ಮಂಗಳ

ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಸುರವೇ ದೀವಸ್…. ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕೂನ್  ಪದವಿ ಶಿಕಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಮೇಳತನಾ ಸುಂಟೂನ ಗೆತೀಲೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಚೆ ಸ್ನೇಹ , ತಾಂಗ್ ತಾಂಗೇಲ್ ವಾಟ್ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ. ವ್ಹಳಕ್ ನಾತಿಲೇ ಗಾಂವಚೆ ಸಾಂತೇಕ್ ಆಯಲೇ ವರೀ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರಿ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ನಂಬರ್ ಪಳೋವನ್ , ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ವಚೂನ್ ಚಾರೀ ಬೆಂಚಾರ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ದೃಷ್ಠಿ ಬಾಗಲಾ ದಿಕಾನ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ವ್ಹಳಕೇಚೋ ಕೋಣಾಯ್ ತರೀ ಯೆತಲೋ ಮ್ಹಣು ರಾಕೂನ್ ಬಸಲೋ . ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ, ಲಾಗೀ ಬಯಶಿಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೋವನ ಹಾಸಲೋ ವಾಸು.
ಧಾಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಂಯ್ ಕನ್ನಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಿಲೋ ಪಿ.ಯು.ಸೀಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಶಿಕವಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಲೆ , ತಳ್ಯಾಂತುಲೆ ಮಾಸಳೀ ಸಮುದ್ರಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಯಾವರೀ ಜಾಲೊ. ಉತ್ರಾಂ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರಸ್ ವಾಸು ಉಲಯೀಲೊ ಮ್ಹಾಳ್ಯಾರಿ ಫಕತ ಜಣ ಸಾಂಗತ್, ಸುರವೇಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ವಾಚೂನ್, ಸಮಜೂನ್ ಶಿಕೂನ್ ಪರಿಕ್ಷೇಂತ ಬರೆಂ ಅಂಕ್ ಜೋಡತಲೋ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ಉಲೋವಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ ಪಾಯ್ ಮಾಕಶೀ ದವರತಾ ಆಶಿಲೋ, ಹಾಗೇಲ ದೊಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಗೇಲ ಬೆಂಚಾರ್ ಹಾಗೇಲ ಸಾಂಗತ ಆಸಚೇ ತೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ ಶಿಕಿಲೆ, ವಿದೇಶಾಂತಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಾವರೀ ಕ್ಲಾಸಾಂತಲೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಚ್ ಹಾಂಗಿಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಆನೀ ತಾಂಗೆಲ ಕಾಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಕಾಂ ಬಂದೂನ್ ಜಿಕಲೋ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಗೇಲ ತೀನ್ ದೊಸ್ತಾನಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಕರಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ಗೆತ್ಲೆ. ಪರತ ಏಕಳೋ ಜಾವೂನ್ ಚಿಂತೂನ್ ಆಸತನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ಆಯಲೋ, ವಿಷಯಾಚೇರ್ ಉಲೋವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಹಳಕ ಕರೂನ್ ದಿವಚಾಕ್ ಸಾಂಗಲೆ, ಸುರವೇ ಬೆಂಚಾ ದಾಕೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವೂನ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಯಾಲೆ ವಾಂಟೋ ಯೆವಚೆ ಭಿತರೀ ಹುಮೇವನು ..ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ಪರಿಚಯ  ಕರೂನ್…. ರಪ ರಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತು ಸಾಂಗೂನ್ ಟಾಪ್ಪ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ಹಳೂ ಮಾತ್ತೆ ಉಬಾರನೂ ಅಕಡೆ-ತಕಡೆ ಪಳಯಲೋ, ತ್ಯಾ ಸಗಳೇ ದಿಸಾಂತು ಲಾಗೀ ಬಶೀಲ್ಯಾಲೆ ಉಲಯಲೇಲ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ!!

♦ ♦ ♦

ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವರೀ ಹಾಂಗಾಯ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ದೊಸ್ತ್ ಮೇಳೇಂಚಿ ವಾಸುಕ್, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಾತ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಕಾರ್ಯಾಳ ಜಾವಚಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಆಯಕೂನ್ ಸಮಜೂನ್  ಗೆತಲೋ ಆನೀ ತಶೇತ್ ಪರೀಕ್ಷೇಂತ ಬರೆ ಅಂಕ್ ಜೋಡತಾಲೋ ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲೋವ್ಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ ಮಾಕ್ಷಿ ! ಕಾಲೇಜಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತು ಮ್ಹಳೇರಿ ಹೋ ಫ್ಹಾಟಿ. ಚೆಲೀಯಾಲೆ ಉಲ್ಲಾಯಲಾರೀಯ್ ಅಪರೂಪ್ ..ತಾನೀ ಹಾಸತಲೆ ಮ್ಹಣು.. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಾಂತ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಘರಾ ವಾತಾವರಣ ತಶೆ ಆಶಿಲೆ . ಬಾಪಸೂಕ್ ವ್ಯಾರು ಬಂದ್ರಾರೀ ಆವಸೂ ಘರಕಡೆ ಕಾಮ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ಆಶಿಲಿ , ಮೊಗಾಚೊ ಏಕಳೋ ಪೂತು.

ಆವಸು-ಬಾಪಸುನ ಲೆಕ್ಕಿಲೆವರೀ ಶಿಕವಣೇಂತ ತಾಂಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಶಿಲೆ. ಮುಖಾರಸೂನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಶಿಕೂನ್ ಬಾಪಸೂಲ ವ್ಯಾರು ಪಳೋವನು ಗೇವನು ಆನೀಕಯ್ ವಯರೀ ಹಾಡಕಾ ಮ್ಹಣು ಭಾರೀ ಮನ ವಾಸೂಕ್.
ಪಯಲೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಜಾವೂನ್ ದುಸ್ರೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾತ್ತರಿ ‘ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ‘ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಡೇ ‘ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ  ಆಶಿ ಸಕ್ಕಡ “ ಡೇ ” ಹಾಜೆ ಮಧೇಂತು ‘ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ‘ ಚೆ ತಾರೀಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ರ ಪಡಲೆ. ಹರಯೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಉಮೇದ್ , ಕರಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಿಷಯಾಂತು ಚರ್ಚಾ ವಿಮರ್ಶಾ , ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ ಜೀಕೂಂಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಕಡ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂಗೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಾದಾಕೂನ್  “ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ “ ವಿಷಯಾಚೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಿವಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೆ, ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ ಪಾವನು ಬರೋ ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣತನಾ, ಬೋಟ್ ವಾಸು ಕಡೇನ್ ! ಜಾಯತ್ ಮ್ಹಣು ತಾಕಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಗ್ರಹ ಕರೂನ್ ಉತ್ತಮ್ ರೀತಿರ್ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲೆ. ಹಾಂಗೇಲ ಕ್ಲಾಶಾಕ್ ತಶೆ ನಿರೂಪಣೆಕ್ ವಾಸೂಕ್ ಇನಾಂ ಲಾಭಲೇ.  ತ್ಯಾ ದಿವಸ್ ಹಾಗೇಲ ಕನ್ನಡ ಉತ್ರಾಂ ಆಯಕೂನ್ , ಉಗೇತ್ ಆಸಚೇ ಹ್ಯಾ ವಾಸೂಚಿ ಉಲೋವಚೆ ರೀತ್, ಉತ್ರಾಂ ಸಕ್ಕಾಡ್ ಪಳೋವನು ಪುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಮನ . ಪೂರ್ಣಿಮ ಯೆವನು ವಾಸೂ ಲಾಗೀ ಉಳೋವಚಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆ. ಕೋಣಾಯ್ ಚೇಲಿಯಾಲಾಗೀ ಉಲ್ಲಾಯನಾತಲೋ ವಾಸೂ , ಪೂರ್ಣಿಮಾಲಾಗೀ ಉಲೋವಚೆ ಪಳೋವನು ಸಗಳೆ ಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರು ಜಾಲೆ . ತ್ಯಾ ಕಳೂನ್ ಉಲೋವಚೆ , ಮೆಳಚೆ ಉಣೆ ಕೆಲೆ.

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀಣ್ , ಆವಸೂಕ್ ಬಾಪಸೂಕ್ ದೋಗಾಂಕಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಾಮ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಚೆರ್ಡೂಂವ್  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಾಡೀ , ವಾಸೂಲ್ ಸಂಗಾತ ಮೆಳೂನ್ ತಾಕಾ ಸಮಜೂನ್ ಗೆತಲೆ , ತಗೇಲ್ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪಳೋವನು ಮುಖಾವಯಲೆ ಚಿಂತೂನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಲೆ, ವಾಸೂಕಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಯರೀ ಮನ ಆಶಿಲೆ … ಅಶೀ ದೀಸ್ ಮಖಾರಸೂನ್ ಹಾಂಗೆಲ ಮುಗ್ದ್ ಪ್ರೇಮ್ ವಾಡಲೆ.

♦ ♦ ♦

ದೋನ್ ವರಸ ಜಾಲೆ ..ಆಖೇರಿ ವರಸ ಆನೀ ಮುಖಾರ್ ಕಸಲೆ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗಲೆ.  ಕೆದನಾಚೇ ವರೀ ತೇ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜ ಜಾತ್ತರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ವಯರಿ ಹಾತ್ತಾಂತ ಹಾತ್ ಧರೂನ್ ಬಯಸೂನ್ ಆಶಿಲೀಂಚಿ ಥಂಡ ವ್ಹಾರೆ …ಆನೀ ಮುಖಾರ್ ಕಸಲೆ ? ಹೇಂಚ ಆಲೋಚನ ತೇ ದೊಳ್ಯಾಂತಲೆ ಉದಕಾಂತು…. ಆಮಿ ಘರಕಡೆ ಸಾಂಗಯಾವೇ? ಮ್ಹಣಾಲೋ ವಾಸು …ಮಕ್ಕಾ ಭಂಯ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ … ತಶೀ ಕಾಂಯ ಜಾಯನಾ ಹಾಂವ ಆಸಾ ನ್ಹವೇ..ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೇಂಚ ಮ್ಹಣತಾ ಆಶಿಲೀಂಚಿ… ಆಮೀ ಘರಕಡೆ ಸಾಂಗಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಾಣೂನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಕರೂನ್ ಭಾಯರ್ ಸರಲೆ .
ಘರಾ ಯೆವನು ಅಶೀ ಉಲಯತಾ ಉಲಯತಾ ಆವಸೂಲಾಗಿ ಸಾಂಗಲೆ

“ ಅಮ್ಮಾ… ದೋನ ವರಸ ಜಾಲೆ, ಹಾಂವ ಏಕ್ ಚೆಲ್ಲೀಕ್  ಲವ್  ಕರತಾಸ…. “
“ಕಸ್ಸ ಮ್ಹಣತಾಸ ರೇ ..?? “
“ವ್ಹಯ್ !! ಅಮ್ಮಾ , ಮಿಗೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ , ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಹಣು , ಭಾರೀ ಪಾಪ, ಅಮ್ಮಾ .. ಚಾಂಗೀ, ಸಜ್ಜನಿ”
ಮಕ್ಕಾ ಕಸಲೆ ಗೊತ್ನಾ , ಕಾಲೇಜಾ ವಚೂನ್ ಶಿಕಚೆ ಗೀ ಅಸಲೆ ಕೋರನು ಬಯಸಚೇ! ಆನು ಯೆವ್ವೋ ತೂಂಚಿ ಉಲ್ಲಯೀ…. ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೀ ವೇ ? ಕೀ ಪರಜಾತೀ… ಕಸಲೆ ಜಾವಕಾ ಹೇ ಪೂರಾ ….ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಕರತಾ ಬಸಲಿ….
ನಾ ಅಮ್ಮಾ ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೀ ಚೀ ! ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಭು , ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ದೊಗ್ಗಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್..ಚಾಂಗ ಘರಣ್ ಅಮ್ಮಾ !!
ಮಕ್ಕಾ ಕಸಲೆ ಗೊತ್ನಾ ….ತುಗೆಲ್ ಆನು ಯೆವ್ವೋ ಮ್ಹಣಾಲಿ .
ವಾಸೂಲೋ ಬಾಪ್ಪೂಸು ರಾತಿ 10:30 ಮ್ಹಣತನ ಬಂದ್ರಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲ ಗಾಲನು ಘರಾ ಆಯಲೋ … ಜೆವಣಾ ವಾಡತನ ವಾಸೂಲಿ ಆವಸು ಮ್ಹಣಾಲಿ ..:
” ಇತೆಂ ! ತುಮಗೇಲ ಪುತ್ತಾಲೇ ಪಳಯಾ ಲವ್ ಕಯ್ !! “
“ಕಸಗೋ ! ಕಸಲೇ ಲವ್ ?

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಭು ಕಯ್ , ಹಾಗೇಲ ಲವ್ವರ್ ಕಯ್, ಲವ್ವ ಕರತಾಸ ಕಯ್ ಪೂತು !!

ವಾಸೂಕ್ ಆಪಯಲೆ , ಕಸ್ಸರೇ ಹೇ ! ಕಸ ಹೇ ಶಿಕಚ್ಚೆ ಸೋಣು ಲವ್ವ್ ಸಕ್ಕಡ …. ಸುರ್ವೆಕ್ ಶಿಕಚೆ , ತಿಗೇಲ್ ಘರಕಡೆ ಕಸಕಯ್ …

ಗೋತ್ನಾ ಆನಾ .. ಮ್ಹಣಾಲೋ …

ವಸ … ವಸ ನಿದ್ದೆ ಮ್ಹಣು ವಾಸೂಲೆ ಅನ್ನಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಆನಿ ಬಾಯಲೇಕ ಸಾಂಗಲೋ, ಪಳಗೋ… ತಾಂಕಾ ಕಸಲೆ ಉಲ್ಲಾಯಲಾರೀ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ ಗೆವಚೆ , ಧಾವನು ವಚ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ … ಪಳೋವಯಾ ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೇ ನವೇ.., ಆತಾ ಕಿತಲೆ ಜಾವಕಾ ಗೋ ಪರಜಾತಿ , ಭಾಸ್ ಯೆನಾ ನಾತ್ತೀಲೆವೊಟ್ಟು ವ್ಹಾರಡೀಕ… ತೇ ಪಳೇ ಕೊಡ್ಯಾಲಬೈಲಾಚೆ ಶೆಣೈಲೆ ಧೂವ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ ಶಿಕತನಾ ಕೋಣಕಿ ತಮಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಟ್ಟು ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ಜಾವನು ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂಕಾ ಕಳನು ಪಯರೀ ಎಕ್ಕ್ ಲಕ್ಷಾ ಹಾಲಾಂತು ಘಡದ ವ್ಹಾರಡಿಕ್ ಕಯ್.. ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಪಳಯನಾ ..ಆಮೀ ಮಸ್ತ ಜಾಗ್ರತ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ..

♦ ♦ ♦

ಹೇರ ದಿವಸ ಸಕಾಳಿ ವಾಸೂನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್,  ವಿಚಾರಲೆ …

ಘರಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣು ?….

ನಾ ವಾಸು ಮಾಕ್ಕಾ ಭಯ ಕರತಾ , ಸಾಂಗಯಾ , ನಾಕಾ ಅಶೆಂ ಗೊಂದೋಳ್ ಜಾವನು ಸಾಂಗನೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ..ತೂ ಸಾಂಗಲೆ ವೇ? ಕಸ ಜಾಲೆ …ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ಕಸ ಮ್ಹಣಾಲೇ?

ತುಗೇಲ ವಿಷಯ ಸಕ್ಕಡ ವಿಚಾರಲೆ , ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಲೆ.. ಆನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಕೆಲೆ

ಆಮೀ ಆಜಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೆ ನಾಕಾ ..ಮುಖಾರ ಕಸ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಆಲೋಚನ ಕರಯಾ .. ಆಮೀ ಬೆಂಗ್ರೇ ಬೀಚಾಕ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ಭಾಯರ ಸರಲೆ .ಥಂಯ್ ವ್ಹಾರೇ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ ಬಸೋನ್ ಮುಖಾರಚೆ ದೀಸ ಶಿಕವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಕಾಮ , ಸಂಸಾರ ಅಶೆಂ ವಿಸ್ತರೀತ ಜಾವೂನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಸಮುದ್ರಾ ದೋಳೇಂತ ಬರೂನ್ ಉಲಯತಾ ಬಯಸಲೀಂಚಿ ..

ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಬ್ಯಾಂಕಾ ದಾಕೂನ್ ಆನು ಅಮ್ಮಾನ ಯೆತ್ತರಿ… ಅಮ್ಮಾಲೆ ಮಾಕಶೀ ವಾಸರೀ ವಚುನ್ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಲೆ. ಕಾಲೇಜಾ ಶಿಕಚೆ ಸೋಣು ಹ್ಯಾ ಕಸ್ಸಗೋ… ತುಕ್ಕಾ ಭಯಣೀ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಸ ನ್ಹವೆ ..ಪರಾ ತಿಕ್ಕಾಯ್ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ , ಚೋಲ್ಲೋ ಸಕ್ಕಡ ಜಾವಕಾ .. ಅಸಲೆ ಪೂರಾ ನಾಕಾ …ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಕಚೆ ಪಳೇ ಆನು ಸುರ್ವೇಕಚಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಣು ಬೋಡ ಹೂನಾರೀ ಆಸಾ..ವಸ ವಾಚೂಚಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ,

ರಾತಿ ಬಾಪ್ಪೂಸ್ ಆಯಲೋ ಧೂವೇ ಲಾಗೀ … “ ಕೋಣ್ ಮಾ ತೋ ? ಕಸ ವಿಷಯು , ಅಮ್ಮಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಮಾಕಾ, ತಾಗೇಲ ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ಕಸ ಕರೂನ ಆಸಂಚಿ.. ಖಂಯ್ ಘರ ತಾಂಗೆಲೆ..ಸಕ್ಕಡ ನಿಮಗೂನ್,  ಪಾಯಿ ಸಂಜೆ 5:30 ಮ್ಹಣತನಾ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಲಾಗಿ ಯೋ ಮ್ಹಣ… ಹಾಂವ ತಾಗೇಲಾಗೀ ಉಲಾಯತಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ

♦ ♦ ♦

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಯೆವನು ಬಾಪಸೂನ್ ಸಾಂಗಿಲೆ ವಾಸೂಕ್ ಸಾಂಗಲೆ.. “ಆಜೀ ಸಂಜೆ ಆನ್ನಾನ್ ತುಕ್ಕಾ ಮೇಳ್ಕಾ ಮ್ಹಳಾ … ತುಗೇಲಾಗೀ ಉಲೋವಚಾಕ್ ಆಸ ಕಯ್.. “ ವಾಸೂಕ್ ಭಯ್ ಲಾಗಲೆ.. “ತುಗೇಲ ಆನ್ನಾನ್ ರೌಡಿ ಸಕ್ಕಡ ಆಪೋವನು ಹಾತ ಪಾಯ ಮೊಳ್ಳಾರಿ “ ಮಾಕಾಯ್ ಭಯ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ .. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ ವಾಸೂನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ ಸಾಂಗಲೆ… ಕಾಂಯ್ ಬೀವನಕಾ ..ಆಮೀ ಸಕ್ಕಡ ಯೆತ್ತಾಂಚಿ ತುಗೆಲ್ ಸಾಂಗತ ಮ್ಹಣು ಧೈರ್ಯ ದಿಲ್ಲೇ
ಸಂಜವೇಳ ಮ್ಹಣತನಾ ವಾಸೂ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆನೀ ದೋಸ್ತ ಸಕ್ಕಡ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಡೇ ಗೆಲೆ.. ದೋಸ್ತ ದೂರ ರಾವಲೆ ..ಪೂರ್ಣಿಮಾನ ಭೀತರ ವಚುನ್ ಬಾಪಸೂಕ್ ಆಪೋವನು ಹಾಡಲೆ, ಭಾಯರ ಯೆವನು ವಾಸೂ ಸಾಂಗತ ಮೆಳೂನ್ ಉಲೋವನು, ವಿಚಾರ್ ಕರೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ .. “ಯೋ ಕಾರಾರ್ ಬಯಸ, ವಚಾ ಬಂದ್ರಾರಿ ..ತುಗೇಲ ಆನ್ನಾ ಲಾಗೀ ಉಲೋವಚಾಕ್ ಆಸಾ.“ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕಯ್ ಬಯಸೋನ್ ಸೀದಾ ವಾಸುಲೆ ಬಾಪಸೂಲೆ ಬನಸಳೀ ಮುಖಾರ್ ಕಾರ್ ರಾಬೋವನು ಉಲೋವಚಾಕ್ ಗೆಲೋ, ಸಕ್ಕಡ ದೋಸ್ತ್ ಬಾಂಬೇ ಲಕ್ಕಿ ಲಾಗೀ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರೂನ್ ದೂರ್ ಯೆವನು ರಾಬೋನ್ ಆಶಿಲೆ.

ಭಿತ್ತರೀ ಸಾದರಣ್ ಏಕ್ ಗಂಟೋ ಉಲೋವನು ಜಾತ್ತರೀ , ದೋಗಾಲೆ ಬಾಪಸೂನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೋ, ಕಶೀ ಮುಖಾರಿ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ಮ್ಹಳೇಲ ಜಾವಕ , ಶಿಕವಣಯ  ಜಾವಚಾ ಆಯಲೆ ಆನೀ ದೋನ್ ಜವೋ ತೀನ ವರಸಾನ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವಯಾ , ತಾಗೇಲ ಕಶೀ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಜಾವನು ತಾಗೇಲ ಪಯ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಾವತನಾ ಸಮ ಜಾತಾ. ಪರಾ ಆಯತಾರಾ ಮಿಗೇಲ ಭಾಯಲೇಕ್ ಗೇವೂನ್ ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಯೆತಾ ಸಕ್ಕಡ ಉಲೋವಯಾ ಮ್ಹಣು, ವಾಸುಲೆ ಖಾಂದೇರ ಹಾತ ದವರನು ಮ್ಹಣಾಲೋ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೋ ಬಾಪ್ಪೂಸು ಆನೀ ತಿಕಾ ಗೇವೂನು ಘರಾ ಗೆಲೋ.  ವಾಸೂ ಭಾಯರ ಯೆವನೂ ಖುಷಿರ್ ದೊಸ್ತಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ ವಿಷಯ ಸಾಂಗಲೆ “ ಜಾಲ್ಲೇ ನವೇ ಮಡ್ಯಾ ಲೈಫ್ ಸೇಟ್ಲ್ ಜಾಲೆ, ಆಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾವಕಾ …ಆಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾಂಬೇ ಲಕ್ಕಿ ಬಿರ್ಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್‌ಆನೀ ಲೈಮ್ ಟೀ ಮ್ಹಣಾಲೇ…

♦ ♦ ♦

ತ್ಯಾ ಆಯತಾರಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆವಸು, ಬಾಪ್ಪೂಸು ಅನೀ ಭಯಣೀ ಸಕ್ಕಡ ವಾಸೂಲೆ ಘರಾ ಯೆವನು ವಾಸೂಲೆ ಆವಸು ಬಾಪಸೂಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳೂನು ಸಕ್ಕಡ ವಿಚಾರ ಕೆಲೆ.  ಪೂರ್ಣಿಮಾಲಿ ಆವಸೂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆತಾಂ ಪುಳ್ಳೆ ವರೀ ಸೈರಿಕೇ ಖಾತೀರ್ ಭೋವಂಚೆ ನಾ ತಾನೀಚ ಶೋಧೂನ್ ಗೆತ್ತಾಸಂಚಿ, ಆಮಗೇಲೆ ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ ಆನೀ ದೇವು ದೇವಕೀ ಕೃಷ್ಣ ರವಳನಾಥು .. ತುಮಗೇಲ ಕಂಚೆ? ಆಮಗೆಲ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಗೋತ್ರ ಆನೀ ರಾಮನಾಥ್ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ.. ಜಾವೋ ಗೋತ್ರ ದೇವು ವ್ಹಿಂಗಡ ನವೇ.. ದೇವಾಲಿ ದಯಾ …ಪರಾ ಏಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕ್ ಪೆಟೋವನು ದಿಯಾ ಏಕ್ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ಪಳೋವಯಾ .. ಆನೀ ಹಾಂಗೇಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಕ್ಕಡ ಜಾತ್ತರ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರನು ಸೊಡಯಾ ಮ್ಹಣು ಭಾಯರ ಸರಲೆ .. ವಾಸೂಕ್ ಆನೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜ್ ಸಕ್ಕಡ ದೋಸ್ತಾ ಸಂಗಾತ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚಾರ್ ವಚುನ್ ಗಮ್ಮತ ಕೆಲೆ .
ಹೇರ್ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾನ ತಿಗೇಲ್ ಜಾತಕ ಹಾಣು ವಾಸೂಕ್ ದಿಲೆ ತಶೆ ವಾಸೂನ್ ತಾಗೇಲ ಜಾತಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ ದಿಲೆ.  ವಾಸೂಲೆ ಆವಸೂನ್ ಶರ್ಮ ಲಾಗೀ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ವಿಚಾರತನಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕಾಂತ ಅಷ್ಟಮಾರಿ ಮಂಗಳ ಆಸಾ .. ಹ್ಯಾ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ನಾ ..ಚೆಲ್ಲೀಲೆ ಜಾತಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಾ ..ಮುಖಾರ್ ವಾಸೂಕ್ ವಾಯಟ್ ಆಸಾ !! ಹ್ಯಾ ನಾಕಾ ತುಮಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ..ವಾಸೂಲೆ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಕಸಲೆ ಉಲೋವಚೆ ಕಳನೀ.  ಶರ್ಮಾಲೆ ಉತ್ರಾಂ ಗುಪಸ್ ಗೊಂದೋಳ್ ಜಾಲೊ. ಸೀದಾ ಬಂದ್ರಾರಿ ಭಾಮಾಣಾಲಾಗೀ ಯೆವನು ಸಾಂಗೂನ ದೋಳೆ ಉದಾಕ ಕಾಡೂನ್ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗಲೆ. ಪಳೋವಯಾ ದೇವ್ ಆಸಾ ವಾಸೂ ಲಾಗೀ ಹಾಂವ ಉಲಯೀತಾ ತೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಅವಸೂಲಾಗೀ ಉಲ್ಲಯೀ ಮ್ಹಣಾಲೋ .
ವಾಸೂಲೆ ಆವಸೂನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಆವಸೂಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆ.  ತಾಂಕಾಯ್ ಭಟ್ಟ್ ಮಾಮಾನ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ನ ಮ್ಹಳಾ ಆನೀ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾ !! “ ಅಮಗೇಲೆ ಧೂವೇನ ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಯೆವನು, ತುಮಕಾ ಆನೀ ತುಮಗೇಲೆ ಘಾರಾ ಬರೆಪಣ್ ಆಸೂಕಾ,  ತೇ ಆಮಕಯ್ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಿಗೇಲ ಧೂವೇಕ್ ಅಷ್ಟಮಾರಿ ಮಂಗಳ , ತಸಲೋ ಚಲ್ಲೋ ತ್ಯಾ ಜಾತಕಾ ತಾಂಕಾ ಜಾವಕಾ ಕಯ್  ಆಮೀ ಧೂವೇಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರೀ ಸಾಂಗತಾಂಚಿ ಆನೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರಸೂಚೆ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಣು ತಾನೀಯ್ ತೆಂಚ ನಿರ್ಧಾರ್ ಗೆತಲೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ ತಶೆ ವಾಸೂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ್ ಕಳತರೀ , ಘರಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಯಕೂನ್ ತ್ಯಾ ದಿವಸ ನೀದ ನಾ, ಸಕಾಳೀ ದೊಗಯ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ ಮೆಳೇ. ಮನಾಂತ ಭೇತಿ , ಛಿದ್ರ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ನಿರಾಶಾ ..ಸೀದಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ ದಾಕೂನ್ ಬೋಟಾರಿ  ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಾರ ಮುಖಾರ ವಚೂನ್ ಕೋಣಾಯ್ ನಾತ್ತಿಲ್ ಕಡೇನ್ ರೆಂವೇ ರಾಶಿರ ಬಸೋನು ಮುಖಾರ ಯೆವಚೆ ಪಾಳಾ ಪಳೋವನ ಆಶಿಲೀಂಚಿ, ಮಾನಾಂತು ಉಡಾಸಾಚಿ ಪಾಳಾ ..ಮಾತ್ತೇರ ಆನು ಅಮ್ಮಾ ಜಾತಕ ಸೂರ್ಯು  ಸಾಂಗಾತ ಆಸಚೊ ಅನಭವ ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಮಂಗಳಾರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕಾಂತುಲೆ ಅಷ್ಟಮಾಚೆ ಮಂಗಳ ಹಾಂಕಾ ಕಿನಾರೆವರೀ ಆಡ ಜಾಲೆ ಪಾಳಾಚೊ ಮೊಗ್ ನಿರಂತರ.. ತಾಕಾ ಆಡ ನಾ!  ತಾಂತು ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಜೀವ್  ಮೇಳನು ತ್ಯಾ ದಿವಸ ನಿಜಾವನು ಮಂಗಳ ಜಾಲೆ ಕೀ ಅಮಂಗಳ ಜಾಲೆ ಕೀ ಗೊತ್ತು ನಾ !!

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !