ಎಕಾ ಪೆಂಟೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಸುಣಿಂ 
ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂದಿ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಗಂಬೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್  ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲೊ.
ಸದಾಂ ಸೊರ‍್ಯಾದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕಾರ್‌ಭೆಟ್ರೆಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿ‌ಎಫೆಲ್ ಬಲ್ಬ್  ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾಕ್ಚಿಂ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಚಿಂ  ಕಾಟ್‌ಸುಣಿಂ  ವೆಳಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಡ್ಯುಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. “ ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಹಳ್ಟಾಚಿ ಪೇಂಟ್ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ರಾತಿಕ್ ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚಿಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್  ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೊನ್ ರಾತಿಕ್ ಜಶೆಂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಪೇಂಟೆಕ್ ವಚನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮತೀಯ್ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್ವಾಂದಿಂಕ್ ಭಿಂಯೊನ್ ಸುಸಂಸ್ಕ್ರತ್ ಮನಿಸ್ ದಿಸಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ” ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ರಾಶ್ತ್ರೀಯ್ ದಿಸೊಳ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಎಕಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಶಹರೀ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸತ್.
ಪುಣ್, ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಖರಿ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲಿಂ ಕಾಟ್‌ಸುಣಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಕೋಣ್ ದುಬಾವಿ ನರ್‌ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಮೆಳತ್ ತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿಂ. ರಾತ್ಚೆಂ ಹಿ ಪೇಂಟ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೊದೋನ್ ಗೂರ್ಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಟ್‌ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಗೂರ‍್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಪೇಂಟೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊಚ್.
ರಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಾಪ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಟ್‌ಸುಣ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಹಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ಸಭೆಂತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ ತರೀ, ತೊ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರೂಂಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಮೋಗಿ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ’ಕಾಟ್‌ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ತಾಂಚಿ ಸಂತತಿ ವಾಡಾನಾತ್ಲೇಪರಿಂ ಸಂತನ್ ಹರಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವ್ಯಾಂ.’ ಹೆಂ ಸುಚನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಸಾಚೊ ವೆಪಾರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ ವಾಟೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕೊಣಿ ಶಿತ್ ದೀನಾಂತ್. ಆಮಿ ಮಾಸ್ ತಾಸುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಖಾವ್ನ್ ತಿಂ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಹಿ ಪೇಂಟ್ ರಾಕೊನ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗೂರ್ಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಶೆಯ್ ಉರ್ತಾತ್ ”

ಮಾಸಾಚಾ ವೆಪಾರಿಚೆಂ ಸುಚನ್ ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರೀ ಎಕಾ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಕಠೀಣ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಸುಣಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಪೇಂಟ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಬರೆಂಚ್. ಗುರ್ಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರ್ತಾತ್ ತೇಂಯಿ ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ಚೊ?”
ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಕೊಣಿ ಉಲಯ್ಲೆ ನಾಂತ್.
ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ವೆಪಾರಿ ಮ್ಹಣಲೊ :” ಹಿಂ ಸುಣಿಂ ವಾಟೆವಯ್ಲಿಂ ಕಾಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಏಕ್‌ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಬಾನಾಂತ್. ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಚಾಲ್ ದುಬಾವಿ ಆಸ್ತಾ ತಾಂಕಾ ಮಾತ್ ಚಾಬ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫಾಪ್ಸಿತಾತ್”
ಪಾಡೊ

ಗಾಂವಾಕ್ ಗಾಂವ್,  ರಗತ್ ಒಂಕೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಮಾಟ್ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯ್ ನಿಮ್ಣೆಂ ತರೀ ಸರ್ಲಿಚ್. ತಿಚೊ ಪಿರಾಣ್ ತುಟ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡುಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಉಂಚಾಬೋಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನೆಸೊನ್ ಸಾಂತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಂಗಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆಂ  ಪರ್ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ –  ಸುಮತಿ
ತಿಚಿ ಜಲ್ಮಾತಿಥಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಚ್ಚು ಬಾಯೆಚಿ ಮೊರ್ಚಿ ಪಿರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ರಗತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವಾಚ್ಯಾ  ಸಾಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೀಚ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಖಂಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಗೀ? ಆಸುಲ್ಲೊ ಏಕ್‌ಚ್ ಪೂತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಘೊವ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ದೊಗೀ ಜಿವಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ವ ನಾ, ಯೆತಾತ್ ವ ನಾ – ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾತ್ಲಿ.
ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ವಿಕ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ಆನಿ ಜಿಬೆರ್ ಮಾಜೆಂ(ಲಾಶೆಂ) ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೋಣ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೆ, ತಿಣೆ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್. ಪುಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಕೋಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಳ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್, ಆಮಾಶೆ ದಿಸಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವರ್ನ್ ಸೊಪ್ ಘಾಲ್ನ್, ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಟಾಲಿಂ, ತಿಕಾ ಥೊಡೊ ದುಡು ದಿತಾಲಿಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಳ್ ಸೊಡ್ಟಾಲಿಂ. ಪುಣ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಗಾಂವ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯ್ ಎಕಾಣೆ ಮಾಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್.
ಸೊರ‍್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಚ್ಯಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಕೊನೀ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ರಗತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ಸಾಣ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಾಡವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ವಾಡವ್ನ್  ಬಾಂದುಕ್ ತಾಕಾ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾಯಾಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಾಚ್ಚುಬಾಯೆನ್ ಖಂಯ್ಚಾಗೀ ಎಕೆ ಘಡ್ಯೆ “ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಯ್”  ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಮರೆಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯ್ ಗಾಂವಾರ್ ಮಾಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ.
ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್, ಪಾಂಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊನ್,  ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಮಂಗಲಿ ಸುಮತಿ ರಗತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಾಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಾಚ್ಚುಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪಾಟೋಪಾಟ್ ಪಾಡೊಯೀ ದಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಮತಿನ್ ಅಪ್ಲೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ದುಪಟ್ಟಾ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬಾಂಕಾರ್ ನಾಣಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಚ್ಚುಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಮಾಟ್ ಮಚ್ಚುಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡುಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ, ಜಿವಾಂತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಗಳೊನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೇಕಡೆಚ್ ಪರ್ತಾಲೊ. ದಡ್ಡ್!
. . . ಆನಿ ಪೇಂಟ್
ಆತಾಂ ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಸುಣಿ ನಾಂತ್.
ಆತಾಂ ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪಾಡೆ ನಾಂತ್
ದೆಕುನ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಟಾತ್.

ಎಚ್ಚೆಮ್.

( ಕುರ್ಪಾ : ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !