Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

MelkoColumn copy 1ಆಮ್ಚೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಕೃಷಿಕಾಂಚೆ ಘರಾಣೆಂ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂತು ದೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂತ್ ದೊಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಕಯೊ. ಆಕಯ್ ಚಡ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ಪುಂಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಪ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಘೊಳುನ್‌ಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಪ್‌ಯೀ ಶಿಕ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಬಾಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಲೆ ತರ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬಾಪ್ಪು ಬೊಂಬೈ ವ್ಹಸುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಟಿರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್‌ಚ್. ನಿಮಾಣೊ ಬಾಪ್ಪು ಸುರ್ವೆರ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆ ಪಯ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರ್ನೆ ಘರ್, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಘೊಳ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಭುಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ರೈಲ್ವೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಭುಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಉಪ್ರಾಂತಿಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲಿ.

 ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಗಿ, ಚೊವ್ತ್ಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್‌ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂಚ್. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ, ಆಯಿಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಭಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಬಯ್ಲಾಂತ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ. ಆಬಾಕ್ ಬಾಯೆಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕೊಂಡಾಟೊ‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್, ಹೆಣೆಂ – ತೆಣೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ವ್ಹರಿನಾತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತೆಚ್ ಆಮಿ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸಾಗೊಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಬಾಚಿಯ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ, ತೊ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲೊ. ವಿಂಗಡ್ – ವಿಂಗಡ್ ಘರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕುಡ್ಕೆ- ಕುಡ್ಕೆ ಭುಂಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿಂ, ಪಪ್ಪಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ.

♣ ♣ ♣

ಆತಾಂ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ. ಆದಿಂ ಹೊ ಕುಡ್ಕೊ ಪಪ್ಪಾ ಘೊಳ್ತಾಲೊ. ತೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಂಯ್‌ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಯ್ ಕೃಷಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿಚ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಗೊಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಜಾಣಾ. ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಿಂ ಆತಾ ಘೊಳುನ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಶಿಕಪ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್, ಮಾಗಿರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಸಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಆಮ್ಚಿ ಫಕತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಗೊಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆರ್ಧೆಂ – ಕುರ್ಧೆಂಯ್ ಆತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಡಾಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾ. ಬರ್ಪಾಂ ಬರೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ಯಿ ಆತಾಂ ಚಲನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕೊಣಿಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಪುಣ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ತಾಲೊಂ, ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆತಾಂ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಗೊಳೆಂತಿಯ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ. ತವಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಗೊಳಿಂ ಪಳೆಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಭಂವ್ತಾಂ. ಶಿಕಪ್, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಬದಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್.

 █ ರೆಡ್ಯಾಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಟಿಲ್ಲರಾಂ. ನಾಂಗೊರ್, ಜೂಂ’, ಆಳಯ್(ಪೊಳಯ್)’ ಸಗ್ಳೆ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಯಾತ್.

 ಆದಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಸಾಗೊಳಿ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರಾ ರೆಡೆ. ಬಯ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾತಾ’ಟ್ ಜೋತ್ ರೆಡೆ ಪುಣಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಚ್. ಆಮ್ಗೆರಿಯ್ ರೆಡೆ ಆಸ್ಲೆ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಆಬ್ ‘ಆಮ್ಚೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಜಾಲೆ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೋತ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆ ರೆಡೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ನವೆಂ ಏಕ್ ಬೈಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್. ನವೆಂ ರೆಡೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತೆಚ್ ಹಾಂವೆ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಆಶ್ವಿನಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಪುಲ್ ಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಬಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಪೂತ್. ತಾಂಗೆರಿಯ್ ರೆಡೆ ಆಸ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ “ತಾಂಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ ರೆಡೆ” ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ನೊಚಾಂವ್ಚೆಂ. ತಾಣೆ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಳ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನೊ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆರೆಮನಿಚ್. ಆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಪ್ಪ, ಬಾಪ್ಪು, ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆರ್ಚಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ‘ರೆಡೆಂ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್’ ಚಾರ್ಲಿಯಾಬ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಸಾಧಾರಣ್ ಆತಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಚ್. ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ರೆಡೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಸುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಚ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್ವಾಜೆ ನೆಂ? ಹಾಂಡ್ಕುರೆ ಜಾತಿತ್ ತರ್?? ದೆಕುನ್‌ಚ್ ‘ರೆಡೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಯಾಬಾಕಿಯ್ ಆಬ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ. ರೆಡೆ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚಾ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ರಿಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸೆರೆಮನಿಕಿಯಿ ಹಾಂವೆ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಾ. ತೆದಳಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ(ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ) ದಾಕ್ತೆರಿಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸ್ಲೊ. ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಕಾಚ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ರಿಗಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಕುಂದಾಪುರ್’ಚೊ ಏಕ್ ಕುಂಪಾರ್, ತೊಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತಾಕಾ ಅಪವ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚಾ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ.

Kolalgiri006

Kolalgiri008

Kolalgiri011

ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಬಾಪ್ಪು ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್’ಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಚ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆರ್ಚಿ ಬಾಪ್ಪು ಮ್ಹಣ್ ಅಪವ್ಚೆಂ. ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಬಾಂದ್ಚೆ, ತಾಳ್ಣೆಂ ದವರ್ಚೆಂ, ತಣ್, ಕುಳಿತ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿಚ್. ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ಸಾತ್ ವೊರಾಚೆರ್‌ಚ್ ತೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಚಾ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್. ನಾಸ್ಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತವಳ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚಿ ಚಾ ಜಾತೆಚ್ ರೆಡೆ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ತೊ ಘರಾ ವೆತಾಲೊ. ಕೊಸ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಚೆಯ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಘೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವಾಜೆ ಆಸ್ಲೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾ…ತೊ ಮೊಸ್ತು ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೊನ್ ಪಿಯೊನ್‌ಚ್ ತೊ ಸರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚೊ ಪೂತ್ ಮತ್ತೆಸಾಬಾ’ಕ್( ಮ್ಯಾಥ್ಯು ನಾಂವ್ ತಾಚೆಂ) ಕೊಸುಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ರೆಡೆ ವಿಕುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಡೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊಚ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಪೊಟ್ಟ ರಿಚ್ಚ(ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆನಾತ್ಲೆಂ ತಾಕಾ)ತಾಕಾ ಆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ದೇಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂಕ್.

ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಜೊಡಿಯ್ ರೆಡೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ದಿಸ್ತಾತ್ ಫಕತ್ ಟಿಲ್ಲರಾಂ. ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಟಿಲ್ಲರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸಾತ್. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ನವೀನಾಚೆಂ, ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣಚೆಂ, ಭಟಾಚೆಂ ಆನಿ ನಾಡ್ವಾರಾಚೆ. ಆಮಿ ಟಿಲ್ಲರಾತ್‌ಚ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ. ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆಂ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್.

  ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಜೆಚ್‌ ನಾ ತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ನಾ

‘ಭಾತ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಮೊಗೆಂ. ಘೊಸಾಳಿಂ, ಬೊಂಬ್ಳಿಂ, ಉಡಿದ್, ಕುಳಿತ್, ಮೂಗ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬ್ ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ – ತೀನ್ ಬೆಳಿಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಭಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ರಾಕಾನಾತ್ಲೊ. ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತವಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಸಮೇತ್. ದೆಕುನ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಮಧೆಗತ್‌ಚ್ ಆಬ್ ಕೊಸುನ್ ಭಿಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಆತಾಯ್ ತೀನ್ ತಳಿಂ ಆಸಾತ್. ತವಳಿಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೊ ಪಂಪು ಆಸ್ಲೊ. ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಚಲಾನಾ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಕ್‌ಸೊ ತೋಡ್ ಕರುನ್‌ ತ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಂಪಾಂತ್‌ ನೇಜಿಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ಜಣಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಗಾರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿಂ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರಿಕ್‌ಶಾ ತೋಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ಗಾದ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಉದಾಕಿಯ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ತವಳ್ ಬೆಟ್ – ಬಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಪಾವ್ಸ್ ನಾ ತರ್ ಬಾಂಯ್, ತಳಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಬಾಚಿ ಸಾಗೊಳಿ. ತ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೊ ತೊ ಪಂಪು ತವಳ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತ್. ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್‌ಚ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಬೆಳಿಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ.

Kolalgiri004

ಆತಾಂ, ಏಕ್ ಬೆಳೆಂ ಜಾತೆತ್‌ಚ್ ಬಯ್ಲಾಚೆ ಗಾದೆಂ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾತ್. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಂ ಪಡಾನಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಸರಾಗ್ ಸುರು ಜಾತೆಚ್ ಕೊಸುನ್, ಭಿಂ ಘಾಲುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ರೊಂವ್ಚೆಂ(ಲಾಂವ್ಚೆಂ). ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಬೆಳೆಂ. ತೆಂಯ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾನ್. ಆದಿಂ ಜೂನಾಂತ್ ರೊಂಪ್(ನಾಟಿ) ಜಾತೆಲಿ ತರ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ತನಾ ಆಷಾಡ್ ಸುರು ಜಾತಾ.

  ಆಳಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಲುಂವ್ಚೆ ನಾ

ಸ ಆಳಾಂಚೊ ಫರ್ಮನೆಂಟ್ ಏಕ್ ಸೆಟ್ಟ್ ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿಂ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರಾ ತವಳ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೊಂವ್ಕ್(ಲಾಂವ್ಕ್) ಆನಿ ಲುವೊಂಕ್ ತಿಂಚ್ ಫರ್ಮನೆಂಟ್. ತಾಂಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ತೋಂಡ್ ಪುಗಯ್ತಾಲಿಂ. ಚಡಿತ್ ಆಳಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಪಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಯ್ ಆಳಾಂಚೆ ಏಕ್ ಸೆಟ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಚಿನ್ನಕ್ಕ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಳಾಂಚ್ಯಾ ಡಿಫಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆ ಹೆಡ್ಡ್. ಚಡಾವತ್ ವೇಳ್ ತಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ರೊಂವ್ಕ್, ಲುವೊಂಕ್, ಆಳಾಂಚೆ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವ್ ತಿಚೆಂಚ್. ವನಜಕ್ಕ, ಗುಲಾಬಿ’ಕ್ಕ, ಸೀತಾಕ್ಕ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಗುಲಾಬಿ, ಗಿರಿಜಾಕ್ಕ, ಕುಸುಮಕ್ಕ ಹೆಂ ತಾಚೆ ಟೀಮ್. ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್, ಮೌಶಿಯ್ ರೊಯ್ತಾಲಿ(ಲಾಯ್ತಾಲಿ),ಲುವ್ತಾಲಿ.ತಶೆಂಚ್ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಳಾಂಚೆಂ ಟೀಮ್. ಸುಂದರಕ್ಕ, ಆಕ್ಕಣಿ’ಕ್ಕ, ನರ್ಸಕ್ಕ, ವಾರಿಜಾ, ಆಶಾ ಹಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಳಾಂಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೊಂವ್ಕ್, ಲುವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾತ್ಲೆ.

Kolalgiri005

Kolalgiri007  Kolalgiri001

Kolalgiri002

Kolalgiri003

ಆತಾಂ, ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ರೊಂವ್ಕ್, ಲುವೊಂಕ್ ತಿಂ ಯೇನಾಂತ್. ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜೊಡ್ತಾತ್. ಆವಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಆಮಿಯ್ ತಶೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಆಳಾಂ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾಕೀ ಆನಿಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್. ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಸೆಜಾರ್ಚೊ ನವೀನ್ ರೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಿಜಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಆಳಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಗಾದೆಂ ಕೊಸೊವ್ಚ್ಯಾಂ ಪುಡೆಂಚ್ ಆಳಾಂ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ರೊಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾದೆಂ ಕೊಸುಂಕ್ ಧರ್ಚೆಂ. ಆತಾಂ ಆಳಾಂಚೆ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಜ್ ಬುಡ್ಡುಂಕ್ ಆನಿ ರೊಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಲುವೊಂಕ್ ನಾ. ಲುವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಆಳಾಂಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ, ಶೆತ್(ಭಾತ್) ವ್ಹಾವೊಯ್ತಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ, ಬಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್‌ಚ್. ದೆಕುನ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್‌ ಲುಂವ್ಚೆಂ. ಉಂಡಿಂ(ಭಾತೆನ್)ಮೆಳಾನಾ. ಕಿಸಳ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಚ್. ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಭಾತ್‌ಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

  ಗುರೊಮ್ ನಾ, ರೈನ್ ಕೋಟ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಡಿ ಮೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸತ್ರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ “ಆನಿ ತುಕಾ ಸತ್ರಿ ನಾ, ಗುರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹಚ್” ಮ್ಹಣ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ತವಳ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಗುರ್ಮಾಂ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂಚ್. ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುರ್ಮಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ತಿಂ ಮಟ್ವಿಂ. ಆಬಾಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಚಿ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ ಕೊಸುಂಕ್. ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್, ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮೌಶೆಕ್. ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ “ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾನಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಗುರೊಮ್ ಘಾಲ್ನ್ಂ‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿ ಕಳ್ಳ – ಪೋಲಿಸ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಹೊ ಗುರ್ಮೊ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಗುರ್ಮ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನಿಯ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುರ್ಮೊ ಕರ್ತೆಲಿಂಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಗುರ್ಮೊ ಆಬ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಲೊ ಗೊಟ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಣದಿಕ್ ಖಿಳೊ ಮಾರುನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉರ್ತಾಲೊ.

