Trending Now

ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್

ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ.ಟ್ರೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ.ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೆನಿಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಸ್ತಿ ತೊ ಪಳಯ್ತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.ಸೂಟ್ ಕೇಜ್,ಟ್ರಂಕ್ ಪೇಟ್, ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಬೆಗಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.ಗೊರ್ವಾಂ,ಬೊಕ್ಡಿ,ಪೆಟೊ, ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಹಾಡಿನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚ್ ತೊ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿ ಕೊಫಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬೊರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ” ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಚಾಯ್….ಚಾಯ್….” ಮ್ಹಣ್ ಜನೆಲಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಫಿವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಕಪ್ಪಾಂ ಕೊಪ್ಪಾಂ ಕೊಫಿ ಘೆತಚ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಮುಕಾರ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ”ಖಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಯ್ಗೀ….”
“ಪಪ್ಸ್ ಮೆಳಾತ್ ಗೀ…..?”
ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬೇಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬೂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.ತಾಚಿ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತಚ್ ತಾಣೆ  ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಬರಯ್ಲೊ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ವೋಳ್;
-ದೋನ್ ಕೊಫಿ, ಧಾ ರುಪಯ್-
ಸಮೊಸ,ವಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ “ಪಪ್ಸ್” ಆಯ್ಲೆಂ.ದೋನ್ ಪಪ್ಸಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬುಕಾರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ;
-ದೋನ್ ಪಪ್ಸ್, ಆಟ್ ರುಪಯ್-
ಗಾಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಶರ್ಮಾಲಾ ಬೂಕ್ ವಿಕ್ಚೊ,ಚಣೆವಾಲೊ,ಮಿಟಾಯಿವಾಲೊ ದೆವೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆ.ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಎಕಾ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಪದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋನ್ ಫಾತ್ರಾಂ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಯಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪದಾಂಸಂಗಿ ಪಯ್ಣ್ಯಾರ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೊ.ಹ್ಯಾ ರೂಟಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಚೆ ದರ್ಶನ್ ಖಾಯಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್  ಆಯ್ಲೆಂ.ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೊ ಭಿಕಾರಿ ನ್ಹಂಯ್…! ಫುಡ್ಲ್ಯಾ  ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ “ಆದ್ಲೊ ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾನಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ವೊಗೊ ಜಾಲೆ.
ಭಿಕೆಚೆ ಹಾತ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ.

ತಾಣೆ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ;
-ಭಿಕ್,ಏಕ್ ರುಪಯ್-
ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಶಿಸ್ತಚೊ ಮನಿಚ್.ಪಯ್ಶೆ,ವೇಳ್,ಉದಕ್,ಉತ್ರಾಂ, ಹರ್ಯೇಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಭಿತರ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.ಹರೇಕಾಕೀ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ವಾದ್.ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ “ಬಜೆಟ್”, “ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್” ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
“ಸರ್, ವ್ಹರಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ….” ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.
“ಸರ್….ವ್ಹರಾಂ ಪ್ಲೀಸ್….”
ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ….
ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ.ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್.ತ್ಯಾ ಪರ್ಕ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಅನಿ ವ್ಯೆಂಗ್ ನದ್ರೆನ್ ಹಾಂಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.
ಆಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಮಾವ್ನಾ ನಂತರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆಶನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  ಧೆಂವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.
ಘರಾ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ” ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್”
“ಖಂಯ್ಚೆ….?” ತೊ ವಿಚಾರಿ.
“ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ವ್ಹರಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮೊನ್ಯಾಬರಿಂ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ….ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ..”
“ತುಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ನಾ.ಎಕಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವೆ ವೇಳ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಏಕ್ ಹಾಸ್ ಹಾಸೊನ್ “ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣ್ತೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಸ್ತಾಚ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್,ಗಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತೊ.ಸಳಾವಳ್ ಘಡ್ತೆಚ್  ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ಬಾಯ್ಲ್ ಗೀ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತೊ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಚಡೊನ್ ವಳಕ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾತೆಚ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಪತ್ತೊ ಘೆತೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗೀ..? ಆಮ್ಚೊ ಪತ್ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತಾಯ್ ಚಡ್.ಆಶೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಚಾ-ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಚಡ್.ಆಶೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್..? ಹಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಧುವ್ ಪುಣೀ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್ ತರೀ  ಉಬ್ಜಾಲೊ ತರ್…?  ”  ತೊ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ತುಂ….ಕಿತೆಂ ಉಲಾಯ್ತಾಯ್…”ತಿಣೆಂ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ.
“ಆಯ್ಕ್..ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ.ಫುಡೆಂ ಕಾನ್ ದೀ”ತೊ ಶಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.
“ಮೋಗ್ ಜೂನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೇತ್.ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಬೆಕಾರ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.ಕಾಮ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾತಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ ಪುಣೀ ಬಾಂದ್ತೊ ನಾತ್ ಲ್ಲೊವೇ.? ಏಕ್ ವಾಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ನೇ…ತಾಚಿ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕಪ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೊ ನವ್ರೊಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಅಸ್ಚೊ ಜಾಯ್ಜೆನೇ. ಹೆ  ಸರ್ವ್ ಬರೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಮನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವ್ಹರಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂತ್..ಆತಾಂ ಪುಣೀ ತಕ್ಲೆಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂಗೀ..?” ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅರ್ಥಾವೀಣ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಪ್ರತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.
ಹರ್ ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಲೋಚನ್.ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಶೆಂ ಕಾಡಿಜೆ,ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ,ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾ.ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚಿ ಅರ್ಹತಾ,ಕುಟಮ್,ಸೊಭಾಯ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮನಾಂತ್ ಕಾಂತಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಧುವೆಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸಾಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಹಾಜಿಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ತಾಣೆ ಎದೊಳ್ಚ್ ಆಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್..! ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಾಪ್ರಕಾರ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ.
ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಹೆಂ ಕಟೀಣ್ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

****
ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾತಿಂ ದಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.ಪೆದ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಸಾಚೆ ಲೇಕ್ ಬುಕಾರ್ ಬರಯ್ತೆಚ್ ತೊ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಗಾದ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಾಚ್ತೆ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ,ದೊಳೆ ಕುರ್ಡೆ ಆನಿ ತೋಂಡ್ ಮೊನೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ.ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್  “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ..” ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಗಾದ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆಂ…
ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಣೆ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ತೆಚ್ ಹುನ್ ದುಖಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾನಿಂ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ಪುಸುನ್ ಗೆಲೆ.
“ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲೊಂ..?” ಸುಸ್ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ತೆಂಚ್ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ….”ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ದುಖಾಂ ಉಬಾಳ್ಳಿಂ..
“ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ನಾಂವ್ ನೇ..ತಿಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ್ವಡ್ ಕೆಲೊ..?” ತೊ ಪರತ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಲಿಂ.ತವಳ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ..”ಬಲಾತ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚುಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾಖಾತಿರ್ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್    :    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !