ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ದೇವ್ ಬೊರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಡೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಸುಟಿ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲಿ. ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೈಮ್‍ಪಾಸಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸಾ. ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಕಣಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತುಮ್ಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಬಿಝಿ ದವರ್ಲೊ.

ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಖೊರೊಜ್. ಮಾತ್ಶೆಂ ಖೊರ್ಪಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಬೊಸುಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ’ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಗುಡ್‍ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕೊಪಿ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಏಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್‍ಭೊರ್ ಪದಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್, ಫೊಕಾಣಾಂ, ಆವ್ಘಡಾಂ, ಸೆರ್ಮಾಂವ್, ಭಾಷಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗುಡ್ ನೈಟ್’ ಮೆಸೆಜಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ? ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ಲೊ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ದಿಸ್ಪಟ್ತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯೊಚ್.

“ಸ್ಟೇನ್, ತುಂ ಬೈಬಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾಯ್ಗಿ?” ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ತಾರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಂಕ್ ವಾಚಾಪ್ ವಾಚ್ತಾ.

 “ಕಿತೆಂಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಾಂಜೆಲಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ತೊ ತಾಂಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್.

 “ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ವಾಚಾಪ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾಯ್ಗಿ?” ತಿಸ್ರ್ಯಾಚಿ ನಮ್ರ್ ವಿನಂತಿ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ರೊಸಾಳ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಧಾಡಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಮಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್!

ಆಶೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತರೀ ಎಕ್ ವಿಚಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಜುಚಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾಚಿ ಸವ್ಲತಾ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾರಾಂ, ವಿಮಾನ್ ಯಾತ್ರಾ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ತಸಲಿ ಸುವಿಧಾಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅನಿಕೀ ಸರಳ್ ಜಾತೆಂ. ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವಿಟರಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಸ್ತೆ? ಜುದಾಸಾನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊಯಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸೆಪಾಚೆರ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತೊ? ತಾಕಾಯಿ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆ ’ಫೊಲೊವರ್’ ಆಸ್ತೆ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧೊಸ್ತಾತ್.

 ಆಯ್ಚಿ ಅಧುನಿಕ್ ಸುವಿಧಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತೆ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸ್ರೊ ಘೆತೆ? ಹವಾ-ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಥಂಡ್ ಕಾರಾಂನಿ ಭಂವ್ತಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಸುಸ್ತ್ ಜಾತೆ? ರಕ್ಷಣಾಕ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ಭೀತ್ ಜಿಯೆತೆ? ರಾಯಾಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆ ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆಸ್ತೆ? ಹೆ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಯ್. ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

 ಪಾಟಿಂ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸೆಪಾ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಫೋನಾರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಜೊ ಆನ್ಬೋಗ್. ವಳ್ಕಿಚಾ ವರ್ತುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅವಶ್ಯಕ್ ಆನಿ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅಪರಿಚಿತಾಂಚೆ ರೆಖಾದ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ’ಗ್ರೂಪ್ಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಂದೇಶ್. ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಟಿಂಗ್’ ಮಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ವಿಂ ಮಾಕಾ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವ್. ವರ್ಸಾಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ’ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ’ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಏಕಾ ಥರಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖುಶಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಸೆಜಿಕ್ ಟಿಂಗ್ ಮಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಮಾತ್ಸೊ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

 ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಅನುಮತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಸಾಂದೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಸೆಜಿಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ’ಟಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಸಾಂತ್ – ಭಕ್ತ್ ಇತ್ಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಸಾಂತ್ ಜೊಸೆಫ್, ಸಾಂತ್ ಬರ್ನಾಡ್, ಸಾಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್, ಸಾಂತ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆನಿ ದೆವಾದೀನ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೆರ್ ಪಂಗಡ್. ನಿಡ್ಡೊಡಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಾ (ಸೇವ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ) ಪಂಗ್ಡಾಚೊಯಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂದೊ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್’. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಂದೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ? ಏಕ್ ಈಡಿಯೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಚ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ಹಾಂಚಿ ’ಟಿಂಗ್’ ವಿರಾರಾಯ್ ನಾಕಾ ಮಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಡಾವತ್ ಗ್ರೂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, “ಕಿತೆಂ ತುಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾ? ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್.”

 ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾರ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಉತ್ರಾಂ ಆಶಿಂ ಆಸಾತ್. “ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಘೊವ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಫೊನ್ ಸೆಟ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕೊಲ್ಸ್. ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ತರ್ ಇನ್‍ಕಮಿಂಗ್ ಕೊಲ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ತರ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೊಲ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್ ತರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ಸ್.”

 ತರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ಸಾಂಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್!

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !