ಸಾಂತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವೊನ್ ತಿಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ ವೊಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ರುಜಾಯ್ಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್.

ತಿಕಾ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ತಿಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಧೊಶಿ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಾಳ್ಯೆವಯ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಫ್ರೆಡ್ ವಿ. ಪಿರೇರಾ “ತಿಕಾ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಯೆತಾಸರ್ ತಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸೊಂದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೋಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೊ ಭಕ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೋಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಚೆ ಬರಾಬರ್ ಹಾಂವೆಯ್ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ತಿಣೆ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ಫಾ| ಫ್ರೆಡ್ ವಿ. ಪಿರೇರಾ ಯೇವ್ನ್ ತಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾ| ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾನಾ, ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಲಿತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್, ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

1997 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ತಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಕೆಲಿ, ಆಮ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಪ್ರಧಾನಿ, ಬಂಗಾಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಗಾಂದೀಜಿ ಆನಿ ನೆಹರೂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಕೂಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವರುಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್. ತಿತ್ಲೊ ವರ್‍ತೊ ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ( ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಏಕ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ.

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಣೆಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಲಾ.

►  ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !