Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

CVCLMN 3

ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾ ಮಣಿಯಾಂಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚಾ ಸಾಂಖ್ಳಿಂತ್ ಗುಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಭಿಲಾಶಾ, ಆಪ್ಲೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್ ಲೆಗುನ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಾಚ್ ಜೀವಿಕ್ ನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅಪೂರ್ಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಲಾಭ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ದೆಣೆಂ ಕಸೆಂ ಕಸೆಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆಲೊ ತಿತ್ಲೊ ಉಣೊಂಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ವಡ್ವಿಕಾಯ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್, ಆನಿ ಅಧ್ಬುತ್ಪಣ್ ಸಮ್ಜಾಜಾಯ್ ತರ್ ತೊಂಡ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ದವರ್ನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್, ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಉಲವ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಉಲವ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಬರಿ ಉತ್ರಾಂ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಶೆನಾಕಾ?

CVL01 1

ಪುಣ್ ಉಲವ್ಪಾ ಸಕತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ತರ್, ಉಲವ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಅನ್ಯೆಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚೆ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ಫಕತ್ ಹೆರಾಂಚಾ ಲಗಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಿಬಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬರೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್, ವೊಗೊಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಬರೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಸೊಡಿನಾ ತರ್, ತವಳ್ ಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪುಣಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಅಕ್ಶಮ್ಯ್ ಅಫ್ರಾದ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಭಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮಣ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಡ್ ಪಾತಕ್! ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ದೇವ್ ಚ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಯ್ ಫಾಸ್ಟ್! ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಚಿಯ್ ಫಾಸ್ಟ್!! ಹೆರಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್, ಅನ್ವಾರಾಂಕ್, ಪಿಡೆ ಶಿಡೆಂಕ್ ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್. ಬರೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಶಾಂತಿ, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್. ಧನಾತ್ಮಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್!

CVL02 1ಜಿಬಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಕುಡಿರ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ತೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳ್ ಉರ್ಚೆ ಮತಿರ್. ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಬೆಜಾರ್, ಭೊಗ್ಚಿ ತಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ನಷ್ಟಾಂಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಕಾರಣ್ ತಾಣಿಂ ದೆವಾಕ್ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಚ್. “ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ದೇವ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ತೊ ವೊಗೊ ರಾವಾತ್? ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚೊ ತರ್, ಅನ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಾತಲೊಚ್ಚ್.

ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ಆಧಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಕಪಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್ಂಚ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ಆಧಾರ್ನ್, ಏಕ್ ಯ್ ನೊವೆನ್, ರೆತಿರ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್? ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆರಾಯ್ತಾತ್ – ನೆರಾಯ್ತಾತ್? ಜಿಬೆಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಖರೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಬೆಚೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್? ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿಕ್ ಯ್ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್?

“Small minds discuss people
Average minds discuss events
Great minds discuss ideas”

CVL03 1Eleanor Roosevelt ಹಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿಬೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಂತ್ಲೊ ಚಡಾವತ್ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಕಸೊ ಖರ್ಚಿತಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಕಸಲಿಂ ಮಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಉಲವ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಬರೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ದುರುಪಯೋಗ್ ಹೆರಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡ್ತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಕರ್ತಾ.

“ತುಮಿ ಉಲಂವ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ತುಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ” ನಜರೆತ್ಚಾ ಪ್ರ್ರವಾದಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್! ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ತಾರುಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾನಾಕ್ ತರ್ನೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ಮೊಡ್ಚೊ ಚಿವೊ ಜಿವೊ ಕರ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ಮರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರೆಕ್ ಬಳ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತಸಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಕಸಿ ಆಮಿ ಗಳ್ಸಿತಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಭಂವಾರಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ.

► ಸಿ.ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.