ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

ಪುಸ್ತಕ್ : ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ
ಬರಯ್ಣಾರ್ : ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಪ್ರಕಾಶಕ್ : ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಕಿಟಾಳ್, ದುಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟ, ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 001
ಪಾನಾಂ : XIV + 77
ಮೋಲ್ : ರು. 100/-

ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶಾನಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಹಾಂಚಾ “ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ” ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ “ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ” ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಟ್‌ಪಟ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ… ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ “….ತಿಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ಬಾವೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಬಾಬಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ….” ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಿಜೊನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಖಾ ಥೆಂಬೆ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಕಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ  ವೆಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ಂಚ್ ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹಳ್ಳೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿಂ ಚಡ್ ವೊಂದಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ರೂಕ್‌ಯ್ ಬದ್ಲಾವಾಣೆಚಾ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಸ್ವಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕನಿಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಾಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆತಾಂ ಶ್ಹೆರಾತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಕುಶಿನ್ ಉಕಲ್ನ್ ವರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್‌ಯ್ (ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್!) ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಚಾ ಬಾಬಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ. ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಕರ್ನ್, ಮುಡೆ ಆನಿ ತುಪೆಂ ಬಾಂದುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ “ತಾಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್…ತಾಚಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್…”.  ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್, ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಧಾದೊಶಿ, ಧೈರಾದಿಕ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳೆಲ್ಯಾ ಕೊಕ್ಣಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೊ ಪುರ್ವಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮೊವಾಳ್, ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಪುಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಧೀರ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ಆಪ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಪತಿಣೆಚೆಂ (ಬರಯ್ಣಾರಾಚಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ) ಮೋರ್ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಘೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ತೊ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ವರ್ನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಪ್ರಥ್ವೆ ಲಾಗಿಂ, ತಣಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಂಪೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ “ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಎವ್ಲಿನ್ ನೊರನ್”  ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಇಮಿಲ್ ಮೌಶಿ ಲೇಖನಾಂತೀ ಆಮ್ಚಿಂ ಪುರ್ವಜಾಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಜಿಣಿಯೆ ರೀತಿ ವಿಶಿಂ, ರಿವಾಜಿವಿಶಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಶ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಬರಯ್ಣಾರಾಚಾ ವೆಯಕ್ತಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾಕೀ, ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಾ ಅಧ್ಯಾತಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಬಾಬಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ತೆಂ ಎಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. “…ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಬಾಬ್ ವ್ಹಡ್ ತಳ್ತ್ಯಾ ಮಾಡಾ ತಿತ್ಲೊ ಉಬಾರ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾವಾತೊ”. ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಾಣಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಕಾರಾಣಾಂ ದಿತಾನಾಂಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟ್ಚಿ, ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಚೆ ಚಿತ್ರಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ, ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಚೊ ಆದರ್ಶ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಮಾಂಯ್ “ವತ್ತಾರೆ” ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಮುಗ್ದಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಟಾಂಕಡೆ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್  ಉಪಾಯ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯಾಜಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಯಾಜಕಾಚೆ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್/ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ವರ್ನಿ ಸುಲಭ್. ನಿಮಾಣೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅಮೊರಿಚೊ ವೇಳ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಳೆನ್ ವಾಟುಂಕ್ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೆವ್ಹಾಣ್ ವಾಡುಂಕ್!

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ “ಧಾ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ…..ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪೂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಚುರ್ಚುರೆ ದಾಕಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಿಚಿ ಮುತಾಚೆಂ ತಸ್ತ್‌ಯ್ ವರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಚಾರ‍್ತಾ.
ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಬಾಕಿಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿಕೀ ಕೆತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜೊಡ್ತೊಲೊಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಜಿಣಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲಿ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಚಾ ಬರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬಾಳ್ವಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಮ್ಹಜಾ ಪೂತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು  ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿ  ಕೆಳ್ಮೆ, ದಂಬೆಂ, ಕುದಂಟಿ, ಎಂಟೊ, ಗಿರ್ಗೊಲ್, ತುಪೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮುಕ್ಲೊ ಛಾಪೊ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಉತರ್ :

ಏಕಾ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆನಿ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಾ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ಕ್  ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !