Trending Now

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಅನುವಾದ್ ಎಕೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಡೆ ಆಪ್ರೂಪ್ ಶೆಂ ಅನುವಾದಾಕ್ ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ, ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಫ್ರೊಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಥಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ರುಕಾಜಮ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕತಲ್ಯಾಚೊ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಹಾಂತುಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಜಾಲಾ. ದಿಶ್ಟಿಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ತಾ, ತಿಚೆರ್ ತಣ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ. ಕವಿ ಹಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಯೀ  ಆನ್ಯೆಕೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ವೋಡ್ ಯೀ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಯೆತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಗೀ ತಿಚೆಪಾಸ್ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧೊಸ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಧೊಸ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಯೀ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲ್ಯೆ ಎಕೆ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ಚ್ THE ROAD NOT TAKEN!

 ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ದೋನ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಲೆ ಎಕಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರುಕಾಜಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್,

ಆನಿ ಹಾಂ ಮಾಫ್ ಆಸೊಂದಿ ದೋನ್‌ಯೀ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಲೆಂನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್

ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ ಏಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಲಾಂಬ್‌ ಕಾಳ್ ಹಾಂವ್‌ ಥಾಂಬ್ಲೊಂ

ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್‌ ಎಕಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ನದರ್‌ ಚರಯ್ಲಿ

ಜೊ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಟ್‌ ಝಡಾಂ-ಬೊಲ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್;

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ, ಜೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲೊಚ್‌ ಯೋಗ್ಯ್,

ಆನಿ ಬೋವ್ಶಾ ಚಡ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್,

ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ತಾಚೆರ್‌ ತಣ್‌ ಕಿರ‍್ಲಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಟ್‌ ಝರೊಂಕ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ;

ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ದೋನ್‌ಯೀ ಮಾರೊಗ್‌ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಝರ್‌ಲ್ಲೆ,

 

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಾರ್ ದೋನ್‌ಯೀ ಸಮಾಸಮ್‌ ತೆ ವಾಡ್ಲ್ಲೆ

ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೆಟಾಂಚೆ ಗುರ್ತ್ ಸಯ್ತ್‌ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ.

ಹಾಂ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರೊಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್‌ಜಮವ್ನ್‌ದವರ‍್ಲೊ!

ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ಕಶೆಂ ಏಕ್‌ ಆನ್ಯೆಕಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್,

ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಲ್ಯಾರ್‌ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ ಚಿಂತುನ್.

 

ಏಕ್‌ ಝಡ್‌ ಉಸ್ವಾಸ್‌ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂವ್‌ ಕುಮ್ಸಾರ್‌ ಜಾತಾಂ

ಫಲಾಣ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ಸುವಾತೆರ್;

ದೋನ್‌ ರಸ್ತೆ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಾನಾಭಿತರ್, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ-

ಹಾಂವೆಂ ಉಣೆ ಝರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾರೊಗ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ,

ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆನ್ ಸರ್ವ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ.

ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !