Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಬಚಾವೆ . . . .ಹಾತೆರ್!

SSart1ಟಾಂಯ್…..ಟಾಂಯ್…..ಟಾಂಯ್
‘ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ’…..
ಅಶೆಂಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಯಾಳ್….ಜಾಸಿಂತಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾಸ್ತಾಂ….ಜಾಸಿಂತಾ ನಿದೆನಟನ್ ಕರುನ್ ಘಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೈಂಯ್ಚ್ಯಾಘಡ್ಯೆಯೀ…..ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್-ದಿಂವ್ಚಿಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಮೌನ್-ಮೆಟಾಂ,ದಾರಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ತಾಚೆ ಮೋವ್ ಠೊಕೆ….ಹಾಕಾ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.!.
ಚಡಾವತ್…..ಅಮಾಲ್-ಭೊರೊ ಘೆವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ರಿಗ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಾಸಿಂತಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಿ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಕರ್ಚೆತೆಂ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ….
‘ದೆವಾಮ್ಹಜಾ!’ಮತಿಂತ್-ಚ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ.
‘ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಪಾಶಾಂವಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಕೂಡ್ ದುಕೊವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಖ್…ವೆಂಗ್….ಚಾಲ್….ಅಬ್ಲೆಸ್….ಎಕಾಥರಾಚಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಆವೇಶ್ ಆಕ್ರಮಣ್!
ತರೀ……
ತಿ ಭೊಗೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ಆಶಾ, ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ತೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಸುಖ್, ಆಕ್ರಮಣಾಚಾ ತ್ಯಾ ದುಖೆಂತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ!’ಅಶೆಂತೆಂ ತ್ಯಾ ಸುಖಾಲಾರಾಂನಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್…..
ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆವಾಜ್ಲಿಂಚ್ಚ್!ಘಡ್ಯೆನ್-ತೆಂ….
ಘಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಜಾಗ್-ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್-ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ.ಆನಿಂ ಚುರುಕಾಯೆಚಾ ಮಾಜ್ರಾಮೆಟಾಂನಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ದಾರಾರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆ ಮೋವ್ ಠೊಕೆ ಆವಾಜ್ಚಾಫುಡೆಂ ತ್ಯಾಕಾಳಾಕಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ದಾರ್ ಉಗಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್….
ತಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣಾಫುಡೆಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಚಾ ಉಬಾರ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊಚ್ಚ್.!
“ಶ್ಶೀ….ರಾವ್ ತಿಕ್ಕೆ”……
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ವಿರೋಧ್ಸುನ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…..
“ಆರ್ಥಾರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ತ್!….ಆಜ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಬಾಂಯ್ ರೂಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ದುರುಸ್ತೆಕಾಮ್ ಆರಂಭ್-ಕೆಲಾಂ.ದುರುಸ್ತೆನಂತರ್ ಬಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂಜಾತಾ ತ್ಯಾ  ಅಪಾಯೆವಿಶಿಂ ತೊ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಬುಡ್ಲಾ.ನಿದೆಂತ್ ಸಯ್ತ್-ತೊ ಘಡ್ಯೆಘಡ್ಯೆ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾ!”
“ಛೆ…ಹ್ಯಾಘರಾ ಖಾಸ್ಗೆಪಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್-ಚ್ಚ್ ನಾಂ”…..ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್.ಆನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್-ಘಡ್ಯೆ ಘಟ್-ಮುಟ್ ಜಿವಾಚಾ ತಾಣೆಂ…..
ವೆಂಗೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಸಿಂತಾಕ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್ ದರ್ಲೆಂ.ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಭಿತರ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಣಿಯೆಕುಶಿನ್ ದರ್ವಡ್ಲೊ.ಆನಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್….
‘ಢೊ…ಭ್ಭ್’
ಭಾಯ್ರ್ ಝಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಯ್ಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್,ಆವಾಜ್ಲೊ!.ಹ್ಯಾಆವಾಜಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ….
“ಆರ್ಥರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ?!”ಘಡ್ಯೆನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ.ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಘಡ್ಯೆ…..
ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆರ್ಥರಾಚೊ ಅಕ್ಲಾಸಿ ತಾಳೊ ಗಾಜ್ಲೊಚ್ಚ್!……
“ಕಸಲೊ ಆವಾಜ್ ತೊ”?!.
ಆನಿಂಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್….ಹಾಂಚಿ ಪಾಶಾಂವಿಂ ವೆಂಗ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸುಟ್ಲಿ!ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ….
ಜಸಿಂತಾ ಅಮ್ಸರಿ-ಅಮ್ಸರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ನಾಯ್ಟಿ ಸಾರ್ಕಿಕರುನ್ ಕಾಳಾಕಾಂತ್-ಚ್ಚ್ ಆರ್ಥರ್  ನಿದ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮಜ್ರಾಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆನಿಂತೆಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆರ್ಥರಾ ದೆಗೆನ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…..ಪರತ್ ಆರ್ಥರಾಚೊ ತೊ ಅಕಾಂತೆ ತಾಳೊ….
“ಮಾಮ್ಮೀ…ಡ್ಯಾಡಿ,,,ಆಯ್ಲಾಮೂ?!”
“ಆಯ್ಲಾರೆ….ತೊ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ.ಆತಾಂತುಂ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ನಿದೆ”ಆರ್ಥರಾಚಿಂ ಹಿಂ ಆಕಾಂತೆಸವಾಲಾಂ ಘಡ್ಯೆಘಡ್ಯೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ ಹಳ್ತಾಚೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆರ್ಥರಾಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಆಡ್-ಪಡ್ಲೆಂ.
ಪೂಣ್ಆತಾಂ….ನಿದೆಕ್ ಪಯ್ಸ್-ಕರುನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಪುತಾಆರ್ಥರಾಚಿ ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾವೆಳಾನ್……
ಆಪ್ಲ್ಯಾಬಗ್ಲೆಕ್ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಆಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಆರ್ಥರಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ತೊ ತಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ…..
“ಡ್ಯಾಡಿ….ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಇತ್ಲಿ ರಾತ್ ಕರುನ್ ಯೇನಾಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ…. ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಭಾಸ್-ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ !”
“ಆರ್ಥರ್!….ಕಿತೆಂರೆ…ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್-ರೆ?….ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ತುಂ ಶಿಕ್ಲೊಯ್?”ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಧಮ್ಕಿದಿಲಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪುತಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಪಸಂದ್ ರಿತಿಖಾತಿರ್.
‘ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಚೂಕ್-ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತರ್ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿಜಿಣಿಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲಿ’.ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ  ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.
ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಘರ್-ಧನಿ ಕಾಮಿಲಾಮಾನ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಚಾ ಆದಾರಾರ್,ತೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಉಸ್ಪೊಂಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ದುರುಸ್ತಿಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್-ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ‘ತಳೆಂ’ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಟೆಂ ಆಸಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚಿ ರುಂದಾಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ತೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಘರಾಕ್ ತಿ ಬಾಂಯ್ ಬೋವ್-ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾಲಿ.
ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹಿ ಬಾಂಯ್ ಹಾಂಕಾ ಅಪಾಯೆಚಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂತೆಂ ಹಾಂಕಾ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಿವಾವೊರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ  ಕಠಿಣ್ ಖಂತ್……‘ಡ್ಯಾಡಿ ಮದ್ಯಾನೆರಾತಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಅಮಾಲಿಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ’ಹೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾಚ್ಚ್-ವೆಳಾ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಜಾಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್-ಯೀ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಪುತಾಚಿಚ್ಚ್ ಖಂತ್.ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್…ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ತಿಬಾಂಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಾಯೆಚಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂತೆಂ ತಾಕಾ ಬೊರೆಂಚ್ಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ….
ಆಪ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ವಾಡಾವಳೆನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟ್ಮುಟ್ ಆರ್ಥರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಚತ್ರಾಯ್-ಯೀ ಆತಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಮತಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಪರ್ಮಾಣೆಂ…..ಆಪುಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ರಾತಿಂ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆಸಕಾಳಿಂ….,ಜಾಸಿಂತಾನ್-ಯೀ   ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಗ್ವಣೆಚೆ ಪುರ್ಪುರೆಯೀ ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ……
‘ತುಂ ರಾತಿಂ ವಿಪರೀತ್ ಅಮಾಲ್ ಸೆವುನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಭಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ತುಜಾ ಅಮಾಲ್ ಮತಿಕ್ ಕಳಿತ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತುಜಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಆಸಾನಾಂ….ಸಾರ್ಕೊ ಉಬೊ ರಾವುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್ಲೊಲೊ ತುಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಕಸೊ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ತೆಂ ದೇವ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ’

ದುಸ್ರೆದೀಸ್ ಸಕಾಳ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…..
ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರೆಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಹ್ಯಾವಸ್ತೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.ಆನಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ……
ಜಾಸಿಂತಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ನಿರ್ದಾರಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ತಾಣೆಂಕೆಲೊ.ಆನಿಂ ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಜೆರ್….ನವೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಸೊದ್ಚಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.
ಆನಿಂ ತ್ಯಾರಾತಿಂ….ಜಾಸಿಂತಾ ಪುತಾಕ್ ವಸ್ತೆಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಭೊಳಾವ್ನ್…..ಹರ್ಶೆಂಚಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ.ಆನಿಂ…..
ವೇಳ್ ಮದ್ಯಾನೆರಾತಿಂ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್-ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ಜಾಸಿಂತಾ ಪತಿಚಾ ಮೌನ್-ಮೆಟಾಂಕ್….ತಶೆಂ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾತಾಚಾ ಠೊಕ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ನಿದೆಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂಮಾರಿತ್ ರಾವ್ಲೆಂ.
ಅಶೆಂ ರಾತ್ ಜೂನ್-ಜಾವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಮ್ಹಣ್ತಾಂ….ಬಾಗ್ಲಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಠೊಕ್ಯಾಂಚಾ ಆವಾಜಾಬದ್ಲಾ…..
ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ….ಬಾಂಯ್ತ್ ಕಸಲಿಗೀ ಜಡಾಯೆಚಿವಸ್ತ್ ಜೊರಾನ್ ಅಪ್ಟಲ್ಲೊ…ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಭರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಜಸಿಂತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೊ.!ಘಡ್ಯೆನ್…..
“ಆ…ರ್ಥರ್!…ಕಸಲೊರೆ ತೊ ಆವಾಜ್!!”ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಬೋಬ್ ಉಸಳ್ಳಿ ಜಾಸಿಂತಾಚಾ ವೊಂಟಾಂತುನ್……ಆನಿಂತೆಂ  ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಆಕಾಂತೆಧಾಂವ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ವೆಳಾ….
“ಮಾಮ್ಮೀ…ಮಾ….ಮ್ಮೀ”…..ನಿದೆದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಆರ್ಥರ್-ಯೀ ವ್ಹಡಾ ಆಕಾಂತೆನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂತೆಂ ತಿಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಘುಂವೊನ್….
“ಡ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ಲಾಯೆರೆ?”…ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ ಆಕಾಂತೆ ಆವೇಶಾನ್!
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಝಾಲಾಂತ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಆಟ್-ಧಾ ಟಾರ್ಚ್ಚ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟ್ಲೆ.ಆನಿಂ ಆಕಾಂತ್  ಕುತೂಹಲ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆ ಬೊಬೆತಾಳೆ ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
ಹರ್ಶೆಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ-ನಾರ್ಲ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಆವಾಜಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಿಗಂಡ್-ಚ್ಚ್ ರಿತಿಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್…..
ಭಂವಾರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಬೊಬೆಗಲಾಟ್ಯಾನ್ ಬಾಂಯ್-ಭಂವ್ತಿ ಜಮೊ ಜಾತೇ ಆಸ್ತಾನಾಂ…..ಟಾರ್ಚಾ0ಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್….
ಖದಳ್-ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂತೆಂ ಪಳೆತಾಂ….ವೊಕ್ತಾಪಂಡಿತ್ ರಾಮ ಜೋಯಿಸಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ……
“ಆವಾಜ್ ಇತ್ಲೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸ್ಲೊಕೀ….ಕೋಣ್-ತರೀ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲಾತೆಂ ಖಂಡಿತ್!”.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಮತಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲೊನ್, ಜಸಿಂತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಸಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ!.ಖಿಣಾನ್-ತೆಂ ದೆದೆಸ್ಪರಾನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ……ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…….
“ಹಾಂ..ಹಾಂ…ಅಳೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ತೆಂ…. ಹಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ವೆ ತೊ?!”….ಎಕ್ಲೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾಂ …..ದುಸ್ರೊ…..“ ದೊರಿ….ದೊರಿ ದೆಂವಯಾ….ತೊ ದೊರಿಯೆಕ್ ಉರ್ಡಾತಾ!”… ಮ್ಹಣ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ.ಕ್ಶಣಾನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೊರಿಯೊ ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯೊ.
“ಅಳೆ ಥಂಯ್ ಘಾಲಾ…. ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಪಳೆಯಾ!”…
“ಧರ್….ಧರ್…..ದೊರಿ ಧರ್!”….
ಬಾಂಯ್ ಭಂವ್ತಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಬಾಂಯ್ತ್ ರೊಂಬ್ತಾನಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉರ್ಡುಂಚೊ  ಹಾತ್ ಜಿವಾ-ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ.ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಘಡ್ಯೆ….
ದೊರಿಧರುಂಕ್ ಧೆದೆಸ್ಪೊರಿಂ ಉರ್ಡೊಂಚೊ ತೊ ಹಾತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ,ದೊರಿಯೆಕ್ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.ನಿಮಾಣೆಂ ದೊರಿ ತಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ!.
ಆತಾಂ….“ಘಟ್…ಘಟ್ ಧರ್” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಾ ಬೊಬೆನ್ ದೊರಿ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ……
ದೊರಿ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ!.ಆನಿಂ ತೊ ಹಾತ್…..ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊಚ್ಚ್!!.
ಆನಿಂಸಗ್ಳೆ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತೊ ಹಾತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊಚ್ಚ್!!!
ಆತಾಂ ಲೊಕಾಚೊ ನಿರಾಶೆ ಸ್ವಾಸ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸ್ಳಾತಾನಾಂ…..
‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಕೋಣ್ ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್, ಕಳ್ವಳೆ ಆತಂಕಾಸಂಗಿ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಜಲ್ಮಾಲಿ.
ಫಾಂತೆ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ….ಫಾಯರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾವೊರಾಚಾ ವಾವ್ರಾನಂತರ್….
ಬಾಂಯ್ತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಹಳ್ತಾರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…..
ಲಾಯ್ಟಾಚಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಮೆಲ್ಯಾಕುಡಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉರ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.ತ್ಯಾವೆಳಾ….
‘ಜೆಜು ಜೆಜು’ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾಕ್-ಮಾರುನ್ ‘ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಜಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಸಿಂತಾ ಉರ್ಡೊನ್-ಆಸ್ತಾಂ….ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ತಾತಾಂಚಾ ಘರಾ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್  ಚಿಂತುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ.
ತ್ಯಾಪೈಕಿ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಬುಡ್-ಲ್ಲಿಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಆನಿಂ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಜೋಯಿಸಾ. ಗಿರಿಜಾಚಿ ದುವ್ ರಾಮಜೊಯಿಸಾಚಾ ಭಾವಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್.ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಘರಾನಾತ್-ಲ್ಲಿಂ.!
ತ್ಯಾಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್-ವೆಳಾ…..ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಯ್ರ್ ಯೆವುನ್ ವೊಳ್ಕೆ ದಿಷ್ಟೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ….
ಜಸಿಂತಾ ಬದ್ಲಾ…. ರಾಮ್-ಜೋಯಿಸಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ!….
“ದೆವಾ…ಮ್ಹಜಾ…ಫೆ..ಫೆಡ್ರಿಕಾಮ್!”..ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ತೊ.
ಹಿ ಬೋಬ್….ಜಾಸಿಂತಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪುರ್ತೆಂ ಆಪ್ಟೊಂಚಾಫುಡೆಂ ಧರ್ನ್-ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವುನ್ ತೆಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೆಂ!. ಆನಿಂತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ….ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ……..
ಆರ್ಥರಾಚಿ ಧೆದೆಸ್ಪೊರಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್….ಅಕ್ಲಾಸಿ ಆರಾಬಾಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ…..
“ನಾಂ….ನಾಂ…..ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ನ್ಹಹಿಂ!….ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೊರೊಂಕ್ನಾಂ…… ಮೊರೊಂಕ್ನಾ….!!

                          *                                *                                 *

         ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್…..ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಘಡಿತಾಕ್ ಸಾತ್ವೊದೀಸ್.
ಮರ್ಣಾಕ್…..ಭಿಯೆವ್ನ್ ನವೆಂಬಿಡಾರ್ ಸೊದುಂಕ್-ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಕ್…..ಮರಣಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಬಿಡಾರ್ ದಾಕಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ…ಸಾತ್ವೊದಿವಸ್ !.
ಪೂಣ್….ಮರಣ್ ಮಾತ್ರ್….ಆನಿಕೀ ತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಭಂವ್ಡಿ ಮಾರಿತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ!
ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಗಿಳ್-ಲ್ಲಿ ಬಾಂಯ್ ಆಜ್ ಪರತ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್-ಲ್ಲಿ!!
ತ್ಯಾಸಕಾಳಿಂ….ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ತರ್…..
ತ್ಯಾರಾತಿಂ…..
ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್….ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…..
ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ತಸಲೊಚ್ಚ್…..ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್….
ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬಾಂಯ್ತ್….. ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ!
ಆನಿಂ ಭಂವಾರಿಂಚಾಂಕ್, ಆಜ್-ಯೀ ತ್ಯಾ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡವ್ನ್….ಪರತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್  ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಟಯ್ಲೆಂ!
ಆನಿಂ ತ್ಯಾಆವಾಜಾಕ್…..ಆಜ್….
ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಯ್ಟಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟ್ಲೊ……ಹಪ್ತ್ಯಾಆದಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬಾಂಯ್ತ್-ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ…..ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚಾಚ್ಚ್ ಘರಾ!….ಆನಿಂ…..
ಪ್ರಥಮ್ ಆಕಾಂತೆ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊಲೊಯೀ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾಚ್ಚ್  ಘರಾ.!!
“ಆರ್ಥರ್…..ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್-ರೆ ತುಂ?!”
ಜಾಸಿಂತಾಚೊ ಆಕಾಂತೆತಾಳೊ ಪಾಕ್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ತಾನಾಂ…..ತಾಚಿ ದುಬಾವಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ…..
ಆರ್ಥರ್ ನಿದುನ್-ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆಚೆರ್!.
ಆನಿಂತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಿಚೆ ಅಕಾಂತೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ….ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ಧಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!….ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿ ಫಾತೊರ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಲಿ!.
ಆರ್ಥರ್….ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಾತ್-ಲ್ಲೊ!
ಬಾಪೊಯ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನಂತರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಖಂತಿ-ಖಿನ್ನಾತೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೌನ್ಪಣಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಆರ್ಥರ್…..ಆಜ್…
ಆಪುಣ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಾತ್-ಲ್ಲೊ!
ಬಾಂಯ್ತ್ಲೊತೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್!…..ಆನಿಂ ಆರ್ಥರಾಚಿ ಖಾಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ!!.
ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಕಿ ಸಂಭಂಧ್ ಗಾಂಟಾವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜಾಸಿಂತಾ ತ್ಯಾದಾಟ್ಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ದುರಂತಾಚಾ ತ್ಯಾದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್-ಯೀ ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟ್ಲೆ…..ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಲೆ.ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾಂಯ್, ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
ಆನಿಂಹ್ಯಾ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳೊಚೊ ಆಕಾಂತೆ ಧಾಂವಾಧಾಂವ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾಂನಾಂಚ್ಚ್…. ಮದೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಎಕಿ ಉಟ್ಲೊ….ರಾಮಜೋಯಿಸಾಚೊ….ಗಂಭೀರ್-ತಾಳೊ!…….
“ರಾವಾ…ರೆ!….ಬಾಂಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಅಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾತ್!!.
ಆಜ್,ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸರೊನ್ ಸಾತ್ವೊ ದಿವಸ್….ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ನಾಡ್….ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ನಾಡ್!!!”
ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರ್ ಆಕಾಂತಾ ಸಂಗ್ತೆಂನಿಂ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂಚೊ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಜೋಯಿಸಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾಪರಿಸರಾಂತ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಡಾಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.ತಶೆಂಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಜಮ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್…..
‘ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಪ್ರೆಡ್ರಿಕಾಮಾಚಿ….ನಾಡ್’!…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭೆಂ ರೊಂಬೊಂವ್ಚಾ  ಭಯಾನಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಎಕಾಘಡ್ಯೆಕ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಜಾಲೆ.
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ರಾಕ್ಸಾರುಕಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕಾಂತ್….ಬಾಂಯ್-ಭಂವ್ತಿ……ಆಪ್ಲ್ಯಾದೆಗೆನ್0ಚ್ಚ್….ಮೆಲ್ಲೆಂ…..ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂಮೆಲ್ಲೆಂ!….
ಅಸಲಿ ಆಂಗ್-ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚಾ ಭಿರಾಂತೆ  ಪರಿಗತ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್-ಲಾಗ್ಲಿ.ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಎಕ್ ಘಡಿಸಯ್ತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್  ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ….ಸಗ್ಳೆ….
ತ್ಯಾ ದಾಟ್ಟ್ ಕಾಳಾಕಾಂತ್…..‘ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ!’…..ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ…..ಜೀವ್-ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ!
ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆಂತ್ ರಾಮಜೋಯಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ,ಜಾಸಿಂತಾಕ್-ಯೀ ಧೊಸುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ.
‘ಜೋಯಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆರ್ಥರಾಚೊ ವಿಪರೀತ್ ಮೋಗ್-ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಆತಾಂ ತಾಚಿ ನಾಡ್ ಆರ್ಥರಾಕ್….ಬಾಂಯ್ಕ್….?!….ಛೆ..ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ…ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ!’ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ದುಬಾವೆಂತ್ ,ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಧೈರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ.
‘ಆರ್ಥರ್ ಕಾಂಯ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸಾಕೊಣ್ಣಾ?!….ಕಾಂಯ್ ತೊ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊ?…..
ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ತರ್?!….ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್…ಕಾಂಯ್ ತಾಚಿ ನಾಡ್ ?!….ಆನಿಂ ಆರ್ಥರ್-ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತರ್?!….ದೆವಾಮ್ಹಜಾ….!’
ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಥರ್ಥರ್-ಲ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್….ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾವೆಳಾ ರಾಮಜೋಯಿಸಾ….ಜಾಸಿಂತಾಚಿ ಹಿ ದೆಧೆಸ್ಪರಿ ಭೆಂಭರಿತ್ ವರ್ತನ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾದಿಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ.ಆನಿಂಆತಾಂ….
ಜಾಸಿಂತಾ ಘರಾಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊಯೀ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.ಆನಿಂಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಮೆಟಾಂ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…..
ಜಾಸಿಂತಾಚಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಘರಾಬಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ಳಿ!
“ಆ…ರ್ಥ….ರ್!”…..
ಜಾಸಿಂತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಇತ್ಲಿ ಕಟೋರ್ ಆಸ್ಲಿಗೀ ರಾಮಜೋಯಿಸಾ ಘಡ್ಯೆನ್  ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’…..‘ಮಂತ್ರಾಲ್ಲೆಂ ಉರ್ಕು’ ಹೆಂಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಗುಂತೊನ್ ಆಪ್ಲಿಧಾಂವ್ ಚುರುಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಘರಾಭಿತರ್ ರಿಗ್-ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಘರಾಭಂವ್ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್….ತಾಂಕಾ ಸೊದುನ್-ಆಸ್ತಾಂ….
ಜಸಿಂತಾಚೊ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಚೊ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ!
ಖಿಣಾನ್ ರಾಮಜೊಯಿಸಾ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್-ಬದ್ಲಿತಾನಾಂ….ತ್ಯಾಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್…. ಕಾಳಾಕಾಂತ್….ಜಾಸಿಂತಾ…..
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆರ್ಥಾರಾಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಪೊಶೆವ್ನ್…“ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾರೆ ತುಕಾ….ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್-ರೆತುಂ?!” ವೊಂಟಾಭಿತರ್ ಬಡ್ಬಡುನ್ ದುಖಾಂಗಳವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ.ಆನಿಂ…..
ಆರ್ಥರ್….ಕಸಲ್ಲ್ಯಾಗೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಆವಯ್ಚಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ರಾಮಜೊಯಿಸಾಚಾ ನದ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ!
ಆನಿಂ…ಹಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಹಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್……ರಾಮಜೋಯಿಸಾ…..ಆಪ್ಣೆಂ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಬಾಂಯ್-ಭಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂ ವೊಂಪ್-ಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಚೆಂ ಭಿಂ ಜಾಸಿಂತಾಚಾ ಕಾನಿಂ ವೊಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ಆರ್ಥರ್,ಭಿಯೆಲಾ……ತಾಕಾ….‘ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ-ಮೆಲ್ಲೆಂ’ಧೊಸುನ್ಆಸಾ! ಆತಾಂ ತಸೊಚ್ಚ್-ತೊ ಆಸೊಂ…..ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲ್ ಗಂಬೀರ್ ಜಾಯ್ತ್-ತರ್ ತಿಳ್ಸಿ.ತಾಕಾ ‘ಮಂತ್ರಿಲ್ಲೆಂ-ಉರ್ಕು’ ಬಾಂದಿಜೆ ಪಡಾತ್ ”ಉತ್ರಾಂಬರಾಬರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ ಪಾಟ್-ಕೆಲಿ.
ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಆರ್ಥರಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಗೀ ಪ್ರಕಾಸ್ ಜಗ್ಲಾಲೊ.ತೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ……
“ಡ್ಯಾ…ಡಿ..ಚೆಂ….ಮೆಲ್ಲೆಂ!”
ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲೆಂ ಭೆಂ-ಭಿರಾಂತ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ನಪ0ಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್-ಆಸಾಶೆಂ ದಿಸೊಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೆಂ.!….ಕಸಲೆಂಗೀ ಬಚಾವೆ ಹಾತೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಶೆಂಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ಜಾಲೊ.
ಪಾಟ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿರಾತ್…..ನಿದೆವಿಣೆಂ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ ಆರ್ಥರ್, ಆತಾಂ….ಬಚಾವೆಹಾತೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ಚಾ ಉಬೆಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ತಾ ಆರಾಯ್ತಾಂ…..ಹಳ್ತಾರ್ ಗೂಂಡ್ ಘಾಢ್-ನಿದೆಕ್ ತೊ ಶರಾಣಾಗತ್-ಜಾಲೊ.
ದುಸ್ರೆಸಕಾಳಿಂ….ಫಾಂತೆ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾನಾಂ……
ಭಾಯ್ರ್ ಝಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್-ಲಾಗಿಂ ಜಮೊಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಅಕ್ಲಾಸಿ ಬೋಬೊ ಆರಾಬಾಯೊ….ವಿಪರೀತ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಪರಿಸರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಉಟವ್ನ್-ಆಸ್ತಾನಾಂ…..
ಆದ್ಲ್ಯಾರಾತಿಚಾ ಭಿರಾಂತೆ ಜೊಪೆರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಗ್-ಜಾಲಿ.
ಘಡ್ಯೆನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾರಾತಿಚಾ ಭೆಂ-ಭರಿತ್ ಘಡಿತಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ.ಸವ್ಕಾಸ್….ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ…..ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಧಡ್ಧಡಾಯ್ತಾನಾಂ….
ರಾಮಜೋಯಿಸಾನ್ ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ಉಚಾರ್-ಲ್ಲಿಂ…ಉತ್ರಾಂ….‘ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂಮೆಲ್ಲೆಂ!’ ಮತಿಂ ಉದೆಲೆಂ.
ದುಸ್ರ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ತೊ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿಂ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಮೆಟಾಂಘಾಲುನ್ ಮೊಡ್ಲಾ-ತಟ್ಟೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.ಆನಿಂಆತಾಂ ತಟ್ಟೆ ಅಡೋಸಾಂತ್  ತಟ್ಟ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್-ಘಾಲುನ್ ಬಾಂಯ್-ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೊ.ಥಂಯ್ಸರ್….
ಬಾಂಯ್ ಭಂವ್ತಿ ಬರೊಚ್ಚ್ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ.ಸಗ್ಳೆ ‘ಭಾಂಯ್ತ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!’ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಮಿಸ್ತೆರಾನ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ತಿಳುಂಕ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ.!.ಲೊಕಾಚಿ ವಿಪರೀತ್ ಚುರುಕಾಯ್ ಬಾಂಯ್-ಭಂವ್ತಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.
ಹೆಂಪಳೆತಾಂ….ತಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾಧಡ್ಧಡೆ ದೊಡ್ತೆ ಜಾಲೆ.ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್….
ಎಕಾಎಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಮಜೊಯಿಸಾಚೊ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಘಢ್ಭಡ್ಲೊ!.ಖಿಣಾನ್-ತೊ ತಾಳೊಲಾಗಿಂ ಬೋವ್-ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ….. ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಚೊ ಆರ್ಥರ್….
ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಚಾಕ್ ದರ್ವಡ್ಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್-ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ಜಸಿಂತಾಸಂಗಿ ಘರಾಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಲೊ ರಾಮಜೋಯಿಸಾ…ಎಕೊಡೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಸೊದ್ತಾನಾಂ…ತೊ ಕುಡಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್-ದೊಡುನ್ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಲೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ.ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್….
ಧೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಸಿಂತಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ……
“ಬಾಯೆ, ಆನಿಂ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನೊಜೊ.ತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂಚ್ಚ್ ವೊಚೊನ್ ಉರ್ಕು ಮಾಂತ್ರಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ”.ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಸಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಪೆಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.
ತೊ ಮೆಟಾಂದೆಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಜಾಸಿಂತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ವೊಣೊದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸಾರ್ ಬದ್ಲಾಲಿ.
‘ಮಾಟ್…ಮಂತ್ರಾಂ….ಮೆಲ್ಲೆಂ….ಹೆಂಸರ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್.ಹಾಚಾ ಘಾಡಿ ಮಂತ್ರಾಂವರ್ವಿ ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ವಿಸರ್ಚಾಫುಡೆಂ,ಆರ್ಥರಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹೊರೊಂಕ್-ಜಾಯ್’.ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭವಾಡ್ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ದರ್ವಡ್ಲೆಂ.
“ಊಟ್-ರೆ ಚಲ್ಯಾರೆಂ” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂತೆಂ…..“ತೊ ಸೈತಾನಾಪಿಲೊ ತಾಚೆಂ ‘ಉರ್ಕು’ ಘೆವುನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚಾಫುಡೆಂ ಆಮಿಂ ಇಗರ್ಜೆವೊಚೊನ್ ಪಾಂವ್ಯಾ….ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತುಜೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಟಯ್ತೊಲೊ”.ಧೆಧೆಸ್ಪೊರ್-ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ರಾಗಾನ್ ಆರ್ಥರಾಕ್  ಝಾಂಕ್ಳುಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್……‘ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ಸುತ್ತುರಾಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನದ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್!’ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್….ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ….
‘ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ’ ಜಾಲೆಂ.ಘಡ್ಯೆನ್-ತೊ ಮತಿಂತ್-ಚ್ಚ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೊ.!.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆಜಾಪ್-ಪಾಂವ್ಚಾಪರಿಂ,ಘಡ್ಯೆನ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ತೊಆಪ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!!
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
ಆನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ರಾಮಜೋಯಿಸಾಚಾ ಉರ್ಕುಚಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.ಹ್ಯಾವೆಳಾ……
‘ಬಾಂಯ್ತ್ಲೊ-ಮಿಸ್ತೆರ್?!’ಪಳೆಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆತುರಾಯ್ ಜಸಿಂತಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿತರೀ….ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಯಾಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥರ್ ಸಳ್ ಹಟ್ ಕರುನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ.
ಅಶೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತ್-ಪಳೆತ್ ಚುರುಕಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ….ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ……
ಬಾಂಯ್-ಲಾಗಿಂ ವ್ಹಡ್-ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ.!
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಜಸಿಂತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಎಕಾಘಡ್ಯೆಕ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಜಾಲಿಂ.ಆನಿಂ ‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಕೋಣ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.ಥಂಯ್ಸರ್…
ಧನಿ ಕಾಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೊನಾ…..
“ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ….ಬಾಂಯ್ತ್ ಬಾವೊಜಿ…ಜೋಸೆಫ್ ಭಾವೊಜಿ…..ಬಾಂಯ್ತ್!…..ಯೇ ದೆವಾ…” ಆಕಾಂತೆ ಆರಾಬಾಯೊ ಘಾಲುನ್ ತೊಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್-ಮಾರುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!
“ಯೆ..ದೆವಾ….ಬಾಂಯ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಕಲ್-ರೆ…..ಆರ್ಥರ್..!…”ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಕಾಂತೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸಿಂತಾಚಾ ವೊಂಟಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ!ಪೂಣ್….
ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ದರ್ವಡಿಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆರ್ಥರ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಸುಮಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್-ಲ್ಲೊ.ನೀಜ್-ತರ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…
ಆರ್ಥರಾಕ್ ಆವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ರಾವಯ್ಲಿನಾಂ…ಪಾಟಿಂಯೀ ಪಳೆಲೆಂನಾಂ!..ಕಿತ್ಯಾ…..
ಬಾಂಯ್ತ್….ಜೊಸೆಫಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ…
ಆರ್ಥರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!
ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ ರಾಮಜೊಯಿಸಾ….‘ಮೆಲ್ಲೆಂ-ಮೆಲ್ಲೆಂ’ಮ್ಹಣ್ ಬೆಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾಂಯೀ ತೊ,ಜಾಣಾ ಆಸ್-ಲ್ಲೊಕೀ….
ಬಾಂಯ್ತ್…..ಧನ್ಯಾಚೊ ಜಾಂವಯ್ ಜೋಸೆಫ್…..ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಪ್ರೆಡ್ರಿಕಾಪರಿಂ ಬುಡೊನ್ ಮರ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಝುಜಾತ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್!!
ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್….ತೊ ಎಕ್ಲೊ….ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ.!!!

                          *                                *                                 *

SSart2ಆದ್ಲ್ಯಾ…ಮಧ್ಯಾನೆರಾತಿಂ….
ಆವಯ್ ಜಸಿಂತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾದೆಗೆನ್ ನಿದೊನ್ ಘೊರೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…..ಆರ್ಥರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!. ತೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ…..
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಸಂಗಿ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಧನ್ಯಾಚೊ ಜಾಂವಯ್ ಜೋಸೆಫ್, ಮದ್ಯಾನೆರಾತಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಅಮಾಲಿಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್!….
‘ಧನ್ಯಾಚಾ ತೊಟಾಚಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.ಅಮಾಲಿ ಜೊಸೆಫ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಥರ್ಯಾರ್-ನಾತ್ಲೆಂಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಮಾಂವಾಚಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಚಲುಂಕ್-ಲಾಗ್ತಾಲೊ.ಆನಿಂ ತವಳ್…ಆಪುಣ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊಯ್ತೊಲೊಂ!’
ಹಿ ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡ್ಲೆಲಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿಂ!.
ಆನಿಂ ತ್ಯಾಎಕಾಘಡ್ಯೆ…..ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ.ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ಚೊ ತಶೆಂ ಸುಟ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ…..ಖಿಣಾನ್-ತೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ.
ಆನಿಂ  ಆವಯ್ಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಳಾಕಾಂತ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.!.
ಬಾಂಯ್-ವಿಶಿಂ ಡ್ಯಾಡಿಲಾಗಿಂ ಕಾಮಿಲಾಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂತೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ….ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಾ ಹಟ್ಟಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಮರಣ್…..ಆನಿಂಹ್ಯಾ ಆಘಾತಾವೆಳಾ ತಾಣೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಹಿಣ್ಸುನ್ ದುಖಯಿಲ್ಲೆಂ…..
‘ಪಿವ್ಡೊ ತುಜೊ ಘೋವ್ ಘರಾ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ತುವೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಿವ್ಡೊ ತೊ ಹಿ ಬಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಆನಿಂ ಖಂಯ್-ತರೀ ವೊಚೊನ್ ಪೊಡ್ತೊ….’
ಆನಿಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಆರ್ಥರಾಚೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!
‘ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಾ ರಾಗಾತ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಗ್ತಾ ಝರಿ ವಾವಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ!’
ಆನಿಂಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್….
ಗಲ್ಫಾಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೊ ನೊವೊ ಜಾಂವಯ್ ಇಷ್ಟಾಸಂಗಿ ವಿಪರೀತ್ ಅಮಾಲ್-ಘೆವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆರಾತಿಂ ಘರಾಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ….ವಿಪರೀತ್ ಅಮಾಲಾವರ್ವಿಂ ಗೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯ್ಯಾ ವಾಟೆಖಾತಿರ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಚೆಂ….ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆರ್ಥರಾನ್…..ಗುಪಿತ್ ಜಿಕೊನ್ ಧರ್-ಲ್ಲೆಂ.
ಆನಿಂಆಜ್….ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣಾಕ್ ಕಾರಾಣ್-ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಕೀಳ್-ಉತ್ರಾಂನಿಂ ದುಕಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲಾಮಾಕ್….ಫಾರಿಕ್ಪೊಣಾಚೊ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್-ಕೆಲ್ಲೊ ಆರ್ಥರ್….ಆತಾಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ.!
ಹಾಚಾ ಅಂದಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಜೊಸೆಫ್ ಥರ್ಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿಂ, ಮಾಲ್ವೊನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ…..ಆರ್ಥರಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಚುರುಕ್-ಜಾಲೆ.
ಬಾಪಯ್ಚಾ ಮರಣಾನಂತರ್……ರಾತ್ಚೆಂಭೆಂ…..ನೀತ್-ಅನೀತ್….ಪಾತಾಕ್….ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ….ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ!.
ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ಭುರ್ಗಿ ಮತ್…ಧಾರುಣ್  ಜಾಂಟಿ ಜಾಲ್ಲಿ!
“ಜೊಸೆಫ್ ಅಂಕಲ್.”ಆರ್ಥರಾನ್, ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಉಲೊಮಾರ್ಲೊ….ಭಂವ್ತಿಚಾ ಕಾಳಾಕಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ .ಆನಿಂತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ….
‘ಕೋಣ್…ಹೊ…?!….ಹ್ಯಾರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಕರ್ತಾ?!’….ಹೆಂಸರ್ವ್ ಚಿಂತುಕ್ ಅಮಾಲಾನ್ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಬಳ್ ನಾತ್-ಲ್ಲೆಂ.
ತೊ….ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಸಿಂತಾಸರ್ಶಿಂ ಯೆತೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಪರಿಂ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಮನ್ಜಾತೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಚಾ ಆಮ್ಸರಾರ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!ಆನಿಂ ಆತಾಂ…
ಅತೀವ್ ಅಮಾಲಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್-ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊಸೆಫಾನ್,ಆಧಾರಾಖಾತಿರ್ ಆರ್ಥರಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಚ್ಚ್.ಬಹುಶ್ಹಾ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವೊಜಿ ಭೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ಯೀ ಪುರೊ.
ವೊಟ್ಟಾರೆ….ಆರ್ಥರಾನ್  ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ತಾಚೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಪಾಸ್ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಅರ್ನಾಲೊ!.ಆನಿಂ ಆತಾಂ…….
ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪೊಯ್-ಯೀ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಅಮಾಲಿಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ….ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜೀವ್-ದಿಲ್ಲೊ…..ಬಾಂಯ್ತ್ ತಾಚೆ ಬಚಾವೆಚೆ ಅಟವಿಟೆ….ಹೆಂಸರ್ವ್ ಮತಿಂಹಾಡುನ್…..
ಕಾಟೆಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್-ಸರ್ಶಿಂ….ಜೊಜೆಫಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.!ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ……
ಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕ್ರೋಧ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ….ಬಾಂಯ್-ಲಾಗಿಂ…..ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ…ತೆ ದೊಗೀ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ….
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್….ಕಸಲೆಂ ಶಿಂವಾಚೆ ಬಳ್….ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ತೊ-ನೆಣಾಂ.
ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂತರ್ ತಾಚಾ ಡ್ಯಾಡಿಖಾತಿರ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಕಿಟಾನ್, ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಕ್ರೋಧಾಚೊ ಉಜೊಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ.!ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್……
ಲೆಕಾವೊರ್ತ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಜೊಸೆಫಾಕ್….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್-ಪರಿಂ ಘಟ್ಮುಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾನ್ ಏಕ್-ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್  ಧೊಫ್ಖೊ ಮಾರ್ಲೊ!.ಆನಿಂತೊಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಲೊ!!
ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾ…..ಬಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಟ್ಲೊ…..ಏಕ್  ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್!!!
ತಾಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊಲೊತಸಲೊ ತೊ ಭಯಾನಕ್ ಆವಾಜ್….ಪುರ್ತೊ ನಿಶಭ್ಧ್-ಜಾಂವ್ಚಾಫುಡೆಂ…..ತೊ ಘರಾಕುಶಿಚಾ ಕಾಳಾಕಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್-ಲಾಗ್ಲೊ!.
ಆನಿಂತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಗಾನ್ ಘರ್ಚಾ  ಆಡೊಸಾಂತ್ ದಾಟ್ಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೊ!
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ…..ಘರ್ಚೊಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟ್-ಲ್ಲೊ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ.
.    ನಂತರ್ ಘರಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್….ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಭಂವ್ತಿಚೆ ಸಬಾರ್-ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೆ….ಬಾಂಯ್ ಕುಶಿಂ  ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ….
ಆರ್ಥರ್….ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ಕೊಣಾಚಾಚ್ಚ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ…..ಮಜ್ರಾಮೆಟಾಂನಿಂ  ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ….ಆನಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಲಿಪ್ಲೊ.!

                          *                                *                                 *

         ಆನಿಂ ಆಜ್……ಆತಾಂ ….ತಾಚಿ…ಬಚಾವೆಚಿ ಧಾಂವ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ!
ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್ಚ್ ರಾಮಜೋಯಿಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ‘ಫೆಡ್ಡ್ಡಿಯಾಮಾಚೆ ಮೆಲ್ಲೆಂ!’ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಜಾರ್, ಆರ್ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ , ರಾಮಜೋಯಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರ್ನ್ ಘೆತ್-ಲ್ಲೆಂ.!!
‘ಡ್ಯಾ-ಡಿ-ಚೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ….!’
ಆನಿಂ ಆತಾಂ…….ಬಾಂಯ್0ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಮೊಡ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಅಕ್ಲಾಸಿ ದೀಷ್ಟ್-ಘಾಲುನ್ ಮಿಟಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ….ಆವಯ್ಕ್….ಏಕ್-ಘಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಪಡ್ಲೊ!ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ….
ಪರತ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಆದಾರ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕ್ರತ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ!
‘ನಾಂ!….ಆನಿಂಮುಕಾರ್ ತ್ಯಾಬಾಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್-ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ….ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತ್ಯಾಘರಾಕ್ ಪರತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರೊಂಕೀ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ….!!.ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚ್-ನಾಂ’……!!!
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ , ಅಖಂಡ್-ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾತಾಣೆಂ…..ಘಡ್ಯೆನ್….
ಆವಯ್ಕ್…. ಆನಿಂ…. ಬಾಂಯ್ಕ್ , ಕ್ಶಣಾನ್ ಪಾಟ್-ಕೆಲಿ.ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ….
ಪಿಸೊಪೆಟೊ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ತಶೆಂ, ಹೊ ಇಗರ್ಜೆಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್-ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ!
ಆನಿಂ ಹಾಚಿ ಹಿ ಕಠಿಣ್ ಧಾಂವ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಲೆ….ಭೊಂವಾರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ……..
ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಬಾಂಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ…. ‘ಆರ್ಥರಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ತಾ’! ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್…..
‘ಫೆಡ್ರಿಕಾಮಾಚೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಪುತಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್-ಆಸಾ’….ಅಶೆಂಮ್ಹಣ್ ಹಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಸ್ತಾಂ….
ತೆಂಚ್ಚ್ ‘ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಬಚಾವೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಆರ್ಥರ್….
ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಬಚಾವೆಚಿ ಧಾಂವ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!.ತೊ…..ಧಾಂವೊನ್-ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ!!….ಆನಿಂ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಉರ್ಲೊ…!!!

RonIner 2

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.