Kolalgiri009

ಆತಾಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಜಾಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಗುರ್ಮೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಗೆರಿಯ್ ನಾ. ಆಳಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪ್ಲಾಶ್ಟಿಕ್ ಗುರ್ಮೊ ಘಾಲುನ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ರೈನ್ ಕೊಟ್ ವಾ ಜಾಕೆಟ್. ಮಾಂಯ್‌ಕೀ ತಶೆಂಚ್.

 ಮುಟೆಂ, ತುಪೆಂ ನಾ, ಮುಡೆ ಬಾಂದಿನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೊವ್ಡಿ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾ

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದಿನಾತ್ಲೆಂ. ಭಾತ್ ಏಕ್ ಗುದಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. ಉಂದಿರ್, ಕೊಳಿಂದ್ರಾಚೊಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ತಾಕಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತೆಲೆ. ಆಮ್ಗೆರ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದ್ಚಿ ಘರಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ತುಪಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಭಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದ್ತಾಲೆಂ.

ತುಪೆಂ ಬಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಭಾತೆಣಾಚೆಂ(ಉಂಡಿಂ) ಕುಡೆಂ (ಮುಟೆಂ) ಬಾಂದ್ತಾಲೆಚ್‌. ತವಳ್ ಸಭಾರ್‌ಶೆ ಗಾಧೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಉಬಾರ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪ ಮುಟೆಂ ಉಭಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಶ್ಟ್. ಮುಟೆಂ ಉಬಾರ್ನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ತೊ ಇತ್ಲೊ ಉಭಾರಾಯೆರ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಗಿ ಕಸೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಮುಟೆಂ ಉಭಾರ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಕೊಣೆಂ – ಕೊಣೆಯ್ ಮುಟೆ ಉಭಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಮುಟೆಂ ಉಬಾರ್ತಾನಾ ಸಲೀಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂ ಉಭಾರುಂಕ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಶ್ಟ್’ಚ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಚಾರ್ಲಿಯಾಬ್ ಮುಟೆಂ ಉಭಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ.

Kolalgiri010

Kolalgiri012

Kolalgiri013

ತಾಂದುಳ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಗೆರ್ ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತಾಂದುಳ್ ತುರಂತ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಂಲ್ಬೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಮುಡೆ ಬಾಂದುಕ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಾರಾಯಣ’ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾಜೆಚ್ ನೆಂ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ತೊಚ್. ವ್ಹಯ್ ತೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮುಡೆಚ್ ಬಾಂದುಕ್‌ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುಡೆ ಬಾಂದುಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾರೆಣಾ’ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್-ತವಳ್ ಸಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮುಡ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗಾಲ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂತಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊದಾಂಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ರಾಮಾಯಾಣ ಸಿರಿಯಲಾಚ್ಯಾ ಹನಮಂತ ಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾಂತ್ ಗಪ್ – ಚಿಪ್.

Kolalgiri14

ಆತಾಂ, ಮೆಶಿನಾರ್ ಲುಂವ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಭಾತೆಣ್ ನಾ. ಮುಟೆಂಯ್ ನಾ. ಭಾತ್ ಆನಿ ತಾಂದುಳ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಭರ್ಚೊ. ದೆಕುನ್ ತುಪೆಂಯ್ ನಾ ಮುಡೆಯ್ ನಾಂತ್.

 

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಭಾರ್‌ಶೆ ಆದಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ. ಆಳಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಸಾಗೊಳಿ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾದೆ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗೇಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಬಯ್ಲಾ ತಡಿಚಿ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಆಸೊಂದಿ, ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಮಾರಾಗ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಸಾಗೊಳಿಗಾರಾಂಚೆ ರಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಟಾನ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗಾದೆ ಘೊಳ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ? ಆತಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್‌ಗೀ ?

 ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಒಲಿವೀರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್,ಉದ್ಯಾವರ್, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆನಿ ಅಂತರ್ಜಾಳ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.