Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಚಿಯರ್ಸ್… ದೇಬ್ರೇರೆಂ ಕರುಂ!

Carlo01ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಆನ್ವೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಉಜೊ, ರೋದ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಧರುನ್ ಲಾಂಬ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಲಿ ತರೀ ತೊ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ.

‘ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ಧನ್ಯಾ..’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘It is elementary my dear!’ ಶೆರ್ಲೊಕ್ ಹೋಮ್ಸಾಚಾ ಶಯ್ಲೆರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಸೊರೊ, ಯಾನೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್! ಸೊರೊ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಣೆ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ. (ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚೆಪೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚಾ ಮಹಾರಾಜಾ ಬರಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲೆಂ) ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೆಂ ಪೀವನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?’

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್. ಪಿಯೊಣ್ಯಾಲಗ್ತಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧಿತ್ ಲೇಖನಾಂ ವರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚಾ down to earth ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸೊರೊ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ panacean ವ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ರಾಮಬಾಣ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಸಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಗೀತ್‌ಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ‘ಪೀನೇ ವಾಲೊಂಕೊ ಪೀನೇ ಕಾ ಬಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ..’ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಬುತ್ ಸತ್ ಹೊ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ! ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗಿ? ಪಿಯೊಣೆಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಯೀ ಫಿಟ್ ಜಾತಾ. ಖುಶಾಲಾಯ್, ದೂಕ್, ಕರಂದಾಯ್, ಉದಾಸ್ ಪಣ್.. ತುಂ ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಸಾಂಗ್.. ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಟಮ್ಮಾ’ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ತೊವ್ಶೆಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಂಜೊಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಿ ಘರಾಂತ್ ಕರಂದಾಯ್, ಕಿಟ್ಪಿಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್! ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಹುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಭಡ್ತಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚಾ ಆಧಿಂಚ್ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ‘ವಚ್.. ವಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್!’ ದುಸ್ರೆ ಚಿಡಾಯ್ತಾತ್. ಬಹುತೇಕ್ ಹಿ ಭವಿಶ್ಯ್‌ವಾಣಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ!

ಸೊರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪೀವನ್. ಅಪವಾದ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ಪಿಯೊಣೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುಲಾಮೀ (addictive) ಸವಯೊ ಪೂರಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಚಡೊನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಬರಿಂ! ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೇನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಬಯ್ಲ್ ಸೀಮ್ಯಾಚಿ ಗಾದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ‘ತಿಕ ಹೊಡೆಯುವ ದೇವರನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ!’. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್! Adventurous fellows!

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಧಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ್ ಕಸಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ ಉಕಡಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ ತಾಣಿ! ತೊ ಉಜೊ ಫುಂಕುನ್, ಧುಂವರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ? ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕೀ ಥೊಡೊ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೊ ಪಯ್ಲೇ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆಮ್ ಲೊಕಾನಿಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯಾಚೊ Arrack ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಲೋಕ್ ಘರಾಚ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದೇಶಿ ಸೊರೊ (IMFL) ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸಾನಾತ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ Arrack ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಯೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಪಾವ್ ಆಸ್ಲೊ. ಇಚಿಲಾಚಿ ಸುರ್. ಆಮ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್. ಸುರೆಂತ್ ಕ್ಲೋರಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಸಾಯನಿಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿ ಸುರೆಂತ್‌ಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ! ಹ್ಯಾ ರಸಾಯನಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಾವಟಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ.

Carlo05 ಘರಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಬ್ರಾಂದಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ (ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್) ಏಕ್ ರಿತುವಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೊಂಕಾರೆ ಕಾಡಿನಾತ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ರಾಂದಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಘರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊಚ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿತಾಲೊ! ನಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ ಘುಟಾನ್ ಅವಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ನಂತರ್ (ಮಾರೊಗ್, ಬಸ್ಸಾಂ, ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ., ಡಿಶ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ) ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಚೆಂಚ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ವ suburb ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕುವೆಂಪುಚಾ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ’ ವ ತೇಜಸ್ವಿಚ್ಯಾ ‘ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ನಾಡಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತು ತಫಾವತ್ ಆಸಾ.

ಪಡ್ದೆ ಕೆ ಪೀಛೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ?

ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಗೃತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಮುಕೊಟೆಂ (Mask) ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ರಾತಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಹೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸದಿಳ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ (ಬೋವ್ಶಾ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್?) ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ಸೊರ‍್ಯಾ ವರ್ತೊ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದಿಮಾನವಾನ್ ಯೀ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಪ್ಪಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಥರ್ behave ಕರ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾ watch ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್. ದಿಸಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಚಾಬೊಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆರ್ಧಿ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಿಟ್ಲರಾ ಬರಿಂ ಜಾತಾಲೆ. ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆ, ವಾಚಾಳಿ ಜಾತಾಲೆ, ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸಾಯ್ಬಿಣೆಚಾ ಲದಿನೆಬರಿಂ ಸೊವ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಗಂಬೀರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬೋವ್ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬರಿಂ ಖುಷ್ ಜಾತಾಲೆ. ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ‘ವಾಡ್‌ಗೋ ರಾಂಡ್ಯೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟುನ್‌ಚ್ ವಾಗಾ ಬರಿಂ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಆಳ್ ಸಮೇತ್ ‘ಅಯ್ಯೆರ್ಲಾ ಯಾನ್ಲಾ ಒಂಜೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ದಂ let down ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಎಕ್ದಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿಕ್ಕೋಡ್ (ಬೇಲೂರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ) ಚಿ. ಮಮ್ಮಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸಾ ವರ್ನಿ ಮಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಟಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಜೇವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮಧೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ಉಟುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಯ್ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಹಾಡಾಂ ಚಾಬ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಯೆತಾ! ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಶೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ದಂ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾ sober ಆಸ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪಾಯ್ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪಿತುಳೆಚಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಜಾಯ್ತಾಲೊ (ಹಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಫ್ಯೆ ಝಡಾಂಕ್ ವೊಕಾತ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ನಳಿಯೆಚಿಚಿ ಜಾಯ್ಜೆ). ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ: ‘ಅಂತೊಣಿನಾ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ್ ಸಾಂತಾಣೆದಾ ಮರಾ.. ಅಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಭೆರಿಕ್ ಬಟ್ಟೋಡುಯಾ..’ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನೀ ನೆಣಾ!

ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊತಿಚ್ಯೊ ಗುಳ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಿಡೆಚ್ಯೊ ಗುಳ್ಯೊ ಅಪುಟ್ಟ್ ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಜರವ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಶೆಳ್, ಕೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಂಚಾ ರೊಸಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿತಾಲಿಂ. (ಹೊ ಮೊತಿ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಯುರ್ವೇದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗುಳ್ಯೊ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ!)

ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡ್ಚಾ’ (smoking) ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಭುಲುಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ Macho ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಸೊರೊ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ತೊಟಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಗ್ರಹಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊರೊ ಚಿರುಟ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ನಂತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಮೆನೆಜರ್ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಬೀಡಿ ವೊಡ್ತಾಲೊ.

Carlo03ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಪ್ಪಾ ಬರಿಂ. ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲೆ ಬರೆಂ yield ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೋಡ್ ಕಾಲವ್ನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ raw material ಕ್ ಕೊಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ವ ಮೈಲ್ ತುತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲಾಂ, ನವಸಾಗರ, ಕುಂಕ್ಡಾ ಘೂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಚಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತೆ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಪಪ್ಪಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಾಗೊನ್ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. (ತೆದ್ನಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಟ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ) ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾಚಿಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲಿ. ಮಮ್ಮಾ ಕಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಡಾಕ್ ಸೀಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಮುಡ್ಡುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಭಾತ್ ಮುಂಗೊ ಹಾಡವ್ನ್ ದಾಡಾವ್ನ್‌ಯೀ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆತಾಂ ನಾ ತರೀ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಜಳವ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಎಸ್ಟೆಟಿನಿಂ ಜಳವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕೀಡ್ ಲಾಗೊನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಫ್ಯೆ ಬೊಡ್ಡೆ ಚಡಾವತ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ‘ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರಾತಿಂ, ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್. ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ರಹಸ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಶಿತ್ ಉಕಡ್ಚೆಂ, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಸ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಜವಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಜೊ ಚಾಲೂ ಧವರ್ಚೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂತು ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್! ನ್ಹಾಣ್, ಅಮೊರಿ, ಸೊರೊ, ಜ್ಹೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸಾತಾಚ್ ಪಪ್ಪಾ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಟ್ತಿಕ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ’ಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತ್ ಭರ್ ಉಜೊ ಜಳವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಪೀವನ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಲೆಂ! ಪುಣ್ ಸೊರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಕಸಲೊಗಿ ವಾಯರ್‌ಲೆಸ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರುಂಕ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ಗಟ್ಟ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪುಂಕ್. ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾಕ್ ಆಮಿ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾ ತೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಬಣಾನ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಜಳಾನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಡಿಸೈಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂತು ಆಮಿಂ ಜಳ್ಚಿ ಕಾಡಿ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಪೆಟ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊರೊ

ಮಲ್ನಾಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂ, ರಸ್ತೆ, ವೀಜ್ ದಿವೆ ಎಕೆಕಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿಚೆ, ಪೊಲಿಸ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸರ್ಕಾರ್‌ ಚ್ ಸೊರೊ ವಿಕುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಹಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಐಎಎಸ್ ಒಫಿಸರಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಂ. ಮಂಡ್ಯಾಚಾ ಸಾಕ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ನಾಂವ್ Arrack. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊತ್ಲಿನಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯಾವಾನಿಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೇಲೂರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‌ ಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಆಮ್ಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ವೊರೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜನೆಲ್ ಬಸವ್ನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾಂವಾಕ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಧವರ್ನ್ ವೆಪಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊಚ್! ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ‍್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭುಂಯಾಂವಾಕ್, ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮೆಜುಂಕ್ ತೀನ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಮಾಪಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪಿಯೆತೆಲೆ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್, ಅರ್ಧೆಂ ದ್ರಾಮ್, ಆನಿ ಕಾಲ್ದೆಂ ದ್ರಾಮ್ ದೀ ಅಯ್ಯೆರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಪಾರ್ ಸಾತ್ – ಸಾಡೆಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿಕ್ಕೊಡ್ ಸಾಂತೆಚಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಯಾನೀ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಧಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಪ್ಪಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಯೀ ಯೆತಾಲೆ. ಹಾಂಕಾ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಲೊಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲೆ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾನಾ ಕಶೆ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಖೂಬ್ ಮಜಾ ಭಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಗವ್ಡಾಚೊ ಭಾವ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ black sheep. ಆಲ್ಕೋಹೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟುಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಗಡಂಗಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಇತ್ಲೆ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಗಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆದ್ನಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್ ಭಿತೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಬಂಧ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ದಂ sober ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾತಾಲೊ! ಏಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಡಂಗ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಪ್ಪಾಕೀ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ (ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್) ಪಡ್ತಾಲೆಂ!

ದೇವ್ ಯೀ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೆ!

Carlo04ಮ್ಹನಿಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಲ್ಲೊಚ್ ದೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಫೇವರಿಟ್ ಸೊರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಸೋಮರಸ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ದೇವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಂಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂತ್ ಕಾಳಾಭೈರವೇಶ್ವಾರಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಭೈರವ. ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆಲೆ ಭೈರವಾಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪೂಜಾರಿ, ಫಾತ್ರಾಚಾ ಮೂರ್ತಿಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಪಿರಿಂತ್ ಸೊರೊ ಧವರ್ತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಸೊರೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾ!

ಜುದೆವ್, ಎಜಿಪ್ತ್, ರೋಮನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಸೊರ್ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಗ್ರೀಕಾಂಕ್ ಡಿಯೋನಿಸಸ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ದೇವ್ ತರ್, ಹೊಚ್ ರೊಮಾನಾಂಕ್ ಬಾಚ್ಚುಸ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಆಮಿ ವಾಯ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ರಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಲೇವಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಾಯ್ನಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ( ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಯಾ)

ಇಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಂವಾನಿ ಸೊರೊ ಧಾರಾಳ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟಿಂಬರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಸ್ತಿನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ‘ಮೂಗಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅವಾಂತರ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಗಲಿಂತ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಟಿಂಬರ್ ಲೋಡ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಸ್ತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೂಗಲಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಧ್ವಂಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಭಾತೆಣಾ ಕೂಡೆಂ, ಕೆಂಳ್ಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ.. ರಾಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಮಾವುತ್ ಮಲೆಯಾಳಿಚೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಹಸ್ತಿಚಾ, ಸದಾಂಚಾ ಆರಾಕ್ಕ್ ಕೋಟಾಥಾವ್ನ್ ಮಾವುತಾನ್ ತಿಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ (ಬೋವ್ಶಾ ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ!) ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಸ್ತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಹಸ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಲಾಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 2 ಲೀಟರ್ ಅಪುಟ್ ಇಥನೊಲ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಕಾಲವ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೆಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ತರೀ, ತುಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘Beautiful People’ (Gods must be Crazy ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚೆಂ) ಫಿಲ್ಮ್ ಜರೂರ್ ಪಳೆಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ 1974 ತ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ವನ್ಯ್ ಪಿಂತುರ್ ಹೆಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮರುಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ enjoy (?) ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೆ ನಾಂತ್.

ಸೊರೊ ಕೊಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ?
ಸರ್ವ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಅವ್ಚಿತ್, ಅಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಸತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸೊರೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಾಚಾ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ಪೀವನ್ ‘ಮಹೂವ’. ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡೊನ್ ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಪೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಕುಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಮಾಂಕೊಡ್, ಚಿತ್ಳಾಂ, ಅಗಸಾರ್ ಲಾಗಾ ಮಾರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ behave ಕರ್ಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಹೂವಾಂತ್ಲೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ರಸಾಯನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಣಿ ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಾಬೊನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಅಮಾಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಭಟ್ಟಿ’ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಲಿ! (ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಕತೆ: ದೇಶಿ ಮಧ್ಯದ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ಡೊ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ)

Carlo02

ಮಹೂವ ಫುಲಾಂ

 

Carlo06

ಮಹೂವ ಫಳಾಂ

Elephant push marula tree ಹರ್ ಎಕಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಕೀ ಕೆದ್ನಾ ನಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾ Enough is enough ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ತಾಚ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಜಣ್ ಅಮಾಲಿ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಏಕ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಘರ್ಚಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್. ತೊ ಸಕ್ಟಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪೊರ್ಬೆಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ಅಮಾಲ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೆವಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವನ ದೇವತೆಚಾ ನಾಂವಿ ಸೊಪುತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್!

ಸೊರ‍್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಜೋಕ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಾಲೂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಹಾಸೊ, ಗಾಳಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಯ್ ಏಕ್:

ಏಕ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ಪರ್ಬುಂಚೊಚ್. ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರ್ ಮಾಂಡುಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಸವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ‘ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಟುನ್‌ಚ್ ಆಸಾಯ್. ತೆ ಕಾಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್?

‘ತೆಂ ಹಾಂವೀ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಮ್ಹಜೊ ತಿಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೆವುನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾಂ. ಹೊ ನಿಮಾಣೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಿತೀನ್ ಜಾಲೆ!’

ಚಿಯರ್ಸ್! ದೇಬ್ರೆರುಂ!!

 ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.