ನೀಟ್ ಗೀಟಾಂನಿ, ಚವ್ಕ್ ಚವ್ಕಟಾಂನಿ ಆನಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ

ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಸಂಗಿಂ ‘ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಿರಾಶೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಪುಣ್ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರಾಂನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತರ್ವಣಾಂಚಿ, ಧುಸ್ಪಟಾಯೆಚಿ, ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕತೆಚಿ ಗಾಣಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಸಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದಿ ಲೊರ್ಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾ-ತಾಳ್ವೆ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ, ಘಡ್ಲಾಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ – ರೆವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ತರಿ ವಿಶೆವ್ ದೀಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಖೂಬ್ ಖ್ಹೆಳಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಉಪಸಂಹಾರಾಚೊ ಮಾತಾಳೊ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಆಸಾ, ವ್ಹಯ್? ಅಸಲೊ ಉಪಸಂಹಾರ್ ಹಾಂವ್ ದೀನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಸಂಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್; ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ 1979 ಹಾಂವೆಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ 1996 ‘ಉಮಾಳೊ’ ನೆಮಾಳ್ಯಾರ್ (ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೌರಿಸ್ ಡೆಸಾ-ಸಂಪಾದಕ್) ಚಾಲು ಜಾಲಿ (ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೊಟ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಪಳೆಯಾ), ಬರ‍್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ , ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ – ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಫಾತೊರ್’ ಯಶೆಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಲಕ್ಕಿ ಪನ್ವತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ ಪುಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಕಾದಂಬರಿ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ?

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೂಚ್ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲೊ, ಗಾಳಿ – ಶಿರಾಪ್‌ಯಿ ದಿಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಫೆರ್ನ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ, ಭುರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರುಚೀಕ್ ಆನಿ ಗುಪ್ತಾಯೆನ್ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉ‌ಊ‌ಊಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾಚ್ಪಿ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿಕಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ಆಸಾ ತರ್ – ಕಾದಂಬರಿಚೆಂ ಯಶ್ ಖಚಿತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನೇಮ್ಂಚ್ ಅಸಲೆಂ ಪುಣ್ ಕೆದಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಥಿರಾತ್?

ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಫಕತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್.ಪೆರ‍್ನಾಳ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಖಾತಡ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಫುಕಾರ್ ಉಬಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಆಪ್ತ್’ ಆನಿ ‘ಖಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ನಾ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್. ತರ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್. ಪೆರ‍್ನಾಳ್? ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ love – hate relationalship. ಆನಿ ಹ್ಯಾ unique ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂಬಂದಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ‘ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಪುರಾಯ್ ಶೆಂಬರ್ ಅವಸ್ವರ್ ಸಂಪವ್ನ್ಂಚ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಬುಡೊಂಕ್‌ನಾಂತ್. ಹೆನ್ರಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಫುಕಾರಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ನಾಸ್ತಾಂ “ಆಸಾ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ‘ಆಪ್ತ್’ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಿತ್ರ್ ತೊ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ತೊ ಧಯಾಂತ್ ಫಾತರ್ ಸೊಧುಂದಿ!

‘ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಆತಾಂ ತುಜೆಚ್ಚ್ ಓ ಹೆನ್ರಿ!

2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ “ಫಾತೊರ್” ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ’ನಿ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ archives-ನಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಚಿತ್. ಪುಣ್ ಸಮಾದಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಆಕೃಂದನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ?

‘ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಗೃಂಥಾ ರುಪಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಜರೂರ್, ಗೃಂಥಾಂತ್ಲೆ ‘ಫಾತೊರ್’ ವಿಂಚುನ್ ಗೊಂಪಿಣೆಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್? ರಮೋನಾ, ಹೆಲೀನಾ, ಲಿಲಿಯನ್, ಈವಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ನ್ಹಯ್? ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ನ್ಹಯ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚೊ ತರಿ ಕಸೊ?

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ….ಹೊ ಹೊ ಹೊ ಹಾಕಾ ಖಂಚೆಂ ಇಂಫೆರ್ನ್ ಸೊದ್ಚೆಂ!

ಹಿಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಯಶ್ ‘ರೆವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ?’ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತಿ ಥಿರಾಂವ್ಚಿ ಕಶಿ?

ಫಕತ್ ಗೃಂಥಾ ರುಪಾರ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್! Any takers?

 ► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !