ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಾಟಕ್ – ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಕತ್ ದೊಡ್ಯಾಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ವಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾಉತ್ರಾಂಚಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ನಿತಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಮಜಾ ಭೊಗುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೊ/ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಕುವರ್” ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆ ಮುಕಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ, ಊಟ್ರೆ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ತಾಣೆಂ – ತಸಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆನ್ ಅನಿ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ”ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಷಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸಾ.
ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಕಾಣಿ
ಕಾಣಿ ನಾಟಕಾಚಿ ಮೂಳ್ ಬುನ್ಯಾಧ್. ತಿ ಸರಾಗ್ ವಾಳೊನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಕಾಣಿ ಕಶಿಯ್ ವಾಳೊಂ, ಕಶಿಯ್ ಸಂಪೊಂ, ಹಾಚಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ “ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ “Frame”೦ತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಕಾಣಿ ಹ್ಯಾ Frame ಭಿತರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ ತರ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್/ಅಸ್ವಾದಕಾಂತ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಹಾಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ”ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಆರಂಭ್ ಅನಿ ಅಂತ್ಯ್ ಎಕಾಚ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಂಪ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀಜಾಯ್. ಸಾದ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಸೆಜಾರಿ, ಈಶ್ಟ್, ಅಯಿಲ್ಲೆ – ಗೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೆ ಚೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಣಿಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಮೂಳ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್. ಅವ್ಯಹಾರಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ವಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಚಿಂತ್ಚೊ ಹರ್ ಅವ್ಯವಹಾರಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕರಿನಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಕಾಣಿಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ಘುಂವ್ಡೆಂತ್ ಫುಲ್ಚಿ ನವಿ ಕಾಣಿ, ನವಿ ಕಾಣಿ ಪರ್ನಿ ಜಾತಾನಾ, ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಜೀವ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಅಸಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಒಳ್ಕೆಚೆಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಣಿಯೆ ಪರಿಸರ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲೆಂ, ನಾಟಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಗೂಂಡ್ ಉತ್ರಾಂ, ಲಾಂಬ್ ಡೈಲೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆ ಚಾಲ್ತೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತುನ್ ನಿತಳ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಲಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಧರ್ಮ್, ಸರ್ಕಾರ್, ಕಾನೂನ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂಕ್ ತಿಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಕಾಣಿ ಹಾಸ್ಯತ್ಮಕ್ ರುಪಾರ್ ವಿಣುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚಿ ಅನಿ ಕಲಾಕರಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಶ್ಯಾತಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಪ್ರಬುದ್ದ್ ನಟನ್
ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ – ನಾಟಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಅನ್ಭೋಗಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಪಡ್ಣಿ ಯಾ ನಟನಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಮಾಂಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಯ್ ವ್ಹಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಂದ್ರಾಪಾನುಸಾರ್ ಗಂಭೀರತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕೀ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಶೀಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ, ಬೆನ್ನಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ, ಆಲ್ಫಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಟನಾನ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಖರೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್.

ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ರೆಮ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನಾನು ಮರೋಲ್, ಡೈನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ, ವೆನಿಶಾ ಅಲಂಗಾರ್, ಪಾವ್ಲು ಪಾಲಡ್ಕ, ಕ್ಲೀವನ್, ವಿನಯ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಟನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರಾಗ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ತರೀ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಹಾಂತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಜವ್ಣಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಮಧೆಂ ಜಿವಾಳ್ ಉರೊಂಕ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಥಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತಾ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬರೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿರಿಲ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರೋಡ್ ವೇ ಹಾಂಚೊ ಅವಾಜ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ರಾಟಾವಳೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಹಾಸಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಖಂಚಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ “ಸವಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !