ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ (1912-1955), ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಲುಧಿಯಾನಾಂತ್. ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಹೋರಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಡಕ್, ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಕರಾಳ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್‌ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಸಮಾಚಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ `ತೋಬಾಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ದಾಕ್ಲೊ. ಮಂಟೊ ಫಕತ್‌ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಪ್ರಬಂಧ್‌ರಚ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಶೆತ್, ರಂಗ್‌ಭುಂಯ್, ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಕಾಮ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್‌ ಆಕರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಣೆ ತರ್ಜಣ್‌ ಕರ್ನ್, ಸಂಪಾದನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಸಂಕಲನ್ Why I Write ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾಃ Bombay During Partition ಹಾಚೊ ತರ್ಜುಮೊ ಹೊ. ಮೂಳ್ ಪ್ರಬಂಧ್‌ ಊಪರ್, ನೀಚೆ ಔರ್‌ ದರ್ಮಿಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಖಾಲ್ 1954 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ.

ತರ್ಜಣ್‌ದಾರಾಚೊ ಶರೊ :

ಸುಕ್ಷಿಮ್‌ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಸಾದತ್‌ ಹಸನ್‌ ಮಂಟೊನ್ ವಿಭಜನಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್‌ಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಭೊಂವಾರ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್‌ ದಿಸಾಂಚೆ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತವಳ್ಚೊ ನಿತಿದಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಚಾಗ್ಲಾಚೆ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ರಫೀಕ್‌ ಝಕಾರಿಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಥೊಡೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್‌ ಮಂಟೊ ಅಸಲಿ ಏಕ್‌ತುರ್ತ್(immediacy) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ಹಾಡ್ತಾ ಕೀ ತವಳ್ಚೆ ದೀಸ್‌ ಜೀವ್‌ ಜೀವ್‌ ಆಮ್ಚೆ ದಿಷ್ಟಿ ಸಮೊರ್‌ ಉದೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಶಹರಾಂ ಕಶಿಂ ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್‌ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಕಲ್ಪನ್ ಸಯ್ತ್‌ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಥಟಾಕ್‌ ಕರ್ತಾ. ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್, ಮಂಟೊ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಅನ್ಭೊಗಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ವಿಭಜನ್‌ಚ್‌ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಜೆನ್ನಾ ಭಾರತಾಚೆಂ ವಿಭಜನ್‌ ಜಾಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ರೇಡಿಯೊಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖೈದ್-ಎ-ಅಝಮ್‌ ಜಿನ್ನ್ಹಾ ಆನಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹ್ರೂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ಆನಿ ಶಹರಾಂತ್‌ ಹಾಂವೆಂ ಅರಾಜಕತಾ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಲಿ.

ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸದಾಂನೀತ್‌ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿಂದು – ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಿಂಸೆವಿಶೆಂ ಖಬ್ರೊ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಪಾಂಚ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್‌ ಕಾತರ್ಲೆಂ ತರ್‌ ಆನಿ ಹೆರ್‌ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಪಾಂಚ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‌ ಜಾಂವ್, ದೊನೀ ಕುಶಿನ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್‌ ಆತಾಂ ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್‌ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಎಕೆ ಕಾಣ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಎಕ್ಲೊ ಪೇಪರ್‌ವಾಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ದಿಸಾ, ದಂಗೊ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್‌ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪೇಪರ್‌ವಾಲ್ಯಾನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್‌ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ಆಯ್ಲೊಂ. ಎಕ್ಲೊ ಪರ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ಪೇಪರ್‌ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್‌ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: `ಸದಾಂ ಪೇಪರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಖಂಯ್‌ ಗೆಲಾ?’

`ತೊ ಮೆಲಾ ಸರ್’ ಪರ್ಕಿ ಮನ್ಶಾನ್‌ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. `ತಾಕಾ ಕಾಲ್‌ ಕಾಮಾಠಿಪುರಾಂತ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕೊಣಾ ಲಾಗ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲಿ.’

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂಉಜಾರ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾ, ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ ಕರಿನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕ್ಲೇಯ್ರ್‌ ರಸ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪಾಕಡೆ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್‌ ಕೂಡ್ ಪಳಯ್ಲಿ. ತೆಂ ಬರಫ್ ವಿಕ್ಪ್ಯಾಚೆಂ, ಎಕಾ ಹಿಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ. ಬಗ್ಲೆನ್‌ ತಾಚಿ ಹಾತ್‌ ಗಾಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಬರಫ್‌ ಕರ್ಗತಾಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಜಾರುನ್‌ ದಾಟಾಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಬರ್‍ಫಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜೆಲ್ಲಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ತೆ ಕಠಿಣ್ ದೀಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್‌ಕಡೆ ಅರಾಜಕತಾ, ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್, ಆನಿ ಹೆ ಅರಾಜಕೆತಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್‌ ಜಲ್ಮಲಿಂ ದೋನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಗಣತಂತ್ರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್‌ ಜಾಯ್ತೆ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಂಬಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಕರಾಚಿಕ್‌ ಉಬ್ಲೆ.

ಹೆರ್ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಕೊವೊಳ್ಳೆ, ಫಕತ್`ಆಮ್ಕಾಂಕಿತೆಂಯ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡ್ಚೆಂನಾ’ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್. ಅಗೊಸ್ತಾಚಿ 14 ತಾರಿಖ್‌ ಆಯ್ಲಿ.

 ಮುಂಬಯ್, ಕೆನ್ನಾಯ್ ಸುಂದರ್, ಆತಾಂ ಹೊಕ್ಲೆಬರಿ ಬೊವ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೀಜ್‌ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಉಜಳ್ತಾಲೆಂ ಕೀ, ಹಾಂವ್‌ ಚಿಂತಾಂ, ತೆ ರಾತಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ವಿಜೆಸಕತ್ ಶ್ಹರಾಂತ್‌ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‌ ಖರ್ಚುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

BEST ಮ್ಹಣ್‌ಚ್‌ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಪ್ಲೈ ಆಂಡ್‌ ಟ್ರಾಮ್‌ವೇ ಕಂಪೆನಿನ್, ಸಂಭ್ರಮಾಖಾತಿರ್, ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್‌ಟ್ರಾಮ್‌ಕಾರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ ವೀಜ್‌ದಿವ್ಯಾಂನಿಚ್ ಅಶೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ತಿರಂಗಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾರಾನ್ ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್‌ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್‌ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಿ.

ಜಾಯ್ತಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂಯೀ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಝಿಗ್‌ಮಿಗ್ತಾಲಿಂ, ವಿಶೇಸ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ವೈಟ್‌ವೇಸ್ ಆನಿ ಇವಾನ್ ಫ್ರೀಝ್‌ ತಸಲಿಂ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚಿಂ ದುಕಾನಾಂ.

ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಾ, ಭೆಂಡಿ ಬಾಜಾರಾಂತ್‌ ಕಿತೆಂ ಚಲೊನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಭೆಂಡಿ ಬಾಜಾರ್‌ ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಭಾಷೆಂತ್ `ಮಿಯಾ ಭಾಯಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.

ಹಾಂಗಾ ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳನಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ – ಥೊಡಿಂ `ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ್ಹಾ’ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ `ಸುಭಾನಲ್ಲ್ಹಾ’ ನಾಂವಾಚಿಂ. ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಖ್ಖೊ ಕುರಾನ್‌ಚ್‌ ಝಳ್ಕತಾಲೊ. ಭೆಂಡಿ ಬಾಜಾರ್, ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಹಾಂಗಾ, ಹಿಂದ್ವಾಚಿಂತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಲೆ.

ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗೊಂದೊಳಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಭೆಂಡಿ ಬಾಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಿಂದು ದುಕಾನಾಂನಿ ತಿರಂಗಾ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆ. ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ ಕಡೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೀಗಾಚೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಾವ್ಟೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾನಾ, ಏಕ್‌ ವೆಗ್ಳಿಚ್‌ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಗುಮಾನಾಕ್‌ ಆಯ್ಲಿ. ಆಖ್ಖೆಂ ಬಾಜಾರ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್‌ ಜಿನ್ನಾಚೆಂಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ (ಎಕಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ) ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಮಾಜ್ವೊಂಚಿಂ ನಾಂತ್.

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ ಅತ್ಯಾನಂದ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಖಂಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಭೆಂಡಿ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಭಾರತ್ ನ್ಹಯ್‌ ತರ್? ಹೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆಖೆರಿಕ್‌ ತರೀ ಸಂತೊಸ್‌ ಪಾವೊಂಕ್‌ ಏಕ್‌ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್‌ ಖಂಚ್ಯಾಯ್‌ ಕಾರಣಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

ರಾಮ್‌ಪುರ್‌ ದಾದಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂತಾಂತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ರಚನ್‌ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್,ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಾಯೆಚಿಂ ಕಪ್ಪಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಶೋ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಖರ್ಚಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್‌ ಗಜಾಲ್‌ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಗೊಸ್ತ್ 14 ತಾರಿಖೆರ್‌ ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖುನ್‌ ಜಾಲಿ ನಾ. ಲೋಕ್‌ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಕಸಲೆಂ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್‌ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್‌ ಕಿತೆಂ – ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತಪ್‌ ಆಟೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸನಾತ್ಲೆಂ. ಫಕತ್‌ ಘೋಷಣಾಂ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ- ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ `ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಜಿಂದಾಬಾದ್!’, ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್ `ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್‌ ಜಿಂದಾಬಾದ್!’.

 ಆನಿ ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕಾವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಏಕ್‌ ರೂಕ್‌ ಕಾತರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ : `ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಹೊ ರೂಕ್‌ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ.’

ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: `ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಹೊ ರೂಕ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ.’

ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್, ವಿಭಜನಾ ಅದಿಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಸೆಜಾರ್ ಬೊವ್ ಸುಂದರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಉದ್ಯಾನ್‌ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆಚೊ ಖೆಳ್ಚೊ ವ್ಹಡ್‌ ಏಕ್ ಬೊಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಘರಾ ಭಿತರ್‌ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಪಡೊನ್‌ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂತ್ಯಾ ಬೊಲಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರುಂಕ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: `ತೊ ಆಮ್ಚೊ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಏಕ್‌ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಚಾರ್‌ ಆಣೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.’

ತ್ಯಾ ಬೊಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್‌ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ಆಣೆ ದಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್, ದೆಕಿಕ್‌ ತೊ`ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಬೊಲ್‌ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್.

ಸೆಜಾರಾವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್‌ ಕಾಣಿ. ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಘರಾಕ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆಚೆ ಇಟೆ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್‌ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: `ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಕರುನ್‌ ಆಸಾಯ್?’ ತಾಣೆಜಾಪ್ ದಿಲಿ: `ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್‌ ತುಂ ಕೋಣ್?’ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಹಾಕಾಯ್‌ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ರಿಪೇರಿಕ್‌ ಏಕ್‌ ರೇಡಿಯೊ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್‌ ಜಾವ್ನ್, ತೊಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೊಂ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: `ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ರಾಕ್ಲೊಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರಿಪೇರಿಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್‌ ಲಾಗೊನ್‌ ತೊ ವಿಕ್ಲೊ.’

ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನೋಟಿಸ್‌ ಆಯ್ಲೆಂ.`ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್‌ ತಾಂತುಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.`ತುಕಾ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘರ್‌ ಖಾಲಿ ಕರ್ ವಾ ತುಕಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ಘಾಲ್ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟೀರಣ್ ದೀ.’

ಜರ್ ಹಾಂವ್‌ ಆತಾಂ ಏಕ್ `ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ’ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್‌ ಠರಾಯ್ಲಾಂ ತರ್, ಬೊವ್‌ಶಾಸರ್ಕಾರಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ಉಂದಿರ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ನ್, ಲಗಾಡ್‌ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್‌ ಮುಖ್ಯ್‌ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆನ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್‌ ಕರಾಚಿ ಆಯ್ಲೊಂ. ಪುಣ್‌ ಥಂಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಕರಂದಾಯೆಚ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಲಾಹೋರಾಕ್ ಪೊಳ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚುನ್‌ಹಾಂವೆಂ ಲಾಹೋರಾಕ್‌ ಏಕ್ ಫಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಬುಕಿಂಗ್‌ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: `ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಿಟಿ ಬುಕ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ನಾ.’

ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊಂ, ಜಂಯ್ ಮೊಲ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, `ಪಳೆ, ತುಂ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಾಣ್ಘೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ದೀ.’

ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ರಾವವ್ನ್, ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಗಂಭೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: `ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ ಕರ್‍ತೊಂ, ಪುಣ್‌ ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಿಟಿ ಬುಕ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ.’

ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.’

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !