Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಮನಿಸ್

Story001ಅಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.
ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಬಂದೊಬಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ಲೆಲೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಆಚಾನಕ್ ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಸೆಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಲ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ವೀಸ್ ಏಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಸಲ್ವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊಚೆರ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೆವಿಸ್ ಟಿ ವಿ ಚೆರ್ ಸುವರ್ಣ ನೀವ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲನಿಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಮೆಲ್ಕುಸ್ ನಿದ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತಸೆಂ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆವಿಸ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.  ಟಿ. ವಿ. ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆವಿಸಾಕ್ ಮಧೆಂ ಕೋಣೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂಯ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್೦ಚ್ಚ್ ತೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ .
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಎಕಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್‌ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಚೆಂ !
ಪರತ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ, ಕಟೀಣ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ನ್ಹಂಯ್,  ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಮೆಲನಿಕ್ ಚಿಂತುನ್. . . .

♦  ♦  ♦

ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಆಪ್ಲಿ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ.  ಬರ‍್ಯಾ ಏಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ.  ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ತಾಕಾ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಡ್ತಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ.  ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸೊನ್ ಮತಿಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ?
ಮಸ್ಕತ್ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ.  ಮಸ್ಕತ್‌ಚೊ ಗಾಂವ್‌ಛ್ ತಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ . . . ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ . . . ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾ ? ? ?  ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬರೊ ಸುಂದರ್ ಜಾಗೊ . . . ತಿಚ್ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ . . . ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಯ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಶಾಂತ್ಪಣ್ . . .  ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪಿ ಲೋಕ್ . . . ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಗಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ . . . ತೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ . . .  ಪುಣ್, ಅಕ್ರೆಕ್ ಕಾಂದ್ರ್ಯಾಂತ್ ’ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಪಾಟಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಆನಿಂ ತೊ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.
ಮೆವಿಸ್ ಆನಿಂ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಫಳ್ – ಮೆಲನಿ.  ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಸ್ಕತಾಂತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮೆವಿಸ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ.  ಮೆವಿಸಾನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಆಶಾ . . . ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜಾಯ್ . . .  ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ . . . ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಆನಿಂ ಮೆವಿಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ. ಮೆವಿಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ದೊಮಿನಿಕಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಮಿನಿಕಾಕ್ ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಅಬು ದುಬಾಯ್ಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ತಸೆಂ ಮೆವಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಜ್ಜಿಚ್ಚ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮೆಲನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಜಾತಾನಾ  ಮೆವಿಸಾನ್ ಗಾಂವಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.  ತೊ ಏಕ್ ತ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಗಾವಾಂತ್ ಪುಟ್ಕೊರ್ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಗಾಚೆರ್ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮೆವಿಸಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ವಿಶೇಸ್.  ತೆದ್ನಾಂ, ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸವಯೇರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಮೆವಿಸ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆ.  ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಕಿತೆಂ ಸವ್ಲತಾ ದಿಲಿ ತರೀ ತಾಣೆಂ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾನಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಘರ್ ದೋನ್ ಕುಡಾಂಚೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಆಂಕ್ವಾರ‍್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಆಸಾಂ. ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಯಾ. ತಸೆಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಪಯ್ಶಾಂನಿಂಚ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.  ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ದಿತಾನಾ ತ್ಯೊಯ್ ನಾಕಾತ್ – ತಾಚೆಯ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಣಿ ದಿತಾಲಿ ತರ್ ತೀಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ತಾಚೆಯ್ ನಗ್ದೆನ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ಘೆತ್ಲೆ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ವೊರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್, ತೇಂಯ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ – ಪಕತ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.  ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಂಡಾವಳೆಂತ್ ದೊಮಿನಿಕಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ . . .  ದರಬಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ . . . ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಜಾಗೆ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ.
ಮೆಲನಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಲನಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಲನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಉದಾರ್ಪಣಿ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆವಿಸ್ ಆನಿ ಮೆಲನಿಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೆತನ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರ್‌ಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
ಮೆಲನಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿನಿಕಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆವಿಸಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಮೆಲನಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕರುನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
Story002ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಂತು ಬಂಗ್ಲೊಯ್ ಬಾಂದ್ಲೊ.
ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮೆವಿಸಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ –  ಮೆಲನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾ . . . . ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಹಪ್ತೊ ಭರ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಯೆನಾ . .  ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಜವಾಬ್ ದೀನಾ!  ಮೆಲನಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.
ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಸರ್ವ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.  ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧುವೆಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಏಕಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರ್ದೆಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಜಾಯ್, ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್,  ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಾಲೆ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ . . .
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಧುವೆಕ್ ಘರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಕರುನ್, ತಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ದವರುಂಕ್. ಪುಣ್ . . .
ಧುವೆಕ್ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಯರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಲನಿನ್ ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕೆಲಿ.
“ಹೆಂ ಘರ್ ತುಜೆಂಚ್ಚ್ ಮೆಲನಿ . . ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಧು . .  ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮೆಲನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ – “ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡ್ . . . ಆಮಿಂ ನವ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ . . . ಪುಣ್, ತುಂ ಬದ್ಲೊಕ್ ನಾಂಯ್ . . .ನವ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ನವಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ . . . ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೂಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತುಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂಯ್ ನಾ . . .  ನವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪರ್ನೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೊಯ್ . . .”
ಮೆವಿಸ್ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರೀ ಮೆಲನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ . . . ನವೆಂಸಾಂವಾಂಚಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಊಬ್ . . . ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಮೊಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಕತ್!
“ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡ್. . .  ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸಾ . . . ಬದ್ಲಾತಾ . . . ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಾ . . .  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ತುಮಿಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್ . . . ಆನಿಂ ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ವರ್ತೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ . . .  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ . . . ತೆಗಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜಾಪ್ತಾತ್ . . . . ಚಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಲೋಕ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾಚ್ಚ್ . . . ತೊ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ ಕಾಳ್ . . . ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ತೆಂಯ್ ಬದಾಲ್ಲಾಂ . . .”
” ಬಾಬಾ ಮೆಲನಿ”  ದೊಮಿನಿಕ್ ಪರಾತ್ತುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ” ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬಾಳ್. . .  ಎಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪುತಾ. . . ಹಾಂವೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ . . .  ತುಂ ವಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಶಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಕಸೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ????”
’ಡ್ಯಾಡ್ . . . ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಚೂಕ್ . . .  ಹಿಪೊಕ್ರೆಸಿ . .  ಆಮ್ಚೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಶೆಂ ಪ್ರೆತನ್ . .  ಆನಿಂ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ .  . . ಆಮಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾನಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ . . . ಆಮಿಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. . . ತುಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್ . . . . ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ . . .  ಹೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಮಿಂಯ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ . . . ”
ಮೆಲನಿನ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂಚ್ಚ್ . . .  ತಾಣೆಂ ಪೆಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.
ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೆಲನಿ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೆಂ . . .  ನಾ ತರ್ ತೆಂಯ್ ನಾ. . .  ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತೆಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಉರ್ಬೆನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನೀವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ . . .
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.  “ಮೆವಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ . . . ಮೆಲನಿನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. . .”
ಮೆವಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.
“ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ . . . ನಾಪಸಂಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ . . . ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ . . .”
ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಧರ್ತೆಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಆನಿ ಮೆವಿಸಾಕ್ ಜಾಲೊ. ಕಸಲಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. . . ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್೦ಚ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಮೆವಿಸಾಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಕೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಮೀಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ . . . ತರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾತಿತ್ ತರ್. . .  ಹುಪ್. . . ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!
“ಮೆಲನಿ . . .  ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. . .  ಕೋಣ್ ತೊ ಚಲೊ. . . ಜಾತಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”
“ಡ್ಯಾಡ್. . .  ತುಂಯ್ ಏಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ. . . ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜೀಣ್. . .  ಶ್ಶೀ . . . ಕಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ . . .  ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ  ಕೊಣಾಕಡೆ . . .  ಹಾಂವೆಂ ಏಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಕಡೆ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ ? ”
ದೊಮಿನಿಕ್ ರಡ್ಲೊಚ್ಚ್ . . .  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಖರ್ಗೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಯೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ?  ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಮಜೆನ್ ಮೆಲನಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ ನಾ? ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್?
” ಬಾಬಾ ಮೆಲನಿ . . .” ದೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಲನಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಲೊ. “ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುತಾ. . .  ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್ . . . ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ . . .”
ಮೆಲನಿ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ  “ನೊ ಡ್ಯಾಡ್. . . ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್. ಐ ವೊಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿದ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ”
ದೊಮಿನಿಕಾಚೆರ್ ಪರತ್ ಆಕಾಸ್ ಪರ್ತಾಲೊ. . .  ನವೆಂಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಹೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾನಾ ಪರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಅಧುರೆಂ ಜಾತಾ ನಂಯ್ಗಿ? ಆನಿಂ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಕ್. . .
“ಹೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ವೊರ್ವಿಂ” ಮೆವಿಸಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ. “ಜರ್ತರ್ ಮೆಲನಿ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ,  ಹೆಂ ನವೆಂಸಾಂವಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ತಾಕಾ ಆದಾಳ್ತೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಉರ್ತೆಂ. ತುಕಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ”
“ಡ್ಯಾಡ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ . . . ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುರ್ಸಾನಾಕಾತ್ . . .  ಹ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ. . . ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾ.  ಭವಿಶ್ಯ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಲ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವೊರಾನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವೊರ್ತಾಂ.”

Story003ಮೆಲನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೊಳ್ಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. . .  ತೊಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್. . . . ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಸೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್,  ತಾಂತು ಭಾದಕ್ ಯಾ ಪಾತಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕುಸ್ಡಿ ಜಾತ್. ನವೆಂಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್.
ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. . . ಹ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೇಳಾಚ್ಯಾ ಮೌನ್ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ . . .

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಪುತಾ. . . ಹೆಂ ಸತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ . . . ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್”
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ರಡ್ತಾಲೊ.”ಆತಾಂ ಪುಣಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್”
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘರಾಂತ್ ಮೌನ್ಪಣ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.
“ಡ್ಯಾಡ್ ಆನಿಂ ಮಮ್ಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗೌರವಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ಯೆನಾ.. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಮೆಳ್ತಲೊ’
ಪೂಣ್, ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಸಗ್ಳೊ ಖಾಲಿ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಡಂಬರಾಯೆಕ್ ವಿಕ್ತೆಂ ವಿಕುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
” ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂಯ್ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್ ಪುತಾ. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಮಾತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವಾಜಾಯ್. . .  ಪುತಾ ತುಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವಾಜಯ್. . . ”
ಮೆವಿಸಾನ್ ಆನಿ ದೊಮಿನಿಕಾನ್ ಧುವೆಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦

ದೀಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ಮೆಲನಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಲ್ಕುಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ  ದಾಕ್ಲೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆಯ್ಲೊ.
ಮೆಲನಿ, ದೊಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಮೆವಿಸ್ ಆಸ್ಲಿಂ.
“ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ? ”
“ಮೆಲನಿ ಆಳ್ವಾ…..”
ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್….
ಮೆಲನಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ . . .

ಕೋಣ್೦ಯ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್….
ಕಾರ್ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ . . “ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ . . . ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗಾ . . . ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ ವ ನಾ….”
ದೊಮಿನಿಕಾನ್ ವ್ಹಳು ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ….
” ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ . . .”
ಕಾರ್ಬಾರ‍್ಯಾನ್ ನಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ರಡ್ತಾಲೊ.
ಮೆಲನಿ ಮಾತ್ರ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೆಂ !

–  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.