Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್- ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳೊಕ್!

KasgiClmn 2 1ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಈಶ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಏಕ್‍ಚ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್!

ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕೋಣ್ ಹೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆದಾಳಾಚೊ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಚಡ್ ಉಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾ ’ಮಿತ್ರ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ’ಪಡ್ ಬಿಂಬ್’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಯೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ರುಚ್ತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶೀಮ್ ನದ್ರೆಚಿ ಪಾರ್ಕವ್ಣಿ, ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೋವ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಪಾಲ್ ಪೆದ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸೊನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ‘ಪಡ್ ಬಿಂಬ್’.

KG006ತೆನ್ನಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಎದೊಳ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್; ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’(ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ’(ಕಾಣಿಯಾಂಪುಂಜೊ) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯೊ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಫಿ ಲೋಬೋ ಪಡಿಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಬೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಕರ್ತಾನಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆ ದೊನೀ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಆದ್ಳಾಜೆಗೀ! ಪಾನಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾನ್‍ಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ. ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’ ಕವಿತಾಪುಂಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಪಾನಾರ್ ಗುಲೊಬ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ! ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ಪುಸುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ’ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ’ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಆನಿ ತಿ ತಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ. ಎಕಾ ತರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ಬೊಂಬಯ್ಚೆ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಟೊನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬೂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೊನಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ’ಪಡ್ ಬಿಂಬ್’ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಯ್ಜ್ ತಸ್ವೀರೆಂತ್.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಧೊಸ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಆನಿ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಪೆಂಟೆಂತ್, ಸಂಗಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲಾಗಿಂ ಘರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಘರ‍್ ಫಕತ್ ಘರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಚೊವ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ, ಟೋನಿ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಗೀ… ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಆಸಾನಾತ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾವಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

KG002

ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಘರಾಂತ್ 

KG005

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಂತ್

ಸಮಾಕಾಳೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪರಿಗತ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಪೂರಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್(ಚಂಪಾ) ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ’ಸಂಕ್ರಮಣ’, ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ರುಜುವಾತು’, ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾ ’ಸಾಕ್ಶಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಾಕಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್. ಕೆ.ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್, ಎಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್- ಹಾಂಚೆ ಕವಿತೆಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್, ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಶ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಹಾಚಿಂ ಕನ್ನಡ ಭಾವಗಿತಾಂ; ’ಜಾಲಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ’, ’ಸುಬ್ಬಾಭಟ್ಟರ ಮಗಳೆ’, ಅಸಲಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್. ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂಚೆಂ ಚಾಕ್ಣೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಯರೀ ರುಚನಾತ್ಲಿ!

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸನೀಸಾಚಿ ‘ತಬ್ಬಲಿಗಳು’. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಬೋವ್‍ಚ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಬರಿ ಆಸಾ ವಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ಫರಾ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸನೀಸಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ!

ಆನಿಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋದಿಲೇರಾಚಿ. ಬೋದಿಲೇರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಝಳಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಜಾನಕಿ ಕೊಲಮಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಂಕೇಶಾನ್ ತಾಚೊ ಕವಿತಾಪುಂಜೊ ’ಲೆ ಫ್ಲೂರ್ ದು ಮಾಲ್’, ’ಪಾಪದ ಹೂಗಳು’ ನಾಂವಾರ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬೂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಶಿರ್ವಾಂ ಲಾಯ್ಬ್ರೇರಿಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆಕರ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಝೆರೊಕ್ಸ್ ಕರವ್ನ್, ತೆಂ ಝೆರೊಕ್ಸ್ ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಅಶೆಂಚ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್(ಆತಾಂ ನವಕರ್ನಾಟಕ), ನವಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕಾಆಂಗಡ್ ಆನಿ ಲಾಯ್ಬ್ರೇರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ!

‘ಸೃಜನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾ. ರಾಣಿಪುರಾಚ್ಯಾ ರಿಶಿವನಾಂತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಬಿರ್ ’ಸೃಜನಾ’ ಮಾಂಡುನ್, ರಾತಿಂ ಎಕಾ ವೊರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಫಳ್ ಶಿಬಿರ್ ತೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ರಾಕ್ಣೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮುಕ್ತ್ ಉಲವ್ಪ್’. ಜಿವ್ಸಾಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆವಿಶಿಂ ಖತ್ಕತಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಏಕ್ ’ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಟಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ಸಬಾರ್ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್’ ಅಂಕಣಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಿಂತುರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ’ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ’ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬರಿ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾನ್ ಬಸೊನ್ ಎಕಾ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಸ್ಕ್ರೀಪ್ಟ್ ಬರಂವ್ಚಿಯ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ.

KG004

ಬೇಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ವಿಲ್ಸನ್ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಮದೆಂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಮಾರಿಫಾತ್, ಸಂವಾದಾಮಾರಿಫಾತ್ ನಿವ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಬಾರಿಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಸ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಟೋನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಮಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತೆಗಾಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫೊಕಾಣಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ! ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಫೊಕಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಹೊಕಲ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಾಯ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಜಲ್ಮಾತಾರೀಕ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಗಮ್ಮತಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್- ಏಕ್‍ಚ್ ದೀಸ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ – ಆಗೊಸ್ತ್ 31. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಈಶ್ಟ್ – ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಗಿಲಾಸಾಂತ್ ಫೆಂಡ್ ಉಮಾಳ್ತಾ! ಹಾಂ… ಫೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನಿಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿ- ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ’ಖತ್ಕತೊ’ ಕವಿತಾಚ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ!

KG001

ಮುಕ್ತ್ ಉಲವ್ಪ್.  ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಲವ್ಪ್

KG003 2

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಕಾನ್ ಜಾತಾತ್ ಚ್ಯಾರ್

KG007

ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್ಅಮರ್ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ತೆನ್ನಾ ತೆನ್ನಾ ತೆದಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಗೀ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಆಟೊವ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆಮಿ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ಮೆಳೊನ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನೆಮಾಳೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್, ಆನಿ ತೊ ಊಣ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್- ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್. ’ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಗೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ತಾಚಿ. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಪಡ್ಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಮದೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಜೊಕುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಕ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡ್ಲಾರ್ ’ತುಮಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಜ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್‍ಚ್ ಉದೆಲಾ. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ ’ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸರಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಕ್ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತೆಕೀ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್.

ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉಡಾಸಾಂಕೀ ಮಾತ್ಶಿ ಊಬ್ ಲಾಬ್ಲಿ, ತಿ ಹಾಂಗಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಘುಸ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ನ್ ಪಾನಾಂ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸಲೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ವಾಡಂವ್ಚೆತಸಲೆ ವರ್ತುಲ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.