ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ

ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲುಂಡ್, ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೊ, ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಲುಂಡ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಾ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಅಂತರ್. ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಲುಂಡ್, ಕಲ್ವಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ. ಜೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾ, ತೊ ಕಾಣಿಯೆ ಭಿತರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್‌ಯಿ ಬಾಂದುನ್ ದಿತಾ. ಕಿಶೂನ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ತೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಯಿ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.
ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ತರ‍್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಶೂಚಿಚ್ ಪಿರೆರಿಗೆಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ- ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾಣಿಯೆಂತೀ ಕವಿತೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ.
ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜಶೆಂ, ‘ಟೀ ಶರ‍್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪೊಟಾಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ದವ್ಲತೆನ್, ಬಾಜಾರಾಕ್ ತಶೆಂ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರೀತ್ ಚಲ್ಚೆ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ದಾದ್ಲೆ’, ತಶೆಂ, ‘ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಜಾವ್ನ್, ತೆ ವಾಪಾರ‍್ನ್ ಘುಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಕಿಯೊ ಲಿಪವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಸುಕಾತ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಪಳೆತ್ ಗುಲಾಮ್ ಗುಲಾಮ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ’’– ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಫಟ್ಕಿರಿಂ. ಸತ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಕತ್ ಖಿಣಾಚಿಂ. ಕಾರಣ್, ಹಿಂ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಖಿರೊಂಕ್ ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂಯಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಪಳೆಯಾ? ‘ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಗತ್ತಾರ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಪಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ಗುಲಾಮ್ ಮೆಲೊಚ್’. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಯ್! ಶರಮ್ ಸೆ ಮರ್ ಗಯಾ / ಗಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಅರ‍್ತಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಆಸ್ಚಿ ದಗ್ಡೂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರೆಚೆರ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ! ದಗಡೂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ದುಕಿಚಿ ಆನಿ ಸುಟ್ಕೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ತಿಂ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್;
‘ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್, ದಗಡೂ ಹ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಾತೆಂ ತುಟವ್ನ್, ಅಲಗ್‌ಚ್ ಹಳೂಪಣ್ ಭಗಾತ್ ಘೊಡ್ಯಾಸವೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಾಚಿ ನೋಕ್ರಿ, ಭಾವಾಚಿ ದಾದಾಗಿರಿ, ಗೊಗ್ರ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚಿ ವ್ಹಕಾಲ್, ಆಪ್ಲಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸರ‍್ವ್ ಎಕಾಚ್ ಉಡ್ಣೆಂತ್ ಖೊಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಭೊಗೊನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಆರಾಂಟುನ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಶಿವಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಯ್‌ಘಡ್ ಕೊಟೆಂ ಚಡ್ತಾ ತಶೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಭಿರ‍್ಮೆಂತ್ ಜಾಲಿ.’
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ‍್ಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ದಗಡೂ ಪರಬ್ ಖರ‍್ಶೆತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತರೀ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ.

ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೃತಿಯೆಕೀ ಮೂಳ್ ಕೃತಿಯೆ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸರ‍್ಜನ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿಶೂನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾ, ‘ಕೊಟ್ರಿ.’ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಎಚ್ಚೆಮ್

jayanthkaikani1

ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್ : ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್

ಮುಲುಂಡ್ಚ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇಷನಾತೆವ್ಶಿಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೋರ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಬಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸರ‍್ವಾಂಪರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಪರ‍್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಚಲ್ಚೆ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜಳ್ತ್ಯಾ ಮಿಶಿಯಾಂಚೆ ಪೋರ್, ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೀ ಶರ‍್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪೊಟಾಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ದವ್ಲತೆನ್, ಬಾಜಾರಾಕ್ ತಶೆಂ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರೀತ್ ಚಲ್ಚೆ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ದಾದ್ಲೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಾಚ್ಚೊ ರಂಗ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲೋಕ್. ಸರ‍್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನಾಪರಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂ ಮಧೆಗಾತ್, ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚ್ಯಾ, ಉಪಾಶಿಂಚ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕಣ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಶೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಪಾಂಗ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ಚೊ ನೊವ್ರೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಥಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕಳಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂಸರ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲೆ. ಮುಂಡಾಸಾಕ್ ಖೊವಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆತ್ತಾಂ ಝಡ್ತಾಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ನೊವ್ರೊ ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್‌ಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಘೊಡ್ಯಾವರ‍್ನಿಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಬರಿಂ ಚಲ್ತಲೊಚ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬ್ -ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್- ವ್ಹೊರಾಕ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಕರ‍್ಶಣಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ-ಖುದ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ‍್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್- ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಧಾಂವಾಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಚೆಡ್ವಾಗೆಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಂತ್ ಘಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶ್ಯಾವಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಪಳೇತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಘೊಡ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ಆಪ್ಣಾನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್.
ಬಾಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಇಮಾಜ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಾಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ –ಥಂಯ್ಚ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾರೇಜಿಂತ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೋಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್, ಏಕ್ ಖೊಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಕಿಟಾರ್ ಖಿಳಂಚ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಆದಿಂ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾ ಮಧ್ಲೊ ಘೊಡೊ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ.
ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಘೊಡೊ ಮುಕ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಉಬಾರುನ್ ಕೆಂಕಾರ್‌ಲ್ಲೊ, ನೊವ್ರೊಯ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜಾನ್ ಬೊಬಾಟ್‌ಲ್ಲೊ, ತೆವ್ಶಿಂ ಪಡೊಂ ಯಾ ಹೆವ್ಶಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್‌ಶೆಂ ಲಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಬರಿಂ ಘೊಡೊ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ನ್‌ಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ -ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಿಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೆ, ಗಲಾಟೊ ಸುರು ಜಾಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಚೊ ಲೋಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬ್ ಶೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪೆಪೆಪೆಪೆ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರ‍್ನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಲೋಕ್, ಪೊತಿಂ-ಚಿಲ್ಲರೆ-ರಾಂದ್ವಯೆಮಧೆಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘೊಡೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫರಕ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾರ‍್ಗಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫಳಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾತ್‌ಶಿಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪರತ್ ಮಾರ‍್ಗಾಕ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.ashwamedha col
ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಹೆಹೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘೊಡೊ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ತೊಪೂನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪಾಸತ್‌ಚ್ ಘೊವಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಮ್ಹಾ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಟಾನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಸೊನ್ ವೊಗೊ ಜಾಲೆಂ.
ಪರಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ‍್ತೊ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ. “ದಗಡೂ.. ದಗಡೂ..” ಮ್ಹಣ್ ಬಡ್ಬಡಾತ್ ರಾಂದ್ವಯೆ ಮಾರ‍್ಕೆಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ -ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಘೋರ್ ಸವಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ದಗಡೂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಘೊಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಆಸತ್‌ಗೀ? ಯಾ ದಗಡೂಕ್‌ಚ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಹೆಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಧುಂಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಮಾರ‍್ಗಾ ತಡಿರ್‌ಚ್ ಸೊಧುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆ -ದಗಡೂ ಕಾಂಯ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡಾರ್ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸುಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮಾರ‍್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಲಚಂದ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾ ರಾವೊವ್ನ್ “ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಘೊಡೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆಲಾಂಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟೋಪಾಂತ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆಂ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಪರಬಾಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾ, ಘೊಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ, ಗುಲಾಮ್ ಖಂಯ್? -ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೆಂ. ಆಸೊಂ ತೊಯ್ ಘೊಡೊ ಸೊಧಿತ್ ಗೆಲಾ‘ಸ್ತಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾವರ‍್ನಿಂ ಚಡ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ತಾಕಾಚ್ ಆಸಜೆ. ಆಪ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ದಗಡೂಕ್‌ಚ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕರ‍್ನ್, ರಿಕ್ಶಾ ಏಕ್ ಆಪವ್ನ್, ತಾಂತು ಬಸೊನ್ ಮಾರೊಗ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ರಾವಯ್, ಥಂಯ್ ರಾವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ರಾವಯ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಲಿಂ ಲೆಗೂನ್ -ಘೊಡ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸತ್, ಮಾರ‍್ಗಾತಡಿರ್ ಖಂಯ್ಗೀ ದಗಡೂಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾಯಿತ್- ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಸೊಳಾ ರುಪಯ್ ಮೀಟರಾಚೆರ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಶೆರಾಥಾವ್ನ್ ಬಾರೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ-ಎಕಾ ಖೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾಲಾಗಿಂ.
ಘೊಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ‍್ನಾಟೊ ಗುಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘೊಡೊ ಕೆಂಕಾರ‍್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ -ಗುಲಾಮ್ ಧಾಂವೊನ್ಂಚ್ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ವಿ.ಟಿ.ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ತೊ ಘೊಡೊ ತಾಚೊ ನ್ಹಯ್‌ಚ್. ತೊ, ತಾಣೆಂ ಘುಟಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ನ್, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಮಿರವ್ನ್ ಒದ್ದಾಡ್ಚ್ಯಾ, ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ. ಗುಲಾಮ್ ಕಲ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಿರಾಣಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಗೊಟ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಜಾವ್ನ್, ತೆ ವಾಪಾರ‍್ನ್ ಘುಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಕಿಯೊ ಲಿಪವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಸುಕಾತ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಪಳೆತ್ ಗುಲಾಮ್ ಗುಲಾಮ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ.
ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಧಂದೊ. ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಟಾಂಗಾವಾಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಟಾಂಗಾ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ಸುಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೀಸನಾರ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಟಾಂಗಾಂಕ್ ಜುಹೂ ದರ‍್ಯಾವೆಳೆರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸವಾರೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಫಕತ್, ಟಾಂಗಾ, ಶೆಣ್, ಘೊಡ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟ್ಯೊ, ಭಾತೆಣ್ ಆನಿ ಕುಳ್ತಾಂನಿ ಗೊಟ್ಯಾಂಬರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪೂರಿಬರಿಂ ಫುಗಾತ್, ಹಾಸಾಬರಿಂ ದಿಸೊನ್, ಹಾಸೊನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್‌ಯಿ ಗುಲಾಮ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಗತ್ತಾರ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಪಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ಗುಲಾಮ್ ಮೆಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾವಿಶಿಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಥಾವ್ನ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಬಾಂದ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸಾಂಡ್ಲಿನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಟ್ಟಿ ರಾಗಾನ್ ಮೊಗಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಟಾಂಗಾವಾಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಕೆಲಿ. ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರ‍್ನಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್, ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಶೇಲೆ ಕರಿತ್ ಭಾನುಮತಿಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಕಾಲಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್‌ಯಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಭಾನುಮತಿನ್ ಹಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ದೆಖ್ಚೆಂಯ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಬಸನಾಸ್ತಾಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಟಾಂಗಾವಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತಿಂತ್, ಠಾಣಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಗಾಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರೀತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸುಕ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ -ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬ್ ಕಾಜಾರಾ ವ್ಹೊರಾಕ್ ಘೊಡೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚವ್ಕಾಶೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಗುಲಾಮಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಲೆಂ. “ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಘೊಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ಪೂಣ್ ಸುಂರ‍್ಗಾರ್ ಗಿಂರ‍್ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್, ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಡೊವ್ನ್, ಚಲವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪರಬಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ. ಪರಬಾಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಉಮೇದಿನ್ ಘೊಡೊ ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಆಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಸುಂರ‍್ಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸ್ಟೂಲ್ ದವರುನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ಪೋಸ್ಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡೊನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲಾಶೆಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ದಗಡೂ ಪರಬ್ ಆಪುಣ್ ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಸರ‍್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪುರೊ ಆಪ್ಲೊ ಆವ್ತಾರ್ ಸಂಪ್ಲೊಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ.  ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಘಾಮೆವ್ನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವ್ಹೊರಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘೊಡೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಡ್‌ಲ್ಲೆಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ –ದಗಡೂಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಬರೊಚ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ದೂಖ್ ಸೊಸ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಇಲ್ಲೆ ಕುಲೆ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಪರತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಜಲ್ಮಾಕ್‌ಚ್ ದಗಡೂ ಕಾಂಟಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪರ‍್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಗುಲಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತೊ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾವೆಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಣೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ, ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯೊ ಚೊಳಿಯೊ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಪರತ್ ಪರತ್ ಪರ‍್ಮಳ್ ಲಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೊ ಆಸ್ತಾತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆನ್ ಗುಲಾಮ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವ್ಹೊರಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಗುಲಾಮಾಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂಚ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಪೊಟ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಫೊಡ್ನ್ ದಿವಯ್ಲೊ. ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಲಾಗಿಂ ಗುಲಾಮಾಚೊ ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಪೊಟ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ, ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಧಾಂವಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್‌ಯಿ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಟೇಷನಾಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ವಿ.ಟಿ.ಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊಚ್. ಭಾನುಮತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಳಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಿಸರ‍್ಲೊನಾ.
ಹೆಣೆಂ ಕಲ್ವಾಂತ್ ಆಟಾಂಕ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾನುಮತಿಚೊ ಬಾಪಾಯ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ನಾಚ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಟಾಂಗಾ ತಾಣೆಂ ಕಲ್ವಾ, ಠಾಣಾಂತ್ ಘೊಡೊ ಸೊಧುಂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾಂತ್ ದೂರ್‌ಯಿ ದಿವಯ್ಲೆಂ. ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿತಾನಾ ರಂಗ್ ಕಸ್ಲೊ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ‘ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭಾನುಮತಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಂಗ್ ಧುತಾಂ ಧುತಾಂ ಘಾಸೀತ್ ಲಲ್ಲಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಸಲೋಗಿ ಜೋಶ್ ತಾಕಾ.
ಹೆಣೆಂ ಖೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ವೊತಾಕ್ ಬಾವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬಾಲಾಗಿಂ ಕೋಣೆಂಗಿ “ಅರೇ –ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ? ಆಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾರ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟೊವ್ -ಗಾಂವ್- ಆಪ್ಲಿ ಚಾಳ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಘೊಡೊ ಆನಿ ದಗಡೂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಂಯ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಸಂಪ್ತ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಘೊಡೊ ಆನಿ ದಗಡೂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಾಟ್ವಾಕಡೆಂ ಪಾವೊನ್ ಸಕ್ಕ್‌ಡ್‌ಯಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಧ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್‌ಯಿ ಜಾಲೊ. ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಾಟ್ವಾಚೆಂ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಕರಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್, ಪೋಲಿಸಾಂಚೊ ಹಫ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಂಗಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ವೊಡೀತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ದೊನಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ -ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸ್ಪೀಕರಾಂಚೆ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ರಿಗೊನ್ ದಾಂತ್ ಖಿರ‍್ಲಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೆ. ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವರಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಬಾನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕಡೆಂ -“ಸಗ್ಳಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ. ಜಾಂವ್ಚೆ ಸರ‍್ವ್ ಜಾತಾ”- ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಮಧೆಂ ಆಂವ್ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಘೊಡೊ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಪರಬಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಜಿಲೇಬಿ ಖೆಲಿ. ದೋನ್ಂಚ್ ಕಾಂತಾರಾಂ ಫುಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪುರ‍್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪರಬಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ನೋಟ್ ಮೆಜುನ್ ದಿಲೆ. ಸ್ಪೀಕರಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಂಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಾವಾಜೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ –‘ಜಾಯ್‌ತರ್ ವ್ಹಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜೋರ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಝೆಮ್ಲೊ.
ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಲಾಗ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ಗ್ಯಾರೇಜಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ? ತೊ ಘೊಡೊ ಆದಿಂ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಸರ‍್ಕಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸಿನೆಮಾ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೋಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಫಟ್ಫಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ –ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಕ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಉಬಾರ‍್ನ್ ಧಾಂವಾಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ.
ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಸುರ‍್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಪಯ್ಲೊಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ಆವಾಜ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಜಾಲೊ. ಧಡಕ್ ಧಡಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾತ್ ರಾಜಾಜಿ ರಾಂದ್ವಯೆ ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಖಿಣಾನಿಂಚ್ ಉತ್ರೊನ್, ಆಡ್ ಘುಂವೊನ್ ಝವೇರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರಿಗೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಪಿಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೆಂಡೆಂಟಾಬರಿಂ ದಗಡೂ ಧಲ್ತಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಗೀ, ಕಸಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಗೀ, ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಉಡ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾಯೀತ್ –ಅರೇ ಆಪುಣ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಪೊಡೊಂಕ್ ನಾಂಮು ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹೋ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಲೊನಾ. ತಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಮಾತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ತೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡ್ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಖೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊರ‍್ವಾಂಮಧೆಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಚಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ದೊರೊಯ್  ಉಡೊನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಗ್ರಾ ರೋಡಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಯ್ತ್ ವಾಹನಾಂ, ಟ್ರಕ್ಕಾಂ, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರಾಂಮಧೆಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮುಂಡಾಸ್ ಝಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಗಡೂಕ್ ಬಸ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಮಾರ‍್ಗಾವಯ್ಲ್ಯಾಂ ವಾಹನಾಂಸವೆಂ ಆತಾಂ ಘೊಡೊ ಉಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್, ದಗಡೂ ಹ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಾತೆಂ ತುಟವ್ನ್, ಅಲಗ್‌ಚ್ ಹಳೂಪಣ್ ಭಗಾತ್ ಘೊಡ್ಯಾಸವೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಾಚಿ ನೋಕ್ರಿ, ಭಾವಾಚಿ ದಾದಾಗಿರಿ, ಗೊಗ್ರ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚಿ ವ್ಹಕಾಲ್, ಆಪ್ಲಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸರ‍್ವ್ ಎಕಾಚ್ ಉಡ್ಣೆಂತ್ ಖೊಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಭೊಗೊನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಆರಾಂಟುನ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಶಿವಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಯ್‌ಘಡ್ ಕೊಟೆಂ ಚಡ್ತಾ ತಶೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಭಿರ‍್ಮೆಂತ್ ಜಾಲಿ. ಘೊಡೊ ಎಕಾಚ್ ಸರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ –ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೆಂ ಉತರ‍್ನ್, ಸಿಗ್ನಲಾಂ ಉಡೊನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಶೆವೊಟಾತೆವ್ಶಿಂ.
ಅಶೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೊಗೀ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಮ್ಹಾಮಾರೋಗ್ ಸೊಡ್ನ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಮ್ಕಾತ್ ಎಕಾ ಶೆರಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ –ಖರ‍್ಶೆತ್- ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್- ಬೋವ್ ಅಶೀರ್ ಎಕಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಎಕಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಂತ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ವೊನ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಗಡೂಕ್ ದೆಂವಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ನೆಸ್ಣಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್, ಸುಂಬಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ತಾಕಾ ವೊಣ್ಕಾಯ್ಲೊ. ವಾಟಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕಡೆಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಬುಡ್ಕುಲೊಭರ್ ಉದಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತೊ ಗಟಾಗಟಾ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಲಲ್ಲಲ್ಲಾ ಗಾಯ್ತಾಂ ಗಾಯ್ತಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಭಾನುಮತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘೊಡೊ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೀರಾಕ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್.
ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ -ಜುಹೂ ದರ‍್ಯಾವೆಳೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಟಾಂಗಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್  ದಗಡೂ ಭಾಡೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಖಬರ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್, ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪರಬ್ ಜುಹೂ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೀಚಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್, ದರ‍್ಯೊ, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಟಾಂಗಾ, ಘೊಡೆ, ಊಂಟಾಂ, ಭುರ‍್ಗಿಂ, ಫುಗ್ಗೆ, ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದಗಡೂಯ್ ದಿಸಾನಾ. ತಾಕಾ ವಾವಂವ್ಚೊ ಟಾಂಗಾಯ್ ದಿಸಾನಾ. ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಭಂವ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುಂಯ್‌ಚಣ್ಯಾಂ ಪೊಟ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಬಸವ್ನ್ ಪರತ್ ಘುಂವೊನ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ “ಮೆಳ್ಳೊನಾಂಗಿ? ದಗಡೂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಮಿ ಖರ‍್ಚಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತರ್‌ಯಿ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತೆ” ಮ್ಹಣ್  ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೆಂ. ಭಡ್ಕಾಲ್ಲೊ ತೊ ರಡ್ಕುರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ “ಛೆ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದರ‍್ಯೊ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

kishu barkur bw 1

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.