ರೀಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್

ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಂ ರೀಣ್ ದೀ’ ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ.

ಕೊಣ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ರೀಣ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ತಾಕಾ ರೀಣ್ ದಿಶಿ ತರ್, ತುಂ ಸಸ್ಣಾಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾಯ್. ವ ಚೀಂತ್, ತುಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಂವೆ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕರಂದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ ವ ವಿರಾರಾಯ್ ತುಂವೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್. ಸತ್‌ಚ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಾವೊತ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಪಾಪ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಭರ್ವೊಸೊ ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಜಾತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್, ಜೆದ್ನಾಂ ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಟಯ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ ಆಮಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್.

ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ರಡ್ಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ದೊನ್‌ಯಿ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್‌ಯಿ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತರೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ. ತಿ ಸಂಗತ್ ಎಕಾ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚಿ

“ಪೆಟ್ರಿಕ್, ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಮಹಿನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ. ತುಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾಂಯ್?” ರಿಟಾಬಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚುನ್, ದಿಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

“ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಸಣಿ ಆಸಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದಿತಾಂ” ಪೆಟ್ರಿಕಾನ್ ಬೆಪರ್ವಾಯೆನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾರೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ. ತುಂವೆಂ ಘೆತಾನಾ, ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ, ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಯ್. ತುಜಿ ತಿ ಗರ್ಜ್ ಹಾಂಗಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ಳಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಟಿ.ವಿ ಕಾಡುನ್ ನವಿ LED ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಹಿಂ, ನವೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘೆ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಮಹಿನೆ ತೀನ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾಂಯ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ರಿಕಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲಿ, “ತುಜ್ಯಾ ಭಿಕೆಚಾ ಚಾರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ತಿ ಟಿ.ವಿ. ಮೆಳುಂಕ್‌ನಾ. ಪೂರಾ 31 ಹಜಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್”

“31 ಹಜಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನವಿ ಟಿ,ವಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಡ್ತಾ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಚೆ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ತುಮಿ?”

“ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ನಾ. ವ ದೀನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ದಿತಾಂ ತುಜೆ ಪಯ್ಶೆ”

“ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತಿಂ ಪರ್ಕಿಂ ಬರಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸೆಜಾರಾ ಕಡ್ಚೆಯಿ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್…ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಖಾಸ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾ. ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ವೆಳಾರ್ ದಿತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ‘ಫೀ’ ಭರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಾರ್ಲೆ. ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸ್ವತಾಃಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಕಡೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ತಿಂ ನಾ. ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ರೀಣ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ತುಂವೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಪುರೊ…”

“ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ತುಜೆಕಡ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜೆಕಡೆನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾಂತ್. ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಆಖೆರಿಕ್ ದಿತಾಂ” ರಾಗಾನ್, ಪೆಟ್ರಿಕಾನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಧಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಃಖಾಂ ವಾಳ್ಳಿಂ. ಪಾಲ್ವಾನ್ ದೊಳೆ ಪುಸೊನ್, ತಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಿ.

ರಿಟಾಬಾಯ್ ಪೆಟ್ರಿಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್. ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಂಗಿಂ ವಸಯ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ತಿಚಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಘೊವಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚಾ ಪಾಗಾನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡುನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆಧಿಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾ ಪೆಟ್ರಿಕಾನ್ ತಿಚೆ ಕಡ್ಚೆ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ. ‘ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ’ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಭೋವ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ” ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಭಯ್ಣಿನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ‘ಫಿ’ ಬಾಕಿ ದವರುನ್, ಭಾವಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆ.

ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ ಭಾವ್, ಮಹಿನೆ ತೀನ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ರಿಟಾಬಾಯ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಭಾವಾನ್, ತಿಕಾ ಅಖ್ಮಾನ್ ಕರುನ್, ಖಾಲಿ ಹಾತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರಿಟಾಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ‘ಫಿ’ ಭರ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಿಟಾಬಾಯೆಚಾಚಾ ಘೊವಾ ಜೊನ್ಸನಾಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ರಿಟಾ, ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಶಿಗಿ? ಪಾಗ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ತಿ ಸೊಡವ್ನ್ ತುಕಾ ದಿತಾಂ” ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಭಿಂಯೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ತಿಣೆ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಕರಿಯಮಣಿ, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಣಾಚಿ ತರೀ, ನಕ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ನರ್ಗೊನ್ “ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಘೊವಾನ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್‍ಚಿ ವ ವಿಕ್ಚಿ ನಹಿಂ. ತೆಂ ಭೋವ್ ಅಬ್-ಶುಬ್ ಜಾತಾ”

“ಜಾಣಾಂ ರಿಟಾ, ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಸೆಂ ಕೆಲಾಂಯೆ? ಆಫಿಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ಚೂಕಿನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ರಿಪೆರಿ ಕರುಂಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಯಿ ದಿಲೆನಾಂತ್. ಬೋಸಾಕ್ ಕಳಾತ್ ತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ತುಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೆರ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಾಮ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಾಮಾಂಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.”

ಘೊವಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ರಿಟಾಬಾಯೆಕ್ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ‘ಫಿ’ ಭರುಂಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಜೊನ್ಸನ್, ಪೆಟ್ರಿಕಾಚಾ ಘರಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಭಯ್ಣಿನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಘೊವಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಜೊನ್ಸನಾಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಯೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್, ಜೊನ್ಸನಾನ್ ಪೆಟ್ರಿಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್ತಾನಾ, ಪೆಟ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿ – ಜೊನ್ಸನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್, ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರುನ್ ಮುಸ್ಕರ್ ಫುಟವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಅಖ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೊನ್ಸನ್, ಮಿವ್ಣ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಭಾವಾ – ಘೊವಾ ಮಧೆಂ ಬಿರ್ಮೊತ್ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಗಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ದೀವ್ನ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಮಾರ್‌ ಯಿ ಖಾವಯ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಗಾನ್, ರಿಟಾಬಾಯೆಕ್ ಜೊನ್ಸಾನಾನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ರಿಟಾಬಾಯ್ ರಡೊನ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ತಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಧರುನ್ ವಣ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಿ. ರಿಟಾಬಾಯ್ ತಕ್ಲಿ ಫುಟೊನ್ ರಗ್ತಾಚಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಧಡ್ಬಡ್ಲಿ! ತಕ್ಲೆಚೊ ಮಾರ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಡ್‌ ಲ್ಲಿ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸೀದಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್‌ ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಾಥ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್, ರಿಟಾಬಾಯ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್‌ ಲ್ಲಿ. ತಿಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್ ಆನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಲಾಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಹಿಂಗಿ, ರಿಟಾಬಾಯೆನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ತಿಚಾ ಭಾವಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್? ಆಪ್ಣಾಪ್ರಾಸ್ ಗರೀಬ್ ಭಯ್ಣಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ – ಸೌಲತ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್, ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ತಿಕಾ ಮರಣ್, ಘೊವಾಕ್ ಜೈಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್‌ ಚ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ ನಹಿಂಗಿ ತ್ಯಾ ಭಾವಾನ್?

ಅಸಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ರೀಣ್ ದಿತಾಂವ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತ್ರಾಸ್, ವ ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂಕ್ ಕಳಿತ್. ದೆಕುನ್, ರೀಣ್ ದಿತಾನಾ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ವಾ ಆಮಿ ಸ್ವತಾಃ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

►  ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !