ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

ಆಯ್ಲಾಂ ಪರತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ – ಲಾಭ್ಲಾಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ. ನವಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ , ನವಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ, ನವ್ಯಾ ರಿತಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ವರಸ್ ಸಭಾರ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾನಿಂ ಘುಂತುನ್ ಆಯ್ತೆಂ ರಾವ್ಲಾಂ.

ನವೆಂ – ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಅಸುಂ , ನವ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಬರೆಂಚ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ನವ್ಯೊ ವಸ್ತುಗೀ ವ ವಸ್ತ್ರಾಂಗೀ , ಘರ್ ವ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ನವ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಜಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್. ನವೆಂ ವರಸ್ ಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಸಭಾರಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ಚೆ , ಸಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ವ ಯೋಜನಾಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾನಾ ಪರ್ನೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೀನಾ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ನವ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ , ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ಫಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಬರೊ ಆಸೊಂ . ಸದಾಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ರುತಾಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಯಿ ಬರೊ ಫಳ್ ಲಾಭ್ತಾ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಅನುಗುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಸಭಾರ್ ಮೊಲಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ. ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ , ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಂನಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆನ್ ತೊ ಭರ್ಲಲೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ತೊ ವಿಸ್ಮಿತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಬರೆಂ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ವಾಯ್ಟ್ ಯಿ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ ನಯ್?
ಹಾಂಗಾಚ್ ತೊ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಬರಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಚುಕೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ಯಾಂ.

 ಅಮ್ಚೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ ಲ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್. ಮೊಗಾಚಿಂ , ಪೆಲ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ, ಸಹಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ್, ಭಾಂಧವ್ಪಣ್, ಭೊಗ್ಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಶೆಗುಣ್, ತ್ಯಾಗ್ ಮೊಗಾ ಸೆವೆಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ವಿವಿಧ್ ಶೆಗುಣಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ? ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ತಾಣಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಧೆಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ಬರೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆಡ್ಕಳಿ ಹಜಾರ್ ಅಸ್ತಿತ್ ಖರೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಅಮಿ ಆಂವ್ಡೆತಾನಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್.
ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಫಾಂಟೆವ್ನ್ ವಾಡೊಂದಿ. ತ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಲಾಭೊಂದಿ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಟಾಚೊ ತರಿ ಧಿಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿಂ. ಠೀಕಾ ಅಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊಂವ್ದಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಚಾಕೊನ್ ಸ್ವೀಕಾರುಂದಿತ್. ಕೇದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಿ ಪಾಫ್ಡುನ್ ಸಾಳಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾಶೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !