Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್

storyart 1ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ”. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ| ನವೀನ್ ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.
“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದಿಲೆಂ.
ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.
“ಹಾಂವ್ ಡೊ| ನವೀನ್, ಕವಿತಾಚೊ ಪತಿ” ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವೀನಾನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ.
’’ಹೊ…ಹಲೊ!” ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ನವೀನಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಸ್ಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ತೆಂಯ್ ಬಸ್ಲೆಂ.
“ಕವಿತಾ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?’’. ವಯ್ಲೆಬಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ
ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್.
“ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೈಟ್, ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನವೀನಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕವಿತಾಚೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” ನವೀನಾನ್ಂಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.
“ಐ ಯಾಮ್ ವೆರ್ರಿ ಸೊರ್ರಿ ಡೊ| ನವೀನ್, ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ ಪೊತಿಯೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ.” ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್.
“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?” ಡೊ| ನವೀನಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.
“ಏಕ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?  ಆತಾಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಯನ್ಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.” ಡೊ| ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನವೀನಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಎಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.
“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತೀ ತುಂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಡೊಪ್ಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್.” ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ ಉಲೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.
“ನೊ, ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ ನೆವರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಜಾಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ರಗತ್ ತೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ”.
ಡೊ| ನವೀನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ. “ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ”. ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಚಲ್ಲೊ ಡೊ| ನವೀನ್.

 **    **     **

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಡೊಕ್ಟರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೇವ್ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ತಾ. ಬರೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೆಂ ನೈನಾ.
“ನೈನಾ” ಡೊ| ನವೀನಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ ನೈನಾ.
“ನೈನಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಿತಾಲೊಂ ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.” ಡೊ| ನವೀನಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.
“ಸಾಂಗಾ ಡೊಕ್ಟರ್. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್  ಹೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಚಲ್ತಾ ವರೆಗ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.” ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ನೈನಾನ್.
“ತುವೆಂ ಮೊರ್ತಾ ವರೆಗ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ವರ್‍ಸ್ ಭರ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.” ನವೀನ್ ನೈನಾಚಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.
“ಜಾಯ್ತ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಕರ್ತಾಂ.” ಖುಶೆನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ನೈನಾನ್.
“ಬರೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆ.” ಡೊ| ನವೀನಾಚೆ ಮುಖಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ.
“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಡೊಕ್ಟರ್.” ನೈನಾಚಾ ಮುಖಮಳಾಚಿ ಛಾಯಾಚ್ ಬದಲ್ಲಿ.
ಡೊ| ನವೀನ್ ನೈನಾ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ತಾಣೆ. ತಾಣೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೇಟ್ ಸಮಾ ಯಾ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೆಟಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಬ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ.


 **    **     **

“ಕವಿತಾ, ಕಿತೆಂ ಮೌನ್ ಆಸಾಯ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಂಗಿ?” ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ನವೀನಾನ್.
“ತುಂ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ಗಿ?” ಅಚಾನಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾನ್. “ಹೊ ಸೊರ್ರಿ ಮಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬಿಝಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಡಿತ್ ವೆತಾಂ.” ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನವೀನಾನ್.
“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆಚ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾಯ್ಗಿ ನವೀನ್?” ಕವಿತಾನ್ ನವಿನಾಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. “ನಾ, ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಚಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ನವೀನ್.
“ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಾಚ್ಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ” ಕವಿತಾಚಾ ಖಡಕ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಭಿಯೆಲೊ ನವೀನ್.
“ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಯ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ನಾಂ ನಂಯ್ಗಿ? ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂವ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?” ಕವಿತಾನ್ ತಕ್ಲಿ ನವೀನಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನವೀನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. “ತುಂ ರಡನಾಕಾ ಕವಿತಾ, ದೇವ್ ಆಸಾ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ವಾಟ್ ಖಂಡಿತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ.” ಕವಿತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆಲೆ ನವೀನಾನ್.  ’’ನವೀನ್, ತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ” ಕವಿತಾಚಾ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ನವೀನ್ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾಲೊ. “ಹೆಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಕವಿತಾ, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ”. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನವೀನ್.
“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊಂ ಕವಿತಾ”. ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ನವೀನಾನ್.
’’ನಾಕಾ ನವೀನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಡೊಪ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶರೀರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗಾತ್ ನಾಂ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜೆಂ ರಗಾತ್ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್ಚ್”.
ಕವಿತಾ ದೃಢ್ ನಿರ್ದಾರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಕವಿತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ನವೀನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ ತರಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಗುರ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಘೆನಾಕಾ ಕವಿತಾ, ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್. ತೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ರಾತ್ ಜೂನ್ ಜಾಲಿ, ಚಲ್ ತುಂ ನಿದೆ”. ನವೀನಾನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್‌ಚ್ ದಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಡ್ಡ್ ರುಮಾಂತ್ಲೊ ಮಂದ್ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಾಯ್ಲೊ.
ನವ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸುರ್ಯೊ ದರ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾಲೊ, ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪರ್ಜಳ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲಿಂ. ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ಚ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ. ಹಫ್ತೆ ತಶೆಂ ಮಹಿನೆಂಯ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆ.
“ನವೀನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಬೋರ್ ಜಾತಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆತಾಂ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ?” ನವೀನಾಚಿ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಟಾಯ್ ಅಂರ್ದಿತಾನಾ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕರ್. ಕವಿತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಗುಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ನವೀನಾನ್. ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬುನ್ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ನವೀನಾನ್. “ಸಿ.ಯು ಅಟ್ ನೂನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಮೊ ಉಬವ್ನ್ ಗಾಡಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾ ಕುಶಿನ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ನವೀನಾನ್.
ನವೀನಾಚಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಚಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ  ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸದಾಂಯ್ ದೆಕ್ತಾಲೆಂ  ಕವಿತಾ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಲಾಗಿಂ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾನಾಂತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಎಕಾ ನರ್ಸಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ಸಿಸ್ಟರ್, ತ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಿ?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕವಿತಾನ್. “ಮೇಡಂ, ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಚಿ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಪೆಶ್ಂಟ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಿಚಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಿ ಆತಾಂ ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಗುರ್ವಾರ್. ಆನಿ ಎಕ್ ದೆಡ್ ಮಹಿನೊ ತಿಣೆ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ”. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕವಿತಾನ್ ಪರತ್ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಮುಗ್ಧ್ ಮುಖಮಳಾಚಿ ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಆಸ್ಲಿ.

ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಡ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾಚಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಚಡ್ ಚಿಡ್ಚಿಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ನವೀನಾ ಕಡೆ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕವಿತಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ನವೀನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕವಿತಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ನವೀನಾನ್ ಕವಿತಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ ಕವಿತಾಚೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಆನಿ ಆಜ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. “ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಕವಿತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನವೀನಾನ್. “ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು” ಕೃತಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ.
“ಕವಿತಾ, ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ತುಕಾ ಎಕ್ ವರ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್.
ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ಕವಿತಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ ನವೀನ್. ಕವಿತಾ ನವೀನಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೈರೆಚೆಂ ಅಕ್ರೆಚೆಂ ಪಾನ್ ಪಿಂದುನ್ ಕವಿತಾನ್ ಗಿಚ್ಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನವೀನ್,
ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಖಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಕಾಂತ್ ತುಜೊ ಸಾಂಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ನವೀನ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.
ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚ್ ಹಾಂವೆ ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಜೀವನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಆದೇವ್ಸ್ ಮೊಗಾ…”
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ ನಾಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಭರ್‍ನ್ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ನವೀನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ.
“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂಯ್. ನಾ, ಕವಿತಾ ಪ್ಲೀಜ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ.
ಧರ್ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ದಿವೊ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ನೆಂಟೆ ಬಾಳ್ “ದೀಪಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದಿಂವ್ಚಿಂ “ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಕವಿತಾ.
ಸೊಬಿತ್ ವಸ್ತುರಾನಿಂ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನೆಂಟೆ ಬಾಳ್ ನವೀನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೆಂ ನೆಂಟೆ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕವಿತಾಕ್, ತರಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ ಪೂಣ್ ಕಾರಾರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. “ಕವಿತಾ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊಂ ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಭಿತರ್ ಚಲ್. ನವೀನಾನ್ ಕವಿತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
“ಬರೆಂ ತರ್ ಕವಿತಾ, ತುಂ ತುಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ವಚ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಡಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಚ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೊವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನವೀನ್.
“ಕವಿತಾ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಮಜ್ಯಾ ಆನಿ ನೈನಾಚಾ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೊಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕವಿತಾಕ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ನವೀನಾನ್. ಕವಿತಾ ಅಜೂನ್ ಮೌನ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾ ವಯ್ಲೆ ಮಿರಿಯೊ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ನವೀನಾನ್‌ಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.
“ಹಾಂವೆ ನೈನಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಪ್ರಯೊಗ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್. ತುಕಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ನಾ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ “ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೆಬಿ” ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ನೈನಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂನಾಂ. ಆನಿ ಪುಣಿ ತುಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಶಿಗಿ ಕವಿತಾ?” ನವೀನಾನ್ ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ.
ಕವಿತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವೀನಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆರ್ ಜೊಕ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಲಿ ಸೂಟ್ಕೆಸ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ.
“ಕಸ್ಲೆಂ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜೆಂ ಕವಿತಾ, ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್. ದೇವ್ ತುಕಾ ಬರಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ದಿ”.
ದುಕೆಸ್ತ್ತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾ ಸಂಗಿ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ ನವೀನ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸೂಟ್ಕೆಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಗಳವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ. ನವೀನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ತಾಚೆರ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ನವೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಲಿಂ.
ಕವಿತಾಯ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆಂಟೆ ಬಾಳ್ ದೀಪಕಾನ್‌ಯ್  ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾನ್ ಧಲವ್ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನವೀನಾನ್ ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಬೊವ್ಡಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾಕ್ ಆನಿ ದಿಪಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. “ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾನ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲೊ, ಪಾಲ್ವಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಪರತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ.

MonicaInner 2

– ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್, ಡಬ್ಲಿನ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.