ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್?

266ವೊ ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಪಾಪಾ ತರೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಮಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಮಧೆಂ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ತರೀ ವಾತಿಕಾನಾ ಭಿರರ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊದೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

 ರೋಮಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಕಸೆಂ ಗೊಮ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶಯಾರ್ ಬಂಡಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯೊ ವರಾಂದಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ; ದಸ್ತಾವೇಜಾಂಚಿ ವ್ಹಾಂವ್; ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂರ್; ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂ ಮಧೆಂ ನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರೋಮಾಂತ್ಲಿ ಹೆರ್ ಸಾದೆ ಲಾಯಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಶೂದ್ರ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್.

 ಹಿ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾಚಿ ಪಾಪಾಕ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಸಾಧ್ಯ್ ಕಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೆಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಮಾನ್ತಾ, ಫುಕಾರ್ತಾ, ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಬರೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ರೋಮಾ ಘುಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ನಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ ವೆತಾತ್, ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ ಕಸೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

 ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪಾಪಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‍ಚ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ಜರ್ ಆಜ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಗುಪಿತ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೆ ತರ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಧಾ ಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಅಜಾಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ಲೊ ನಾಂವ್ ಗುಪಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಕಾಡಿನಲ್ ಏಕ್ಲೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ.

 “ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಪಾಪಾಕ್ ಊಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ತರೀ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಾಪಾ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವಾತಿಕಾನಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕೋಣಾಕೀ ಅತಿಶಯ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ (ಪಾಪಾಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯ) ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ನಾಶಾಭಿತಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್, ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾಶಿಂಗ್ಟನಾಚೊ ಪಾಪಾಲ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಮರಿಯಾ ವಿಗಾನೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿಮ್ ಡೇವಿಸಾಕ್ (ಕೆಂಟಕಿಂತ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಕಾಮೆಲಿ) ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಿಮ್ ಡೇವಿಸಾನ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಸಲಿಂಗಿ ಸ್ತ್ರೀ – ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಆಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಸಲಿಂಗ್ ರತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಲೈಸನ್ಸಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಪಾಕ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥೊಡೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

 ಗೆಲ್ಯಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊದಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಅಬಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ವಿವಾಹ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ತಸೆಂಚ್ ಸಲಿಂಗ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಸುಡಾಳಾಯ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ಮನ್ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಜರ್ಮನ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ರೆನ್ಹಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?”

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಕೊಣಾಚೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಕುಮ್ಗಾರ್ ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಏಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಕಾತ್ ಸಯ್ತ್.”

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ವರ್ಧೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಅಂತಿಮ್ ವರ್ಧೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ, “ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ಕಾಣಿಕೊ ಆನಿ ಊಂಚ್‍ಪಣ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕಾ ಸರಳ್ ಭಾಸೆನ್, “ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆನ್ ಭೇದ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ” ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಭಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ವರ್ಧೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪೆಂಟಿನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ “ದ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಒಫ್ ಎ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿನೊಡ್” ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆನ್ವರ್ ಕೊಲೊರಾಡೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ ಸಿನೊದೆ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದುಸ್ರೊ ಹಲ್ಲೊ ರಾವಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಅತಿಕ್ರಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಹಂಗೇರಿಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪೀಟರ್ ಎರ್ದೊ, ಸಿನೊದಿಚೊ ರಿಲೇಟರ್ ಜನರಲ್, ಸಿನೊದೆಂತ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲೆ. ” ಸತಾಂ ಆನಿ ಫಟಿಂ ಮಧೆಂ, ಬರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಮಧೆಂ, ಹಂತಾ ಹಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪೀಟರ್ ಎರ್ದೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಂಕ್ ಇರರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, “ದೇವಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್. “ದೇವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಸಂಭೋಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ವಾದ್ ತಾಣೆ ಮುಖಾರಿಲೊ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆಂಡ್ರೆ ವಿಂಘ್ಟ್-ಟ್ರೊಯ್ಸ್ ಕಾರ‍್ರ್ಡಿನಲ್ ಎರ್ದೊ ಬರಾಬರ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಕೋಣೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಟೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ನಿರಾಶಾ ಮೆಳೊನ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್. “ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೀ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಾನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಮಾನುನ್ ಘೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ.

ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಎರ್ದೊ ಆನಿ ವಿಂಘ್ಟ್ ಹಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಫಕತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವರ್ಧೆಗಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೊ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟರಾನ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ತೆರಾ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಹಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ಚಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಖಡಾಖಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬೆಂಡುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಂಚೊ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತಿಜೊತಿ ಡೋಲನಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಸಿನೊದೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ’ಇನ್ಸ್‍ಟ್ರುಮೆಂಟುಮ್ ಲೆಬೋರಿಸ್’ ಜೆಂ ವಾತಿಕಾನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತಿಮ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ.

ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್, “ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಬರ್ಪಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ (ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್) ಮತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ ತಸೆಂಚ್ ಅಂತಿಮ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಉಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಸಿನೊದೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಅಸೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ ಕೀ, “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ತೆಂಪಣ್ ನಾ ತಸೆಂಚ್ ನಿಗಳ್ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್. “ಸಭಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್-ಬಿಸ್ಪ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ಕೀ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾ.”

ತೆರಾ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ಪಾಪಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ಚೊ ಪಾಪಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಗಳವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಕೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಕಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊದೊಳಾಂತ್ ತೊ ಸ್ವತಃ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್, “ಹಿ ಏಕ್ ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣಾತ್ಮಕ್ ಘುಟ್ಮೊಳ್ – ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿನಾಸ್ಲಿ.”

ವಾತಿಕಾನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ನಿಪುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆತಾಂ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸ್ವೇಚ್ಚಾಚಾರಿ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ದವ್ರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್‍ಚ್ ಉಗ್ತೆ ವಿರೋಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಂತರ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್, ಸಿನೊದೆಂತ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆನಿ ಭಾಷಣಾಂಕ್ ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ತಸೆಂಚ್ ವಾತಿಕಾನಾನ್ ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಕುರ‍್ಯೊ ವರ್ಧ್ಯೊ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಏಕೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ತಸೆಂ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಪಣಾಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಊಸ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ಬಿಸ್ಪ್-ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಮೂಳಾವೊ ಏಕ್ವಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ತಫಾವತ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ವಾದ್. “ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ” ಆನಿ “ಪ್ರಕತಿಶೀಲ್” ಮಧೆಂ ಪಂಗಡ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಖರೆಂ ನಂಯ್. “ಸಿನೊದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಖಂಡ್ ಭೇದ್ ಆಸಾತ್.” ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರೇಯ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಜಾಣೆ ಪಾಪಾಚ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಖುನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಸಿನೊದೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೊರ್ ಮುಲಾಕತೆ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ತೋಮಸ್ ರೀಝ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿನಿಂಚ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ದೇವಾಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಕಸೆಂ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ಪಾಪಾಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಜಾಪ್ ದಿಸ್ತಾ ಕೀ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಭಾರ್ ಬಿಸ್ಪ್-ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಶೆವ್ಟಿಂ ಪಾಪಾನ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಉಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂಚ್. ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ-ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂತುಂ ಥೊಡೊಚ್ ವಾಂಟೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಡ್ಟಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಕೀ ಹಸ್ತಿನ್ ಉಂದ್ರಾ ಪಿಲಾಕ್ ಭುಂಯ್ ಘಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ತಾಂಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್” ಮ್ಹಣ್. ಇತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ ನಾ.

ಪಾಪಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ಭೊಂವ್ಲೊ, ಘುಂವ್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ; ಲೋಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕಾಚೊ ಪಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಚೆಚ್ ಬಿಸ್ಪ್-ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತಾಕಾಚ್ ವಿರೋಧ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಗಳೊಚ್ ಕಾತರ್ತಾತ್ ವಿಪರೀತ್ ರೀತಿನ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್ ಬರೆ, ಸಾದೆ, ಭೊಳೆ, ಕಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ತಸೆಂಚ್ ಕ್ರೂರ್, ಅಕ್ರಮಿ, ದುಡ್ವಾಚೆ ಆಂಗ್ಗಾಲಾಪಿ, ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಪಾ ಕಸೆಂ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ತೊಲೊ? ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಪಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ; ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಖಂಚೊಯ್ ಬಿಸ್ಪ್-ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ; ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಸೊಡ್, ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಬ್ ತೋಂಡಾ ಭಿತರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಬೆವ್ನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆರಾಬಾಯೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ತರ್ ಹಾಂವೆ ಆತಾಂ ಪಾಪಾಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !