Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧಿನಾಕಾ . . . !

SodHinaka2ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಾಂತ್ ……

ದೋನ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ, ಮತಿಂತ್ ಕರಂದಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್  ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ!.

ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಮಾತ್ರ್….ಆಪ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನಾ ಭಿತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಜಾಮೀನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಪಾಸೊನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ! ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ಳೆನಂತರ್ ಆಪುಣ್ ತುಕಾ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬೋಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಆತುರಿತ್ ದೊಳೆ, ಆಪ್ಲೊ ಬೋಸ್ ಬೃಗಾಂಜಾಚಾ, ವಕೀಲ್ ವಾಡೇಕರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ!

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪೊಲಿಸ್-ವ್ಯಾನಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…..ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಜೊಸೆಫ್ ಆನಿಂ ಜಾಸಿಂತಾ, ವ್ಯಾನಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಾ ಪುತಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಚಡ್ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಾ ಖಬ್ರೆರ್-ಚ್ಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸೊನ್, ಫಕತ್ ವಕೀಲ್ ವಾಡೇಕರಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಾ ಅಮ್ಸರಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್, ಬ್ರೌವ್ನ್-ಶುಗರ್ ಅಪ್ರಾದೆರ್ ಕೊರ್ಟಾಚಾ ಕಟ್ಕಟೆಂತ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್….ವಕೀಲ್-ವಾಡೇಕರಾನ್ ಜಾಮೀನೆಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲಿ.

ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ …..ಯೊದೊಳ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಸೊಧುಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ.  ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ….

ತ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ತಾಚಿ ತಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಜೊಸೆಫ್ ಆನಿಂ ಜಾಸಿಂತಾಯೀ ಪುತಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಭೆಟೆ ಆತುರಾಯೆಚಾ ಎಕಾಘಡ್ಯೆ……ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಆನಿಂ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತಾನಾಂ…..

ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚೆ ತರ್ನೆ ದೊಳೆ ತಾಂಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರೆಚಾ ದೀಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!

ಪೂಣ್ ತವಳ್ ಆತಂಕ್-ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ…..ತಾಂಚೆ ತೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ದೊಳೆ ಧುಖಾಂನಿಂ ಗಯ್ರೆ ಗಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುತಾಚಿಂ ತಿಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಭಾವಾನಾಂ ತಿಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಖ್ಲಿನಾಂತ್!

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಕ್ಶಣಾಂ, ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಆಯ್ಲೊಲೊ ಡೆಸ್ಮಂಡ್, ತಿ ಚೀಟ್ ಬಾಪೊಯ್ ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಳಾನ್ ಚೆಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಕಾ ಆತಂಕಾಚಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಗಡ್ದೆ ಮದೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್-ಜಾಲೊ!.

ತವಳ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಆನಿಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಜೊಸೆಫ್ ‘ತಿ ಚೀಟ್ ಕಸಲಿ?’! ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ, ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೃಗಾಂಜಾಚಾ ಇನೋವಾ ಕಾರಾರ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಜೊಸೆಫ್, ಪುತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಟೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಯ್ರಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಡ್ಯಾಡಿ…ಆನಿಂ ಮಾಕಾ ಸೊಧಿನಾಕಾ!….ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ತುಮಿಂಚ್ಚ್!. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಂಸಾರಿ ಸುಖಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಮಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ – ಜಾಗ್ವಣಿಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ವಂಚನ್ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತುಮಿಂ ದಿಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಆಶಾ ಆಸಾ ತರೀ, ಮಾಕಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ದುರ್ಸಾತಾಂ ಆನಿಂ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ!!.’

ಹೆಂ ಕಾಗಾದ್ ವಾಚೊನ್….ಜೊಸೆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಟಿರ್ ಗಳ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ….ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್ ದುರ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಾಚಾ ಮತಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂಹ್ಯಾಚ್ಚ್-ವೆಳಾ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಯೀ…. ಇನೋವಾಕಾರಾರ್ ಬೋಸ್ ಬೃಗಾಂಜಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ವೆಚಾ ವಾಟೆರ್….ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಸ್ತೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

♣ ♣

ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ತ್ಯಾಎಕಾ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್-ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಖೆಳಾಂತ್, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವಿಂಸ್ಚಾಕ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರುನ್ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ತೊ ಉಬೊಜಾಲೊ. ತವಳ್ ‘ಎಮ್.ಸಿ’.ನ್, ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಉಣೆಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಆಸಾತ್…ತಾಂಕಾ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…..ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್…

ಏಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಉರ್ಲೆಲಿಂ ಎಮ್.ಸಿ,ಚೆ ದೊಳೆಚುಕೊವ್ನ್, ಚೊರ್ಯಾಂನಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ವಂಚನಾನ್ ಇನಾಮ್ ಜೋಡ್ನ್-ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಭೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದೆವಾಸ್ಪೊಣಾಚಾ ಆವಯ್ಚೆಂ.

ಪೂಣ್ ಘರಾಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆವಯ್ ಜಸಿಂತಾ…..ಆಪ್ಲ್ಯಾಪುತಾಚೆಂ ವಂಚನ್…..ಹುಷಾರ್ಕಾಯೆಚಾ ವಾಖಾಣ್ಯಾಂನಿಂ ಬಾಪಯ್ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುಗಾರ್ತಾನಾಂ, ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಆಜಾಪ್ಲೊ, ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಂಚನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಥಂಯ್ ಫುಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಯೆತಾನಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಿಕಮತ್ಯೆ ವಂಚನಾಂ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಪ್ರೇರಣಾಚೆಂ ವರ್ತನ್, ಬೆಫಿಕೆರ್, ಸಳ್ಗೆವರ್ವಿಂ ತೊ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಹಿಕಮತ್ಯಾಂನಿಂ ವಾಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತು ಹಿಕ್ಮತೆನ್, ತಶೆಂ ಫಟಿಂಚಾ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಮುಖಾಂತರ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಫಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿಂಕ್ ಬನಾವ್ನ್ ಯಾ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಅಶೆಂ ತೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಶೆಂ ವಂಚಕ್ಪಣಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾನಾಂ…..ಚೊರ್ಪಾಣಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್-ಯೀ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊನಾಂ!

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ, ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾಂ ತೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಆನಿಕೀ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ತಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ಪಣ್, ಎಕಾಥರಾಚೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ತಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತರೀ,ರಾತ್-ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿಂ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿಂ ದೆವೊತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪೊಯ್….ಆಪ್ಣಾಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಖಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂತೆಂ ತಾಚಾಮತಿಕ್ ಕೀಡ್-ಶೆಂ ಧೊಸಿತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ!

ಅಶೆಂತೊ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಸೈಕಲ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಆಶೆನ್ ಆವಯ್-ಲಾಗಿಂ ಗಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾಂ, ಹರ್ಶೆಂಚಾಪರಿಂ ತಿಣೆಂ ಪತಿ ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಕಾನಾಕ್ ವಾಂಯ್ಗಿಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚಾ ವಂಚಾನಾಚಾ ಚತುರ್-ಮತಿಂತ್ ತೊ ನವೆಂ ಸೈಕಲ್ ಜೊಡ್ಚಾಕ್ ಉಪಾಯ್ ಘುಂತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಏಕ್ ದೀಸ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಟ್ರಾನ್ಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್, ಏಕ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಾಲ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಂಜನಾಚಾ ವರ್ಸಾಆದಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಕಾಲಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಾಚಿ ಮತ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್ಯಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ.

ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಟಿ.ವಿ.0ತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಖಬ್ರೆನ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಹೆಳ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ವಂಚನ್ ಉಪಾಯ್ ಉದೆಲೊಚ್ಚ್ . ರಂಜನಾಚಾ ಸೈಕಲಾಕ್ ಹಾತ್-ಮಾರುನ್ ತೆಂ ಸೈಕಲ್ ಗುಲ್ಬಾರ್ಗಾ ಪಾವ್ಲೆಲೆ ನಂತರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್….ಆಪ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಪೈಶೆ ಕುಡ್ಸೊನ್, ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ಚ್ ಆದುನಿಕ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪರ್ನೆಂಸಾಯ್ಕಲ್ ವಿಕುನ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೆ ಪೈಶೆ ಕುಡ್ಸೊನ್, ನವೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಕ್ಶಾ ತಾಣೆಂ ತಯಾರ್-ಕೆಲಿ.

ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ….ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಂಜನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾಂನಾಂ,  ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ರಂಜನ್ ಚಾ ಸೈಕಲಾಕ್ ಹಾತ್-ಮಾರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತೆಂ ಸೈಕಲ್ ಲಿಪಂವ್ಚಾಕ್ ಘರಾಕುಶಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೊಗೀಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಚೊರ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಘರಾ ದವರ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಸ್ಪೆಶಲ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಆಖೈರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸೈಕಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್-ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಏಕ್ ರಿಕ್ಶಾ ಚಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಗೆಟಿಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ!.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ವೆಳಾ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನಿಂ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ರಿಕ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ!.

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ….ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್-ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತರ್-ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ಕ್ಶಣಾನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ.

“ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಂಗಾ ಸೋಡ್ನ್ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಸರ್….”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಜಾಪೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…….

“ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ.?…. ತುಂ ತವಳ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಗೆಟಿಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ತರ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಾಲ್?!”

ಅಶೆಂ ಆತಾಂ ತಾಚೆರ್ ದುಬಾವಿ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂ…..ರಂಜನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಂವಾನ್-ಧಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ….

“ಸರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ನಾಂ…ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈಕಲ್ ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ ಸರ್…..” ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್-ಭಿಂಯಾನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಉಸ್ಮಡೊಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

ಆತಾಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಬರಿಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿಂ….“ರಂಜನಾಚೆಂ ಸೈಕಲ್ ಖಂಯ್ ದವರ್ಲಾಂಯ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ?” ದುಬಾವಾ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೊ ರಿಚಾರ್ಡಾನ್.

“ಹಾಂ….ವ್…..ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ಸೈಕಲ್ ವ್ಹರುಂಕ್ನಾಂ ”

“ತುಜೆಂ ಸೈಕಲ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತರ್ ತುಂ ಖಂಯ್ಚಾ ಸೈಕಾಲಾರ್ ಘರಾಗೆಲ್ಲೊಯ್….ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್”.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಕಾಲಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವುನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ನ್ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ” ಫಟೆ ವಯ್ರ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್, ರಿಚಾರ್ಡಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್  ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಘಡಿಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊನಾಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸೈಕಲ್ ವ್ಹರ್ಚಾಕ್ ಕ್ಶಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

“ಸರ್ ಮಾಕಾ ಘರಾ ವೊಚೊಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ”…ಆತಾಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಂಜನ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೊ,

ತಕ್ಶಣಾಂ ಪಿಯೊನಾನ್ ಆನಿಂ ರಿಚಾರ್ಡಾನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುನ್….ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ತಾಚಾಘರಾ ತಾಣಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ.

ತವಳ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಮ್ಸರಾರ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ ತಿ….

“ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಸರ್ಲಿ.

“ತಾಚೆಂ ಸಯ್ಕಾಲ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲಾಗೀ?”…

“ಸೈಕಲ್?…..ನಾಂ ತಾಚೆಂ ಹಾಂಗಾನಾಂ…..ಕೊಣಾಚೆಂಗೀ ದುಸ್ರೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ…..ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?”…ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ  ವಿಚಾರ್ತಾನಾಂ…ಹಾಣಿಂ ಪೋನ್ ತಕ್ಶಣಾಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಣಿಂ ರಂಜನಾಚಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಘಡ್ಲೆಲಿಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಿ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಫರಾ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಘರಾಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುನ್ ರಂಜನಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಪಾಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ವಿಷಮಾಕ್ ಪಾವ್-ಲ್ಲಿ.!

‘ಸೈಕಲಾವಿಶಿಂ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರಾ’…ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್ ರಂಜನಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾದಿಸಾ…ಡೆಸ್ಮಂಡಾಗೆರ್ ತಾಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಗಾಳಿಮಾರುನ್ ಸೈಕಲಾವಿಶಿಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಅಕ್ರಮ್–ದಬಾವಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್-ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್-ಯೀ  ಸಾಂಗ್ಲಿ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ.

ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚೆಂ ಚೊರ್ಪಾಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣಾಂಆಸೊನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಪುತಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್-ದೇಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಪಾಡ್-ವಾಟೆಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕಠಿಣ್ ಕಳ್ವಳೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲೊ.

ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾಂ…..ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಥೈಂಸರ್….

ಜೊಸೆಫ್ ಆನಿಂ ಜಸಿಂತಾ ಪುತಾ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಸ0ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಗೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ!.

ಆನಿಂ ತಿಂ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್-ಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್….. ‘ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ….. ಆನಿಂ ಹಾಂಕಾ ಕಶೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ’….ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಂಜಿತಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್, ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಿಚಾರ್ಡಾಲಾಗಿಂ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ತವಳ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಯೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಯ್ಕಾಲ್ ವ್ಹರುಂಕ್-ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಫಟ್-ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ತಾಣಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್-ಯೀ ಪುನಾರಾವರ್ತನ್ ಜಾಯ್ಸೊ ಕೆಲೊ!.

“ರಾವಾ…ರಾವಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತೆ ಕಿತೆಂ ಬೊಬಾಟಿನಾಕಾತ್.” ಗರ್ಜಾಲೊ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮದೆಂಚ್ಚ್. “ಹೊ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್-ದವರಾ. ಹೊ ಶಿಕ್ಶಣಾವರ್ವಿಂ ದೆವಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂ, ತುಮ್ಚಾ ಪುತಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಕ್ ದಿಶಾತ್-ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ವಾಯ್ಟಕ್-ಪಡ್ತೆಲೆಂ!…..

ತುಮ್ಚಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಸೈಕಲ್  ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಲ್ಲ್ಯಾನ್…..ಜರ್ ತುಮ್ಚಾ ಪುತಾನ್ ತೆಂ ಸೈಕಲ್ ವ್ಹೆಲಾಂ ವ್ಹಯ್-ತರ್…..ದೆವೋತ್ತ್-ಮನ್ಶಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚಿಂ ತುಮಿಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾವಾಟೆಕ್ ಹಾಡಾ….ತಾಣೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬರೊ ಉದ್ದೇಶ್, ಆಮ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ …….”

“ಪುರೊ ಪುರೊ” ಆಪುಣೀ ಮದೆಂಚ್ಚ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ ಜಾಸಿಂತಾ….. “ಆಮಿಂ ದೆವೊತ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಚ್. ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಮಾತ್ಯೊ ಚಲಯ್ತಾಂವ್…. ಆತಾಂಯೀ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್‌ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್-ಸರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…..”

“ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ತುಮಿಂ ಆಸಾತ್-ತರ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತುಮಿಂ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಂತ್ ಮ್ಙಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತುಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕರ್ನ್ಯೊ ದುಬಾವ್ ಉಟಯ್ತಾತ್-ತರೀ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಎಕಾ ರುಕಾಪರಿಂ ತಾಚೆಂ ಫಳ್-ಆಸ್ತಾ….ರೂಕ್ ಬರೊತರ್ ಫಳ್-ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್…..

ಎಕಾವೆಳಾ ತುಮಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಜಾವ್ನ್, ತುಮ್ಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ತುಮಿಂ ವಿರೋಧ್ ವೊಚೊನ್ ಆಸಾತ್-ತರ್ ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆಂ ಫಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್!.”

“ ತುಂ ದೆವಾಚೆ ಶಿಕೊವ್ಣೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ನಾಕಾ.”ತಕ್ಶಣಾಂ ಜೊಸೆಫ್ ರಾಗಾನ್  ಉಚಾರ್ತಾನಾಂ, ಡ್ಯಾಡಿಚೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಂಪ್ಚೊ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್-ಯೀ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.!

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ….ಥೊಡ್ಯಾಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಪರೀತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನಿಂ ಮೆತೆರ್-ಆಸೊನ್…ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಚ್ಚ್ ಆಸಾ, ಆಮಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್-ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಹಂಭಾವಾನ್  ‘ಸತ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಸೋಡ್ದೋಡ್ ’ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಸಂಗ್ತಿನಿಂ ದೆವಾಚಾ ಶಿಕೊಣೆ ವಿರೋಧ್-ವೆಚೆಂ ಯಾ ತೆಂ ವಿಸರ್ನ್-ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…..

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತುಮಿಂ ಆಸುನ್…..ಹ್ಯಾಎಕಾ ಸೈಕಲ್ ಘಡಿತಾನ್ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚೆದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಕರ್ಚಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್…ಡೆಸ್ಮಂಡ್…”ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚಾರ್ಡ್

ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್….

“ತುಂ ಜರ್ ಹಾಂಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ತಾಣಿಂ ದಬಾವಾಂತ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್-ತರ್….ಆತಾಂಯೀ ತುಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ……ಸತ್ ಸಾಂಗ್ ಆನಿಂ ದೆವಾಚಾ ಶಿಖ್ಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್-ಜಾ ಆನಿಂ ತುಜಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕೀ ಬಚಾವ್ ಕರ್!”

ಪೂಣ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್, ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.!

♣ ♣ ♣

ಆನಿಂ ಆಜ್……ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್…..

ಅನೀತ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಲೊ…ಡೆಸ್ಮಂಡ್…

ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೊ!…,,,

‘ಖುನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ವಂಚನ್ ಮಾದಕ್ ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನೀತೆಚಾ ಭೂಗತ್  ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.  ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ಲ್ ಅಸಾಧ್ಯ್!

ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭೂಗತ್ ರೌಡಿ ಜೀವಂತ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್….ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ ತರ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.!! ’

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ….ಆನಿಂ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರಾಚಾ ನಿತಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪದೇಶಾಂಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಚುರ್ಚುರಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್-ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ….‘ತರೀ ಏಕ್-ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ … ‘ಬೃಗಾಂಜಾ!’ ಜಾತೊಲೊಂ ಆನಿಂ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರಾಕ್ ಭೆಟ್ತೊಲೊಂ.!

ಪೂಣ್ ತವಳ್ ನಿತಿವಂತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಂದೊನ್-ಘೆತ್ ?…ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್-ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಆಟಾಂವ್ಚೊ ರಿಚಾರ್ಡ್- ಸರ್…ಸಮಾಜ್-ಕಂಟಕ್ ವೆವಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ದೀತ್?!.

ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಜಾಪ್….ಮುಕ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದಿತೆಲಿಂ.!’

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ಚಾ ಹ್ಯಾಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಏಕ್-ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂಕೀ…

‘ಆಮಿಂ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಥರಾಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್, ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪೊಣ್  ವಿಸ್ರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆವರ್ವಿಂ…..ಆಜ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್, ದೇವ್-ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಹೆಂ ದೊನೀಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ!

♣ ♣ ♣

SodHinaka2ಅಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾತಾಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಆನಿಂ ಆಜ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್…..ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚವ್ಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ವರ್ವೂರ್-ಬೀಚ್ ರೋಡಾರ್ ತೊ ಪಯ್ಣ್-ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಮಾರುತಿ ಇಕೊ ಕಾರ್…..‘ವಿಶ್ವಾಸ್-ಬಾರಾ’ ಮುಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾಂ…..

ಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪೈಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ…ಡ್ಯಾನಿ….ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ್-ಬಾರಾಚಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೊನಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಘರಾ ತಾಚಾ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಪೋನ್-ನಂಬ್ರಾ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹಾಲೊ ಜೊಸೆಫ್ ಗೀ ?”

“ವ್ಹಯ್……ಜೊಸೆಫ್ ”

“ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್….ತುಜೊ ಪೂತ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್….ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಜುಸ್ತ್ ಸಾತ್-ವರಾರ್ ವರ್ವೂರ್-ಬೀಚಾಚಾ…ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್-ಹೌಸ್ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಚಾಬ್ಕಾರುಕಾ ರಾಣಾಂತ್ ತುಕಾ ಬೆಟುಂಕ್ ಯೆತಾ….ಜರೂರ್ ಯೆ”

ಆನಿಂ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಳಿತ್-ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ಡ್ಯಾನಿನ್ ಫೊನ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾನ್….ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಡೆಸ್ಮಂಡ್”….ಬೋಸ್ ಬೃಗಾಂಜಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ…..“ಡೆಸ್ಮಂಡ್….ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾಯ್ ಮೂ?”

“ಎಸ್ ಬೋಸ್ ಜಾಣಾಂ….ಆಮಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಾರಾ ಮುಕಾರ್-ಚ್ಚ್ ಆಸಾಂವ್ ”.

“ಬಿರ್ಮತ್ ತುಜಿ…ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಕಾ ‘ಬಾರ್’ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಶಿವಾಯ್ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್-ಚ್ಚ್ ಉದೆನಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್-ಯೀ ನೈತಿಕ್-ಮೌಲ್ಯಾಂ, ನೀತ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಳುಂಕ್–ಆಸಾ. ಆನಿಂ ತುಜಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ತುಕಾ ನಯ್ತಿಕ್-ಮೌಲ್ಯಾಂನಿಂ ವಾಡಯ್ನಾತ್ಲೆಲಿ ಚುಕೆನ್ ತುಂ ಹಿ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಜಾ-ಮ್ಹಜಾ ವೆವಾಹಾರಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೆಲೊ ತರ್….” ಮುಂದರಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ … “ತೂಂಯೀ   ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಚ್ಚ್…. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ…ಬಾಯ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್,…ಬಾಯ್.” ಬೃಗಾಂಜಾನ್ ಕ್ಶಣಾನ್ ಫೊನ್-ಕಾತರ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಏಕ್-ಘಡಿ ಬೃಗಾಂಜಾಚಾ ಹ್ಯಾಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಗಂಭೀರ್ ಫೋನ್-ಉಲವ್ಣೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂತ್ಯಾ ಫೊನ್-ಕಾಲ್ ಪಾಟ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ…..

‘ಬೃಗಾಂಜಾ ಉಣೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ….ನಿಶಾನಿ ಅಪಾಯೆಚಿ!’.

ಅಶೆಂ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹಾಂಗಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಸಂಗಿಂ ಬೃಗಾಂಜಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಥಂಯ್ಸರ್……ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋನ್ ಬೂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಫೋನ್-ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಲೊ ಬೃಗಾಂಜಾ, ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್ ಲಗ್ತಿಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್-ಸ್ಟೇಶನಾಚಾ ಫೋನ್-ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಟಾಂ ಖೆಳೊಂವ್ಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ……!

“ಇನ್ಸ್-ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾ…..ತುಮ್ಚಾ ವಾರಂಟ್-ಲಿಸ್ಟೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಚ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್-ತರ್…..ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೊಸೆಫಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ರಾವಾ!”….ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಬೃಗಾಂಜಾನ್ ಫೊನ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಕೆಲೆಂ!

♣ ♣ ♣

ದುಸ್ರೆದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್….ಜೊಸೆಫ್…

ಪೂತ್-ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಭೆಟೆಚಾ ಅತ್ರೆಗಾರ್ ರೆಂವೆರ್ ಉದ್ವೇಗಾಚಿಂ ಹುಮೆದಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್-ಯೀ…ಅಪ್ರಾಧಿ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಬೊಂಟೆರ್….ಜೊಸೆಫಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಆಡೊಸಾಂತ್ ಜೊಸೆಫಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ.!

ಅಶೆಂ ಜೊಸೆಫಾಚೆ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮೋವ್-ಮೆಟಾಂ, ಎಕ್ಲೊ ಡೆಸ್ಮಾಂಡಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಮೊಗಾನ್ ದುಸ್ರೆ ತಾಕಾ ಖೊಡ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚಾ ಆತುರಾಯೆರ್ ರೆಂವೆರ್ ಚರಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್-ಘಡ್ಯೆ….

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ….ಜೊಸೆಫಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ…..ಆನಿಂ ವೋಂಟ್ ಆಕಾಂತೆನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ……“ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ….!”

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾಂ….ಆಟ್-ಧಾ ಮೀಟರಾಂ ಅಂತರಾರ್ ಹಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್-ಆಸ್ಲೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್-ಅದಿಕಾರಿ ಆನಿಂ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಾಂನಿಂ ರುಂದಾಲ್ಲ್ಯಾದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದೆಕ್ಲೆಂ…..

ಚಾಬ್ಕಾರುಕಾಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಕಾರಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಭಾಯ್ರ್…..

ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಧರ್ನಿಕುಶಿಂ ಅರ್ದೊಭಾಯ್ರ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!

ಆನಿಂ ಥೈಂಯ್ಚ್ ರೆಂವೆಂರ್ ತಾಚೆಂ ದಾಟ್ ರಗಾತ್ ದಾಟಾಲ್ಲೆಂ!!

“ಡೆಸ್ಮಂಡ್!”…..ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಇನ್ಸ್-ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿಂ ತೊ ದೆಖೊನ್0ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಖೊಡ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ ತೆ ಹಾತ್ ಆತಾಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ!

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…….

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೃಗಾಂಜಾಚೊ ವಕೀಲ್ ವಾಡೇಕರಾಚಾ ಆಫಿಸಾಂತ್……

ವಕೀಲ್ ವಾಡೇಕರಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಧಡಂಗ್ ಹಾತ್, ಬೃಗಾಂಜಾಚಿಂ ಫೊನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!.

ಫೊನ್-ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಲೊಚ್ಚ್…..

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ”…..ಗಂಭೀರ್-ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ…. “ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜಾಪ್ಲೊಯ್?!…ತರ್ ಆಯ್ಕ್. ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ತುಂವೆಂ ಆಜಾಪೊಂಕ್ ಆಸಾ.!”.

“ಕೊ…ಕೋ…ಣ್?….ಡೆ….ಡೆಸ್ಮಂಡ್?!….”. ಗಾಗೆಲೊ ಬೃಗಾಂಜಾ.

“ಹಾಂ ಡೆಸ್ಮಂಡ್-ಚ್ಚ್…ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಙಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್?!….ತರ್-ಆಯ್ಕ್…ತುಂವೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡಾಜಾಯ್ ಥಂಯ್….ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜಾ ಡ್ಯಾನಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.!!”…..

“ಕ್…ಕಿ…ಕಿತೆಂ..ಡ್ಯಾನಿ…..?!”

“ಆತಾಂ ಸೋಡ್-ತ್ಯಾಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್….ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹರ್ಶೆಂ ತುಕಾ ಮಾನ್-ದಿವುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ‘ಬೋಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ಧ್….‘ಮಿಸ್ಟರ್ ’ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್-ಕರ್ನ್ ಆಯ್ತೊಜಾ……”

“ಡೆಸ್ಮಂಡ್…..ಕಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್…ತುಂ?!”

“ಮ್ದಜೆರ್ ತುಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತುಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಉಸ್ವಾಸಾಚಾ ಬಚಾವೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಹರ್ಧಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಗುಳೊ, ತುಜಾ ಡ್ಯಾನಿಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ರಿಗಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಾ ಲೊಯರ್ ವಾಡೇಕರಾಕ್….ಮ್ಹಜೊ ಪಾರ್ಟ್ನಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್….. ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಜಾ ವೆವಹಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಮುಳಾಂ ಪಾಳಾಂ, ತಶೆಂ ತುಜಾ ಆಪ್ತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸಾಂಕ್-ಯೀ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!…”

“ನೊ!…ನೊ!!”ರಾಗಾನ್-ಬೊಬಾಟ್ಲೊ….“ಕಸ್ಲೆಂ ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ಝಾಂಕುಳ್ತಾಯ್!!!”

“ಜಾಯ್-ತರ್ ಹೆಂಸರ್ವ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆ…ಪೂಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ….ಕಿತ್ಯಾ…. ಡ್ಯಾನಿಚಾ ಖುನ್ಯೆಕೆಜಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ತುಕಾ ಸೊದುನ್ ಆಸಾತ್!….ಬಾಯ್ ಮಿ,ಬೃಗಾಂಜಾ…. ಆನಿಂ ಮಾಕಾ ಸೊಧಿನಾಕಾ!!.”

ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್ ಫೊನ್-ರಿಸೀವರ್ ‘ಟಪ್’ಕರುನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ತವಳ್….ಡೆಸ್ಮಂಡ್, ಏಕ್ ಘಡಿ….

ದೇವ್ ಆನಿಂ ಪಾತ್ಕಿಜಿಣಿಂ!…. ಹ್ಯಾದೋನ್ ದೊಣಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್-ತೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತಾಂಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ…

‘ಡ್ಯಾಡಿ-ಮಾಮ್ಮಿ,….ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರ್ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ನಿತಳ್ ಸಮಧಾನ್-ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್…..ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಅನೀತೆಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ತುಮಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ…..

ಆಜ್ ತುಮ್ಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯಜೆ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಹಾಂವ್, ತುಮ್ಚಾ ವರ್ವಿಂಚ್ಚ್ ಬೃಗಾಂಜಾಚಾ ಭೂಗತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ದೆವಾಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂತರೀ ಹಾಂವ್ ಅನೀತೆಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನೀತೆಚೊ ಬೋಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೊ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್……

ರಿಚಾರ್ಡ್-ಸರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತುಮಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್0ಚ್ಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಂಪರಿಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಶಾತ್ತರ್…….ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ತೊಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಆಶೆನ್ ಆನಿಂ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್, ಡ್ಯಾಡಿ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…..ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಅನೀತೆಚಾ ಭಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ತರ್ ತುಕಾ ಪರತ್ ಭೆಟ್ತಾಂ. ನಾಂತರ್…..ಭವಿಶ್ಯಾಂತ್…… ಆನಿಂ ಮಾಕಾ ಸೊಧಿನಾಕಾ!’

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಲೊಯರ್ ವಾಡೇಕರ್…. ಭೃಗಾಂಜಾಕ್, ಡ್ಯಾನಿಚಾ ಖುನ್ಯೆ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಾ ಕಾನೂನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ನಕ್ಶಾ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.