ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್

Bullet

ಮ್ಹಜೆ ಸಗ್ಳೆ ಈಷ್ಟ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾನಿಂ ಬಸುನ್ ಸುಂಯ್ ಸುಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈಕಾಲಾಚಿಂ ಪೆಡಲಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ಚ್ ದೂ:ಖ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೆ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಸೈಕಾಲಾರ್, ಜಶೆಂ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ರೇಸಾಂತ್ ಉಂದಿರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ.

 ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ – ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ರಾಗಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಕಿಯೀ ಸುಟಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸೈಕಲ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್ ಬಗಾರ್ ವರ್ತೊಚ್. ಪಳೆ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚಿಂ ಟಯರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸೈಕಾಲಾಚಿಂ ಟಯರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್. ಅಶೆಂ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆಪೆರ್‌ಮುಟಾಯ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

 ಮ್ಹಜೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ತ್‌ಡೇಕ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಗತ್ತಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್, ಆಶೆಕ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಟಪಟ ಅವಾಜಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಬುಲೆಟಾಚೆಂ’ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತಿಚೆ ಸಮೊರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಅಯ್ಕೊನ್ ತಿಚೆಂ ಇಂಜಿನ್ಂಚ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತರೀ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಬರಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ತಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಕ್?” ತಿಚೆಂ ಗದ್ಗದಿತ್ ಸವಾಲ್.

“ಏಕ್ ಲಾಕ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊನ್ಂಚ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಜಾಪ್.

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ಏಕ್ ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕದೆಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೊ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಹೆರೊದ್ ರಾಯ್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ತಾಚಿಯೀ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಃಖಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೆಂಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್‌‌ಚ್ ಮೊಡ್ಚೆಬರಿಂ ಮೊದೊರ್ನೆನ್ ತಿಚಿ ಎಫ್.ಡಿ. ಮೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೀ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ರೇಸಾಂತ್ ಶಾಮಿಲ್ ಜಾಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಬಾಯ್ಕಾಂ ವಾಗಿಣೆನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಪಟಪಟ ಕರ್ನ್ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್, ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋದಿ ಆಯ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಗೊಣಿಯೊ ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೊ, ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಾಯೆನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕ್ಲೊನ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲೆಂ. ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೊ ಪೆಟೊ ಬುಲೆಟಾಚಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಸಟ್ಲಿ – ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಬುಲೆಟ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ಕ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಲಾಡು ವಾಂಟ್ಲೆ.

 ಬುಲೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊದೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಕಾ ಬುಲೆಟಾರ್ ಏಕ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ಬುಲೆಟ್ ಇಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಇಸಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಿ ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಬೊಂಬೊಯ್ ಪನಾಂದೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ದೀಸ್‌ ರಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಿ ಸವಾರಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್‌ಭರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಿಚ್ಚ್ ಖಬರ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅಂಗಾರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ವೆಚೆಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ಗಾಚಿ ಧುಳ್ ಉಬಯ್ತಾಲೊಂ. ಬುಲೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆನ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಕ್ ಅಪಯ್ತಾಲೆ ತರ್ ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ’ಬುಲೆಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ರೈಡಾ’ಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಮೋಶನ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖಂಚೆಯಿ ನಾಟಕ್ ವಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಆದಿಂ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಕಾಲಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊಗಿ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂತುಂಯಿ ಪ್ರಮೋಶನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಪಟಪಟ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಲೆಂಬೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ ಗೊಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಟ್ಯಾಕ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈಕಲಾರ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಆಡ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಅತಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾತ್.

 ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಿಸಾಯ್. ಅರ್ಜೆಂಟಾಕ್ ಲೇಟ್ ಕರ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೌಡರ್ ಪುಸ್ತಾತ್, ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ತಾತ್, ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬುಲೆಟಾಚಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಪೌಡರ್, ಲಿಫ್ಟಿಕ್, ದಾಂತೊಣಿ, ತುವಾಲೊ ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಡಿ ದವರ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆಸಾತ್ ವೊರಾರ್‌‌ಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ.

 ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ರೆಡಿ. ತಶೆಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಪಟಪಟ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಕಾಳಿಜ್ ತೋಂಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾತಾ ಖೈಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾನಿಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಚುಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಲೆಟ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್. ತಶೆಂ ತೆಂ ಕೊಣೀ ಚೊರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆ ಪೆಟೆ ಕೆದಾಳಾ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ತೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ತರ್ ಕಾಜಿತೊರಾನ್ ಪಟಪಟ ಅವಾಜಾ ವರ್ವಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚೆ ಆರ್ಸೆ ಪುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ, ಪೊರ್ವಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಠಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬುಲೆಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಟಪಟ ಅವಾಜಾನಿಂ ಭರ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದೆವೊತ್ ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ದುರ್ಸಾಲಾಗ್ಲಿ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಅತಾಂಚ್ ಆಮಿ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ – ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆದಾಯ್ ಚುಕಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಸವೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾಲ್ಯಾರ್ ಬುಲೆಟಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬುಲೆಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚ್ಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟತಾಂ. ಮೊದೊರ್ನೆಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಗತ್ತಾರ್ ಬುಲೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾಂ ತರೀ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕರ್ಗಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಲೆಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತರ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹರುಂಕೀ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗಾಜೆ ಪಡಾತ್. ಪೆಟ್ರೋಲಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಂಯ್ – ಬಾಬಾನ್ ಇಲ್ಲೆ ದಿಲೆ ತರೀ ಮಾಗಿರ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಲೆಂಡಿ ಗುಡ್ಗುಡ್ಲಿ. “ತುಜೆಂ ಬುಲೆಟ್‌ರೇ ವಾ ಬಾಂಯ್. ಬಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರಾತ್ ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭರ್ಚಿನಾ.” ಮಾಂಯ್ ಕಡೆನ್ ವಿಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ “ಪೆಟ್ರೋಲಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಪುತಾ, ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ವರ್ನ್ ಭರ್” ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ “ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕೋಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಮಾಂಯ್, ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಕೋಯ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತ್ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೀ ನಿಸರ್ಲೊಂ.

ಬುಲೆಟ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ದೆಂವ್ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಈಷ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾರಿಫಾಂ ಕರ್ತಲೆ. ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಡಾಚೆ ನಾರ್ಲ್, ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ, ಕೊಂಬಿ, ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಪೊಪ್ಳಾಂ, ಪೊಪಾಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸೈಕಲ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮೊದೊರ್ನ್, ಸ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪತ್ತೊ ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲಾಗೀ ವಾ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ನಾಂ. ತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚಿ ಎಫ್.ಢಿ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಎಫ್.ಡಿ.ಚಿ ವಾಡ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಪೆಟ್ರೋಲಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಪಟಪಟ ಸಬ್ಧ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬುಲೆಟಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ವಿಚಾರ್ನ್ ವೆಚಿಕ್ ಪೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತರೀ ಬುಲೆಟ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಕೊರ್‌‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೆಲಿ. ಬುಲೆಟ್ ವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಕೀ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಬುಲೆಟ್ ವೆಲೆಂನಾಂ ತರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡಾತ್. ಬುಲೆಟಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪುಣೀ ವರ್ಯೆತೆಂ. ಪೂಣ್ ಸೈಕಲ್ ಸಯ್ತ್ ಬುಲೆಟಾಚಾ ಟ್ಯಾಂಕಿಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಅತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ 24 X 7 ವಾಕಿಂಗ್.

ಬುಲೆಟಾ ವಿಣೆಂ ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲೆ. ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಬಾಬ್ ಮ್ಹಜೊ ಸದಾಂನೀತ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ದಿ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಲ್ದಿ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಲೋವ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್ಖಾಂಚೆ ರಾತಿ ಜಾಗ್ರಣ್ ರಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಜಾಗ್ರಣ್ ರಾವೊನ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲಿ ಬಾಬಾಚಿ ಕಾಲ್ದಿ ಲೋವ್ ಚೊರ್‍ಲಿ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬುಲೆಟಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಟಪಟ ಅವಾಜಾ ಸವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂಚ್.

ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಚಿ ಕಾಲ್ದಿ ಬುಲೆಟಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಂತ್ ಅಶಿ ವಾಳ್ಳಿ ಕೀ ಬುಲೆಟಾಕೀ ಅಮಾಲ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮಾರ್ಗಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್, ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ದೆಂವ್ಣೆರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ವೊಗೊತ್ತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಪಟಪಟ ಅವಾಜ್ ಕಾನಾಂತ್ ಸುವಿಯೊ ತೊಪಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೆಂ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಬರಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಎವ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗಾಬರಿಂ ಚರಂಡೆಕ್ ಉಡ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಾಂತ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ದಡಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೇರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ ತರೀ, ಬುಲೆಟಾಚೆ ಆರ್ಸೆ, ಟಯರಾಂ, ಸಿಟಿ, ಆಂತ್ ಪೀಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ’ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್’ ಜಾಲೆಂ.

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಮಾ ಜಾಲೊಂ ತರೀ ಬುಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊದೊರ್ನೆಬರಿಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡೊನ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚೆಬರಿಂ ರಜೆರ್‌‌ಚ್ ಗೆಲೆಂ. ಅತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಬಾಬ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾ, ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ವೆಲಾ. ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಪರತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ರೀ – ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಚಿ ಸಿಟ್ ತಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಗಜ್ಡಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುಲೆಟಾಚಿಂ ದೋನ್ ಟಯರಾಂ. ಬಾಬ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನಾಣಂವ್ಕ್ ವರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಟಯರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಬುಲೆಟಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.