Trending Now

ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಾರಾನ್ ಕಾತಾರ್ ಲ್ಲೊ ರೂಕ್

“ಮಾಮ್ಮಾ ದಫ್ತರಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂಚಿ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಾಟ್ಲೊ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೆತಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾಚೆರ್ ಫಾಂಟೆ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್”
“ಆನಿ ಹೆಂ ತುಕಾ..”
“ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜತ್ತಣ್ಣಚಾ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆನ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸರೊಪ್ ರಾಂವ್ಚೊ ರೂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ನಾಕಾ. ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೊ ಕಾಮಿಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ “ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂಚೆ ಲೇಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆ.
“ತೊ ರೂಕ್ ಕಾತ್ರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಹಠ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೇ…?” ಕಾಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಕಾತ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾಂ….” ತೊ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.
ಪೂತ್ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಪಾಲೊಂವಾನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತಿ ಘರಾಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.
ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್  ಪತಿ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲಾ. ಮಿನುಟ್‌ಭರ್ ಕುಡಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಉಬಿ ಅಸೊನ್, ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಹಾಲಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲಿ.
“ಸೆಲಿನಾ….” ಬಾರೀಕ್ ತಾಳೊ. ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ
’ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಯ್ ? ” ಸಬ್ದಾಂ ಮಧೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಗಿಳುನ್  ಮಿಂಗೆಲಾಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
’ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನ್ನು ಆನಿ ಮುನ್ನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ  ತಾಂಕಾ ಅಂಬೆ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ಅಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಜೀವ್. ತಾಂಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ತಾ” ತಿಣೆಂ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.
“ತರ್ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘಟ್ ಜಾಲೊಗೀ ? ” ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಕಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ
“ಮ್ಹಜೆಂ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕಾತಾ?ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್”
“ಸೊಡ್ ತಾಕಾ….ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್..ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವ್ಹರಿಜೆಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕಾ ರುಕಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೆಲಿನಾ…” ತೊ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
ಹಾಂವೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹಠ್ ಧರ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರ್ಥಾನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಪಳೆತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ತಿನಾಂಚೆ ವ್ಹಾರೆಂ ಮಾರ್ತಾನಾ  ಝಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಿಕೆ ಅಂಬೆ ವಿಂಚುಂಕ್ ವೊನಿಯೆಸಂಗಿ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಯೆಣೊ ಯೇವ್ನ್ ಹೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ನಾಟ್ವಾನಾ…”  ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಚಡ್ಲೊ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನೇ ಸೆಲಿಸಾ..ಪರತ್ ಪರತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಕ್  ಫುಂಕ್ತಾಯ್. ಜರ್ ತಾಕಾ ರೂಕ್ ಕಾತ್ರುನುಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಪಳೆತಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾನ್… ” ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರಿತ್ತ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾನ್ ಜನೆಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡುಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.
ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.
ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾಡಿಗುತ್ತುಚೊ ದೀರು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ವರ್ಸಾಂ ತೀಸ್ ಜಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಲ್ತೊಡಿಚಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ನ್ಹಾಣಾಯ್ತಾಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಡಿಯೊ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಸುರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ದೊಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸಾನಾಂತ್ ತರೀ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುತ್ತುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬನಾಂತ್  ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ವಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ಅಂಬ್ಯಾಪಾನಾಂ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್  ಯೆತಾ… ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮನಿಸ್… ಸೆಲಿನಾಮಿ ಯಾದಿಯಾಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ.
ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆನ್ನಿಚಿ ಭರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರೂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಾನಾತ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಅಜೂನ್ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ನೇ ಜೆನ್ನಿಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಅತಾಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ಲಿ ಮದಾಮಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾ ರುಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಂಬ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ನಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಗಾಗ್ರೊ ಉಕಲ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಜೂನೀ ತಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಅಂಕಲಾಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್.
ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಣಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾತ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಲೊಬಾವಿಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾ. ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲಾ ಆನಿ ಗೋಣ್ ಭರ್ ಅಂಬೆ ವರ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ , ಲೋಬ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್. ತಾಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ತಾಚಾ ಭಯ್ಣಿ ಘರಾ ಸಯ್ತ್ ಹೆ ಅಂಬೆ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್.
ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್ಗೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೊಚ್ ರೊನಿ ಆನಿ ಹಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದೊಗೀ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಚ್ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್, ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಳೊ ಲಾಂಬೊವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ನವೆಂ ಘರ್ ಸುತ್ತೂರಾಕ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಿಂಗೆಲ್, ಮಾವಿನಡಿ, ವೀರಪದವ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ … ಸೆಲಿನಾಮಿ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್  ಆಸ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಅಂಬ್ಯಾರುಕಾ ಗಾಂಚಾನ್…
ಹಳೂ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆ. ಗೊಮ್ಟಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಹಾಲ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾನ್ ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.
ತಿಣೆಂ ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

***

“ಕಸೊ ಅಸಾಯ್ ಕಾಮಿಲಾ..?” ಪಾಲೊಂವಾ ತಕ್ಲೆನ್ ಹಾತ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಅಸಾಂ ಮಾಮ್ಯೆ… ತುಂ ಕಶಿ ಅಸಾಯ್… ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?”

“ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರೀಕ್ ಶೆಳ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ನಾ ಕಾಮಿಲಾ..” ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ”ಕಾಮಾಚೆ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ”
“ಆನಿ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ” ರುಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಕಾಮಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ಅಳೆ ಕಾಮಿಲಾ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ” ಸೆಲಿನಾಮಿ ನರ‍್ಗಾಲಿ.
“ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಯೆ…ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕರ್ಚೊ…ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಳಾಂಕರ್ನಾಂ ಕರವ್ನ್ ದಿತಾಂ” ಕಾಮಿಲ್ ಉದಾರ್ ಜಾಲೊ.
“ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಕಾಮಿಲಾ. ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಚ್. ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್ ಚ್ ರಿತಿನ್ ಭಿಗಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೊ ರೂಕ್ ನೇ.. ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವೊಡ್ಣಿ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮನಿಸ್ ನೇ. ಕುಡಿಂತ್ ವೊಕ್ತಾಂಚಿ ಧಾವ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ರೂಕಾಕ್ ಪಳೆತಾ… ವ್ಹಾಳೂ ಹಾಲ್ಚೆ ಫಾಂಟೆ ಪಳೆತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ. ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ ಹೊ ರೂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ ” ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಖಂಚೆ ತರೀ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ರೂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ರೊನಿಕ್ ರುಕಾಚೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ತುಕಾ ನಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಧರ್ ಹೆ… ಹಾಂತು ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಆಸಾತ್. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ಶೆನಾಚೆ…ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಧುವ್ ಯೆತಾ. ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಭೆಟೆವೆಳಿಂ ತೆಂ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವಾಯ್ತಾಂ.” ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆನ್ ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ಖೊವಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ಪೊಟ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಡುಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಾಮಿಲಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.
“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹೊ ರೂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಆಜ್ ಸಾಂಜೆಭಿತರ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಪಾವಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಲ್ಲಚಾ ಅಂದು ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಉತರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಪಾರಾಚೆ. ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಮೊಡ್ಕಿ ಶಿಜ್ಚಿನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆ..? ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ರೂಕ್‌ಯೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾತಾರ್ನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ.” ಕಾಮಿಲಾನ್ ಅಸಾಹಯಕ್ಪಣ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
ದಾಂಬುನ್ ದವರ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಅಸ್ಡ್ಯಾಂ ಕಾಟೆಂ ಫುಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ಪಾಲೊಂವಾನ್ ವೊಂಟಾಂ ದಾಂಬಿತ್ತ್ ಸೆಲಿನಾಮಿ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ…ಆಳ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಚ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಾರಾನ್ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ..
ಫಾಂಟೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ರೂಕ್ ಸಂಪೂರ್ನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ  ಕಾಮಿಲಾಚಾ ಆಳಾನಿಂ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ದವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
“ಸೆಲಿನಾ..” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೆಲಿನಾಮಿ ಧಾಂವೊನ್ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.
ಜನೆಲಾಕುಶಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಾಯ್ತಾಲೊ.
ಜನೆಲಾಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಲಿನಾಮ್ಯೆನ್  ಮೆಟಾಂ  ಆರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಾಯ್ಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ.
“ಫ್ಹಟಾರ್……..”. ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅವಾಜ್. ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ
ರೂಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಳಾಂ ಸಂಗಿ ಕಾಮಿಲ್ ಯೀ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ  ಸೆಲಿನಾಮಿ ಪಾಲೊಂವಾ ತಕ್ಲೆ ಅಡೊಸಾಕ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡತ್ತ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.
ಮಿಂಗೆಲಾಮಾನ್ ಜನೆಲಾಕುಶಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ…

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !