ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್

Story art 1ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಫಾಂಕೊಂದಿ, ಸಮಾದಾನಾನ್ ತಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ದಿ.’

ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಮಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆ.

ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ಜೆನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಪತಿಣೆಚಾ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖೊರ‍್ಯಾಚಾ ದಾಂಡ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾತಿ ಶೆಣಾಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಾವೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.  ಜಿಣಿ ಭರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪೆಟೆ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಗಾಲೊಂ. ‘ಆನಿ ಪುಣೀ ಸಮಾದಾನೆನ್ ತುಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆ ಎವ್ಜಿನ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಮಾನಾಕ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಾನ್ಶಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಎವ್ಜಿನಾಚಾ ಗಾಲಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದವರ್ಲಿ.  ‘ಹೆಂ ದವರ್, ಮುಕಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್.’ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಾ ಗಾಲಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಓಂಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ .

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ರಡಾಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಕೊಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವಿನ್ನಿನ್‌ಯೀ ತಸೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಶೋಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ತೆಂ ದೆಗೆನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಜೆನ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ ತಡ್ವಾಲೆಂ ನಾ. ಆವಯ್ ಬರಿಂ ಘಟ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ತರಿ ಜೆನ್ನಿ ಮೋರ್ನಾವಯ್ರ್ ಕೊಸ್ಳಾಲೆಂಚ್. ‘ಮಾಮ್ಮಿ..ಮಾಮ್ಮೀ..’ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ‘ಆನಿ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂಯ್ ನಂಯ್?’ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೇಗ್, ಸತ್ರಿ ಶೋಲ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಲ್‌ಭರ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆನ್ನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಂ ಆಕ್ರಂದನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಜ಼ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜೆನ್ನಿಕ್ ಸಾಂತ್ವಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಬ್ಯಾಗ್, ಸತ್ರಿ ಆನಿ ಶೊಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆ ದವರ್ಲೆಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಯೀ ತಾಣೆ ಉಕಲ್ಲೆಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿನ್ನಿಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್  ಗಮನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ಮೋರ್ನ್ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಕಾಫಿ ಜ಼ಾಲಿ. ಸರ್ವ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ  ಘರಾ ಗೆಲೆ.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಘರಾ ಧಾಡುನ್ ಬಾಕಿ ಕಾಮ್ ಗುರ್ಕಾಕಾರಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಏಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಯ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾತ್  ಜ಼ಾಲ್ಲಿಂ.  ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್  ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಕಾರ್ ‘ಒನ್‌ಡ್ಯುಟಿ’ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸುಮರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ತೆ ಸಾಟ್  ಜ಼ಣ್ ಜ಼ಮೊ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ. ದುಖಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಕಡಿ ಆನಿ ಶಿತಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಜ಼ಾಂವ್ನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲೆ ವಲ್ಲಿಚಾ ಕಾರಾಭಂವ್ತಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜ಼ಾಲೆ. ವಲ್ಲಿನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ‘ದುಕಾಚೆಂ ಪೀವನ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಜ಼ಣ್ ದುಕಾನ್‍ಂಚ್ ಪಿಯೆಲೆ. ಜ಼ೆವಾಣ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಮಾವ್ಶಿ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಆಜ಼್ ಹಾಳು ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮತಿಚಿ ಜ಼ಡಾಯ್ ಆಜ಼್ ನಾ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜ಼ಿಣಿಯೆಂತ್  ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ? ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜ಼ಾಯ್?  ಖಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್? ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ವಾಪಾರಿಜ಼ಾಯ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಹಾವೆಂ  ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸನದ್ ಜ಼ೊಡ್‌ಲ್ಲಿ, ಹಾಂವೆಂ ಮಾಕಾಚ್ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ದೊತೊರ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಟಿಫ಼ಿಕೇಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾನಾ ತರ್,  ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾಣಾ ಜ಼ಾಲ್ಲೊಂ.

ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೊ ಉಜ಼್ವಾಡ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಂಖ್ತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ವೀಜ಼್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿನ್ನಿ ಸಾಫ್‌ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೆನ್ನಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಲ್ತಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಮೆಜ಼ಾರ್ ಎವ್ಜಿನಾಚಿ ಫೊಟೊ ವಿರಾಜ್‌ಮಾನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಅಲ್ತಾರಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ‘ಜೆನ್ನಿ’ ಆಪಯಿಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

‘ತೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ಲಾಂ’ ರಿಪೊರ್ಟ್ ದಿಲೊ ವಿನ್ನಿನ್. ‘ತಾಕಾ ಆಪಯ್’ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಆನಿ ತಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಖಂಯಿ ಆಸಾ?’ ಹಾಂವೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆನ್ನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರೀ ಮುಜಿಚ್ ಧುವ್. ವಿನ್ನಿನ್ ತಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಹಾಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ.

‘ರಡೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಜೆನ್ನಿ. ಮಾಮ್ಮಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಎಂವ್ಚಿನಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ತುಂ ದವರ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್.’ ಪುರ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಜೆನ್ನಿ ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಹುಸ್ಕಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಎವ್ಜಿನಾಚಾ ಪೊಟೊ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಈಸಿ ಚೆಯರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ತರ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ೨೭ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಾಜ಼ಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

♠ ♠ ♠

Story art 1ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾನ್ ಕುಟಾಮ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಬಾಬ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ 3 ಎಕ್ರೆ ಜ಼ಾಗ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಗಾದೆ, ಮಾಡ್ ಆನಿ ಕಾಜ಼ುಚೆ ರೂಕ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಶೆ ವೆತಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ , ಹಿತ್ಲಾಂತ್ , ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಯಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಸ್ತೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ದೊಡ್ತಿ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಶೆಕುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾತಿ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಕೀ ಎಕ್ ದೋನ್ ಗುಮ್ಶೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಖಂಡಿತ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಶಿಸ್ತ್ ವಾಡಾಜ಼ಾಯಿಚ್. ಪಿಯುಸಿ ಜ಼ಾತಾನಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್  ಧಾಡುಂಕ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಲಿ. ‘ಫೀಸ್ ಮೊಸ್ತು ಜ಼ಾತಾತ್ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?’

ಬಾಬಾಕ್ ರಾಗ್ ಅಯ್ಲೊ. ‘ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾ ತರ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?’ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಬಾಬಾನ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

‘ಪೋಸ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಏಕ್ ಹಜ಼ಾರ್ ಪೂರಾ ಕಾಡ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದ್’

ಮಿಲಿಟ್ರಿವಾಲ್ಯಾಚೊ ಆದೇಶ್ ತ್ಯಾಚ್ ರುಪಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಜ಼ಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜ಼ಾಲೊಂ.

ಹಾಂವ್  ಫಾಯ್ನಲ್ ಇಯಾರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಬಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ವಿಧವ್‌ಪಣಾಚೊ ಪಾಟೊ ದೀವ್ನ್ ತೊ ರಿಟಾಯರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಚುಕ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ಕೊಲೆಜ್  ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ‌ಆಶಾ ಜ಼ಾಣಾ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಮೊಸ್ತು ರಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚಾ  ಮಾವ್ನ್ ದುಕಾಂನಿ ತಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಪೆಕ್ಶಿತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾಣಾ ಜ಼ಾಲೊಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ  ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ  ಪ್ರಯತನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

3 ಮಹಿನ್ಯಾನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಾಬಾಚಾ ವೊಳ್ಕಿನ್ 8 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಫೇಕ್ಟರಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಿಟಾಯರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಾಚೆಂ ಪರ್ನೆ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಭುತಿ ಬಾಂದುನ್  ದಿತಾಲಿ. ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ೧೦೦ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್.

ತೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತಾನಾ ಕಿತೆಂಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

ಪುಡ್ಲಿಂ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಶಿಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ನವಿಂ ಉದ್ಯಮಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ೨ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲಿಲೆಂ.  ಹರೇಕ್ ಕಡೆ ವಿರೋಧ್‌ಪಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂಗಿ ದೆವಾ ಕಡೆ ಬಾಬಾನ್ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವಿರೋದ್ಪಣಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಜ಼ಾಯ್‌ನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಧೈರ್  ಆನಿ ಶಿಂತಿದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಣೆ ಮಾಕಾ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಶಾತಿ ಆನಿ ಮಿನತೆ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಡ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಜ಼ಣಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ಼ಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದಾಲ್ಲಿ. ಪರ್ನೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ವಚೊನ್ ನವೆಂ ಸ್ಚ್ಕೂಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೊನ್, ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ಟಿವಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಬಾಂಯ್ಕ್ ಪಂಪ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ.  ಘರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೊ. ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ ತಸಿಚ್ ಆಸ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್‌ಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ ತರಿ ತಿಚಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ತಿ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಗುರ್ಕಾರಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ‘ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜ಼ಾಯ್ತ್ , ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ’ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜ಼ಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಲಿ.

ಅಶೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎವ್ಜಿನಾಲಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜ಼ಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜ಼ಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 15 ದೀಸ್ ರಜೆಚೆ ಕಾಬಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ. ನವ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಜೆವಾಣ್ ಸದಾಂಯ್ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಧಾಂವ್ಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಎವ್ಜಿನಾಕೀ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜ಼ಾತಾಲೆಂ ಜ಼ಾಯ್ಜಾಯ್.

ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜ಼ಾಲೊಂ. ಫುಡ್ಲೆ 4 ಹಪ್ತೆ ಗೆಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಾ ರಾಟಾವಳಿನ್ ಮಗ್ನ್ ಜ಼ಾವುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್‌ ನಾ. ಎಕಾಚಾಣೆ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾಂತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲಿ. ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಮೌನ್ಪಣ್ ಆನಿ ಎವ್ಜಿನಾಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಾಲ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡುಣೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದುರ್ಬಿನ್ ಚಾಲು ಕೆಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಜಿನ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೂರಾ ಮಾಂಯ್‌ಚ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಚುನ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚಾ ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಘರ್ಚಿ ಖಬಾರ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹಾವೆಂ ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.  ‘ಪಳೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ಜಿಣಿ ಭರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಪುಣೀ ತಿಕಾ ಥೊಡೆಂ ಸುಖ್ ಆಮಿ ದೀಜ಼ಾಯ್. ಘರ್ಚಿ ಪೂರಾ ಜ಼ವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂವೆ ಕಾಣ್ಘೆಜ಼ಾಯ್’ ಎವ್ಜಿನಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್   ಭಾವನಾಂ ಘುವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ‘ಅಳೆ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಎವ್ಜಿನ್ ‘ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಬಾಂಗಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮೊಟಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಕರಿಜ಼ಾಯ್. ಬಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಾಡ್ತೆ ವೆತಾ. ಆತಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್’

ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ,  ಹಾವೆಂ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡುನ್ ದೋನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಕರುನ್ ದಿಲಿಂ. ಪರತ್ ೬ ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ. ಘರಾಂತ್ ಲಾನ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಜ಼ಾತಾಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಮಧೆಂ  ಯೆವ್ನ್  ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮಾಂಯ್ ಸುನೆ  ಮಧೆಂ ಘರಾಂತ್ ಉಲೊಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಎವ್ಜಿನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್‌ಯಿ ಸಂತೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಶಿಭ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್  ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ೩ ಮಹಿನೆ ಭರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಕೃಶಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಥೊಡೆಂ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ.  ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಅಸಲೆ ಪರಿಸ್ತಿತಿಚೆರ್ ಸೊಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಪರಿಂ  ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಥೊಡೊ ಸರ್ವಿಸಾಚೊ ಆನಿ ಪಿ‌ಎಫ್‌ಚೊ ಪಯ್ಸೊ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಎವ್ಜಿನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಥೊಡೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ.  ಆತಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಖಂಯೀ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ ನಹಿಂಗಿ?’

ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಪಾಲ್ಲೊಂ.

ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ ಭಿಗಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಬಾಂಳ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವೊಲಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ದೋನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ದೀ ರೀಣ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಡವ್ಯಾಂ.’  ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಉಜ಼ೊ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ.  ‘

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಯ್ ತುಂ? ಆತಾಂಚ್ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂಗಿ? ಮುಖಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?’

ಅಶೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಘರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜ಼ೋಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾಮ್‌ಯೀ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

‘ಸಗ್ಳೆ ದಾದ್ಲೆ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾತ್. ತುಂ ಗಾಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡುನ್ ಘರಾಚ್ ಬಸ್. ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜ಼ೊಡುನ್ ಹಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ವೆಚೆ ಕಶೆ?’

ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಘರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ ಎವ್ಜಿನಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.  ಘಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂತ್ ಖಂದಕ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊಂ.

ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾತಾನಾ ಪರತ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೆವಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಜೆನ್ನಿ. ಸುಂದರ್ ಬಾಳ್.

ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರೀ ಎವ್ಜಿನಾ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಶ್ಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಶ್ಟ್  ಯೆತಾನಾ ಯಾ ಮರ್ಯಾದ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಥೊಡೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಗಲಾಟೊ.

‘ಖಂಚೆಯಿ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತುಂ ಫಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾಯ್. ಕೆದಾಳಾಯಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ಚೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೊರ್ತಾನಾ ವೊರೊಂಕ್ ಗೀ?’

ಮಹಿನೆ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ, ವಸ್ತುರಾಚಿ  ಆನಿ ನೆಸೊನ್ ಭಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ.ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಾಕ್ ತೆಂ ದಿತಾಲೆಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಚೆ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ರೀಣ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳೆಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜ಼ಾತಾಲೊ. ಹಾವೆಂ ಜ಼ಾಗೊ ವಿಕ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಎಕ್ರೊ ಜ಼ಾಗ್ಯಾರ್ ಘರಾಚಿ ಆಡಿ ಸೊಡುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ  ಜ಼ಾಗೊ ಹಾವೆಂ ವಿಕ್ಲೊ.

ಏಕ್ ಎಕ್ರೊ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ತಸೊಚ್ ಉರ್ಲೊ.

ಜ಼ಾಗ್ಯಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸೊಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಜಿನಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.  ‘ಉರುಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ  ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ, ‘ಮಧೆಂ ಥೊಡೆಂ ಭಾಣ್ಗಾರ್ ಕರ್ಯಾಂಗಿ? ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್.’

ಬಾಂಗಾರ್ ಕರುನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಹಠಾನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದವ್ರಯಿಲ್ಲೆ.

ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿತ್ ಧಾ ಹಜ಼ಾರ್ ರುಪಯಿ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತ್ಯಾರ್ ಘ್ಹಾಲುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ.

ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎವ್ಜಿನಾಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಿವರಣ್. ‘ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್.’

ತೆ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೆಜ಼ಾರ‍್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲ್ಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೋರ್ನ್ ಜ಼ಾಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್‌ಯೀ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘

ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡುನ್ ದೀ. ಪೆಟೆಚೆ ಫೊಂಡಾಚೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಖರ್ಚಾಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಕಿ ದವರ್ಚೆ ನಾಕಾತ್’

ಎವ್ಜಿನಾಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ‘ಆವಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆ ಪೈಶೆ ವಿಚಾರ್ತಾಯಿ?  ಕಸಲೊ ಪೂತ್ ತುಂ?  ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವೈಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೈಶೆ ನಾಂತ್? ತುಜಿ ಗಜ಼ಾಲ್ . . . ’

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಾಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಚೆಕ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ.
ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಮಾತ್ ಪೂರಾ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜೀವನ್.

ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹರ್ಯೇಕಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಸಲ್ವಣೆ ಸಂಗಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಖರಿ ಜೀಕ್. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಜಿಯೆನಾಂತ್ ತರ್ ಆಮಿಂಚ್  ಆಮ್ಚೆ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜ಼ಾಯ್.

ಹೆಂ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಅನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ ದೂಕ್ ಗಿಳುನ್ ಜಿಯೆಜ಼ಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಜ಼ಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜ಼ಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರೊಗ್ ಪಾಶಾರ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾಚೆ ಮಜ಼ತಿನ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಜ಼ಾಗೊ ಬರ‍್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ.  ಖಬರ್ ಎವ್ಚಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಾ.ಪೈಶೆ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ದವರ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ಼್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ. . .

ಪೊಟಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎವ್ಜಿನಾಕ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅನುಭವಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಪೋಟಾಚೆಂ ಸ್ಕೇನಿಂಕ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್  ಆಪಯ್ಲೆಂ.

‘ತುಕಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ?’ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.  ‘ಖಂಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್?’

‘ದೊಗಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ. ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಪಳೆ’ ಮುಣಾಲೊ ತೊ.  ‘ಐ ಏಮ್ ಸೊರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಆಶಾ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಯಾ’

‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ಮದೆಂಚ್ ‘ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್.’

‘ಪಳೆ’ ಮುಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪರ್ತುನ್. ತಿಚಾ ಪೋಟಾಂತ್ ಕೇನ್ಸರ್ ಪಾಸಾರ್ನ್ ಆಸಾ. ಓಪೆರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 6ಮಹಿನೆ ಕಾಡಿತ್. ಪೈಶೆ ಮಾತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್ ಶಿವಾಯ್. . . ‘

ದಾಕ್ತೆರಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾತೊರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಎವ್ಜಿನಾಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮುಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

‘ತುಜಾ ಪೋಟಾಂತ್ ಓಡ್ ಏಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ಓಪರೇಷನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳಾಂ’ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಓಕ್ತಾಂತ್ ಗೂಣ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್ಗಿ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಪಿಂರ್ಗೊನ್

‘ಜ಼ಾತಾ. ಪೂಣ್ ಮಸ್ತ್ ತೇಂಪ್ ವೆತಾ. ಪೈಶೆ ಖರ್ಚಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಎವ್ಜಿನ್. ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್ಯಾಂ.’

ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಜ಼ಾಪ್ ದಿಲಿನಾ.

ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ತುಜೆ ಎಫ್‌ಡಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಕಾಡ್. ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾನಾ ತೆ ಕಾಲ್ಯಾಕ್?’

‘ತೆ ಪೂರಾ ಕಾಡುನ್ ಹಾವೆಂ ಮಾಕಾ ಬಾಂಗಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಕ್?. ತುಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಆಸಾಗಿ? ಮುಕಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್ ತರ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ? ಕೊಣೀ ಮೊರ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ವರಿನಾಂತ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾನಿಂ ರಗತ್ ಖಡ್ಕಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತೊಂಡಾರ್ ದುಖಾಚಿ ಸಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆಗೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

‘ತರ್ ತುಜೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೂರಾ ಕಾಡ್ನ್ ಅಡವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಣಿ ತುಕಾ ಓಪರೇಷನ್ ಕರ್ಯಾಂ’ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ.

‘ಪಳೆ, ಪಳೆ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಯ್ . ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಭಾಂಗಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಳ್ಟಾ. ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ?

‘ಮೋರ್ ತರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ವಿರಾರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್.

‘ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರೊಂಕ್‌ಚ್ ರಾಕ್ತಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಜಾ ಕರ್ಯೆತ್ ನಹಿಂಗಿ?’

ಆವಯ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧೈರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಧು ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ‘ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಬಂದ್ ಕರ್.’

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ತಿಂ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂಚ್.

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಹೆಂ ಚಿಂತ್ಚೊಂ ನಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಉಶ್ಯಾ ಪಂದಾ ಲಿಪವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಎವ್ಜಿನಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೋರ್ನ್ ನಾಣಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜ಼ಾರ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ದಿತಾಂ ಎವ್ಜಿನ್. ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್.’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ

ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆನ್ ಕೆದಳಾ ವೆಂಗೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. . .

♠ ♠ ♠

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ವೊಂಯ್  ದೆಗೆನ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಾಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್  ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಆಣ್ಕಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

‘ಮಾಕಾ ಆನಿ ಪುಣಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ದವರ್. ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್’

ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್.

[ ಕಲಾ : ವಿಲ್ಸನ್ ಜೆ ಪಿ ಡಿಸೊಜಾ , ಕಯ್ಯಾರ್ ] 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.