Trending Now

ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಬಾಂಕ್

ಆರ್ಸೊ ಯುವ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಥಾ

ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ತಾರ್ ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಟ್ರಾ ಬಾಂಕ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಾ ಫಳಿಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಟ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ ತರೀ ವೆಳಾ ಆನಿ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂತ್ಲೆ ಆಟ್ ಬಾಂಕ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ. ಚಾರ್ ಬಾಂಕಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಘರ್, ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿ, ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ನಾ.
ಅತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾತ್ ಬಾಂಕ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.
ಮಿತ್ತಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆದಿಂ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ರಾ ಬಾಂಕಾನಿಯ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಇಡೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸೆಜಾರಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಈಶ್ಟ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕುಟ್ಮಾಚೆ.
ಜಶೆಂ ಕಾಳಾಚಾ ರೊಂದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ಬಾಂಕ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ ಕೀ ತಿಚ್ ಕಾಣಿ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾನಿಂ ಉರ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ಗೀ ಗೆಲೆ.
ಜೆಮ್ಮಾಬಾಕ್ ಆತಾಂ ಸತ್ತರ್ ಉತಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಬಾಂಕಾನಿ ಹರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲಗ್ಭಗ್ ತಾಚಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸ್ಚೆ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆ.

***

“ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಫಾದರ್….. ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗೀ?..” ಬಸೊನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಫಿಲಿಪಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊ. . . ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. . . ಪಾಪ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತಿನ್ ಅಸಾ..”ವಿಗಾರಾನ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ
“ಸಾರ್ಕೆಂ….ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮೊಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವುಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತುಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪಾದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಚಲ್ಲೊ..” ಭಾರೀಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ವಿಗಾರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.
“ಅದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ವೇ ಫಿಲಿಪಾ…ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಕ್ ಚಡ್ ಚಿಡ್ಕಾಲಾ..”ಪಾದ್ರಿ ಕದೆಲಾಕ್ ಅರಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ಕಾಲೊ
“ನ್ಹಂಯ್ ಫಾದರ್ ತಾಣೆಂ ಮೊಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. . . ಇಗರ್ಜೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾಸಾಲಾಂತ್ ತರ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಅಲ್ತಾರ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸಾನಾ ಖಂಯ್. ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾನಿಂ ಕುಲೆ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಚಡಾವತ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆನಿಕೀ ಮಕ್ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಎಕಾಗ್ರತಾ ಚುಕಾಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್..” ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪರತ್ ಹಾಸ್ಲೊ
“ಫಿಲಿಪಾ ಹಾಂತು ಚಡಿತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ. . . ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ ಲ್ಲಿಂ ಅಸಾತ್.” ವಿಗಾರ್ ಮಾತ್ಸೊ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ
“ತುಮಿ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಫಾದರ್. . . ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣೀ ಪುಣಿ ವಾಂದೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಅಸಾಗೀ..?”ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶೀದಾ ವಾದಾಕ್ ದೆವ್ಲೊ.
“ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಫಿಲಿಪಾ. . . ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಅದ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಿಸಾಖಾತಿರ್  ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಚುಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.  ತೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಚೆಭರಿಚ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಅಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಯ್ತೆ ಆಸಾಂ. ಸರ್ವ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಹಾಂಚೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಲಾ” ವಿಗಾರಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ
“ತರ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ನಾಂಗೀ ಫಾದರ್..”ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.
“ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಫಿಲಿಪಾ. . . ನವ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಪರ್ಮಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ, ಇಶ್ಟಾಂ, ಒಳ್ಕಿಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಧುಕ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಆನಿ ಪರ್ನೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಶಿಣ್ ಅಸ್ತಾಚ್” ವಿಗಾರಾನ್ ಪರತ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ.
“ಮೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಅಸ್ತಾನಾ. . . ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂಗಿ ಫಾದರ್ ?” ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಜಾತೆ ಆಯ್ಲೊ.
ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜತಾ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಹಾತಿಂ ಕೋಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅತಾಂಚಿ ಕಂತಾರಾಂ ಯೇನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬಸೊನ್ ದೊಂಪ್ರಾಂ ಮುಯೆತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಬಸ್ತಾತ್ ಯಾ ವ್ಹಳೂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೆಂ ರಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚ್ ದಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್ ಹಾಲಾಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಚಿ ಭುಜಾಂ ಥಾಪುಡ್ತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತರ್ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ತೆಂ ಸತ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಕ್ ಹಿಚ್ ಖಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. . . ” ವಿಗಾರಾನ್ ತರ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತುಮ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಫಾದರ್.” ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ ನಾ
“ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಫಿಲಿಪಾ. . . ಪುಣ್ ಬಗಾರ್ ತಾಣಿಂ ಬಸ್ಚೆ ತೆ ಬಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾಸಾಲಾಚಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಲ್ತಾರೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. . .” ವಿಗಾರಾನ್ ನೀತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಕಾಲೆಂ ಉಲಾಯ್ತಾತ್ ಫಾದರ್. . . ನವೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆ ಪರ್ನೆ ಬಾಂಕ್ ವರ್ನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗೀ?” ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧಕ್ಷನ್ ವಕೀಲಾಚಿ ಶೈಲಿ ವಾಪಾರ್ಲಿ.
“ಬಾಂಕ್ ಪರ್ನೆ ತರೀ ರೂಂದ್ ಆನಿ ಘಟ್ಟ್ ಫಳಿಯಾಂಚೆ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ….ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಕಶ್ಟ್. ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ… ”ವಿಗಾರಾನ್ ಪರತ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಆಮಿ ತೆ ವಿಶಿಂ ಅತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಫಾದರ್. . . ಸಾಂಜೆರ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಾರ್ ಕೈತನಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. . . ಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. . . ಸಾಂಜೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲೊವ್ಯಾಂ. . . ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ..” ತರ್ಕಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಟ್ಲೊ
“ತರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಫಿಲಿಪಾ….”ವಿಗಾರ್ ಯೀ ಉಟ್ಲೊ.

