Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪದ್ ಆಜೂನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ…

KasgiClmn 1ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಇಶ್ಟಾಗೀತ್’ ಕೊವ್ಳೆಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪದ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಯೀ ಕಟೀಲ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಟೈಪ್ ಕರುನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್, ಪೋರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ತಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ ಫೊನ್- “ನೀವ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಗಿ? ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲಿ ಖಂಯ್”.

ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಪೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಖಬರ್ ಯೇತೇ ಆಸಾ- ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಕಾ ಗುಳೊ ಘಾಲುನ್ ಹತ್ಯಾ…

ಮತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೆಬರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಪದ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮತಿಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಟೈಪ್ ಕರುನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ತಾಮ್ಹಣಾಸರ್ ಯೀ ಎದೊಳ್ ತೆಂ ಪದ್ ಟೈಪ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಚ್ ನಾ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ತಾನಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.

KSG07

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಜನನುಡಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಮ್ಚೆಮದೆಂ ನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪತ್ರಾರ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೊ ಸಹಮತ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್, ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ವೆದಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾತೆದ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಗೌರಿಯಕ್ಕಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ, ಹಿ ದೂಕ್ ಗಿ, ಆಕ್ರೋಶ್ ಗಿ, ಆಟೆವಿಟೆ ಗಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ,ರಡೊಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂಯ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆತಿತ್ತುನ್ ಮತ್ struck ಜಾಲ್ಲಿ. … ಆಜೂನ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಘಾತ್ ಕಾರಿ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆತೆಕೀದ್ ತೊ ಆಘಾತ್ ಉಣೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆತೆಕೀದ್ ಚಡತ್ ವೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಚ್ಯೆ ಹತ್ಯೆಥಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ದೇಶಾಕ್, ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಅಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್. ವಿಚಾರ್ ಬೇದ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತೊ ಬೇದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಪತ್ರಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾತಾನಾ, ತಿ ಹತ್ಯಾ ಸಂಬ್ರಮ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಮನಸ್ಥಿತೆಕ್ ಫಕತ್ ವಿಚಾರ್ ಬೇದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಪ್ಪೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಚ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಥರ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್, “ತಿಣೆಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನ್ ಆನಿ ಹತ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಚೆಚ್. ಆನಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ “ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್, ಉಲಯ್ತಾನಾ ವೊಂಟಾರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚ್ ಗಳ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ನೀಜ್ ರಂಗ್, ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ’ವೀಕ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.

KSG06 1ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಗಳೊ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ತೆಂ ಎಕಾ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾಚೊ ಗಳೊ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ತಾಚೆಮಾರಿಫಾತ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ದುಬಾವ್. ಹೊ ದುಬಾವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನೆಗಾರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ದುಬಾವ್ ಚ್ ಪಾವನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್ ದುಬಾವ್ ಪಾವೊಂಕ್. ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪುರೊ ಕಿ – ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯಾ ಜಾತಾನಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಪಾನ್ಸಾರೆ, ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ – ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಹಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಪ್ರಾಸ್ ತಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆ, ಆನಿ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೆ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರೂರಿ. ತುಮಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ದುಬಾವ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?

ಅಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುನ್ ಫಾತರ್ ಉಡಯ್ತೆಲೆ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್. ಹಿ ಫಕತ್ ಜಿವಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ದೆಶಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್. ಏಕ್ ಹತ್ಯಾ ಜಾತಾ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಘೊಳ್ಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್, ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ತಿ ಹತ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಫುಡ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತಾನಾ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಚಿಂ ಕಾಳಿ ಧವಿಂ ಭೀಕರ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ದೊಳ್ಯಾಫುಡೆ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ರಗತ್ ಪಾಜ್ರಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಗೌರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿಂನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂನಿ, ಬರ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗೌರಿಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲಾ. ಫಕತ್ ದೂಕ್ ಪಾವೊನ್ ವೊಗೊ ಬಸೊಂಕ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮರಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಹತ್ಯಾ, ಎಕಾ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್ , ಪೊಲ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ತುಮ್ಚೊ”ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್; ಮುಕಾರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಪಣಾಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲಾ.

KSG08

ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ “ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಬಿಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ” ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ, “ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಬಂಡಾಯ್, ಪರ್ಗತಿಶೀಳ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿಹೀನತಾ, ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆ!! ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ ತರ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ಭೆತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೆಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ನಾ ಗಿ, ಧಯ್ರ್ ನಾ ಗಿ, ಸಂವೇದನ್ ನಾ ಗಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಂ, ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಪೂರಾಯ್ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪೆನ್ನಾವಿರೋಧ್ ಗನ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್, ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ “ಲೇಖಕ್’ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಫಕತ್ ’ಲೆಕಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕಳ್ಳಾಂ.

ಆಸೊಂ. ಎಕಾ ಪದಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಸಂಬಂಧ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ವಯ್ರ್ ವಿವರಿಲ್ಲೆಬರಿ ಹತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಮದೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಯೀ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಲೆಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜೆ ಕಿ – ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತಾಂ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾಯ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆದಿರ್ ಸೊಭೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ, ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್, ಚೇತನ್ ತಸಲಿಂ ಬರಿಂ ಜಣಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಆವಾಜ್ ಕೆಲಾ.

KSG01 1

KSG03 KSG02

KSG04 KSG05

ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ. ಕನಿಶ್ಟ್ ಸಂವೇದನ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಪುಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬ್ಯುಜಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ಪೂರಾಯ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಸೊಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಂತಾರಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ಮೂಳ್ ಭುತ್ ವಾದಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಾಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಶೆಂ ಹೊ ದೇಶ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ವಿಲ್ಫಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಂವೇದನ್ ಕರ್ತೊ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ನಾ. ಕೆನ್ನಾಂ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಯೇನಾ, ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಖಂಡಿತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂವೇದನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಉಬ್ಜತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಜಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದಾಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾಂ.

ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ದುಕಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಅಸಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಯ್ಜೆ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ, ಕಲೆಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಜೀವ್ ದವರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆದಿಕ್ ಯೀ ಕಸಲೆಚ್ ಕಂಟಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.

ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪದ್ ಆಜ್ ಪುಣಿ ಧಾಡಿಜೆ… ದುರಂತ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಘಡನಾಸ್ತಾಂ, ಅಭಿವೆಕ್ತೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಕರುಂ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಕ್ಕಾಂ : ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ. ಕುರ್ಪಾ: ಅಂತರ್ಜಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.