ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ – ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್

2012 ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕಾನಡಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಪೈ ಹಾಚಿ  –  “ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ” .   ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವಾಂಚಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್,  ಪರಂಪರಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಜೀವನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂಧ್ ಅನಿ ತಶೆಂಚ್ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ  ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.   ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಪಳೈತಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಅನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೆಕುನ್  ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕ್  “ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತಾ” ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಭೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಣ್ಯೆತ್.

ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಪೈಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ.  ೪೦೦ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೋವಾಂತ್ ಪೋರ್ತುಗೀಸಾಂನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ತಾಂಚಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ  ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನಿ ದಗ್ದವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರವಾರ, ಕುಂದಾಪುರ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕುಂಬ್ಳೆ ಅನಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಕಥಾವಸ್ತ್  ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಗೋಪಾಲ ಪೈನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಗೋವಾಂತ್ ಕೃಷಿ  ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿಂ ಪೋರ್ತುಗೀಸಾಂಚಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂ  ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ವಾಚಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಥಾವ್ಮ್  ಸಬಾರ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ನವ್ಯಾಚ್ಚ್ ಏಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ  ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್.  ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಜಾವ್ನಾಚ್ಚೊ ವಿಟ್ಠು ಪೈ ಆಪ್ಲೊ ನಾತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈಕ್ ತಾಚಾ ಪುರ್ವಜಾನಿಂ ಗೊಂಯಾ ಸಾಂಡುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ,  ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂನಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ಸೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ಬೇತಾಳಾಚಾ (ದೇವಚಾ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ  ಮನಿಸ್ ವ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮಣಿಯಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆ ತಸಲೊ) ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್   ಗೋವಾ ಥಾವ್ನ್ ೪೪ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ದಕ್ಷಿನಾಭಿಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ  ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮ್ಕಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ.

ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರೀ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ.  ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ ತಾಂತ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಚರಿತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಚಾರ್ ಭಾಗ್ ಆಸಾತ್.  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ೪೪ ಕುಟಾಂನಿಂ ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ಬೇತಾಳಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್, ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಬೆಳೆಂ-ಭಾತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್  ಗೊಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್  ವೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಗೊಯಾಂಚಾ ಪೆರ್ನೆಂ ಗಾವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ನರಸಪ್ಪಯ್ಯಚೊ ನಾತು ವಿಠು ಪೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್  ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ವೆಚಾ ಘಡಿತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್.

ಕಾದಂಬರಿಚೊ ದುಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಹ್ಯಾ ೪೪ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಮಧೆಗಾತ್ ತಾಂಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಚಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರ‍್ಸಿತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಬೊಂಗೊಸ್ತಳ್, ಸೊಸುಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ಪಯ್ಣಾ  ವೆಳಾರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾನೆನ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ.  ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತೀ  ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಂಗಾರ್ ಚೊರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಹೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸ್ರೀಯೊ,  ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ  ಕೊಚ್ಚಿ ವೆಚಾಕೀ ಗೊಂಯಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಚೆಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಲೇಕಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ದವರ್ತಾ.  ವಿಠು ಪೈ ಅನಿ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ  ಕುಂಬ್ಳೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲಾಂ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯಾಂತ್ ವಿಠು ಪೈ ಕುಟಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿತಾಂ, ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಟಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ,  ವಿಠು ಪೈ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್, ವ್ಯಾಪಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೃಷೆಕ್ ಪಾದಾರ್ಪಣ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅವ್ಝಡಾಂ, ಆಜಾ ವಿಠು ಪೈಚಿ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಚಿ  ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಮಿನತ್ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಕ್ ತಾಂತು ಜೈತ್, ಹಾಚೊ ವಿವರ್.

ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್  ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೊಡ್ನ್ 400 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟುಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಆಸ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಝಗ್ಡೆಂ ಅನಿ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್.  ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈ ಸಂತತಿಚೊ ಅಖ್ರೇಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಸಿದ್ಧನ ವೆಂಕಟೇಶ.
ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈನ್ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಹಿಂ  ಹ್ಯಾ ಪಲಾಯನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ  ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗೀ ವ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂಗೀ ಮಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂ ಸಹಜ್.  ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಪುರ್ವಜಾನಿಂ ಗೊಂಯ್  ಸಾಂಡುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಝಳಕ್ , ಲೇಕಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ದವರ್ತಾ.

ಭೂತ್-ಪ್ರೇತ್, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರ್, ಧರ್ಮ್-ಕರ್ಮ್, ದೇವ್-ಧೂತ್, ಭುಂಯ್-ಭಾಟ್, ಮೋಗ್-ರಾಗ್, ಜನನ್-ಮರಣ್, ಆಶಾ-ನಿರಾಶಾ,  ಶಿರಾಪ್-ಹಗೆಂ-ಧ್ವೇಷ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿಚೆ  ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಥೊಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್  ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನಾಕರ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿಠು ಪೈ ಪೋರ್ತುಗೀಸ್ ಗೋಯಸಾಚಿ ಧುವ್ ಅಲ್ವೀರಾಲಾಗಿಂ (ಗೋಯಸ್ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚೊ ಬಧ್ದ್ ವೈರಿ) ಮೊಗಾರ್ (ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್) ಪಡ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕುತೂಹಲಭರಿತ್ ಆಸಾ. ಪೆಂಕ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ಆಂಗಾರ್ ಮೆಳ್ಕುಟೆಂ ಜನಿವಾರ್ ಸೊಡ್ನ್  ವಸ್ತುರಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಪಾಲಾರ್ ವೊಂಕಾರೆ  ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ನಾಮ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಶೆಂಡಿ ಸೊಡ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ  ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿಠು ಪೈ  ಅನಿ ಪೋರ್ತುಗೀಸ್ modern  ಚಲಿ ಅಲ್ವೀರಾಕ್ ಖೈಂ ತಾಳ್ ? ಹೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ emotional  ಜಾತಾ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನಾತ್ವಾಲಾಗಿಂ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಠು ಪೈ ಆಪುಣ್ ಅಲ್ವೀರಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ಆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗೋವಾ ಥಾವ್ನ್ ವಲಸೆ ಯೇವ್ನ್  ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಲ್ವೀರಾ ಗೋಯಸ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್  ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆಂ  ಸನ್ನಿವೇಶ್.

ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಜಿ ವಿಠೂ ಪೈಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತುಳಸೀಬಾಯಿ ತಿಚಾ ಭಾವಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಧಾರ್ನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಪೈ ರಾಗಾನ್ ತಾಪೊನ್ ‘ಹ್ಯಾ ಬೋಳ್ ಮಾತಾರ‍್ಯೆಕ್ ಏಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಗೀ ?  ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರೀ ಮಾಗಿರ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ.  ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ತೆದಾಳಾ ಸುಸ್ತತಾ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜೆಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉರ್ತಾ.

ಆಕ್ರೇಚೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಲೇಕಕಾನ್ ಲೆಕಾವರ್ತೊ ಲಾಂಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ತಾಚಾ ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್ ಭುಜಂಗ ಪೈಕ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್, ಧ್ವೇಷ್ ಅನಿ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಅನಗತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.   ತಶೆಂಚ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈಚೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸೊಡುನ್ ಫೊವಾನ್  ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪೊತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ ಬೀಡು ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾನಾಚ್ತಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಮೊಸ್ತು dramatic ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖಿತ್  ಧಡ್ಡೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ.  ಧಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಿಠು ಪೈನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಜಾರ್, ಮುಂಜಿ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಗ್ಡೊ ಬೇತಾಳ ಗೊಂಯಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಠು ಪೈಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಾ.  ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆತಾಂಯೀ ಪಾಳ್ತಾತ್.  ಕೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ದೆಡೊ ಆನಿ ದೆಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಧಡ್ಡ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ  ದಿಸ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ಹೊ ಧಡ್ಢ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಳ್ಳೆಂ ಲೇಕಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿನಾ ತರೀ ತೊ ನಾಗ್ಡೊ ಬೇತಾಳಾಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ರೂಪ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜತಾ. ತಶೇಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಸಪೂರ ಸಾಂತಯ್ಯ ಪರೋಬ್ ತಾಚಿಂ ತೆಗಾಂಯೀ ಭುರ್ಗಿಂ ರೋಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಎಕ್ಲೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಅನಿ ತಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳಾ ಮಾಗಿರ್ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್  ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈನ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್, ಕುತೂಹಲ್‌ಭರಿತ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.   ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಗೊಯಾಂತ್ ಪೋರ್ತುಗೀಸಾಂಚಾ  ಅಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ, ಕ್ರೂರತಾ, ದಿಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಅನಿ ದಗ್ದವ್ಣೆಚೊ ಆನಿ  ಗೊಯಾಂ ಸೊಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಚುನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !