾವ್ ಬಾ೦ದಾವ್ಪಣಾಚೆ೦ ಬಿಡಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಿಲ್ಲೊ , ಕೋಮುವಾದಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ೦ತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಎದೊಳ್ ಶಾ೦ತ್ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಘಸ್ಟಿಲ್ಲೊ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ತೊ.

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಧ್ವಜಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ರ೦ಗಾ೦ ಮಧೆ೦ ತಾ೦ಬ್ಸಾಣ್ ಖೆಳ್ಳಿ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾ೦ಚೆ ಜೀಪಿ ಆನಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವ್ಟೆ ಥ೦ಯ್ ಹಾ೦ಗಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸ್ವಚ್ಚ೦ದ್ ಉಬ್ಚಿ೦ ಮೊಗಾ ಸುಕ್ಣಿ೦ ಘೊ೦ಟೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ೦ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮಾಲ್ಘಡೆ೦ ಧುವ್ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚೆ೦ ನ್ಹೆಸಣ್ ನೆಸೊನ್ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾಲೆ೦.

ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾ೦ ನಿರ್ಮಳ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಉದೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ ’ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ’. ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ‘ರೋಮಿಯೊ ಜಿಹಾದ್’ ಮ್ಹಣೊನೀ ವೊಲಾಯ್ಲಾ೦.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾನಿ೦ ವಾಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚೆ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಾಳುಲ್ಲೆ೦ ದುರಾದೃಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಸಮುದಾಯಾ೦ ಮಧೆ೦ ತರೀ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ನಿರಪ್ರಾದಿ ಪರ್ಜೆನ್ ದುಕಾ೦ಚೆ೦ ವೊಜೆ೦ ವವಯ್ಜೆ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಘಡಿತ್ ಸರೊನ್ ಆಜಿಕ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಸ೦ಪ್ಲೊ.

ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಾಲಾ ತರೀ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಊಬ್ ಮಾಜ್ವೊ೦ಕ್ ನಾ.

ಘಡಿತಾಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಮೊಗಾ ಸುಕ್ಣಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚ್ಯಾಗೀ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಶಾಬಿತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ೦ ತರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಧುವೆಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ಅಲ೦ಕಾರ್…. ಅಲ೦ಕಾರ್….. ಜೆಪ್ಪರೆ ಉ೦ಡಾ….

ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡು ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ಕ್  ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ಕ೦ಡೆಕ್ಟರಾನ್. ಪಯ್ಣಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಬಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆ೦ವ್ತಾಚ್ ಶೀದಾ ಬೆಕರಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ೦. ಕೋಮುವಾದಿ ಪತ್ರಾಚಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾತಿವಾದಿ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸಾ೦ಡುನ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ೦ಕ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾ೦ಟ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಾತಾ೦ತ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆನ್  ದೊನೀ ಹಾತಾ೦ನಿ ಕುಸ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾ ಸವೆ೦ ಬೆಕರಿ ಥಾವ್ನ್  ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್. ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಥಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ವಿಶೆವ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಅಲೊಚೆನೆರ್ ಬಗ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ  ರೆಸ್ಟೊರೆ೦ಟಾಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಚಡ್ಲೊ೦. ಪರಿಚಿತ್ ತೋ೦ಡ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚ್ಹಾ ಮೆಜಾರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಚ್ಹಾಯೆ ತೊ೦ಡಾಕ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ದಿಸಾಳ್ಯಾಚಿ೦ ಪಾನಾ೦ ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ……

ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳೊ ಒಳ್ಕಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವ್ಲೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಗೂಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ ಮಾಜಿ ಬುದ್ವ೦ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಲಜ್ ಸಾ೦ಡುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ವಿರಾಜ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊಚ್. ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಅರ್ಧ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತರೀ ಉಲ೦ವ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ ಹಾ೦ವೆ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೊನೆಪಣ್ ತಾಕಾ ಧೊಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚ್ಹಾ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅ೦ದಾಜೆರ್ ದರ್ವಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦.

ಕಿತೆ೦ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ…. ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್ ಗೀ ತುಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್…. ? ರಾಗ್ ವೇ ಮೊಜೆರ್…?

ಕಿತೆ೦ಚ್ ಘಡೊ೦ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ೦ ತಾಚಿ೦ ನೆಣಾರಿ, ನ೦ಜಾಳಿ೦ ಸವಾಲಾ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿ೦. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ೦ ಕೊಟೆ೦ ಕೊಸಾಳ್ಳೆ೦. ಕಾಳಿಜ್ ಫುಟ್ಲೆ೦.ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಧಾ೦ಪುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ೦ ರಾಗಾಚೆ೦ ಲಾವಾರಸ ಹಾಳೂ ಜಿಬೆರ್ ವಾಳ್ಳೆ೦.

” ಮಿತ್ರ್…. ಹಾ೦ಗಾ ತುಜೊ ಮಿತ್ರ್ ನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ… ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಮೊರೊನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾಲೊ…

ಮೊಡೆ೦ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಗೀದಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ.

ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦  ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ತಾನೆನ್ ಭೊ೦ವ್ತಾಲ್ಯಾ ವಾಗಾ೦ಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್.”

ಮ್ಹಜೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಆ೦ಗ್ ಕಾ೦ಪ್ತಲೆ೦. ತೋ೦ಡ್ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಆಜ್ ಹಾ೦ವ್ ಒಪಾರಿನಿ೦ ಉಲಯ್ಲೊ೦. ಮ್ಹಜಿ೦ ನಿಶ್ಟುರ್ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ೦ ನಾಟ್ವಾಲಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ಪೂಣ್ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಆಮ್ಚೆರ್ ಖ೦ಚುಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಹಾ೦ವೆ೦ ದೆ೦ವಯ್ಲೊ. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮು೦ದರ್ಸಿಲೆ೦.

“ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತೆ೦ಕುಲ್ಲಿ೦ ಚೆಡ್ವಾ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಆಸಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಕಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ತಶೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿ೦ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಘಡ್ಲೆ೦ ತರ್ ತುಜಿ ದೇಖ್ ಘೆತ್ಲೊಲೊ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ. ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ದೊಳೆ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿ೦. ಅನಿಸ್ಕಳ್ ಪಿ೦ತ್ರಾ೦ನಿ ಭರ್ಲೆಲೆ ತುಜೆ ದೊಳೆ ನಿತಳ್ ಕರ್ ಪಯ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ ನಾ೦ವಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾಚೆ೦ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ಲೊ ತು೦ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಯೋಗ್ಯ್….?”

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತಾಚೆ೦ ಮೊನೆಪಣ್ ಆನಿ ಮೆಜಾಕ್ ತೆ೦ಕ್ಲೆಲಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜವಾಬ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಹಗುರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸವೆ೦ ನಿವುಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್. ಪಶ್ಚಾತಾಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ೦ ಮಾಜಿ ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ತೋ೦ಡ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವ್ಲೊ ನಾ. ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುನ್ ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾ೦ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾಚಾ ನಾ೦ವಾ೦ಚೊ ಬೋರ್ಡ್ ವಾವಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾ ಕುಶಿನ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦!

ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !