Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್

Story1ಹರ್ಶೆಂಯಿ ರಾತಿಂ…
ದೀಪು ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಘರ‍್ಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ… ತೊ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಖಿಳ್ ಕಾಡುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ.
ಪುಣ್ ಆಜ್…
ದೀಪುನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾತ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದವರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಕರ್ರ್‌ರ್ ಆವಾಜಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಇಡೆಂ ಸುಟ್ಲೆಂ!
‘ಅರೆ ರಾಣಿನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ನಾಂ?! , ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.
ಆಜ್ ತೊ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ತೊ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಬಾರಾ ಉತರ‍್ತಾಲಿಂ. ಗಡಂಗ್‌ವಾಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪಿಯೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ಗಡಂಗಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಘರ‍್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ತಾಲೊ.
ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸುರ್ವಿಲೆ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಸಾಡೆ ಧಾ ವೊರಾರ್‌ಚ್ ತೊ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಇಡೆಂ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಲೊಟಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಾಸೆ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಮಿಣ್ಮಿಣಿ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಮಾಜ್ರಾಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್‌ಚ್. . .
ಮುಕ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ !
ಥಂಯ್ಸರ್  ಪಿಂಜ್ಲೆಲಿ ಬಾಜು ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ರಾಣಿಚೆಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಹರ್ದೆಂ!
ಪಳೆತಾ,  ಪಳೆತಾಂ… ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ರಾಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಪಿಂದ್ಲೆಲಿ ಬಾಜು ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಗ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ತೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ!
‘ಬಲಾತ್ಕಾರ್?! ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ವಾ ಖುನ್?!’ ಕಾಳಿಜ್ ಹಿಂವ್ಳಾಂವ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಬೆಂ ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ ಖಿಣಾನ್ ಚುರುಕ್ ತೊ ಜಾಲೊ.ಆನಿ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ತಾಚೆಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.  ಆತಾಂ ಪಿಂರ್ಗೊಂವ್ಣೆ ಬರಾಬರ್ ತಗ್ಸಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಾಣಿನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ!
“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಯ್ತಾಯ್…?! ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾ?” ದುಕಿನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.
“ಆತಾಂ ಯೆ ಆನಿ ಜೇವ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾನ್ ಉಸ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲೆಂ”
“ರಾಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ” ಗಾಗೆಲೊ ತೊ, ಸಗ್ಳೊಚ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್.
ಹರ್ಶೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಅಮಾಲಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಗಾಗೆತಾಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ತಶೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಗಾಗೆಲ್ಲೊ!
“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ . . .ಆಮಿ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಚೆಂ, ತೆಂ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್,  ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಿ ತರೀ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಿತ್, ಸೆಜಾರ‍್ಚೊ ಬೊಕುಲ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ರಿಗುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಉಸ್ಟೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್. . .  ” ರಾಣಿ ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್  ಕಷ್ಟಾಲೆಂ.
“ಆಜ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಉಸ್ಟ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ! ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾವರ್ವಿಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಉಸ್ಟ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ” ರಾಗ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೀಪು, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ “ತುವೆಂ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿವೆ?!”
ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ರಾಣಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ನಾಗಿಣ್ ಜಾಲೆಂ ” ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್. ತೊ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಚೊ ಬೊಕುಲ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ. ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ ಅಶೆಚ್ ದುಬಾವಿ. ಘರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಚೊರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೊರಾಚೆರ್ ನ್ಹಯ್.”
“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ರಾಣಿ”’ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾಣಿ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮಾತ್ಸೊ ಮೋವ್ ಜಾಲೊ.
“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಶೆಂ… ಮಾತ್ತಿ ಘಾಲ್ ” ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ ರಾಣಿ.
Story2“ರಾಣಿ” ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೀಪು ಹುಸ್ಕೊ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್.  ತುಜೆ ತೆ ಹಾಲ್‌ ಹವಾಲ್ ಕಷ್ಟ್-ದೂಕ್ ”
“ಕಷ್ಟ್-ದೂಕ್…?” ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘರ್ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಮಧೆಂಚ್. “ಹರ್ಶೆಂ ತುವೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಬೆಬ್ದೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್. ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಸುಖಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತುಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ನಾ. ತುಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್ ಯೆತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ಪಡ್ತಾಯ್, ಲೊಳ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ಸಾತ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಖಾಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಜಾಲೆಂ… ತುಂ ನಿವ್ತಾಯ್ ಆನಿ ನಿದ್ತಾಯ್!  ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್‌ಯಿ ತೆಚ್.”
ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುವೆಂಸದಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಕರಂದಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್. ತುಂ ಖಾತಾಯ್ ಹಕ್ಕಾನ್. ತಾಣೆಂ ಖೆಲೆಂ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್.!”
ರಾಣಿಚಿಂ ಹಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ‍್ಚಿ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಿಂ ಆಪ್ಟೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ದೀಪು ಸಗ್ಳೊಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆ ಘರ್ಜಾಲೊ “ಕೋಣ್ ತೊ ಬೆವಾರ್ಶಿ”?
ದೀಪು ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೊಚ್ ಕ್ರೋಧ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಾಣಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆಂ.  “ಆತಾಂ ಬೊಬಾಟುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹರ್ಶೆಂ ರಾತಿಂ ನಾಕ್‌ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಲೊಳ್ತಾನಾ ತೊ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ! ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಾತಿಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಘೆವುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಾ ತುಕಾ ಕಶೆಂ, ಕೆದಾಳಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂ ಮತಿಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ :   ತೆಂ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್. ಬಿಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್. ವೀಜ್ ದಿವೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತೊ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತೊ ನಾ. ರಿಗ್ತೊಯಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಿಯೊಣ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೊಯ್ ? ಆನಿ ಆಜ್… ಆಜ್ ತೆ ಬೊಕುಲ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಚ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ!  ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾನ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ  ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲೆಂ !”  ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ರಾಣಿ.

“ಆತಾಂ ಯೆ ಆನಿ ಖಾ ಉಶ್ಟೆಂ! ಜೇವ್ ಬೊಕ್ಲಾನ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲೆಂ. ಭೊಗ್ ತುಜ್ಯಾ ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್.”
ರಾಣಿಚೆಂ ಹೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ವರ್ತನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ದೀಪುಕ್.
ಆತಾಂ ರಾಣಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್, ಹುಸ್ಕೊ ಭುಜ್ವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
“ನಾ ರಾಣಿ. ತುಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್.” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ತೊ ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್. ಆನಿ ತಾಚೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೀಪು ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊವಾಳ್ ಮೋಗ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ರಾಣಿಚಿ ಮತ್ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂತೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ದೀಪುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
“ದೀ.ಪು” ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಆಜ್ ತುಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನಾಂಯ್?!”
“ಪಿಯೆಲಾಂ… ಪುಣ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.” ರಾಣಿಚ್ಯಾ  ಸ್ತನಾಂ ಮದೆಂ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ದೀಪು.  “ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ರಾಣಿ ತುಜೆ ವಿಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಂ. ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಂ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂಕೀ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂ ಆಸಾ. ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್. ವೀಜ್ ಸಕತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್‌ಚ್ ಆಸಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣೆಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ರಾಕೊವ್ಣಿ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸೊರೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಿತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಪಿಯೊಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ದೀತ್ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾನಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿತಿನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಶೆಂಗೀ ಮೀತ್ ಚುಕ್ತಾಲಿಚ್ಚ್! ಪುಣ್ ಆಜ್…
. . . ಆಜ್ , ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಲೆಕಾಚೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಫುಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲೆಕಾಚೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ರಾಣಿ……” ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ.
“ರಾಣಿ….ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ ಆನಿ . . . ” ದೀಪುಚಿಂ ದುಕಾಂ ರಾಣಿಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಭಿಜಯ್ತಾನಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾ ಬರಾಬರ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಾಣಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ದೀಪುಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಂ ದುಕಾಂ….
ತಾಚೆಥಂಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಕೀಟ್ ಜಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ! ಆನಿ ತೆಂ ಕೀಟ್ ಜಳ್ಚೆಂ ಕೇಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ.
“ರಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ತೊ ಫಟಿಂಗ್…?”
ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಣಿಕ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾಗ್ ಜಳೊನ್ ಕ್ರೋಧ್ ಭರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೋಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂಚ್ಚ್….
“ಸೈಮನ್… ತುಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೊ ಭಾಚೊ…ತೊ ಫಟಿಂಗ್ ಸೈಮನ್..”
‘ಸೈಮನ್?!’ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ದೀಪುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಹುನ್ ಶಿಶೆಂ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!

ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಉಜೊ ಧಾಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೊ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂ ಜಾಲೊ!
ತರೀ ರಾಣಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ಯೆಜೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
‘ಆಪುಣ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಚಡ್ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸುನ್ ಜಾಂವ್ ಘುಟಾಚಿ ಯಾ ಅನ್ವಾರ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಯಾ ಸುಖ್ ಆನಂದಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಧನಿಯಾಚೊ ಭಾಚೊ ಸೈಮನ್ ?! ಆನಿ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸೈಮನಾನ್…’ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ!  ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ತೆ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸಾರ್ಕೆ ಹಾತ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಘಟ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ತಾಚೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಉಲಯ್ಲೆ . . .
“ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಉರುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಕಾ ಚಾಚಾವ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ‍್ತಲೊಂ… ತಾ…”
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರಾಣಿನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಲೊಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ.
“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂಯ್ ತುಂ?!” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.
ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಪರತ್ ದೀಪುಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ “ಕಸಲಿ ಪಿಶಿ ಆಲೊಚನ್ ತುಜಿ. ತುಂ ತಾಕಾ ಮಾರ್ ಆನಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟೆರ್” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಪ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ದೀಪುಚಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ದಾಂಬುನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ. “ದೀಪು ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಜಾಯ್… ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಜಾಯ್. ಜಾಯ್” ಉದ್ವೇಗಾನ್ ದೀಪುಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಲಿ ವೇಂಗ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಕರುನ್ ಮೊಗಾನ್ ತೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಚಡುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್
ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಪು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಗೀ ಯಾ ರಾಣಿ ಸೈಮನಾವರ್ವಿಂ ಉಶ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾನ್‌ಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಣಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಪಾಲ್ವಾಲೊ. ತಾಣಿಂ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಂ.
ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಆವೇಶಾನ್ ದೀಪುಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಜುಲುಮ್ ಆಧಾರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಖ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ರಾಣಿ ಥಂಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮಾಲ್ವಾತಾಲೊ ತರ್,  ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ರಾಣಿಕ್ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ದೋನ್ ದೊಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪುಕ್ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ರಾಣಿಚಾ ಮಿಲನಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊಂಕ್  ಸಲ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬಳಾನ್ ಚಡ್ಬಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ದೀನಾತ್ಲಿ.
ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೈಮನ್. ಆಪ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್‌ ಲಿಂಡಾ ಆನಿ ಭಾವೊಜಿ ಜೊಸೆಫ್ ಹಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ0 ಹಾಚಿಂ ಅನ್ನಾಡ್‌ಪಣಾಂ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ತಸಲ್ಯೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೀಪುನ್0ಚ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ.
ಪುಣ್ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸೈಮನಾನ್ ತಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ತಸಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ!
‘ಬೋವ್‌ಶಾ ತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನಾಡ್‌ಪಣಾಂ ಹಾಂವೆ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ’… ಚುರ್ಚುಲೊ ದೀಪು.
ಅಶೆಂ ದೀಪು ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆಂ ರಾಣಿ ಉನ್ಮಾದಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳುನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಶ್ವೆ, ವೋಂಟ್, ಹಾತ್ ದೀಪುಚೆರ್ ಚರವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!.
ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಪು ರಾಣಿಕ್ ಫಾವೊತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ ನಿಮಾಣೆಂ ರಾಣಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವೊಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ!.
‘ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ’  ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಆವೇಶಾಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ವಿರಾಮ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಸೈಮನಾಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕೀ ಹಾತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝಗ್ಡಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ದೀಪುಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಠಿಣ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಣಿಚಿ ಕೂಡ್ ವಿಶೆವ್ ಆಶೆತಾಲಿ. ದೀಪುಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ತಿ ಘಾಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗಿಲಾಗ್ಲಿ.  ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ತೆಂ  ನಿದೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…. ‘ರಾಣಿ ಕೆದಾಳಾ ನಿವ್ತಾ , ಕೆದಾಳಾ ನಿದ್ತಾ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಪು ಖಿಣಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೊರೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಣಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಕರುನ್ ದೆಗೆನ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ.ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ಉಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ…
ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ!.

ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ , ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ ಭಿತರ್ ತಿಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!
ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಜಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ತಾನಾ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ.
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೋರ್ನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ ರೂಚ್. ಪರತ್ ಪರತ್ ಚೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಚ್ ವೊಡ್ಣಿ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತೊ ಚೊರುಂಕ್ ಯೆತೊಲೊ. ಅಶೆಂ ತೊ ಚಿಂತೂನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಸೈಮನಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಉದೆಲೆಂ!
‘ಆನಿ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್’ ಆಮ್ಸರ‍್ಲೊ ತೊ ‘ಪರತ್ ತಾಣೆ ಚೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಯ್ಜೆ’. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬರಾಬರ್ ಚುರುಕ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುರಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಸ್ಪಾಲಾಗ್ಲೊ.
ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಸುರಿ. ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳೆಕೀ ತಿಚ್. ಪಿಯಾವ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಕೀ ತಿಚ್. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಸುರಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚಿ ದೊರಿ ಕಾತರ‍್ಲಿ.
ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿ ಮೆಳುನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್  ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂ ಹಾಡುನ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಸ್ ಘುಂತ್ಲೊ. ಆನಿ  ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್‌ಶೆಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಶೆಂ ತೊ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‍್ಲೊ !
‘ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಸಂಪ್ಲಿ’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಮತಿಂತ್… ‘ ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’.
ಧೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.
ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾಣಿಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.  ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್  ತೊ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
‘ಸೈಮನಾನ್ ರಾಣಿಕ್ ಎಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ತರ್ ಮುಕಾರಿ ತೊಚ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂದಿ’… ರಾಣಿವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ದೀಪು!
ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಳ್ಮಿತ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೊ ನಿತಳ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತುಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಣಿಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಕಸಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲಾ?!
‘ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್’ ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ವಿಂಚೊವ್ಣ್. ಸೈಮನಾನ್ ರಾಣಿಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಲತ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಣಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ನಾ ತರ್  ರಾಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉರಾಜೆ ತರ್ ಸೈಮನಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ…’
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಕುಡಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿ! ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಗಾಂಚ್ ತುಟ್ಲಿ!!.
ಖಿಣಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್….
ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ ಬೊಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಆಂರ್ದಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆಂ ಸವೆಂ ಬೊಕುಲ್ ಜೀವನ್ಮರಣ್ ಉರ್ಡೊವ್ಣೆಂತ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!
ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಂತುನ್ ಬೋವ್ ಮಂದ್ ಥರಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದೃಷ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾಂ ದೀಪುಚೆ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಸೈಮನಾಚೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಜಗ್ಲುನ್ ಗೆಲೆಂ!  ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಧಾಂಪ್ಚೊ ಬಾರೀಕ್ ಅವಾಜ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಉಟ್ಲೊ.ಆನಿ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ದೀಪು ಆಪ್ಲಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ.

§     §

Story3ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಬೊಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗಳೊ ಅರ್ನಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆ ಆವಾಜೆಮದೆಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಪು ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಲಾಗ್ಲೊ. ಆಮ್ಸೊರಿಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆ ಭಾಂಗಾಕ್ ರಾಣಿ ಉಟ್ತಾ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ತೆಂ ಉಟ್ಚೆ ಆದಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಮಾಜ್ರಾಮೆಟಾಂನಿಂ ವಚೊನ್ ರಾಣಿ ದೆಗೆನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಆಜ್  ಹರ್ಶೆಂ ಪಳ್ಳೆಚೊ ಭಾಂಗ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಉಟ್ಚೆಂ ರಾಣಿ ಆಜ್ ಭಾಂಗ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಟ್ಲೆಂ ನಾ.
ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಸೈಮನಾಚ್ಯಾ ಬಲತ್ಕಾರಾ ವಿರೋದ್ ಝಜೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಖ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಝಗಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದೀಪುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣೆಂಯೀ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.
ತಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲಿ!
ಹ್ಯಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಂತ್ ರಾಣಿಕ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸ್ತಾನಾಂ ನೀದ್ ಕರ್ಕರೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ . ಪೂಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಕಾಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ.
ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚೆಂ ಭಯಾನಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಠಿಣ್ ದಡ್ದ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಸಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಝಗಡ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ.
ನಿಮಾಣೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಸಕಾಳ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆ ಆದಿಂ ರುಕಾಚೊ ಆಚಾರಿ ರಾಘವಾಚಾರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರಾಣಿಚೆ ಆಶೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ರಾಘವಾಚಾರಿ ಕರ‍್ನಾಂ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಯ್ಜೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಚೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್ ವೀಜ್ ದಿವೊ ಪರತ್ ಪೆಟಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಆಯ್ಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್!
ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ರಾಣಿ … ರಾಣಿ ಆನಿ ಆಪುಣ್.!
ನಾ… ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಚೊ ಬೊಕುಲ್…. ನಾ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಚೊ ಬೊಕುಲ್!
ಅಶೆಂ ದೀಪು ರಾಘವಾಚಾರಿಚೆಂ ಘರ‍್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾಂಚ್ ರಾಘವಾಚಾರಿನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹುನ್ ಹುನ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್
ಆಕಾಂತಾನ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ‍್ಚೆಂ ಧೆದೆಸ್ಪರಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಸೈಮನಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ರಾಘವಾಚಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚೆಪುನ್ ಆಜ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ಧನಿಯಾಚಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿ ಲಾಗ್ಲೊ!

  • §    §

 

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆರಾಬಾಯ್ ರಾಣಿಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಆಪ್ಟಾತಾನಾ ಆನಿಕೀ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ!
ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಮತ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಹಾಡಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲಾಸರ್ಶಿಂ ಪರ‍್ತಾಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಆವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ!
ಥಂಯ್ಸರ್… ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಉಸ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಬೊಕುಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕೊಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!
ಅರೆ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜಾಪಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಚೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ ತಾಚಾ ಆನಂದಾಕ್ ಮೇರ್ ನಾ ಜಾಲಿ.ಉಪ್ರಾಂತ್  ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರಾಘವಾಚಾರಿ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ನವೆಂ ಪೊಳೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ಎದೊಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆತಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಳುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ರಾಘವಾಚಾರಿ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಚಾರಿನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ!
ಆಚಾರಿ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ .ಮುಕ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಭದ್ರ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಮಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾವುನ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೆಂ.
ರಾಘವಾಚಾರಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ –
ಸೈಮನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆವುನ್ ಮೆಲಾ…!
ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಘರಾಂತ್ಲೊ ವೀಜ್ ದಿವೊ ಪೆಟ್ಲೊ !

RonIner

–  ರೋನ್ ರೋಚ್,  ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.