Trending Now

ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ – ಹಾಸೊ,ವಿಮರ್ಸೊ

ಕಾಲ್, ಅಕ್ಟೊಬರ್ 14 , 2011 ಸುಕ್ರಾರಾ ,ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ದಾಕವ್ಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಉಜ್ವಾಡು’ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ  ದುಬಾಂಯ್ತ್ ’ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ’ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ  ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’. ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ’ಉಜ್ವಾಡು” ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಮೆಳೊವ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ (ಉಜ್ವಾಡು ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ’ಕಿಟಾಳ್” ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ)  ಘೆವ್ನ್ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’  ಮಾಂಚಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ನಾಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ,ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾ’ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್”ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಬರೆಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ “ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ತೀರ್ಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಾಕಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ಲಿ ತಿ ಆಶಾ ಯಾ ಆತುರಾಯ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.
’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’-ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್
ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಲಾ-ಸಾಹಿತ್-ದೃಶ್ಯ್ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಂ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಘಟಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕಾಣಿ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೆ ರೂಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಜರ್ ಭಳಾದಿಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ವಿಶಯ್ ಅರ್ದೊ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಭರಿಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಚಡಿತ್‍ಚ್ ಆಟಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾನಾಟಕ್ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ಲೆ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ  “ಕುಟಮ್”ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಮೂಳ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ತರೀ ಹಾಚೆ ಭೊಂವಾರಿಚ್ಯಾ ದೇವ್-ಧರ್ಮಾಕ್, ಸುರ್-ಸೊರೊ, ಬಾಯ್ಲ್-ಘೊವ್ ಆನಿ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಹೀರೊ ಸಂಗಿ ಪರ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ವಿಲನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಖೊಟಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.
’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್. ತಿ ಕುಟ್ಮಾಧಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸೆಜಾರ್ಯಾಂ-ಜಾಣಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಯಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಂ ವೆಕ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಜಾಗ್ವಣೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್, ಭರ್ಮ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಫಳ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಲೊಂ ತರ್ ಕಸಲಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ? ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಆಜ್ ಜಾಗ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉದೆತಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಗ್ವಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂತು ಕೋಣ್ ಫಟ್ಕಿರೆ -ಕೋಣ್ ಬರೆ, ಖಂಯ್ಚಿ ಫಟ್ಕಿರಿ-ಖಂಯ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಆಶೆಂ ಲಿಪ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ದಾರ್ ಗೀ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಡಾಯ್ತಾ.!

ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್
’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ” ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‍,ಲ್ಲೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಥಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂವಾದ್. 75ಠಕ್ಕೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಕಸ್ತಳ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಂ.ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾಯ್ ಗಾರಾನ್ ಸಯ್ರಿಕೆಖಾತಿರ್ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ, ಯುವಕ್ ಸಂಘಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ವಿಲಾಸಿ ಜಿವನಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೆಂ, ಮೆಕಿನ್ ಜಿವಾನ್ ಘಟ್ ಮುಟ್  ಅಸೊನೀ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಗ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಫುಟ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೆತನ್ ಕರ್ಚೆಂ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾತ್. ಹಾಸ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಂವ್ಡೆ, ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಡಜನ್ ಭರ್ “ಡಬ್ಬಲ್ ಮಿನಿಂಗ್” ಉತ್ರಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ಲಾಂ ತೆಂ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಸುಸ್ತಾತಾ. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಮಸ್ತಿ(ಪಾತ್ರಾಂಚೆ ಕಳ್ವಳೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಭೊಗ್ತಾತ್) ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’ ಜಾಗಯ್ತಾ.
ಕಲಾಕರಾಂವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ
ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಬರವ್ಪಿಚ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಸಲೀಸ್ ತರೀ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಮುಕಾರ್ ತಾಂಚಿ ದಾಕವ್ಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಉತಳ್ ನಂಯ್. ಕಲಾಕರಾಂಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ,ಅಭ್ಯಾಸ್ ಅನಿ ಸೂಕ್ಶ್ಮತಾ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್.”ಮೊಂತು” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ಇಲ್ಲೊ ಕುಸ್ಕಾಲೊ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಕಲಾಕರ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ಕಲೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಡಿಗ್ರ್ಯೊ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪೂಣ್ ಚಡಾವತ್ “ವ್ಹಡ್ ನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಘಾರಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಮ್, ಮೆಕಿ ಆನಿ ಲೊರಿ ಅಂಬ್ರೊಜಾಮಾನ್ ಕಾಣಿಯೆ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ರಾಕ್ಲಾಂ ಮಣ್ಯೆತ್.
ಸ್ರೀ ಪಾತ್ರ್ ಧಾರಿಂಕ್ ಫೊರ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ನಟನಾಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಚಡಿತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನಿ  ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕಾರಣ್ “ಮೆಳ್ಚಿಂಚ್ ಉಣಿಂ”. ಹ್ಯಾ ನಿಬಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡೆ ಬರೆ ನಾಟಕೀ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರೀ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’ ಜಿಕ್ಲಾ. ಮನಿಶಾ ಆನಿ ಎವ್ಜಿನ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಬಸಯ್ತಾತ್. ಬರವ್ಪಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ತಾತ್.
ಫುಡ್ಲಿ ಜಾಗ್ವೊಣ್
ವಸ್ತ್ರಾಂಲಂಕಾರ್,ಮಾಂಚಿಯೆ ಸಜವ್ಣಿ, ಸಂಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಉಚ್ಲೆಂಪಣ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಾಕವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಆವಾಜಾಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಸಾರಾನ್ ಗ್ರಾಸಿತಾನಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ “ಊಟ್ರೇ….” ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತರೀ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಬಂಧೆನ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ..ದಿಖಾವೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ…”ಹಿಟ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸ್ತಿತ್? ಹಿಟ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಅಸಾತ್..? ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’.

–   ಸ್ಟೇನಿ, ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !