ರಾಕ್ಕೊಸ್

RakosInnerಅಸ್ತಮ್ತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸುರ್ಯೊ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್. ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಯಶೋಧ ಟೀಚರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್-ವಚೊನ್, ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಿಳ್ತಾಲಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಸಂಚಾಲಕಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ 16 ವರ್‍ಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾತಾಟ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆದಿ ಮುಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಟ್ರಿಜ್ಜಾ ಟೀಚರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಸೆರ್‍ವಲ್ಲಿ ಸುಮಿತಾ ಟೀಚರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ-ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಟ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಕ್ರೆಚೊ ಪಡ್ದೊ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಣಿಕಂಠ ಸೌಂಡ್ಸಾಗಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊವ್ನ್, ಏಕ್ ಪದ್ ಘಾಲ್ನ್, ನಿಮಾಣಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆ.
’ಸುಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೋಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಟೂ-ವ್ಹೀಲರಾಂತ್ ಯಾ ಫೋರ್-ವ್ಹೀಲರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. “ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಬಸಾ, ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ”, ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಬಸ್ಕಾ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ತಾನಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರಿ, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ತೆಂಚಿಂ ಕದಲಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಕದೆಲಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಚ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಪಾತಳ್-ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ತಾನಾ ಕದೆಲಾಂ ಖಾಲಿಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

***

ಚಾರಾಂಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್, ನೊವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸರಿತಾ ಆನಿ ದೀಪಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚಿಂ ರೇಖಾ, ಚರಣ್ ಆನಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಎಕೆ ಟ್ರೇಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್ಚೆ ವೆದಿಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದವರ್‍ತಾನಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ, ಆದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್‌ಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರಿ, ತಾಂಣಿ ತಿಂ ಸಾಕಿಂ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಪಳೆಯ್ಜೆಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
“ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ದವರಾ, ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊನ್ ತುಮಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ” ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಇನಾಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ ತಿಂ. ಪ್ರಶಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ತವಳ್-ತವಳ್ ತೊ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ಪುಸ್ತಾಲೊ. “ಇನಾಮಾಂ ವೆದಿರ್ ವ್ಹರ್‍ನ್, ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತೆಲಿಂ ಕೋಣ್? ತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ರೇಖಾ ಲಾಗಿಂ. “ತಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್, ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಪ್ ಲಾಬ್ಲಿ. “ತಾಂಕಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್, ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡಿಂ ಸೂಚನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್, ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತೆಚ್, ಹಾಂಗಾ ರಾವೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೊನಾ, ತುಂ ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್.” ರೇಖಾಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
’ವೊರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಪಳೆತಾನಾ, ವೊರಾಂ ಸ ಉತ್ರೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ. “ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸಂಪೊಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾಂ. ಹಿಶಿನ್-ತಿಶಿನ್ ಪಾಂಚ್‌ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಿಂ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಎದೊಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. `ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡಿಂ ಸೂಚನಾಂ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಹಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರೆಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ. ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲಾಂ. ಧುಳಿಂತ್ ಬುಡ್ಲಾಂ. ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ’. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

***

“ಸರ್ ಸರ್, ಅಕ್ಷತಾ ಆನಿ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಸರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಖರ್ಶೆವ್ನ್‌ಚ್ ರೇಖಾನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. “ಅಬ್ಬಾ ಜಾಲೆಂಗಿ ತಾಂಚೆಂ? ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್‍ಸಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪೇಪರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮುಖಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ’ಅಹಾ… ಕಸ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್! ಕಸ್ಲೊ ಪರ್ಜಳ್!’ ತ್ಯಾ ಎಕೆಚ್ ನದ್ರೆಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಸ್ರಾಲೆಂ. ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ದರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾ… ತ್ಯಾ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆ, ’ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಕ್, ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆ ಘಡಿಯೆ, `ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. `ಆಹಾ… ಇತ್ಲೆ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಗಿ? ಯಾ ಆಜ್‌ಚ್ ತೆಂ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಜಾಲೆಂ? ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನಿದೊನ್, ತರ್ನೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ?’ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.
ಅಡೇಜ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಫುಡೆಂ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನೇಮಕ್ ಜಾತಾನಾ, ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್. ಸಾತ್ವಿ ಸಂಪೊವ್ನ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆ ತವಳ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್, `ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಎ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ  ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತರಿ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚೆ ಸೊಭಾಯೆಥಂಯ್ ಭುಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್. ಫಕತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಸನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಎಕೆ ನದ್ರೆನ್ ಸೊಡ್ನ್, ಹೆರ್ ಖಂಚೆಯ್ ನದ್ರೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ನೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.
“ಅಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್, ಹೊ ವಿಷಯ್ ತುಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಲಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್‍ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಲಾಗಿಂ ತುಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ತುಜೊ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಎಕಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಆಸೊಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ತುಂ ಜಾಣಾ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಆನಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಖರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನರೇಶನಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಘಾಲುಂಕಿ ಪಾಟಿಂ ಸರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಅಸೊಂ.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೇಮಕ್ಪಣಾ ವೆಳಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಯಶೋಧ ಟೀಚರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಂತ್ ಜಿವಿಚ್ ಆಸ್ಲಿ.
`ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫ್‌ರುಮಾಕ್ ತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಲಿಸಾಂವಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಸ್ಟಾಫ್‌ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಎದೊಳ್ ತಾಚಿ ಅಸಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೆಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತೆಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ನದ್ರೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಭರ್‍ಲೆಲೆಂ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚೆ ಕುಡಿಚಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕಯ್ತಾಲಿ. ಹಾ… ತಿ ಸೊಭಾಯ್‌ಗಿ! ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತರ್?!’ ತಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಕದ್ವಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕದ್ವಳ್ತಾಲಿಂ.
“ಸರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?’’ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಆನಿ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ. ತುರಂತ್ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ಹಾಂ… ಯೆಯಾ. ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಯಾ.” ಇನಾಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಲಾಗಿಂ ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ನದರ್ ಮ್ಹಜಿ ತಾಂಚೆರ್ ಚರ್‍ಲಿ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಉಜಳ್ತಾಲಿ. ಕಾನಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚಿಂ ರಿಂಗ್ಸಾಂ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉಗೊವ್ನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕೇಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ತವಳ್-ತವಳ್ ತಾಣೆ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಪುಸ್ತಾನಾ ದಿಸ್ಚಿ ಪುನ್ವೆ ಚಂದ್ರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಮಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ದೊನೀ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಜಂವ್ಚೆ ತೆ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ, ಅಮೃತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಶೆಳೆಲ್ಲೆ ವೋಂಟ್, ಮಾದಕತಾ ಹಾಡೊಂವ್ಚಿಂ ನಯನಾಂ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೆಕ್ಲೆಸಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಗಳೊ. ಗಳ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಉಗ್ತೊ ದಿಸ್ಚೊ ಹರ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ.  ಕಾಪ್ಡಾ ಪಾಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಲಿಪೊನ್, ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ಭರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡೊಂವ್ಚಿಂ ಥಾನಾಂ. ಅಬ್ಬಾ… ಆನಿ ದಾವೆ ಕುಶಿನ್ ಕಾಪಡ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉಗ್ತೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕೋಮಲ್ ಕಮರ್. ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್! ಅಡೇಜ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಹೆಂಚ್‌ಗಿ?! ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ರೂಪ್ ತಾಚೆಂ ನಿಯಾಳ್ನ್, ಚಾಕ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.
“ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಸರ್?” ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, “ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್. “ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೈಜಾಂತ್ ತಫಾವತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನಾಮ್ ವೆದಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲಾನ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಜಣಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ರಾವಯ್ತಾಂ, ಹಾಂ… ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್, ಎಮ್‌ಸಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾ” ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.
ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ತಿಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ನದರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ತೆವ್ಶಿಂ ಚರ್‍ತಾಲಿ. ತಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಅಂತರ್. ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಚಿ ಲೋಂವ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮತ್ ನಿಸ್ರೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲಿ. ಚೊರ್‍ಯಾಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪರ್‍ಶ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ. ರಗ್ತಾಶಿರಾಂನಿ ದಬಾವ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಗ್ತಿ ಪಾಟ್ ತಾಚಿ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಲಾಳ್ ಗಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್ ಜಮೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪರತ್-ಪರತ್ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಸುಕೊನ್, ಜೀಬ್ ತಾಂಚೆರ್ ಲೊಳೊವ್ನ್, ಶೆಳ್ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೊಂ.
ದೋನ್ ಟ್ರೇ ಘೆವ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಫಲಕಾಂ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟಿ ವೆದಿರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್‍ನ್ ದವರುಂಕ್ ಹಿಶಿನ್-ತಿಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಕಮರ್ ತಾಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಫಲಕ್ ಏಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವಿಂಚುಂಕ್ ತೆಂ ಬಾಗ್ವಾತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಪರ್‍ಶ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬಾ… ಕಿತ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಶಾಂತ್! ಥಂಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಂಡ್-ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ಆಂಗಾರ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ, ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಶಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಮುಕ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಶಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಘಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುರ್‍ತೆಂ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ.
`ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್, ಕುಡಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್‍ಶಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬರಫ್ ಉದಕ್ ಕರ್, ಅಮೃತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ತೆ ವೋಂಟ್ ಪಿಯೆ, ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ತುಜಿ ಚರಯ್, ತಾಚೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್, ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್…’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.
ಹ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕ್ಷಕ್‌ಪಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ’ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ 28 ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಅಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚಂಚಲ್. ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಪುಣ್ ಆಜ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚಿ ಮತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ? ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. `ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಸುಖ್ ಜೊಡುನ್ ಸೊಡ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

***

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಮಾನಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂವ್.” ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ವೊರಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಸಾಡೆಸ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಚಲಿಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂಚೆ ಮಾಂಡಾವಳಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ. “ಸರ್, ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ, ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾ” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾನ್. “ಜಾಯ್ತ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ದಾದ್ಲೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಗೊ ಜಾತಾಲೊ. `ವಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಕರ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಗರ್ಜೆಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕುಡಿಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಜಿರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಭಿತರ್‍ಲೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಗೊಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊಂ. ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಚಲ್ಲೊಂ…

MKInner 1

 – ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.