Trending Now

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

ನನ್ನ ಗಾಢ ದುಗುಡದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಿದ್ದಾಗ ಮುತ್ಸದಿತನ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನೆದುರು, ಸಾವಿನೆದುರು ಗೌಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೀತಿಯೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕತೆಯಾಗದೆ, ಬದುಕುವ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ನನ್ನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಛಾಯೆ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು.

ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಾಗ, ಹೊರಗೆ ತುಂತುರು ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತುಗಳೂ ಅನಗತ್ಯ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಲಂಕೇಶಾನ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಅಶೆಂಚ್. ತಾಚಿ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರಾ ‘ಹುಳಿಮಾವಿನ ಮರ’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಪಂಗ್ತಿ ಹ್ಯೊ. ಎಕೆ ಆಖ್ಖೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜಾಗಿ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಚಿ ಕೆಲ್ಲೊ, ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಕೊಡು ಸತಾಂ ನಿಷ್ಠುರ್ ರಿತಿನ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜೂನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ಹೆರಾಂನಿ ತಾಚೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲುನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಬನಾವಟಿ, ವಯ್ವಾಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಂಕೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ‘ಹುಳಿಮಾವಿನ ಮರ’ ಹಾಚೆಂ ರಿತೆಪಣ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸಾ.

ಲಂಕೇಶಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚುನ್, ತಾಚಿ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲಂಕೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂಚೆರ್, ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ  ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಂಕೇಶ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸೊ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ. ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಡೊ| ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೃರ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಲಂಕೇಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗ್‌ರಾಜ್ ಹಾಕಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸುಡಾಳ್ ಬರ‍್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾಂಚಿ ಝಳಕ್‌ಯೀ ಲಾಬ್ತಾ. ಡೊ| ನಟರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋಗ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂಚೊ ಬೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ. ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಚ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ಘಡಿಯೊ, ಖಂಚೆಗೀ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಎಕಾನೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲಾಬ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ತೀಕ್ಷ್  ಭಿತರ‍್ಲಿ ದೀಷ್ಠ್; ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಝುಗ್ಡೆಂ, ಅಭಿಮಾನ್, ಅಸಮಾಧಾನ್… ಸಕ್ಕಡೀ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೃತಿಯಾಂ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂಚೆಂ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಹೆಂ ಎಕೆ ರಿತಿಚೆಂ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಸ್ಪಂದನ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಖಕಾನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಭರ‍್ಸಾಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಪರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ವಾಚುನ್, ತೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾನಾಂ ಪಾನಾಂ ಮನಾಂತ್ ಆಟವ್ನ್ ಜಿರಯ್ತಾನಾ, ಲಂಕೇಶಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಆಯಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗ್‌ರಾಜಾಕ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಲಂಕೇಶಾಚೊಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.)

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಲೇಖಕಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಲಂಕೇಶಾಚೆಂ ಆಖ್ಖೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ:

ಲಂಕೇಶ್ ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಠುರತೆ, ಸೆಡವು; ತನ್ನ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ; ತುಂಟತನ; ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿ, ಎದುರಾಗುವ ಛಲ; ಜಗಳಗಳೇ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಜೀವಾಳ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ; ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೀಳಿ ನೋಡುವ ಚೂಪುಗಣ್ಣು; ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಣ್ಣು; ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಬ್ಬುಗಣ್ಣು!…. ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನಿರರ್ಥಕತೆಯ ಅರಿವು; ಸಂತನಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಡಿಗೇಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿವ ಬಯಕೆ…

ರೋಗವೆಂಬ ರೂಪಕ, ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲತ: ಈವಿಲ್?, ಲಂಕೇಶ್‌ಪತ್ರಿಕೆ: ಕೇಡಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ನುಡಿಸುವ ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳು, ಲಂಕೇಶರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಜೆಗಳು, ಸೋನೆಮಳೆಯ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಆತ್ಮಕಥನ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಗರುಡ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶೆ; ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್… ಅಸಲ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜಳ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಿಣಾಂ ಸವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾತ್ಮಕ್ ನದರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಂಕಾಂ ‘ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ (ಫಕತ್ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್; ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ.

►  ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !