Trending Now

ಆಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್

ಕೋಯನಾಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸರ್ಕಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಭೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್.
ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಕಾ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕತಾಲೆ. ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಶಾಸಕಾನ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಲಾ ಭಿತರ್ ಮಧ್ಗಾತ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಖಾಯಮ್ ಜಾಲೆಂ.
ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ದುದಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್.
ಇಮಾಜ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಲ್ಪಿ  ದೊರೆಸಾಮಿ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸರ್ಕಲಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ವಯ್ಸುನ್ ಘೆತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಸ್ ಬದ್ರಿ ನಿತಾಳಾಯೆ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ.

***

“ಜೀ….. ಸಾತಾಂಕ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್… ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಟ್ ಉತಾರ್ಲಿಂ…”
ಬದ್ರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾಶೆನ್ ದೊರೆಸಾಮಿ ಇಮಾಜೆ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆತಾಲೊ.
“ಜೀ…ಇಮಾಜೆಕ್ ರಿವಾಜೆಚಿಂ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಶೆಳೊ  ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊಂ” ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಧಾಲಿ ಧರ್ನ್ ಬದ್ರಿ  ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಬದ್ರಿ…. ಫುಲಾಂ ಕುಶಿನ್ ದವರ್. ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ…” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಪರತ್ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆಲೆಂ.
ಗಾಂಧಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಖಂಯ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊರೆಸಾಮಿ ತ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ಹಿ. ಜರ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಯ್ನಾ ತರ್ ತೆ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೊರೆಸಾಮಿಚಾ ಶಿಸಾಂಕ್  ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ಜೀ… ಕಿತೆಂಗೀ ವಾಯ್ಟ್…” ಅತುರಾಯ್ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬದ್ರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ….” ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರೆನ್ ದೊಂಪ್ರಾ ಸಮಾನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಎಕಾ ಝಡಾ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ…” ಬದ್ರಿನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲಿ.
“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಉತಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್…ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ…” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ತಾಳೊ ಮೊಟೊ ಕೆಲೊ.
“ಜೀ… ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ……ಭೊಗ್ಶಿಯಾ ” ಬದ್ರಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
“ ಅಳೆ ಆತಾಂ ಘಾಬಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ….ಆಯ್ಕ್. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪಾಕ್ ತುವೆಂ ದೆಕ್ಲಾಂಗೀ…” ಸವಾಲಾ ಬರಾಬರ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಬದ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.
“ವ್ಹಯ್ ಗುರೂಜಿ…ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ನವ್ಯಾನ್ ನೇಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್..” ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬದ್ರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ಸಾರ್ಕೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕ್. ತುಕಾ ಖಬರ್ ಅಸಾ ಯಾ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತೊ ಇನ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಟೆಶನಾಥಾವ್ನ್  ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವೊನ್  ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತೊ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಚಾ ಏಜೆಂಟಾ ಭಾಶೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್  ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಖಂಯ್.  ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಪಕ್ಷ್‌ಪಾತಿ  ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಾಸಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಚೆವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹಾಚಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಗಾ ವರ್ಗಾವಣ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್..” ಸಾದ್ಯಾ ವಿವರಣಾಕ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲೊ.
ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಅಯ್ಕಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ಬದ್ರಿನ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ ನಾ.
“ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ..?ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಮೊಡುನ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಬದ್ರಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಜೀ.. ಚಡುಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್  ರಾಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಅಂತೋನ್ ರಾಜಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ..” ವಿಸ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಬದ್ರಿನ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.
“ಶಹಬ್ಬಾಸ್…….ಅತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಲಾಗೊನ್  ಅಂತೋನ್ ರಾಜ್ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಸಾಕಾಳಿಂ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ ಖೆಟ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚಿ ತುವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಂಭೀರ್ ಅಪ್ರಾಧಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕುಲೆ  ಪರ್ತಿಲೆ.
“ ಗಂಭೀರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್….?”ಬದ್ರಿಚಿ ಆತುರಾಯ್  ಚಡ್ಲಿ.
“ಅಂತೋನ್ ರಾಜ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್. ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಭಗ್ ವೀಸ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ತಾಕಾ ನೆಮಿಯಾರ್ಲಾ.” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಪರತ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲಿ.
“ಜೀ.. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್? ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ..?” ಬದ್ರಿನ್ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಅಳೆ ಬದ್ರಿ…ಹಾಂಗಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ..? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚಿ ..? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಜ್ರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ  ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತೆಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದಿತಾ. ಆತಾತಾಂ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೀದಾ ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲಿ ಆಧ್ಯತಾಯ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ..?” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಬದ್ರಿಕ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ.
“ಜೀ…ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ಹಾಜ್ರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ…ದೂರ್ ಧಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಚೆನಾಂಗಿ..?” ಬದ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲಿ.
“ಕಾಮ್ ವೆಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.. ಪುಣ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಯಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧೈರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ಜೆ ನೇ…ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್… ಹಾಂವ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಭಾಶೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನಾಂವಾ ತುಕಾ ಜಾಯ್..?. ”ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಬದ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ನ್ಹಂಯ್…. ಹಾಂಚ್ಯಾ  ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಜ್ ನಿತಳಾಯೆಚಾ ಘಳಾಯೆಕ್ ಕಸಲೊ  ಭಾಂದ್ ..?”ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಚಿಂತುನ್ ಬದ್ರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಪುತಾ ಬದ್ರಿ…ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಉಬಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಿರಾಯ್ ಎಕುಣ್ತೀಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುರುಚಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕಂತಾಯಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಹಿ. ತೆ ದೀಸ್ ಹಿ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಕರ್ತಾನಾ ಭಂವ್ತಣಿಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ. ಇಮಾಜ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕಾನ್ ತೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಭಂವ್ತಣೆಚೊ ಗಾಂವ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ಅದರ‍್ಶಾಂನಿ  ಭರೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಗಾಂಧಿನ್ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಮ್ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಭಾಶಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕೋಯನಾಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಲೆಂ.  ನವಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಧಫ್ತರಾಂ, ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ವೆಪಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ  ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಪರ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಮಾತ್ ” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಇಮಾಜೆ ವಯ್ರ್  ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರಿತ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲೊ.
“ಜೀ…. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾ…” ಬದ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ .
“ಅಳೆ ಬದ್ರಿ, ಅಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ..”ದೊರೆಸಾಮಿ ಶೀದಾ ಗಜಾಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಜೀ…ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ   ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಆಸಾ. ಅನೀತ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಭುಂಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಭ್ ದೀನಾ.” ಬದ್ರಿನ್ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಅಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಆಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಸೊಭ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್. ತರ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಬದ್ರಿಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ.
“ಇಮಾಜ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್. ಆಮಿ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಖರಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ..” ರಾಜಾಂವಾಮಧೆಂ ಬದ್ರಿನ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾರೇ…ಪುಣ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚೆ, ತಾಚೆ ನಾಂವಾನ್ ಸ್ವಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚೆಂ, ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ರಾಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆ, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ, ಖುನ್ಯೆಗಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಿ, ಪಕ್ಷ್ ಪಾತಿ ಮಿನುಟಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾವ್ನ್ ವೆಚೆ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಇಮಾಜ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ..?.” ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹುಳ್ವುಳೆ ಶಿಸಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೆ.
“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್…?” ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ವೊಗೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಜೀ…ಕೆದಿಂಚ್ ಫಳ್ಸನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾ. ತೆಂಯ್ ಹಿ ತುಜಿಚ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಆನಿ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂಚ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿತೇ ಆಯ್ಲಾಯ್….”  ಬದ್ರಿನ್ ಗುರುಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ರಾಜಿ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಬದ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ನವಿ ಕಾಂಯ್ ಅಲೋಚನ್ ಯೆತಾಗೀ..?” ದೊರೆಸಾಮಿ ಬದ್ರಿಚೆಂ ತರ್ಕ್ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.
“ಜೀ…ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಮಾಜ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತುಜಾ ಘರಾ ವರ್ನ್ ದವರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಅತಾಂಯ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂ. ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ ಚಡಿತ್…”
ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊರೆಸಾಮಿ ಉಟ್ಲೊ.
“ಬದ್ರಿ…ತಿ ಫುಲಾಂಚಿ ದಾಲಿ ಹಾಡ್ಶಿಗೀ…?” ಮುಯೆಲ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ದೊರೆಸಾಮಿ ಇಮಾಜೆಮುಳಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಬದ್ರಿನ್ ಫುಲಾಂಚಿ ದಾಲಿ ದೊರೆಸಾಮಿಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ. ಚಾರ್ ಫುಲಾಂ ಇಮಾಜೆ ಮುಳಾಂತ್ ದವರ್ತೆಚ್ ದೊರೆಸಾಮಿನ್ ಬದ್ರಿಕ್ ಶೆಳೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅದೇಸ್ ದಿಲೊ.
“ಜೀ…ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್.. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾಚ್ ಫರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ”  ಹಾತಾಂತ್ ಕಾತೊ ಧರುನ್ ಬದ್ರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಪರತ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮೌನ್.
“ಆಳೆ ಬದ್ರಿ..ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸಾನೇ…ಜರ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ  ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಲಿ ತರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್  ತಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್  ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್, ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ, ತಾಂಚಾ ನೆತಾಂಚೆ ರೂಪ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚಿ ನಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ತಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾಪಿತ್ ಜಾತಾಲಿ….”  ದೊರೆಸಾಮಿ ಇಮಾಜೆಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ಖಿರಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

– ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !