Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ

SS001ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಲಿನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್.  ಕೋಣೆಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಥಾಂಬವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ತಾಚೊ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿಂ ರಡ್ಣೆಂ… ತಸೆಂಚ್ಚ್ ರಡೊನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಜೀವಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆ೦.  ತಸೆಂ ಭಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ದೀಸಾಂನಿಂ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್.  ಸೆಜಾರ‍್ಚಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ; ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ‍್ಚುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂ ಕೊಣೀ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತರ‍್‍ಯ್ ಭಿಯಾನ್೦ಚ್ಚ್.  ವಿಧವ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೆಲಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ಲಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.  ವಿಗಾರ‍್‍ಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  “ಕಾಂಯ್ ಬಿಯೆನಾಕಾ ಬಾ ಸೆಲಿನ್…… ದೇವ್ ಆಸಾ… ತಾಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪುರ‍ಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್… ಏಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೇವ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಷ್ಟ್ ದಾಡ್ತಾ ಆನಿಂ ತೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಧೈರ್ ಘೆಜಯ್… ದೇವ್ ತಸಲೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿಂ ಬಳ್ ದೀವ್ನ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್…….” ಮ್ಹಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ.  ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ವ್ಹಡಾ ಮನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ – “ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ತರ‍್ಪೆನ್ ಇಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿಂ ವಸ್ತು ದಾಡುಂ? ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತುಕಾ ಆಧಾರ್ ಜಾತಲೊ….”  ಸೆಲಿನ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ರೊಂಬೊಯಿಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…. ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ಸೆಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ… ಕೊಣ್೦ಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ.
ಧಾ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪೀಟರಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪೀಟರ್ ಶಾರ‍್ಜಾಂತ್ ಏಕಾ ಗೆರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪೀಟರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ‍್‍ಯ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸುಕ್ ದು:ಖ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ.  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖ೦ಚಾಗೀ ಇಂಟರ‍್‍ನೆಟಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಉಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಣ್ ದರಬಸ್ತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾ ವಿಶಿಂ, ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ .. ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಆನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಜೂರಿ ಸಾರ‍್ಕಿ ನಾ… ಆನಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ…. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಶಾಂತಿ…  ಪುಣ್, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪೀಟರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.  ಹರ‍್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾಂಕ್ ಯೇಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ‍್‍ಯ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಸೆಲಿನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ಡಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತೆಂ ಬಂಧ್!! ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ….
ಸುಕ್ರಾರ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೊ ಆನಿಂ ಸನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೀಟರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಶಾರ‍್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ಪಾಯ್ಧೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಗೆರೆಜಿಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಕೋಣೆಂಯ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.  ಪಾಮಾಧ್ ಅಂತರ‍್‍ಜಾಳಾಚೆರ್ ತಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಪೀಟರಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾನಿಂ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.
ಏಕಾಚ್ಚ್‍ಫರಾ ಆಕಾಸ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ಚ್ ನಂಪಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್….
ಗೆರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೀಟರಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್‍ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾದ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಬರೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಚಾರ್ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸೆಲಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.  ದೋನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿಂ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪೀಟರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಮುಗ್ದುನ್ ವೆತಾಲೊ.  ಹ್ಯಾ ಧಾ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆನ್‍ಂಗೀ ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೀಟರ್ ಗಾವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಲಾಗೊನ್ ಪೀಟರ್ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಲ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್ ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೋನ್ ತೀನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ಜಾಗೊ  ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಟೆ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಬಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.
ಪೀಟರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಾರ‍್ಕೆ ದಾಡ್ತಾಲೊ ತರ‍್‍ಯ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉರ‍್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್‍೦ಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಾಂತು ಸಮಧಾನೆನ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

ತೆಗಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್, ಏಕ್ ಚೆರ‍್ಕೊ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಡಿಯಾಮಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ದಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪೀಟರಾಚಿ ಆಶಾ.  ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾ; ಹ್ಯಾ ಆರ‍್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾಯ್ಧೊ ನಾ; ಗಾವಾಂತ್ ತಸೆಂ ಪರ‍್ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ, ಕಾಮಾಂ ಬರಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ; ಪರಾತ್ತಾಲೊ ತರ‍್‍ಯ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್, ತೆಂಯ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ತಾಸ್, ತಾಂಚೆ ಯುನಿಪೊರ‍್ಮ್, ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಖರ‍್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೀಟರಾನ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಸೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಸೆ ಖರ‍್ಚಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಶೆ ಉರವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತು ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಘರ್ ಭಾಂದ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ತಿ ತಸಿಚ್ಚ್ ಉರ‍್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನ್.

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಖದ್ವಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ… ಪುಣ್ ಆಧಾರಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸುರ‍್ಯೊ ಉದೆಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಂತು ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಿರ‍್ಣಾಂ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸೆಲಿನ್ ಸಲ್ವಾತಾಲೆಂ…ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…
ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಪಕತ್ತ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಯಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಡೆಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾ ಶಾಂತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್.  ತಾಣಿಂ ಸರ‍್ವಾನಿಂ ಪುಂಕ್ಯಾಚಿ ಥೊಡಿ ಭುಜವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. “ಏಕ್ಲೆಂ ಆಸಾಯ್… ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್” ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸೆಲಿನಾ ಥಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦

SS001ಪೀಟರಾಚಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಸೆಲಿನಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾರ‍್ಜಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಗೆರೆಜಿಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಸೆಲಿನಾನ್ ಪೋನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಶಾರ‍್ಜಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ‍್‍ಗಾರಾನಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಖಬರ‍್‍ಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ…
ಪೀಟರ್ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ಮರಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬಗರ್ ತೆಗಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲೊ.  ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ವೇಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಾರಾ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೀಟರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಲ್ಭಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ‍್‍ಯ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ತೆ ದಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ.  ಪೀಟರ್ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಉರ‍್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ಪೀಟರಾಕ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೊ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ಗೊಲಿಯಾತಾ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜಣಾಂನಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾನಿಂ ಪೀಟರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸಾಚ್ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ಧರ‍್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲ್ಲೊ.  ನಿತಿದಾರಾನ್ ತಿರ‍್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಶಾರಿಯಾ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್  ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಕ್ ತಾಂಕಾ ಫಾಶಿ ಜಾತೆಲಿ ನಾ ತರ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಂಕಾ ಬೊಗ್ಸಿಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಗ್ತಾ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜಯ್… ಆನಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತೆಲಿ…
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೆಲಿನಾಕ್ ರಗ್ತಾ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿಂ ತೆಯ್ ಉಣೆ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಲಾಖಾಂನಿಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ….
ತಿ ಖಬರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆ ರಾಶಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಗಾವಾಂತ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲಿ. ಏಕಾ ರೀತಿನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಪೀಟರಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಥಾಲಿಯೆಂತ್ ಪಕ್ವನ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪೀಟರ್ ಸರೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಕತ್ತ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತರ್ ಹಿ ನವಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

 “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಗ್ಸುಂಕ್ ನಾ…..  ತಾಣಿಂಯ್ ಮೊರಾಜಯ್…..ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಲಾಂ …… ವ್ಹಡ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾನಿಂ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ???” ಪೀಟರಾಚಿ ಆವಯ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನ್  ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತೆ ಪುರ‍ಾ ಸೆಲಿನಾಕ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್…..

ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಖಡಾಕಡ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್ಚ್… “ವೊನಿಯೆ…. ತಾಂಕಾ ಭಗ್ಸುಂಕ್ ನಾ…. ತಾಣಿ೦ ಮೊರಾಜಯ್‍ಚ್ಚ್…… ಕಿತ್ಲೊಯ್ ತುಕಾ ದುಡು ಮೆಳೊಂದಿ … ತೊ ದುಡು ತುಕಾ ನಾಕಾ… ತುಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ”
ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಾಟಾಪಟ್ ಸೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಮ್ ಸಾಂಡುನ್. ಸೆಲಿನಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊಟ್ಟೊ ಐವಜ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ.  ’ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ದುಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಗ್ಸಿಯಾ ಆನಿಂ ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಭಗ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್… ದುಡು ಬರೊಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ… ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುನ್ ದಿ… ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಖರ‍್ಚ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾ…. ಪಕತ್ತ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್….. ಪೀಟರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಮರ್ ಜಾತೆಲೆಂ…. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ…..”  ವಿಗಾರಾಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್.

ಸೆಲಿನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಆಶಾ ಪಕತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ ಮೊರ‍್ಣ್ ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ…. ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಆಖ್ರ‍ೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಶಾ…..
ತಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಶೆತಾಲೆಂ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ತಾಲೆಂ….

♦  ♦  ♦

SS001ವಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಆನಿಂ ವಿಗಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಎಮಿರೇತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯ್‍ದೂತ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ ದಸ್ತವೆಜಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.
ಪೀಟರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಖುನಿಗಾರಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೀಟರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿರ‍್ಮಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾಫ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಐವಜ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ…. ಮಾಫ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ಜಾತೆಲಿ….. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ‍್‍ಯ್ ಸೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಸೆಲಿನಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿನಂತಿ….
“ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್ ಸರ್….”
ಪೀಟರಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್, ದೊಮಿನಿಕ್, ಖಡಾಕಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಭಾವಾಚೆಂ ರಗತ್ ವಿಕುನ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾತ್….. ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳೊಂದಿ… ಯಾ ಕರೊಡಾನಿಂ ಮೆಳೊಂದಿತ್…. ತ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ಜಾಯ್ಜಯ್‍ಚ್ಚ್….. ತಾಂಕಾ ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ……. ವೊನಿ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಾ…. ತಿಣೆಂ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊಚ್ಚ್…… ಮಾಂಯ್ ತುಂಯ್ ಸಾಂಗ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್…..”
“ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್…..” ದೊಮಿನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪೀಟರಾಚಿ ಆವಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ಲಿ.  ತಿಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ, ವಿಗಾರಾನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್  ತರ‍್ಜುಮೊ ಕರುನ್ ರಾಯ್‍ದೂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ” ಹಾಂವೆಂ ಪೀಟರಾಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯೆ ವಾವವ್ನ್ ಪೊಸ್ಲಾಂ….. ತಾಕಾ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್…. ತರ್ ಆತಾಂ ಕೋಣೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಲಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬಚಾವಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ… ತಾಣಿಂಯ್ ಮೊರಾಜಯ್‍ಚ್ಚ್…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್….. ತುಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ….”
ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ ಆನಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊಯ್ ನಾ.
ರಾಯ್‍ದೂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾನ್ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಲಿನಾನ್, ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಜಯ್… ತಿ ಯೆದೊಳ್ ಕಾಂಯ್‍ಂಚ್ಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ನಾ…… ತಿಣೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ …… ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಜಯ್…… ತಿ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಭಗ್ಸುಂಕ್ ಆಶೆತಾ ವ ನಾ….” ರಾಯ್‍ದೂತಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.
” ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್….” ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಏಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿಂ….
“ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ…..” ರಾಯ್ ದೂತ್ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಮಾಫ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿಂ ತಸೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ….. ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾತಲೊ…….”
ಮೌನ್‍ಪಣ್….. ಕಟಿನಾಯೆಚೆಂ ಮೌನ್‍ಪಣ್….. ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ….. ಸರ‍್ವಾಂಚೊ ಮೆಂದು ಪೊಕೊರ‍್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಮೌನ್‍ಪಣ್…..
ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಕೋಣ್೦ಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆ ನಾಂತ್….
ದೊಮಿನಿಕಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಸಾರೊಯ್ ಬದಾಲ್ಲೊ…. ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ಡಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…
“ತಸೆಂ ತರ್ ವೊನಿಯೆ…..” ದೊಮಿನಿಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಇತ್ಲೊ ಪಯ್ಶೊ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ’ಹಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮೆಲ್ಲೊ ಪೀಟರ್ ಕಸೊಯ್ ನಾ….. ಉರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಂಯ್…..???”
“ಯೆ ದೆವಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ….. ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಸೆ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾತ್ ತರ್ …” ಪೀಟರಾಚಿ ಆವಯ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ…. “

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಆಮಿಂಯ್ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರಾಂ ತರ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ…. ಪೀಟರ್ ಮೆಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣಿ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಲಾಬ್ಲೊ….”
ಘರಾಂತ್ ಪರತ್ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.
ಸರ‍್ವಾಂ ಸೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ….
ಸೆಲಿನಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ….
ಸೆಲಿನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ….
” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಸಿನಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ…..”
ಸೆಲಿನಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ…
ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌನ್‍ಪಣಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ.

–  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.