Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಿಣಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ದು:ಖಾಂನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಗತ್ ಜಾಣಾಸೊನೀ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಕಾ ಘಾಲೆಂ ತಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಸಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ತರ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸಮ್ಚೊಂಚಿಂ ನಾಂತ್ ತಸೆಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ’ಕಾಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆ ಚಿಕಾಗೊಂತ್‍ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧೃಡ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ, ಟ್ರೀಜಾ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

 AA003ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ – ’ಚಿಕಾಗೊ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್’ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತಾಂತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ (ಹೆಲ್ಫ್ ವಾಂಟೆಡ್) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ ತಿಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಹಾಂವೆ ಏಕಾ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ತಾಂಚೆ ವಿಳಾಸ್ ಬರಯ್ಲೆ. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಲಿಖ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಜಾಯ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ (ರೆಜ್ಯೂಮಿ) ಲಿಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲೊಕಾಟ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಕಾ ತಪ್ಪಾಲ್ ಚೀಟ್ ಚಿಟ್ಕಾವ್ನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆ ಧಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ.

 ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಕೋಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸ್ವತಾಃ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಭಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ನವೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಕತ್ ಅನ್ಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ – ಅನ್ಭವ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್? ತರ್ ಹಾಂವೆ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ, ಮಾನ್ ನಾ, ಸ್ಥಾನ್ ನಾ? ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಗೊರೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ – ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‍ಚ್ ವಿಂಗಡ್ – ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಾತ್ರ್; ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಅಸೆಂ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ನಂಯ್ ಅನ್ಭವ್ ಮೆಳ್ಚೊ?

 ತೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್, ಟ್ರೀಜಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿಚೊ ನವ್ರೊ ಎಲ್ಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಜಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ! ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಗಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಬಸ್ಸ್ ರಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಮೈಲಾಚಿ ವಾಟ್ ತಿ ಹಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ತಿಂ ಬೆಲ್ಲ್‌ವುಡ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್.

AA002 ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಯ್ರಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಬರೊ ದೀಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಲ್ಯಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲುಂಗೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಹಾಂಗಾ ಸದಾಂಚೆಂ; ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ, “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಪರಿಂ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾಯ್? ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಹಾತ್ ಭರಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್ಭೆತಿ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

 “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಂಯ್, ಕಾಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್ ಆನಿ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀನಾಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಆಯ್ರಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಅಂಕಲ್ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚ್ಹಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 ಮ್ಹಜಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಮಿ ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಬಾಜಾರಾಕ್ (ಮೊಲ್) ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಕಲಾನ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಆಟ್ಟೆಂ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆರ್ಸೊ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಸೆಂ ದೋನೀ ಕೂಸಿಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಆರ್ಸೆ ಪಾಟ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಆಟ್ಟೆಂ ಧರ್ಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ ಪುಣ್ ಕಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ನೊಬ್ಬಿಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಅಂಬಾಸ್ಯಾಡರ್ ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

AA004 ಕಾರಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾಗೊ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ಕಾರಾಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಿಯರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಣೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೆತಾಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಮಾತ್ಸೊ ಚಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಭಾರ್ ವೃತ್ತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಕಾರ್ ಕಸೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಸೆಂ ತೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕಾರ್ ಸಮಾಂತರ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

 ಆತಾಂ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಟಿನ್, ಆತಾಂ ತುಂ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?” ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ? “ವ್ಹಯ್ ಅಂಕಲ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಮಿ ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿ ಕಾಡ್ನ್ ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾನಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್, “ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

 ಆಮಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ರಿನ್‍ಬಾಯ್ ದೊನ್ಫಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಶಿತ್ – ಜೆವಾಣ್ ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ.

ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ – ಕಾರ್ ರಭಸಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಕಾರ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ವ್ಯಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

 ಸದಾಂಯ್ ತಾಂಗೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಖಯ್ತೊಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಚಾಲಕಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ; ಹೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

 ಟ್ರೀಜಾಲಾಗಿಂ ಜಮಯಿಲ್ಲೆ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ – ಏಕ್ ಕೂಕ್ ಕೌಂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ರಿವರೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕುಮ್ಕೆದಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಿತ್ರಿಣ್ ನರ್ಸ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ಟಾವ್ ವೇಳ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಲಿ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ರಾತಿಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಿ ನಾಸ್ಲಿ. ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಗರ್ಜ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ತಿ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್. ಚಡ್ಟಾವ್ ಸನ್ವಾರಾ – ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ತೆಂ ರಾತಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ.

 ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಸೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೊಟಾಂವ್ಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ ತಸೆಂಚ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ – ಲೇಥ್ – ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಂತ್ರಾಂ ಜಾಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಶಿಕೊನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

 ತೊ ದೀಸ್ ಸೊಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೋವ್ ತಾರೀಕ್. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜವಾಬಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಕ್ಲಾಂ (ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್) ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಲೇಥ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾನವೀಯ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಕ್ ಶಾರ್ಲಿನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆನ್ನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂಬರ್ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವರಾರ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

AA001 ಹಾಂವೆ ತಿ ಖಬಾರ್ ತುರ್ಥಾನ್ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯ್ ಮಾತ್ಸಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾತಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್. ತೆಂ ಬರಂವ್ಕ್, ಹೆಂ ತಪ್ಪಾಲ್ ಕರುಂಕ್, ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ರೈಲಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾತಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ದೀಸ್‍ಪಟ್ಟಿ (ಡಾಯರಿ) ಹಾಂವ್ ತಾಣೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಖ್ಲಾಂ ತೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸ್ – ಪಟ್ಟೆರ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುಖ್ ಪಾನಾರ್ ಹಾಂವೆ ಅಸೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ: “ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ” – ’ಆಲ್ ಒಫ್ ಮೈ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸಮ್ ಒಫ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್.’

 ಹಾಂವೆ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಅಂಕಲಾಕೀ ಸಾಂಗ್ಲಿ; ತಾಕಾಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

 ನವೆಂಬರ್ ಇಕ್ರಾ ತಾರ್ಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಡೌನ್‍ಟಾವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಆಮಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಸೀಟಿಯೆ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಠಿಕಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಡೌನ್‍ಟಾವ್ನ್ ವಾಬಾಶ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ದೆಂ ಮೈಲ್ ಚಲೊನ್ ಹಾಂವ್ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಶಾರ್ಲಿನಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ.

 ಶಾರ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುರ್ಥಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂಬರ್ ತೆವೀಸ್‍ವೆರ್ ಮುಕಾದಮಾಕ್ (ಸುಪರ್‌ವೈಜರ್) ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಆತಾಂ ಫಿಲಿಫ್ಪಿನಾಂತ್ ರಜೆರ್ ಗೆಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ.

 ಹಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಧರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಟ್ರೀಜಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜೀವಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಾರ್ಲೀನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ತಾಕಾಯ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

 ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಹೆರ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಚಿಂಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಕೋಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಮುಕಾದಮಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್. ಹಾಂವೆ ಹೆ ದೀಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರ್ಲೆ. ಅಂಕಲಾಕ್ ಕಾಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಚಾಲಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾಲಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ. ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ರಾತಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕಾ ಮಾಳ್ಯೆ ಕುಡಾಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಕಾರಾಚೊ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತಸೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಡೌನ್‍ಟಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಪಯ್ಶೆ ಪಡ್ಟಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೈಲಾರ್‌ಚ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

 ಹಾಂವ್ ನವೆಂಬರ್ ತೆವೀಸ್‍ವೆರ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶಾರ್ಲೀನಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾದಮ್ ಲೂಕಾ’ಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಸೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತೆಂ ದಾಖಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾರ್ಲಿನಾಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಶಾರ್ಲಿನ್ ಲೂಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆನ್ನಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

 ಹಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಟಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾದೊಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಟ್ರೀಜಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ತಾಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಟೀವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತೆನ್ನಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಖಳ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಕಾಗೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

 ನವೆಂಬರ್ ಚೊವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ನೋವ್ ವರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾರ್ಲೀನಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜಿ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ನವೆಂಬರ್ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ತಸೆಂಚ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ್ (ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್) ದಸೆಂಬರ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಸೆಂಚ್ ತ್ಯೆಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ವರಾಕ್ 4.75 ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ತಸೆಂಚ್ ಪಾಳಿ ಭಕ್ಷಿಸ್ (ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್) ಧಾ ಠಕ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್.

ಹಾಂವ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಶಾರ್ಲಿನಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಪಾಸ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಶಾರ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ರಾಂ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಿಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಂರ್ಡ್ಯಾ ಕಾಬಾಟ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಚಾವಿ ದಿಲಿ. ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೂನಿಫೊರ್ಮ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ವಾಪರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾರ್ಲಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವರಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಳಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತಿಸ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಶಾರ್ಲಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದಸೆಂಬ್ರ್ ತೀನ್‍ವೆರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ನೋವ್ ತೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂಚಿ ಪಾಳಿ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಶಾರ್ಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಕಟ್ಟೋಣಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ದಿಲೆಂ.

 ಅಸೆಂ ದಸೆಂಬ್ರ್ ತೀನ್‍ವೆರ್ ಹಾಂವ್ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಕ್ಲಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೇಥಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

  ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

 ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ : ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ : ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ

   ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್!

  ಪಾಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಲ್ಸ್

  ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್

  ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್ … ಹೊಕಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಖಂಯ್ !

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್

  ಮಿಸಾಂವ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತೆಸಾಂವ್

  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್

  ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ.

  ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ

  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಸ್ರಾವ್

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ !

  ನಂತೂರ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್

  ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ

 ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

  ದರ್ಜಿ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊಂ.

  ಹಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ!

  ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಬಹಾದುರಿ

  ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್

  ತ್ಯಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.