Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಗಮ್ಮಾತಾಯೆಚೊ ಗಜಾಲಿ

EkNadar 1ಗಜಾಲಿ ಮಸ್ತು ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಪೊಟ್ಟು, ಥೊಡ್ಯೊ ಸತ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯೊ. ಚಡಾವೊತ್ ಗಜಾಲಿ ವಾ ಖಬ್ರೊ ವಾಚುಂಕ್‌ಚ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಾತಾತ್ ‘ಕೆದಾಳಾ, ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಸೆಂ? ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಲಾಂ? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಕ್ಕಡ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ….’ಇತ್ಯಾದಿ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಾಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್‌ಯಿ ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ!

ಪೂನಾ ವೆಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ದಾದಾರ್ ಪಾವೊನ್, ಸಾಕಾಳಿಂಚಾ ನೋವ್ ವ್ಹೊರಾರ್, ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಬರಿಶಿ ಜನೆಲಾಚಿ ಸಿಟ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಸ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆನೀಕಿ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಚಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜೊ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ನಾಂವ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜೊರ್ಜಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ರೆಂಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ಬಸ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂಯಿ ಫುಟ್ಲೆಂ.

“ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ?” ಜೊರ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಕಿಕ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಫ್ರೆಂಕಿನ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂಯಿ ಮ್ಹಜಿ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ನದರ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾಂ, ಕಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ನೀಟಾಯ್ಲೆ.

“ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಭೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಬೋಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಯಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಡ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಎಕಾಸ್ಫಾರಾ ತಾಚೆಂ ಸೆಲ್ಲ್ ವಾಜಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಆಮೇನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ‘ಎಸ್ಕ್ಯೂಜ್‌ಮಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್, ತೊ ಮಾಲ್ಕಿರಾತ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲ್ ಕಾಡುನ್, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.”

“ವಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ‘ಆಮೇನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡುನ್ ಕ್ರೊಕೊಡಾಯ್ಲಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಬೆರ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್, ಚಿಕ್ಕೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಆಮೇನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ’ಬೋಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಯಿಷ್ಟ್’ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಮ್ಹಾಜಾ ಜಿಬೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೊ ರಾಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಾಡುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗಾನ್ ಪಳವ್ನ್, ಕಾಲ್ಸಿಂತ್ಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೊ, ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್.”

“ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟೂನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮಟ್ವೊ ‘ಎಮರ್‌ಜೆನ್ಸಿ’ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊಚ್ – ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬಂಧ್ ದವರಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನಟ್ವಾನಾ. ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ‘ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ವ ವಾಯ್ಬ್ರೇಟ್ ಮೋಡಾರ್’ ದವರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಚಾ ಬೊಲ್ಸಾವಾಂನಿ ವ ಬ್ಯಾಗಾಂನಿ ‘ವಾಯ್ಬ್ರೇಟ್’ ಜಾತಾನಾ, ಲೋವ್ ಕಾಡುನ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್‌ಚ್ ತಗ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್ ಆಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಫೊನ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್…..”

GG01

‘ಥೊಡಿಂ ಶೀದಾ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೂನ್, ಥೊಡೊಸೊ ವೆಳ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಿಸಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ತರ್, ತುಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ್ಸುಂಕ್? ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ. ದೆವಾಕ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಪುಣ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾವ್ತಲೆಂ. ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊ, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ‘ಎಸ್ಕ್ಯೂಜ್‌ಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ….’

‘ಹೆಂ ದೆವಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕುಮ್ಗಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಚೆಂ. ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೆವಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್?’

“ಪಾದ್ರಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಮಸ್ತು ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರ್‍ಯಾಚೊ.” ಜೊರ್ಜಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಫ್ರೆಂಕಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ, ಹೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆಂಯಿ ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲಾಂ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮುಖ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್. ತಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ್‍ಸುಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆತಾಂ ಸರ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಕಿನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ –

” ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ, ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಘರಾ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ, ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಜೊರ್ಜಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಘೊವ್ ಮದ್ರಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ಸೊರೊ, ಮಾಸ್ ಖಾತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಿಚಿಚ್ ಚಾಲ್ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್, ಘೊವಾನ್ ಹಿಕಾ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೊ ಏಕ್ ದಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಹುಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಪೂತ್ ಆಸಾ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.”

“ಪಾಡ್ ಲಿಸಾಂವ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ” ಜೊರ್ಜಿ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಗುಜ್ರಾಥಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಏಕ್ ಟೆಂಪೊ ಆಸಾ. ತೊ ತಿಣೆ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲಾ. ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಂಪೊ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಾ ಸಕೈಲ್ ಉಭೊ ಕರುನ್ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಟೆಂಪೊಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಧಾರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೊ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಚಾಕ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಚಲೆ – ಚಲಿಯಾಂಕ್, ಘೆವ್ನ್ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್, ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲುನ್, ‘ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖೆಳ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಖಂಯ್”

“ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಖೆಳ್ ರೆ?” ಜೊರ್ಜಿ ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಏಕ್ ದೀಸ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಶಿವಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಧುವೆಕ್ ಸಿಮ್ರನಾಕ್ ಉಲೊ ಕರಿತ್ತ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಿಮ್ರನಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಶಿವಾನಿನ್ ಟೆಂಪೊಚೆಂ ಧಾರ್ ಉಘಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶಿವಾನಿನ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ರಾಹುಲಾನ್ ಧಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ.”

“ಸಿಮ್ರನ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಶಿವಾನಿ ವೆತಾನಾ, ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ನಿಸ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾನಿನ್, ತುಮಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ಆಮಿ ಖೆಳ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಶಿವಾನಿ ವಗೆಚ್ ರಾವೊನ್, ವೆತಾನಾ ತಿಚಾ ಕುಶಿಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಕೌಶಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಚಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಗುಟಿಯೊ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್, ಶಿವಾನಿನ್, ಕೌಶಲಾಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತೊ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖೆಳಾನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್.”

“ಕೌಶಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ರಾಹುಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ ಘೆನಾ. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ ವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಕೌಶಲಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್‌ಯಿ ರಾಹುಲಾಚಿಚ್. ತರ್, ರಾಹುಲ್, ಕೌಶಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿವಾನಿಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಿಣೆ ಕೌಶಲಾಚಾ ಆವಯ್ಕ್ ವಚುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಕೌಶಲಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ತೊ ತಾಂಚೊ ಟೆಂಪೊ ನೆ, ದೆಕುನ್ ರಾಹುಲ್, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಾ”

GG02

“ಶಿವಾನಿಕ್ ಕೌಶಲಾಚಾ ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಿಮ್ರನಾಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತಿಂ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ ಖಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಿಮ್ರನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಕ್. ಪೂಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ ಜಾಲೆಂ. ಶಿವಾನಿನ್ ವಚುನ್ ಕೌಶಲಾಕ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಮುಣಾಲೊ, ‘ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಹಮ್ಮದಾಕ್ (ಆನ್ಯೆಕ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಭುರ್ಗೊ) ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಿಂ ಭಿತರ್ ಖಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಮೊಹಮ್ಮದಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಿಂ ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ರಾಹುಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆನಾ. ದೆಕುನ್, ತಿಂ ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ‘ಹಾಗಿ ಮಾರು’ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಟಿವಿರ್. ಹಾಗಿ ಮಾರು ಕಾರ್ಟೂನ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್. ಲಾಗ್ತಾ”

ಶಿವಾನಿಕ್ ಕೌಶಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಖಂಚೊ ಖೆಳ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿ ಪರಾತ್ ಟೆಂಪೊ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್, ಧಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ತಿಳುನ್, ಪಳಯಿಲಾಗ್ಲಿ. ಭಿತರ್ಲೆಂ ದೃಶ್ ಪಳವ್ನ್ ಶಿವಾನಿ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾಗಿ?

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ? ” ಜೊರ್ಜಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಣೆ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ…” ಫ್ರೆಂಕಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಜೊರ್ಜಿಚೆಂ ಪರಾತ್ ಸವಾಲ್.

“ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಮೆಕಾಚಿ ಚಡ್ಡಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಖೆಳ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಲೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಖೆಂಳೊಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಖೆಳ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆಲೆನ್ ಮ್ಹಜಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್. ತಾಣೆ ತಾಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಸೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಮಿಯಿ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಡಿಯೆಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಒಪ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ತೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊವ್ಜಿ ಕರುನ್, ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾನ್, ಹೆಲೆನಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಲೆನಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಲಜ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ, ಹೆಲೆನಾಕ್‌ಯಿ ಮಸ್ತು ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಲೆನ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್, ರಾಹುಲ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಚಾಡ್ಡ್ಯೊ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ತೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್…”

“ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಬಾರಿ ಖುಶಿ ತೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್. ತೊ ಖೆಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಹುಲಾಚಾ ಆವಯ್ಕ್ ದೂರಾಂ ವೆತಾನಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಉಲ್ಟಿ ರಾಹುಲಾಕ್ ತಿದ್ವುಂಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಯೆಟುನ್, ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಖಂಯ್, ತಾಣಿಂಚ್ ರಾಹುಲಾಕ್ ತೊ ಖೆಳ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ, ರಾಹುಲಾಚಿ ಆವಯ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ರಾಹುಲಾನ್‌ಯಿ ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ಕೊಖಾ ಕೊಲೆಂಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭುರ್ಸೊ ಖೆಳ್ ಶಿಕಯ್ಲೊ. ಬಹುಷಾ ತಿಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಾಲಿಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ತಿಕಾ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ.”

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಸಲಿಂ ಪೂರಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್? ” ಜೊರ್ಜಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಂಯಿ ಉಣೊ ನಾಂಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆಲೆನಾಸಂಗಿಂ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ಹೆಲೆನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಭಾರ್ ಆಸಾ?”

“ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಸ್ವತಾಃ ಮಾಮ್ಮಿ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.”

ಮುಖ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಜಾಲಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮಾತಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂನಾ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವರ್ ಗಜಾಲಿ ತಾಣಿಂ ಗುಂತ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ.

► ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.