ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್

31 ಜುಲಾಯ್ 1980. ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಸವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಯುಗಾಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೊ.

    

Mohammed Rafi : My Abba – A Memoir ರಫಿ ಸಾಬಾಚಿ ಸುನ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಖಾಲಿದ್ ರಫಿ ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಗ್ರಂಥ್. ಹಿಂದಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೂಕ್ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಎ.ಕೆ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ ತೊ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ತಿಣೆರಫಿ ಸಾಬಾಚಿ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹೆ ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ 7 ಅಧ್ಯಾಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ಚೆ ಭಾಷೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ `The End of an Era’ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ತಿಣೆ ರಫಿ ಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಸಂದರ್ಭಾಚಿಂ ಖಿಣಾಂ ಬೊವ್ ಆಪ್ತ್‌ಪಣಿ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಭಾಷೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆಸವೆಂ ರಫಿ ಸಾಬಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಮೊಗಾಳ್ ಕುಶಿಯೀ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ – ದೀಗ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿ (`ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್’ ಆನಿ `ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ’) ತರ್ಜಿಲ್ಯಾತ್.

 ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಲಂಡನಾಂತ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಆನಿ ಖಾಲಿದಾ ಸಾಂಗಾತಾ

ಲಂಡನ್, ಜುಲಾಯ್ 1980. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಮೆ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಸ್ಕ್, ಗಿಮೆ ದಿಸಾಂಚೆ ಆನಿ ಹಿಂವಾಕಾಳಾಚೆ ರಜೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಜಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಕರ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ.ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮದೆಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಹೆರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊಯೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ರಮ್ಝಾನ್ ಮಹಿನೊ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಉಪಾಸಾಚೊ ಕಾಳ್. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜುಲಾಯೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಮ್ಝಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ನಾತ್ಲಿ, ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಈದ್ ಉಲ್-ಫಿತ್ರ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ.ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ಕ್, ಈದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅಗೊಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ.

 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಲಿದ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್, ಥಳೀಯ್ ಮಸ್ಜಿದೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ರಮ್ಝಾನ್ ಚಂದ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. `ರಮ್ಝಾನ್ ಮುಬಾರಕ್!ರೋಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಾಲಿದ್ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವೊನ್. ರೋಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಮ್ಝಾನ್ ಕಾಳಾರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಡ್ಡಾಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಪಾಸ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ರಮ್ಝಾನ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಈದ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಲೆ, ಪೂರ್ಣ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್.ಲಂಡನ್ ಆನಿ ಭಾರತಾ ಮದೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾಲಿದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ – ಮಾಂವಾಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕ್ವಿಸ್ ರಫಿ, ಹಾಂಕಾಂ ರಮ್ಝಾನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ.`ಚಂದ್ರೆಮ್ ಆಜೂನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡುಂಕ್ ನಾ, ಬೊವ್‌ಶಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಳೊಂಕ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಅಮ್ಮಾ.`ಪುಣ್ ಆಸುಂ, ರಮ್ಝಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್’.

 ತೊ ದೀಸ್ 28 ಜುಲಾಯ್ 1980. ರಾತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಆಮಿ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಟೆಲಿಫೊನಾಚ್ಯಾ ರಿಂಗಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.`ಹಲೋ’ ಹಾಂವೆಂ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್‌ಚ್ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ.`ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ?’ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್. ತಕ್ಷಣಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಳೊ ಪಾರ್ಕಿಲೊ.ಅಬ್ಬಾಚೊ ತಾಳೊ ತೊ.

 ತಾಚಿ ಶಯ್ಲಿಚ್ ಖಾಸ್. ತೊ ಶೀದಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ, ಉಲೊಣೆಂ ಚಡ್‌ಯೀ ನಾ, ಉಣೆಂಯೀ ನಾ. ಸುಡಾಳ್ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಮಟ್ವೆಂ. ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: `ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ ಪುರಾ? ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ಸರ್ವಾಂ?ಖಾಲಿದ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?’

 ಖಾಲಿದಾನ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ. ಅಬ್ಬಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ: `ತುಮಿ ಮುಂಬಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾತ್? ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್?ಆಸುಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಲಂಡನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಪಟ್ಟಿ ಕರ್… ಫರ್‌ಫ್ಯೂಮ್, ಕಾರ್ ಪೇಂಯ್ಟ್, ಯಾಡ್ಲೆ ಸೋಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಗರಿನ್’. ಲೊಣಿ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ಮಾರ್ಗರಿನ್ (ಲೊಣ್ಯೆಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್‍ಚೆಂ ಬಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್) ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ರಫಿ ಸಾಬ್ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್

ಪತಿಣ್ ಬಿಲ್ವ್ಕಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ

ರಫಿ ಸಾಬ್ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ

ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಎಕ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಖಲೀದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ

ರಫಿ ಮಹಲಾಂತ್ ಖಾಲಿದಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ

 ಅಬ್ಬಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ದೀಸ್ ಜುಲಾಯ್ 31. ತೊ ದೀಸ್, ಎಕೆ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲಿದಾಕ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್ ಖಾಲಿದಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, `ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ ದೆವಾ!’ ಹಾಂವ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸುರು ಸುರು ಹಾಂವೆಂ,ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂನಿ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ವಾ ಹಾಂವೆಂ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತೆ ರಾತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ, ಅಬ್ಬಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ. ತೊ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಮೊರ್ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖಾಲಿದಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ವಿವರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ: `ಹಾಂವ್ ಬೆಟ್ ಮಾರ್‍ತಾಂ, ಅಬ್ಬಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾಕೀ ತೊ ರಫಿ ವಿಲ್ಲಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್.’ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾಲಿದ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, `ತುಂ ಆನಿ ತುಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ! ಅಬ್ಬಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ತುಕಾ ಏಕ್ ತೊ ಕಾಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿ ಕಳ್ಟಾ.’ ಹಾಂವೆಂ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. `ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರಮ್ಝಾನಾಚೊ ಅರ್ಧೊ ಮಹಿನೊ ಉತರ್ಲಾ.ಈದ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ. ಸೌತಾಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಶೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಕರುಂಕ್ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ.’

 ಸೌತಾಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ಖುಶಿ. ಸೌತಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿ. ಗೊರ್‍ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ವಾ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚಿ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸೌತಾಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಝಾಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಹಾಂಗಾ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಆಮಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

 ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸುಂ, ಭಿಛಾಣ್ಯಾರ್ ಆಸುಂ ವಾ ಕಾರಾರ್ ಆಸುಂ ವಾ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರೇಡಿಯೊ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಜಲ್ಮ್ ಕಠಿಣ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇಂದೋರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಧರ್ಮ್‌ನಿಷ್ಠೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಗಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಮ್ಝಾನ್ ಕಾಳಾರ್‌ಯೀ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ವಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್‌ಪಣ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಮ್ಝಾನ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಹಿನೊ, ಹೊ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್‌ಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ರಮ್ಝಾನ್ ಕಾಳಾರ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ವಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 ಪುಣ್ ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಉದೆಲಿ. ತೊ ರಮ್ಝಾನ್ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಣ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹಾಂವೆಂ ದುಖಾಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ಜಮೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಟೇಪಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. `ಜಾ ರೇ, ಜಾ ರೆ ಉಢ್ ಜಾ ರೆ ಪಂಛೀ, ಬಹಾರೋಂ ಕೆ ದೇಸ್ ಜಾ ರೆ, ಯಹಾಂ ಕ್ಯಾ ಹೆ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ, ಕೆ ಉಜಡ್ ಗಯೀ ಬಗಿಯಾ ಮೇರೆ ಮನ್ ಕೀ’ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರಾಚೊ ತಾಳೊ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾನಾ ದುಕಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲೊಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಅಬ್ಬಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ.`ಜಾತಾ ಹುಂ ಮೆ, ಮುಜ್ಹೆ ಅಬ್ ನಾ ಬುಲಾನಾ, ಮೆರೀ ಯಾದ್ ಭೀ ಅಪ್ನೆ ದಿಲ್ ಮೆ ನಾ ಲಾನಾ’, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, `ಯೆ ಜಿಂದಗೀ ಕೆ ಮೇಲೆ, ದುನಿಯಾ ಮೆ ಕಮ್ ನಾ ಹೋಂಗೆ, ಅಫ್ಸೋಸ್ ಹಮ್ ನಾ ಹೋಂಗೆ’ ಆನಿ`ಜಾನೆವಾಲೆ ಕಭಿ ನಹೀಂ ಆತೆ, ಜಾನೆವಾಲೋಂ ಕೀ ಯಾದ್ ಆತೀ ಹೆ’, ಮಾಗಿರ್, `ತುಮ್ ಮುಜ್ಹೆ ಯೂಂ ಭುಲಾನಾ ಪಾವೋಗೆ, ಜಬ್ ಕಭೀ ಭಿ ಸುನೋಗೆ ಗೀತ್ ಮೆರೆ, ಸಂಗ್ ಸಂಗ್ ತುಮ್ ಭಿ ಗುನ್ಗುನಾವೊಗೆ’.

ಆಶಾ ಬೋಂಸ್ಲೆ ಹಿಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಪದಾಚೆಂ ರಿಕೊರ್ಡಿಂಗ್

ಸ್ಟೇಜ್ ಶೊಂತ್ ರಫಿ ಸಾಬಾಚೆಂ ಗಾಯನ್

ರಫಿ ಸಾಬಾಚಿ ಕಾರಾಂಚಿ ಕ್ರೇಜ್ : ಲಂಡನಾಂತ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ

 ಆನ್ಯೆಕ್ ಗೀತ್ `ಚಲ್ ಉಡ್ ಜಾ ರೆ ಪಂಛೀ, ಕೆ ಅಬ್ ಯೆ ದೇಸ್ ಹುವಾ ಬೇಗಾನಾ…’ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಖಾಲಿದ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.`ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ರಮ್ಝಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ?ಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

 `ತರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಸೌತಾಲಾಕ್ ವಚನಾಂವ್?’ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

 `ನಾ ನಾ, ಆಮಿ ಯಾ, ಪುಣ್ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ.ಆಜ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

 ಖಾಲಿದ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸೆಮಿ-ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

 ತೊ ದೀಸ್ ಜುಲಾಯ್ 31. ಸೌತಾಲಾಕ್ ವಚುನ್, ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರ್ಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರಾರಾಂ ವಚುನ್ ಫೋನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಲಿದಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಿವ್ಣೊ ಡೊ| ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಣೆ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಂಡ್ಸರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಲಿದಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಭಯ್ಣ್ ಪರ್ವೀನ್ ಆನಿ ಮದ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ನಸ್ರೀನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಅಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾಚ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

 ಅಫ್ತಾಬ್ ಭಾಯಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.ತಾಣೆ ಖಾಲಿದಾಕ್ ಫೋನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಖಾಲಿದಾನ್ ಫೋನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ.ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಗಳ್ಳೆಂ, ಛಾರೊ ಬದ್ಲಲೊ.ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮ್ಲೆಂ.

 ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಿಜಾಕೀ ವಾಯ್ಟ್. ಅಬ್ಬಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಿ. ಖಾಲಿದ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊನಾ. `ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ, ತೊ ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.’ಖಾಲಿದಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ.`ಆಮಿ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫೋನ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಫೋನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ರಫಿ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ.ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣಾ ತೆಂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಥಂಯ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಬೊವ್‌ಶಾ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೋನ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.ಘರ್ಚೊ ನವ್ಕರ್ ಖಲೀಲಾನ್ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ.`ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ?’ಖಾಲಿದಾನ್ ಖಿನ್ನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.`ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಸಾಬ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.ತಾಣೆ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಶ್ಟೊ ತಿರ್ಸಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ರಿಹರ್ಸಲ್‌ಯೀ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಕಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.ತಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸೋಡಾ – ಮಿಂಟ್ ಗುಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯಿಕ್ (ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್) ಉಟಯ್ಜೆಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್,`ನಾಕಾ, ತಿಕಾ ಧೊಸ್ಚೆಂನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತೊ ವೊಂಕ್ಲೊ. ಬಾಯಿನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಕ್ಷಣಾ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ.’

 ಖಾಲಿದಾನ್ ತಾಕಾ, ಘರಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಾನಾಂಚ್‌ಫೋನ್ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಲೈನ್ ಡೆಡ್ ಜಾಲಿ.

 `ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?’ಖಾಲಿದ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.`ಆಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ಪುಣೀ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ’.

 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮ್ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ (ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಚಿತ್ರ್‌ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವೇದಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ) ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಮ್ಯೆನ್ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನಾನ್‌ ಫೋನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.ಅಬ್ಬಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

 ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಖೆರಿಕ್ ಕಶೀಯ್ ಲೈನ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ. `ಹಲೋ, ಹಾಂವ್ ಮಿ. ರಫಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮಿ. ರಫಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯಾ ನರ್ಸಾಕಡೆ ಉಲವ್ಯೆತ್‌ಗೀ?” ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.`ಹಲೋ, ಆಯ್ಕತಾಗೀ?ಹಾಂವ್ ಲಂಡನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ.’ಫೋನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, `ಮೇಡಮ್, ಭೊಗ್ಶಿಯಾ.’

 `ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಪಯ್ಶಿಗೀ?ಮ್ಹಜೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕ್ತೇ ಆಸಾ.’

 `ನಾ, ಮೇಡಮ್.’

 `ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ?’ ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿಂ.

 ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲಿ.ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, `ಮೇಡಮ್, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ, ರಫಿ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾದಿಂ ತೊ ಸರ್‍ಲೊ…’

 `ಕಿತೆಂ?!!’ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚೊ ಪಳೆತಾಲಿಂ. `ಫೋನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ… ಅಬ್ಬಾ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್…!’ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಕೊಣೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಘಾತ್.`ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾ, ಹೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್’ ಖಾಲಿದ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದಖ್ಯಾನ್ ಆನಿ ದುಖಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿಂ.

 ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬಾ ಡಯಬಿಟಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾ’ಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಮಟ್ಟ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆಸೊನ್, ಒಕ್ತಾಂ ಘೆತಾಲೊ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಪ್ ಆನಿ ಶೆಳ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ತಾಕಾ ಉದೆಲ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಭಾರಿ ಚುರುಕ್. ಲೆಕಾವರ್ತಿ ಜಡಾಯ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ತಾಚೊ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಪರತ್ ಪರತ್‌ ತಾಕಾ ಜಡಾಯ್ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಅಬ್ಬಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ : ಏಕ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಡೊ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ, ಕಶೆಂ ತೊ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಡ್ಶಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಅಮ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣೆ ಲೋವ್ ಕಾನಾಕಡೆ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ: `ಕಾಂಯ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೀಜ್.’ ಪುಣ್ ಕಶೆಂಗಿ ಅಮ್ಮಾಕ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

 ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಸಲೆಂಯೀ ಸುಚನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಘಾತಾಚೊ, ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಹೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಏಕ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಸತ್ : ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಖಂಚೆಯೀ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್: ‘ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ

ತಸ್ವಿರೆ ಕುರ್ಪಾ: Mohammed Rafi : My Abba A Memoir , Yasmin Rafi photo courtesy: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !