Trending Now

ಏಕ್ ‘ಜೀಬ್’ ಪ್ರಸಂಗ್ !

ಹೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ತರ್ ಯೀ ಕಶೆಂ? ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವೋರ್ ಸಯ್ತ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್! ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತೇಗ್ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೆ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಚ್ ಆನಿ ನಾಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ಘಾಣಿಚೊ ತುವಾಲೊ ಆಡ್ ಧರ್ಲೊಚ್! ಘಾಣ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೋಬಿಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಘಾಣ್ಕುಟಿ ಘಾಣ್ ಹುಂಕ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಕಸಲಿಗೀ ಕೆಮಿಕಲಾಚಿ ಘಾಣ್. ತಾಣಿಂ ನಾಕಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹುಂಕ್ ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಳೀತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ನಾ.

ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ತೋಂಡ್ ಭರ್ ರಗತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ! ಆಪ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಅರ್ದಿ ಜೀಬ್ ಚ್ ನಾ! ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್.

ಜಿಬೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಕಾಂಯ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಾ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಯೀ ನಾ! ವೆಲಾಗಾಯ್ ತಾಣಿಂ? ಕೋಣ್ ತೆ ಹಲ್ಕಟ್ ಮನಿಸ್. ಮನ್ ದಾದೊಸ್ ಕರ್ತಾಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗಾಳಿ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮು! ಇತ್ಲೆ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ತಿಚ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕುಡ್ಕೊ ವ್ಹೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವೀಕ್ ಭರೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ ತರ್ ಯೀ ಖೊಂಚಾಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಚ್ ನಾತ್ಲಿ! ಬಿರ್ಮತ್. ಕಶೆಂಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಯೀ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಕಳೋನ್ ಉಡ್ಲೊಂಗೀ ಪಡ್ಲೊಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ವೆದಿರ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೆದಿಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಪಾಂಯಾಂಮುಳಾ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಚ್ ಕಾತರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಜೀಬ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತಾಚ್ಯಾನ್. ಕೆದಿಂ ಕೆದಿಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶಣಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತಾಣೆಂ ವೆದಿರ್ ರಾವೊನ್! ತಾಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸೌಂಡ್ ಬೋಕ್ಸ್ ರಾಜು ವಾಪಾರ್ನ್ ಬಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ನಮ್ಣೆರ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ತೆ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಯ್ಲಾಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತೊ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೆಮುಕಾರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಯಾಗರಾ ಫಾಲ್ಸಾಮುಕಾರ್ ಶೆಳೆರಾಕ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾಲೊ… ತ್ಯಾ ನಮ್ಣೆರ್ ಥಿಂಪಿ ಉಸಳ್ತಾಲಿ ತಾಚಿ! ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲೆಕ್ಶನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ತಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಡ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ! ಫುಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊಲೊ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊಲೊ?

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಕ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಗಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧನಿಯಾಕ್ ವೆದಿರ್ ಭಾಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್, ತೆಂ ಭಾಶಣ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್. ಅಶೆಂ ಭಾಶಣ್ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಧನಿಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಧನಿಚ್ ಅಸೊ ಜೀಬ್ ಹಿಗ್ಡಾವ್ನ್ ’ಜೀಬ್ ಲೆಸ್’ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ’ಜೋಬ್ ಲೆಸ್ಸ್’ ನ್ಹಯ್ ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್!

ಧನಿಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ – ತೊಂಡಾಕ್ ಧವೆಂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಿಮಕರಡಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ನ್ಹಯ್ ಅಶೆಂ ಜೀಬ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಯೇತ್? ಕಾತರ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ತಿ ವ್ಹರಿಜೆ ಗೀ? ಕಿತೆಂ ತಾಚಿ ಪೋಡಿ ಕರ್ನ್ ಚಾಯೆತೊಂಡಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗಿ. ತಶೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪೋಡಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಣ್ಯಾಪಿಟಾಂತ್ ಲೊಳವ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಜೀಬ್ ಹುಳ್ವುಳೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಚ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತ್! ತಿತ್ಲಿ ಹುಳ್ವುಳ್ಚಿ ಜೀಬ್ ತಿ!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಲಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಚೆರೀ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಚೇಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ – “ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಸರ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟೀಂ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಫುಂಕ್ಶನಾವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಧನಿ ವೀರಾವೆಸಾಂತ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ ಪೆಟಿನಾತ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾನ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ತಾಳಿಯೊಚ್ ಪೆಟಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾಂ ವೆದಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಲರ್ ಧರ್ನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂಚ್. ತೆನ್ನಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಸರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಹಾತ್ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ- ’ತುಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಖೊರ್ಜುತಾ ತರ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಘಶ್ಟುಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಲೆಂ ವೊಂಕ್ಚೆಂ?” ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಆಮ್ಚೆವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆರ್ ಚ್ ದುಬಾವ್ ಸರ್”. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚೇಲಾ ಹಳೂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- “ಸರ್ ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಜೀಬ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನಾಂತ್ ಗಿ?”

“ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ನ್ಹಯ್ ಸರ್. ಏಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪೊಲಿಸ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಎಕಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ದಿಸ್ಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲೆಂವನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಜ್” ಮ್ಹಣ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಚ್. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಗೀ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳೆ! ತಾಂಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಲಾಯ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಖಾಕಿ ಆನಿ ಕಾದಿ ನ್ಹೆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಚ್ ಸವಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯನ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಮಾವ್ನ್ ಪಣ್ ಚ್ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ನಿದೆಂತ್ ಯೀ ವೊಗೊ ನಿದ್ ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಭಾಶಣ್ ಗಾರ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋಪ್, ಕೊಮಾ ಸಯ್ತ್ ಯೀ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಬಿರ್ಮತ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋಪ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ಕೋಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ನಿದ್ಲಾ ನೆ. ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆರ್. ತಾಚಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್. ರೇಡಿಯೋ ಚಾಲು ಕೆಲೊ.. ತಾಂತುಂ ಪದ್ ವಾಜ್ತಾಲೆಂ “ಅಜೀಬ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಹೆ…”. ಧನಿ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ, ಎಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ಖೊಟ್, ರೇಡಿಯೋ ಔಟ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ… ತೊ ಧನಿಯಾನ್ ಚ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್ –

ಪೆನ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ನಿಬ್ಬ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಜೀಬ್
ನಿಬ್ಬ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೀಂತ್ ವೇಸ್ಟ್
ಜೀಬ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್

ಧನಿಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಸಂಕಡ್. ಬೂಕ್ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡಯ್ಲೊ ತೆವ್ಶಿನ್!

ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ.. ಧನಿಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಜೀಬ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಪಾಂಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಚ್. “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ, ತ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿಂನಿ ಜೀಬ್ ಲುಂವ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಲುಂವ್ಲ್ಯಾ ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ.. ನಂಜಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಮು?”. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ- “ನಂಜಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ತೊಂಡಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಚಾಬ್ಚೊ ನಾ!”.

ತಪಾಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- “ಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ’ಕಸಿ’ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ?”

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. “ಕರ್ಯೆತ್ ಪುಣ್, ಜೀಬ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ವೊಕ್ತಾಂ ಬರವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗುನ್. “ಧನಿಯಾ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಜೀಬ್ ಹಾಂವ್ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ಆಸಾ ನೆ. ತೊ ಸಂಸಾರ್ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಲಯ್ನಾ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಜೀಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್. ತುಮಿ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ತುಮ್ಚೆರ್ ಮಸ್ತು ಅಬಿಮಾನ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜೀವ್ ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಣಿಲಿ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶೊಕ್! “ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಭಾಶಾಣಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಹೆಂ ಭಾಶಣ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!” ಸಾಹಿತಿಚೊ ಉದ್ಗಾರ್. ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್. ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಮಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಉಲಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಶಿಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೀಬ್ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಜೀಬ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆನ್ನಾಚೊ, ಕಾಗ್ದಾಂಚೊ, ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿ ಪಳಯ್ತಾಂವ್. ಸ್ಪೋನ್ಸರಾಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಚೆ ಚುಕ್ತಾತ್”

 ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಚೊ ರಾಗ್ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ!

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಜೀಬ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಯಾ?. ಜೀಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೀ ಜಾಯ್. ದಾಂತಾಮದೆಂ ಮಾಸಾಕಿಸರ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೀ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇಂಪ್ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಯೀ ಜೀಬ್ ಜಾಯ್. ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್ ಕಾಮಾಂ ಮಸ್ತುಂ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಬೋಟ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಯೇನಾಕಾ ತುಂ. ಕಳ್ಳೆಂ ಮು!”. ಸಾಹಿತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಮನಾನ್ ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಘುಡಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ತ್ ಪೆಟೊ, ಏಕ್ ಕೋಲ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂಕ್ತಾಲೊ. ಹೊಯ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಭೊಂಕ್ತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಪುಣ್ ಯೀ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಯೀ ಸಾಹಿತಿ ಕಾಂಯ್ “ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೋಣ್ ತುಜೊ ಧನಿ ಭೊಂಕ್ತಾ ಗೀ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಕಳ್ಳೊ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಧನಿಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್. ಹಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಧನಿಯಾಚಿ ಇಂಟರ್ ವೀವ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಧನಿಯಾನ್ ಚ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಧನಿಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶಣ್ ಅದ್ಭುತ್! ಹೆಂ ಭಾಶಣ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸಾತಶೆಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ:”ತುಜೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಜೀಬ್. ತೆಂ ಸಮಾಜೆಖಾತಿರ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಗಾರ್ತಾ, ಚೂಕ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ತಾ”

“ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೆಂವೊಂಕ್ ಯೀ ಲೆಂವ್ತಾ” ಅಶೆಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಅನ್ನಡ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತೊ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ಹೊ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಜೀಬ್ ದಿತೊಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಚ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾನ್. ತೊಂಡಾರ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಹಾಡುನ್ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಜೀಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್. ಜಾಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರಾ. ಕಿಡ್ಣಿ, ಲಿವರ್, ಕಾಳಿಜ್ ಮೆಂದು.. ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಜ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಜೀಬ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪ್ಲೀಜ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್”. ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಇಂಟರ್ ವೀವ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಪೂರಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್. ಹಾಕಾ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂವ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಶೀಬ್ ಚ್ ಸಮಾ ನಾ. ಎಕ್ಕಾಡೆ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹೊಂವಾಚೆ ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ಕಾಡೆ ಕುಂಡೆಲ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಜೀಬ್ ಚ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಧನಿ ಮನಾಂತ್ ಚ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೋಲ್ ಜೀಬ್ ಚ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ- “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ.. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಚ್ ಜೀಬ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಗೀ.. ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಬಸವ್ಯೆತ್ ಗೀ?” ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಂಪ್ಚೆಫುಡೆಚ್ ಧನಿಯಾಚೊ ಮಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ದಡಾಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಪಾಜ್ರೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಧನಿಯಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಆಳೆ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜೀಬ್ ನ್ಹಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಜೀಬ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಉತರ್ ಚ್ ಹಾತೆರ್. ಜೀಬ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಣೆಂನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಶಣಾಂನಿ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಉಸ್ಳಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ದೋನ್ ದಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಪಡ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !