ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊನ್ಯೆಚಿ ವಾಸ್ತು

StoryArtತೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೊನ್ಯೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

‘ಘರಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ?  ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ.

ದಾಟ್ಟು, ಶೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈಸೂರ್ ವಚೊನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಘರಾ ವೊನಿ ಆನಿ ಧು ಲಿನೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ.

ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭಾಭಾವ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಲ್ಲಿ ಧಾಟ್ಟು ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೊನಿ ಟೀಚರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿಂ. ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧು ಲಿನೆಟಾಚಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಮಾಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ ಶೆರಿ  ಮೈಸೂರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೇವಾನ್ ತಾಕಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಬರೆಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಧಾಕ್ಟಿ ವೊನಿ ಮಸ್ತು ಸಮ್ಜಣೆಚಿ,  ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದೆವಾನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಡ್ಲಿ ವೊನಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದಾಟ್ಟುಚಾ ಹರಾಮಿಪಣಾ ಆನಿ  ತಿಣೆ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾಂವ್ಟಿ ಮಧೆಂ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಖ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಿತಾಲ್ಯೊ.

ವೊನಿ ಜಾಲಾಂತ್ ಉಭಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಾಸೊನ್. ‘ಬಸ್. ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ತಾಯ್‌ಗೀ?’

‘ನಾಕಾ ವೊನಿಯೆ. ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಲಿನೆಟಾಚೊ ಗಾಲ್ ಚಿಡ್ಡುನ್.

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ವೊನಿಯೆಚಾ ದೋಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾನಾ ಮಾಕಾ ತಡ್ವಾಲೆಂನಾ.

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಲಿನೆಟಾ ಕಡೆ.

‘ರಾತಿಕ್ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ’  ದುಕಾಂ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಭರ್ಲಿಂ.

‘ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆ ಪಾಲ್ವಾನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್. ‘ಸದಾಂಯ್ ರಾತಿಂ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಲ್  ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಪರ್ತಾನಾ. ಶೆರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಮರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಮರ್ಡ ಕರ್ನ್ ತೊಯೀ ಮೊರ್ತಾ ಖಂಯ್’

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.  ದಾಟ್ಟುಚೆಂ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಪೌರುಷ ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಸ್ಲೊಂ.

‘ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ವೊನಿಯೆ ಸೊಡ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ. ‘ಫಿರ್ವಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾ ಜಾತಾ’

ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಆಮ್ಚೊ ದಾಟ್ಟು. ಪೂಣ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಬದ್ಲಾತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ೨೫ ವರ್ಸಾಂ ಗಾಂವ್ಚಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ತೊಟಾಂತ್ ರಾಯ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ದಾಟ್ಟುಚೆಂ ಪಿಯೊಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್

ತಾಣೆ ಮೊಸ್ತು ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಸೊಡ್ತಾಲೊ ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಜೀ ಚಡ್‌ಚ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ದಾಟ್ಟು ಟಾಯ್ಟ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯಿರೆ ?’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ‘ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ  ತಾಂಚೆಂ ಶಿತ್ ಖೆಲಾಂ’ ತೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸೊರ‍್ಯಾನ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ದಾಟ್ಟುನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆತಾನಾ ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ‘ಪಳೆ… ತುಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪಿ. ಎಫ್. ಆನಿ ಇತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್. ತುಕಾ ಏಕ್ ಧುವ್ ಆಸಾ.’ ತೆಂ ಬರ್ಫೂರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಟ್ಟುನ್ ಪೈಶೆ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ನಾಂತ್.  ಮಾತ್ ಪೂರಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲೆ.

ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪೂರಾ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕರ್ಚೆ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಕಾಮ್ ದಿವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಖರ್ಚಾಕ್ ಲೆಕಾಚೆ ಪೈಶೆ ಮೆಳ್ತಾನಾ ದಾಟ್ಟು ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊಂ.

‘ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೊನಿ. ‘ಕಾಲ್ ಜಿಲ್ಲು ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮಾಕಾ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸೆ  ಕಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಳಾಂಗೀ?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

‘ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

‘ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾನಾ ಖಂಯ್. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಸಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಮಾಕಾ. ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಆಸಾಗಿ ಹಾಂಗಾ? ಕಿತೆಂಗಿ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ.’

‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲಿನೆಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್.

‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ . . .ತಸೊ ಏಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾ ಮುಣಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಲಿನೆಟಾ ಕಡೆ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಆನಿ ತಾಚಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಸುಖ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್’

‘ಪಿಶೆಪಣಾಚಿ ಪರಮಾವಧಿ’ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

‘ಪಳೆಯಾಂ ವೊನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಪಳೆಯಾಂ.’ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಜಿಲ್ಲುಚ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂದಿಂ ಮೆಸ್ತಾ ಸಂಗಿ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಿಲ್ಲು ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ವಡ್ಲೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಬನಾಂವ್ಚಾ  ಪಾಕಾಲಿ ಕಾಮಾಂನಿ ನಂಬರ್‌ವನ್ ಚಾಲಾಕ್ ತರೀ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ. ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಲ್ಲುಕ್ ದುರ್ಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೊಚ್ ತಾಚೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್.  ಉತ್ರಾಂನಿ ಚಾಲಾಕ್ ಆಸೊನ್  ಥೊಡಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಪುಣಿ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಚೂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾ ಪೂರಾ ಮಾಗಿರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಘರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಜಿಲ್ಲುಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವೊನಿಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಣೆ ಕಶೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಏಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ವೊನಿಯೆಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೇಂಯಿ ರಿಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಿಲ್ಲುಯಿ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಂವ್ ವೊನಿಯೆಗೆರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೇ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಲ್ಲು ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಘರಾಚೆಂ ವಾಸ್ತು ಕಶೆಂ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್ ? ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ?  ಖರ್ಚಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವೊನಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಎಟ್ಯಾಚ್ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ನಾಣಿ ಆನಿ ಕಾಕುಸ್ ಕಾಡುನ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಲಾಂಬ್ ಕರ್ಚೆಂ, ನಾಣಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ. ಸಿಂಪಲಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಯಾ ಸಾಟ್ ಹಜಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳಾಂ………….’ ವೊನಿ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲಿ.

StoryArt‘ಚಾರ್ ಲಾಖಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್.’ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪೂಣ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಪರತ್. ‘ಹಾವೆಂ ತೊ ಬೂಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಸಮಾ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ’

ತಿಕಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ವೊನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌‌ಲ್ಲಿ.  ‘ಪಳೆ ಒನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ತಿಕಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಜಾಯ್. ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ ಹಾಡ್ತಾಯ್? ಆನಿ ಜಿಲ್ಲು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ತುಕಾ ಪಾಟಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.’

ವೊನಿಯೆಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ‘ತುಮಿ ಭಾಭಾವ್ ಪೂರಾ ಅಶೆಂಚ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ ವಿರೋದ್. ಕೊಣಾಕೀ ಘರಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ ನಾ. ಪಳೆ, ದಾಟ್ಟುಚೆಂ ಪಿಯೊಣೆ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಡಾಕ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಗಡ್ಪಾನಾ. ಬಾಂಯ್ಚೊ ಪಂಪ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲೊ?  ಮಧೆಂ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಗಿ?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆ.

ಹಾವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ.

‘ಹಾವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ತುಜಾ ದಾಟ್ಟುಚೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಲೆ? ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಲಿನೆಟ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟುವೀಲರಾಚೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಡೊಕ್ಟರಾಕಡೆ ವರುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ದಿಸ್ತಾಗೀ ತುಮ್ಕಾಂ?’

ಹಾವೆಂ ಪರತ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

‘ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಥೊಡೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ವ್ಹಡ್ ನಾ ……. ಮ್ಹಜೊ ಖುರಿಸ್ ಹಾವೆಂಚ್ ವಾವಯ್ಜಾಯ್ ನಂಯ್ಗೀ? ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗೊಮ್ಟಿ ದಿತಾಂ’

ವೊನಿಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ದೂಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

‘ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಚೆರ್ ಪೂರಾ ಪಾತಿಯೆಣಿ  ನಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಹಾಂವ್. ಪೋರ್ ಹಾವೆಂ ಜಿಲ್ಲುಕ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್‌ಚ್  ಶೆರಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ದಾಟ್ಟುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಪಳೆಲಿಗಿ ಬದ್ಲಾವಣ್?’ ತಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಯ್ತಾಚಿ ಸಾಯ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾವೆಂ ಮೈಸೂರ್ ಶೆರಿಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಉಲಂವ್ಚಾ ಫುಡೆ.  ‘ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿರೆ ಮ್ಹಜಿ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್.  ತಿಚೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಳೆ. ದಾಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೋರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕೆಲಾಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ.  ಪೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯೆನಾ’

‘ವಾಸ್ತು ಸಮಾ ಕರ್ಯಾಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾವರ್ವಿಂ ದಾಟ್ಟುನ್ ಪಿಯೆಂಚೆಂ ರಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೊನಿ’  ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಶೆರಿಕ್.  ‘ದಾಟ್ಟುನ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಂಕಾರಾನ್. ವೊನಿ ವಾಸ್ತು ಸಮಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಲಿನೆಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಒವರ್ ಸ್ಪೀಡಾರ್ ವಚೊನ್, ತೆಂಯೀ ವಾಸ್ತು ವರ್ವಿಂ ಖಂಯ್……’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್.

‘ತ್ಯಾ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಕಡೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್. ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆರಿ.

‘ತಾಕಾ ದವರ್ನಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ಪೋನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ.

‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆರಿ ‘ಬೈ’ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ,  ಹಾಸೊನ್.

‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂಯಿ, ಹಾಸೊನ್.

ತೆ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಿಲ್ಲುಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳಿ.  ಜಿಲ್ಲುನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಯೀ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾವೆಂ ತಸೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ವಾಸ್ತು ಖಂಯೀ ಬದ್ಲಾತ್ ತರ್?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ವೊನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಜಿಲ್ಲು ಭಾರಿಚ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡುನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್‌ಯಿ ವಚಾನಾಶೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಲಿನೆಟಾಚೆ ಪಾಪ್ ಹಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಧುಳಿನ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.
ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ಜಾತಾನಾ ಘರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ಚಾ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಟು ಆನಿ ಶೆರಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾನ್ ಘರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಶೀರ್ವಚನ್ ದಿತಾನಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ – ‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಥರಾಂಚಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಪುಣಿ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾನ್  ಜಿಯೆಂವ್ದೀ  ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಾ ಟಿಚರಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾರಿ ಮಿನತೆನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ. ತಿಚಾ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದಲ್ಲಾ  ಮುಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಹಿಂ ಪೂಣ್ ಹಾಚಾ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ತರ್ ಬರೆಂ ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ  ದೇವಾಚೆಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್……….. ’  ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಜಿಲ್ಲುಕ್ ಶೊಲ್  ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮುದಿ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಘರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಮಾ. ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾಟ್ಟುಕ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಲಿನೆಟಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್  ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪೂರಾ ವೊನಿಯೆನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ಲಾಖ್‌ಬರ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೆ.  ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಶೆರಿನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವೊನಿಯೆಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೂರಾ ಬೇಂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವೊನಿಯೆಚಾ ಭಾವಾನ್ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪೈಶೆ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ಉತರ್ತಾಲೆ.

‘ದಾಟ್ಟುಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ಉಬೆಂಚ್ ಚಿರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ವಾಸ್ತುಚಾ ನಾವಾನ್ ಜಿಲ್ಲುನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಟೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮುಖ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ನವೆಂ ಘರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಲಿನೆಟಾಕ್ ದೋನ್ ಬರ‍್ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಡೇ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂವಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.  ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವೊನಿಯೆಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಲಿನೆಟಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

‘ಪಳೆಲೆಂಗಿ?’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವೊನಿ.  ‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ  ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾತಿಯೆಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಕಳ್ತಾಗಿ?  ಘರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಗ್ತಾ ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ ತುಂ? ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚಿ  ಪಾಟಿಚಿ ದೂಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್  ಜಾಕ್ಯಾ. ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿಚ್’

‘ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಧೊಲ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮೊರೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೆನಾ’ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವೊನಿಯೆನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಘಷ್ಟೊ ಕಾಡಿಜೆ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್.

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ನಾವ್ನ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ದವರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಬಿಯೆರ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಅರ್ಜಂಟ್ ಘರಾ ಯೆತಾಯ್ಗಿ?’

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ

‘ನಾಂ. ತುಂ ಅತಾಂಚ್ ಯೇ’ ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಮಾ.

ಬಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲೆಂ. ‘ಲಿನೆಟ್ ಘರಾ ನಾ ಖಂಯ್. ವೊನಿ ರಡೊನ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಯೇ ಮ್ಹಳಾಂ’

‘ಹಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಕಾಂತೋನ್.  ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸೊಂಟೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಜಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸೈರಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್‌ ಹಾಂವ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲೊಂ.

ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲೊಗಿ ಕಿತೆಂ ?  ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ, ಲಿನೆಟಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ. ತೆಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸವೆಂ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ.  ಹಾಂವೆ ಜಿಲ್ಲುಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.  ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ . . . .  ತೆಂವೀ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಒನಿಯೆಗೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ವಾಸ್ತು ಪರ್ಮಾಣೆ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ವೊನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ತಾಲಿ.

ಲಿನೆಟಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾತ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ.

‘ಮಾಮ್ಮಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಅಂಕಲ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಯಾ ಕರುನ್ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಭೆಸ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿಂಚ್ಲಾ. ತುಮಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರುನ್ ದಿಯಾ. ಐ ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಸೊರ್ರಿ ’

ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವೊನೀ ದೊಗಾಂಯಿ ನಿದೊಂಕ್ ನಾಂವ್.  ನವ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೈಂಟಾಚಾ ಪರ್ಮಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ‘ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಜಾಯಿ ತಶೆಂ ಘರ್ ಸಮಾ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲಾಂ ವೊನಿಯೆನ್’

ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶೆರಿ ಆನಿ ದಾಟ್ಟು ದೊಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ.  ಸಾಕಾಳಿಂ ಸ ವರಾರ್ ಶೆಂ ಕಾರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ಟುನ್ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ಚಾರ್ ಖೊಟೊ ಘಾಲುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

‘ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ‘ಬೇಕುಫಾ….. ತುಜಾ ವಾಸ್ತುನ್ ತುಕಾ ಖಂಯಿ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಪಳೆ…’ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ಂಚ್ ವೆಚಾ ದಾಟ್ಟು ಮುಖಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಂ  ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾರ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವ್  ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.  ಮ್ಹಜೆಂ ಫೊನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.  ‘ಅಂಕಲ್’  ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲಿನೆಟ್ ಲಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.  ‘ಐ ಏಮ್ ಸೊರಿ………’ ಹಾವೆಂ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಪರತ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.  ‘ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂಗಾ ಜಿಲ್ಲು  ಆಸಾ ,  ಉಲಯ್ತಾ ಖಂಯ್.’  ಜಿಲ್ಲುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. ‘ ಬೇವಾರ್ಶ್ಯಾ….ತುಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೆಂ ಝಡ್ ಲಾಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಶೆಣಾಯ್ತಾಂ. ತುಜೊ ಫೊಂಡ್ ಫೆಂಗ್‌ಷುಯಿ ವಾಸ್ತು ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಬಾಂದ್ತಾಂ’

ಹಾಂವೆ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೂಕ್ ವರ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ.  ‘ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಕೋಣಾಚೆಂಯ್ ಘರ್ ಒಮ್ತೆಂ ಪಡಾನಾ ಜಾಂವ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್.

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.