***

“ಜೆಮ್ಮಾಬಾಕ್ ಅಸೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ . . . ”ಮೆಜಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಬೆಂ ಕರುನ್ ವೊಮ್ತಾಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಎಕಾ ವಸ್ತುರಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾನ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಮಾಚ್ಚಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಆಪ್ಲೆ  ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲಿ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ… ಹೆಂ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೊಯ್ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. . . ತೇಯ್ ಚಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿಂಪ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ”ಗಿರಾಯ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಸುಟೆ ಮೆಜುನ್ ದೀತ್ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ದುಜೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ತೀಸ್ ಉತಾರ್ಲಿಂ. . . ಎದೊಳ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾನ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಸೋಡ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. . . ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಚಿಡ್ಕಾಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ”ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆನ್ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಅಖ್ರೇಚಿ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ.
“ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ದುಜೆ. . . ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಕಾಯ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸಾನೆ. . . ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಆಯ್ತಾರಾನಿಂ ಹಾಂವೆಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಚ್ಚ್. . . ”ಆಪ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಉಟೊನ್ ದುಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. . .  ಹಾಂವ್ ಯ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ ಲ್ಲೊಂ ನಾ. . . ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ. . . ”ದುಜೆನ್ ಯ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾವಯ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕೆಲಿ.
“ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸ್ತಾನಾ  ಸವಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವೆಚಾ ದಾರಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.
“ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೊ ಸೆಲ್ಲೆ. . .ಹಾಂವ್, ದುಜೆ. ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕತಾಂವ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮಿಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಯಂ ಸುವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಥಂಯ್ಚೆ ಬಾಂಕಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚಾ ಉಜ್ವೆ ಕುಶಿಕ್ ಜೆಮ್ಮಾಬ್, ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಡ್ತೂರ್ಚೊ ಜೋರ್ಜಿ, ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುತ್ತಾರ್ಚೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್. ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಹೊ ದುಜೆ ಆಸಾ ಪಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ”ಮಾಚ್ಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕುಶಿಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಾಕ್  ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ.
“ತೊ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಯಾ…..”ದುಜೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೊ.
“ವ್ಹಡ್ ನಾ. . .ತೊ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕಿ. . . ವಚೊಂ. . .”ಮಾಚ್ಚ ಪಾಟಿಂ ದುಜೆಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಪೆಂಕಾಡ್ ತೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಲೊ.
“ಕಾಮ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚಿ ಸೆಜಾರಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಮಣ್ಜೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಮ್ತಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚಾ ಪೊರಾಂಕ್  ತರ್ ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತಶೆಂಚ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಕೀ. . . ಹರ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪುಣೀ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸ್ತಾಲಿಂ. ಬೊಲ್ಕಾಂವಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾ ಮುಳಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಸರ್ಪಳ್ಯಾಂಚಾ ಕಿಣ್ ಕಿಣ್ ಅವಾಜಾ ಸವೆಂ ಘಟ್ಟ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಿಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜೆಮ್ಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರೆಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ನಿದೆ ದೊಳೆ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮಿಣ್ ಮಿಣ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.  ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. . . ಹರ್ ನತಾಲಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಲೋವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುತಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಹಾಂಗಾಚೊ ಜೆಜು ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನತಾಲಾಕ್ ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಗೀ ಯಾ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತರೀ ಖಂಯ್ ಬಸಯ್ತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ? ” ದುಜೆನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿತಾನಾ ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯೆಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಅಸ್ಡ್ಯಾಂ ಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಾಲೊಂವಾವಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಸೆಲ್ಲೆ. . . ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚೊ ತರ್ಕ್, ರಾಗ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾತ್ ಯಾ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಸೊಚ್. ಭಾಂದ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ  ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಚೊ ಶಿಣ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್. . .ಬಗಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಚುಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತಿರ್. . . ” ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಘಡ್ಲೊ.
“ತೆಂ ಕಶೆಂ..?” ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ..
“ಸೆಲ್ಲೆ…ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಸಾಲಾಂತ್ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ತೆಂ ಸತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಆಟ್ ದಾರಾನಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ಲೊಕಾಚಿ ಗಡ್ದಿ, ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ದಾರಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್  ತೊ ತೆಣೆಂಚ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್. . . ” ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚಿಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ.!
“. . . ” ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಜೆಚಿ ವೊಂಟಾಂ ಕಾಂಪ್ಲಿಂ. ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

***
“ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂಗಿ…” ಧುಳಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾಚ್ಚಾಲಾಗಿಂ ದುಜೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ..
“ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ…” ಖಾಂದಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚಿ ದೇಗ್ ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಡ್ ದವರಿತ್ತ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಪಾಕೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ?” ದುಜೆನ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಲೆಂ ದುಜೆ. ದೋನ್ ಜೆಸಿಬಿ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಯೇ. . . ಪಾಕೆಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. . . ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಚ್ ಕಳ್ಚೆಂಚ್ ನಾ. . .” ಮಾಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ.
“ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಪುಣೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗೀ. . .  ” ದುಜೆನ್ ಆಸ್ವಸ್ಥತಾ ದಾಕಯ್ಲಿ..
“ಹಾಂವೆ ಯೆದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. . .ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. . .”ಧುಳಿಕ್ ಚೀರ್ನ್ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕ್ ರಾವೊನ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಚ್ಚಾ. . .? ಯಾ. . .ಹೊಟ್ಲಾಂತ್. ಬಸ್ಯಾಂ. . .”ದುಜೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.
“ಚಲ್ಯಾಂ. . .” ಮಾಚ್ಚಾನ್ ದುಜೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
“ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಹಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಚಿ ಧುಳ್ ಸಾಯ್ಬಾ. . .? ” ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ದುಜೆ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಜೆಮ್ಮಾ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ತರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿವಿಶ್ಯಾಂತೀ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. . .” ಮಾಚಾನ್ ಧುಳಿಕ್  ಆನಿ ಜೆಮ್ಮಾಚಾ ಶಿಣಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತೆ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೆ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ. . .?” ವಾಟೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿಭಾಯ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಜೆ ರಾವ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್. . . ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೆಚ್. . .  ಅಳೆ ಪಳೆ ಹೊ ಹಾಂವೆ ಬಸ್ಚೊ. . . ”ಮಾಡಾ ಮುಳಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.
“ಇತ್ಲೆ ಬರೆ  ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. . . ಹಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಪಳೆ. . . ಫಳಿಯಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆಚ್ ಉಸಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. . .”ಮಾಚ್ಚಾನ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆ.
“ಇತ್ಲೆ ಬರೆ ಬಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪೋರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಪುಣೀ ದವರ್ ಲ್ಲೆ ತರ್. . .” ದುಜೆನ್ ಸಂತಾಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.
“ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಅಮಿ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ಅಲೋಚನೊ ನ್ಹಂಯ್. . .” ರಸ್ತೊ ಉತರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.
“ವಾಹನಾಂ ನಾಂತ್ ಸಾಯ್ಭಾ. . . ತುಂ ಯೇ . . . ದುಜೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೊಡ್ಲೊ..”
“ಕಿತೆಂ? ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂಗೀ. . . ” ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಧುಳ್ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆನಿ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. . .” ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವೊತಿತ್ತ್ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಧುಳಿಕ್ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆ. . . ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ” ದುಜೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಜಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
“ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಮೀಸ್ ನಾ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಪೂಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ ನೇ. . . ” ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಸವೆಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
“ಚಾ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಗೀ. . . ಪುಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. . . ”ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ದುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ
“ಕಿತೆಂ..? ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್? “ದುಜೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ತೆಂ. . . ಇಗರ್ಜೆಭಿತರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ಲೊಂ. . .”ಭಾಯ್ರ್ ಧಡಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಚ್ಚಾನ್ ಉಲೊಣೆಂ  ರಾವಯ್ಲೆಂ. ದುಜೆ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.
“ಅರೆ…ಜೆಮ್ಮಾಬ್….ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್. . .” ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆನ್ ಮಾಚ್ಚಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.
“ ಮಾಚ್ಚಾ. . . ಆಮ್ಚೆ ಬಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ವೊತಾಕ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್ ರೇ. . . ಯೇರೆ. . . ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಯಾಂ. . . ಆನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಆಮಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. . . ಅರೆ . . . ತುಂ ದುಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೇ ಅರ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾಯ್ರೇ. . . ಯೇ. . . ಏಕ್ ಬಾಂಕ್ ತೂಂಯ್ ಹಾಡ್” ಕಪಾಲಾ ಮಿರಿಯೊ ಫುಟಾವ್ನ್  ಕಾನ್ಸುಲಾಂಚೆರ್ ದೆವ್‌ಲ್ಲೊ  ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾನ್ ದುಜೆಕ್ ವೊಡ್ಲೊ..
“ಜೆಮ್ಮಾಬಾ….”ಮಚ್ಚಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ..
“ಕಿತೆಂ…ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂರೇ..”ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಮಾಚ್ಚಾಚಾ  ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.
“… … … ” ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಚ್ಚಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾಚಾ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಿಂ ಗಳ್ಳೊ
ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾ ದುಜೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ..

“ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಮಿಶೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. . . ” ಪಾಲೊಂವಾನ್ ವೊಂಟಾ ದಾಂಬಿತ್ತ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಕುಜ್ನಾ ಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿ.

ಮಿನುಟಾಂಚೆ ಮೌನ್ ಮೊಡುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜೆಮ್ಮಾಬಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೊ ಅರ್ದೊ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ “ಧಡಲ್ಲ್” ಕರ್ನ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. . . ಸಾಂಗಾತಾ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಬಾಂಕ್ ಯೀ !!!

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !