ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈಚೊ “ಸಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ” ಆತಾತಾಂಚ್ ವಾಚುನ್ ವಿಟ್ಟೂ ಆನಿ ರಾಚ್ಚೂ ಪೈ ಆನಿ ನಾಗ್ಡೊ ಬೇತಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ವ್ಯೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ “ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ” ಆನಿ ತೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂಚ್, ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ “ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್” ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಲೊನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಆಂಗಾಚಿ ಲ್ಹೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ವಾಹ್‌ರೆ ಕಿಶೂ, ತುಜೊಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚೊ ನಂಯ್?

ಹಾಂವ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್, “ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ” ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹೆಲ್ಗಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಖಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ವಾಂಜೆಲ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್‍ನಿ ಬೂಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್‌ಯ್ ಎಡ್ವಿನಾಚೊಚ್, “ರಾಜ್ ದ್ರೋಹಿ”. ತಾಂತ್ಲೊ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಘ್‌ಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತವಳ್‌ಚ್ “ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ” ಹಾಂವೆ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೆಗ್ಳೊ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೋಯ್ ಆಂವಡ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಎಡ್ವಿನಾಚೆ ಬೂಕ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಹಾಂವೆ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ” 216, ದಾರುವಾಲ ಎಸ್ಟೇಟ್” ಪರತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ ನವಲ್ ಕಾಣಿ. “ಆಜ್ ಆಮಿ ಫಾಶಿ ದಿವ್ಯಾಂ…” ಆಜ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ ವೊಳೆರಿ… ಸಾಯ್ಮನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪರ್‍ನೆಂ ಬ್ಯೂಕ್, ಎಗ್ ಮಿಶೆಲ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಶೆ…

ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ.. “ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ”

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಕಿರ್ದಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಜ್ಯೋ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಅನಾಬೆಲ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಕೆನೆತ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಯಾನೆ ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಇಮೆಲ್ಡಾ ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊ, ಲಿಂಡಾ… ತಿಂ ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ? ತಾಂಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ? ಕಾಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರ್, ಹಾಯ್ ಹಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ನ್‌ಗಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕ್ರುತಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ರಾವೊನ್ ತರ್‌ಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಯಾರ್. ಆನಿ ತಿ ವಾಚುನ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಹಾಚ್ಯಾ “ಉಮಾಳೊ” ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಮಧೆಂಚ್ ಬಂಧ್ ಪಡೊನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರುನ್, ಪರತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪೆಟೊನ್, ಮ್ಹಜಿ ಉಸ್ಮಡಾಯ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್, ಶೆಂಬರ್ ಕಿಸ್ತಾನಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ “ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್”

 ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ  ▲

ಜೆರೋಮ್ ಲಾಝ್ರಾಕ್ ಕಶೆಂ ವಿಸರ್ಚೆಂ? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾನಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಶೆಂ ಆಡ್ ಧರುನ್ ಸಾಲಾಭಿತರ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲೀಯೊ, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ರಮೋನಾ, ಈವಾ ಲಾಝ್ರಾ, ಹೆಲೀನಾ, ಲಿಲಿಯನ್…. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿಂ ತಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ, ತಿಂ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಸ್ಥನಾಂ, ತ್ಯೊ ತುದಿಯೊ…..
ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಜಾಳ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ರೂಂದಾಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬಳ್ಪು ವೋಡ್ನ್ ಯೆಂಡ್ಯೆತೆವ್ಶಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಂಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್, ತ್ಯಾ ಜಾಳಾತೆವ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಶೆಂಭರ್ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾನಿ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಶ್ಯಾಥಿ… ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ತಿ ಶಿಸ್ತ್… How is that even possible? ಹಾಂವೆ ಎಡ್ವಿನಾಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ.
ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ”
ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಥಾವ್ನ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸಾಂ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತುವೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂಯ್. 1008 ಪಾನಾಂಚೊ, ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಯ್ಬಲ್. ತಿ ಕಾಣಿ, ತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್, ತೆ ಪಾತ್ರ್, ತಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್, ತೊ ಎಡಿ, ತೊ ಭಟ್ಟು, ತೊ ಜಾಕು, ತೆಂ ಗೋಡ್ ಬ್ಲೆಸ್.. ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ವಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೋರಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗತ್. ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ ಖರೀತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ನಾಂ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಧರ್ನ್, ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆನಿ ಮಿತ್ರ್ ವಿತೊರಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ದೀನ್ವಾಸ್. ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಆವೃತ್ತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕಥಾ, ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ. ಎಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ Masterpiece.
ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ , ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್, ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ತರ್, ತಾಕಾ, Man Booker ಯಾ Pulitzer ತಸಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭಾಜೇಚ್.
Oh Hello…. ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಹಿಂ ದೋನ್‌ಯ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ… ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಹೆ ಪಾತ್ರ್, ಹಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ, ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ವಾಚಪ್, ಫಕತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೀವೃತಾಯೆನ್ ಭಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ತಾಂಗಿ ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯ್ ಅಸ್ಲೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್, ವಿಲ್ಸನ್, ಎಚ್ಚೆಮ್, ಅಂಡ್ರ್ಯು, ಆಂಟನಿ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾತಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಪಾರ್ ಯಾ ಕವಿತೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಆನಿ ಉಪ್ತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ತೀವೃತಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಕರ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮಾತ್ ಖರೊ ಬರವ್ಪಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಥೊಡೆಚ್ ಬರವ್ಪಿ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತಸಲೆ ವಾಚ್ಪೀಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.
ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಂಟೊ ತಸಲಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಬ್ಲೊಂಡಿ, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ Sense of humour, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು , ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಫಕತ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ “ನಂದನಾವನಾಂತ್” ಫಕತ್ ತಾಂಕಾ ಮಾತ್ ರೀಗ್. ಹೆರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ‘ಭೇಶ್’ ಜಾಲೆಂ.

 ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಿಂ ಕಾಮಾ ಪೂರಾ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಜಾಂವ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಮಾನಾಚೊ ಮಾನ್ ವಾಡ್ಲಾ, ಭರ್ಮ್ ಚಡ್ಲಾ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪರಿಧೆಭಾಯ್ರ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್.

 ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !