ಪಾಕ್ಳಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಿ

ಚುಟುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಗಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ಶಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂನಿ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಶ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಂಚೆರ್ ಅಪ್ರೂಪ್(!) ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಶಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಬರವ್ಪಿ, ಸಾಹಿತಿ ಚಡಿತ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಏಕಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಯೀ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ:

ಕುದ್ದ್ಯ ಲಂಗ ದೆರ್ಪೆರೆ ಭಂಗ
ಉದ್ದ ಲಂಗ ಅರ್ದೆರೆ ಭಂಗ
ರಡ್ಡ್‌ ಲ ಆಂಡ ಭಂಗ 
ದಾಯೆಗ್ ಬೋಡ್ ಲಂಗ!

 ಹಿ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭುರ್ಶಿಮ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಚುಟುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕಸಲಿ? ನಾಂವ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ತಿ ಚಿಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪಂಕ್ತೆಂನಿ ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ ಯೀ ಆಸಾಜೆ. ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್‌ ಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಕೃಶ್ಣಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಬರಿ! ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಚುಟುಕ್ ಕವಿತಾ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ತಿಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್.

 ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಿಟಾಕಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಚಾಚಾರ್ ವೊಳಿಂನಿ ಬಾರಾ ಪಂಕ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹರ್ ಏಕ್ ಚಾರ್ ಪಂಕ್ತಿ ವಿಶಾಲ್ ಆರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ಪಂಕ್ತ್ಯೊ ಪಳೆಯಾ:
ಏಕ್ ಆಸ್ಲೀ ಮಿಟಾಕಣ್
ಪಿಶೇಬುದೀನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ;
ದರ್ಯಾಯೆದೀಂ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್
ದರ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಉಡ್ಲ್ಯಾ 

ಮಿಟಾಕಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಯೀ ದರ್ಯೊ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಮಿಟಾಕಣಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ದಿತಾ.

 ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ

ಪೋರ್ ಚುಟುಕ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಉರ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂಬರಿ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಂತ್ರ್‌ ಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ದ್ವಾರಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಹೊ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾಚೆರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲಿಕುನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಹೊ. ಬೋವ್ ಶಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್‌ಯೀ ಅಶೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುದ್ರಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಕಾಳಾರ್ ಮುದ್ರಣ್ ಮಾಜೊ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಜ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮುದ್ರಣ್ ಮಾಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಯ್ಲಾ ತಿ ಗೋಶ್ಟಿ ಖಂಡಿತ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ.

????????????????????????????????????

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯ್ ಭೊಂವಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ. (ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ದಾಂಟೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ ಬೋವ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಶಿತಾಂ) ಹರ್‌ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೇಕ್ ವಿಶಯ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ – ಪನ್ನಾಸ್ ಕವನಾಂ – ಮಟ್ವಿಂ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ – ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್. ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಜೆಮೆಂವ್ಚೆ, ಶೆಳೆಲ್ಲೆ ಕವಿಯೀ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವನಾಂ ಗುಂತುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಕವನಾಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ರಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲಾ.

 ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಧ್ವನಿ!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಉಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕವನಾಂ ಅವ್ವಲ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಂಕ್ರೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿಂಯೀ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ.

 ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂಗೀ, ಪದಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‌ಗೀ, ಸರ್ವ್ ಪದಾಂನಿ ಕವಿತೆಂಚೊ ಗೂಣ್ ಆಸಾಗೀ.. ಅಸಲೊ ವಾದ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿ ಮೆಳಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಜರೂರ್ ಸಂಗೀತ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ. ತಾಂಕಿಭರಿತ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಹರ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೊದುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹರ್‌ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಜೀವ್ ಭರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕನ್ನಾಡಾಂತ್ ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವೋದಯ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಭಾವ್‌ ಗಿತಾಂಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಂ ಅಮರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಚಡಿತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯೀ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

 ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭಾಶೆನ್ ಧ್ವನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ: ಧ್ವನಿ: (ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಧ್ವನಿ) ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಆನಂಧವರ್ಧನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಧ್ವನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಧ್ವನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾ. ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಧ್ವನಿ ಥಿಯರಿ. ತೊ ಆವಾಜ್ ಬಂಡಾಯಾಚೊ, ಕ್ರಾಂತೆಚೊ, ಸೊಭಾಯೆಚೊ, ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚೊ ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪಂಕ್ತೆಂನಿ ಅಗಾಧ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಸೃಶ್ಟಿ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊಳಿಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಂಚ್ಲೊ.

 ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಫಾಚ್ಯಾ ಮಾಮಿಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವೊಳಿಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ:

ಮಾಮ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ
ಅರ್ಧೊ ತಾಂಬಿಯೊ ಹಾಡ್ತಾ
ಮಾಮಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ
ತಾಂಬಿಯೊ ಭರುನ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಮಾಮ್ ಮಿಸ್ತಾ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಪಣಾನ್
ಅರ್ಧೊ ತಾಂಬಿಯೊ ಗಿಳ್ಟಾ
ಮಾಮಿ ಮಿಸ್ತಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್
ಆಪ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಳ್ಟಾ

ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ರಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೊ ಆವಾಜ್ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಮಾವ್ನ್ ಪಣಿಂ
ಭಿಕಾರ‍್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಕ್ 
ಗಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಣೆಂ
ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ
(ಜೊ. ಸಿ., ಪಾನ್ 136)

 ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆವಾಜ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಆಸಾ, ಶಾರೀರಿಕ್ ರಿತಿಂನ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಕ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ನಾಣೆಂ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಕಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಆಸಾ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲಿ ವಿದ್ವಿಚಿ ಕಾಣಿಕ್.

 ಕಾಜಾರಾಂ ಘಡ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಖಂಯ್
ದೆಕುನ್
ಜಿಣಿ ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡ್
(ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಪಾನ್ 25) 

ತಿನ್ಂಚ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ವೊಳಿ. ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

 ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ
ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್
ವೋಂಟ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆ
ತಾಕಾ ಉಮೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್
ಮ್ಹಾಕಾ
ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
(ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಪಾನ್ 11 )

 ಕಶೆಂ ನೆಣ್ತೆಪಣಾಕ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಆಸಾ.

 ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ
ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್
ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ಚೆ
ಹೆ ಥೆಂಬೆ
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೊಣೊದಿರ್ 
ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾತ್
(ಅನಿಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬೈಂದುರ್, ಪಾನ್ 31) 

ಪಾವ್ಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್‌ಯೀ, ಗಿರೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಯೀ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಂ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕವಿ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆರ್ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಪಕ್‌ಯೀ ಮಾರ್ಮಿಕ್!

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್!

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾವಿಣೆಂ ಅಸಲೊ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತೊ ನಾ. ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಶ್ಟಿ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ವಚೊಂ. ವಾಟ್ಸಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಟ್ವೆಂಚ್ ಖಾಯ್ಸ್, ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಪಯ್ಸ್! ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಜಿರೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಾಕ್ ತಸಲೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್. ಚುಟುಕಾಂ ಸವೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕವನಾಂಕ್‌ಯೀ ಥಂಯ್ ಊಬ್ ಮೆಳೊಂ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಳಾವ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂಸಾರ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಸಲೆಂಯೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ತಸಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಾಂತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ (ಫಕತ್ ತಾಳಿಯೊ ಆನಿ ಬೊಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್) ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸಾದ್ಯ್.

(ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಮೆಳಾ ದೀಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ರೂಪ್)

 ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !